Đề thi Học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 (24)

8 773 11
Đề thi Học sinh giỏi môn vật lý lớp 12 (24)

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 Môn: VẬT LÍ 12 - THPT Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/11/2011 (Đề thi gồm 02 trang) Bài 1: (4,0 điểm)    !"# $%&"l'  ()*+,!-./"0!"123  4!567'()'8990#&"!-:; <=>'?/@.:#!A >B C Dv cm s=  !"# #=EFD > '7GH94!",#:#I##'  >)J!"#$%+,!-#/"KL4 !567'>)'?#$%123 '0M# !-#'N!O19P:MI#Q:O:R/'?S!O19 P:M+1T,3 ##!".#$% ;!-,K3 U B V(B B 1:QQ!A' %#W#X!"Y'   #&"':RZl=>[ =(BB=(BD > '?9\#I#' Bài 2: (2,0 điểm)  ]99^YL14(E>ECEF 4!567'C)':RZ? ( =? > =C_B8`? C =? F =(aB8`b ( =C_ C `b C =c C ' M9d^e=aC(fD'8  ()?4X,g,^X1/X(>C!"F'  >)b5O,EbI#14' Bài 3: (3,0 điểm)  ]#g%Y#!"@3 /% @PH<"h,!-@U467'F)'%R #%"'7L#Xi##!"@, #&L".#P:Mj Bài 4: (4,0 điểm)  /LK4!567'[)' :RZ e ( =(_k`e > =e C =>Fke F ":R1^'%#L1^I# XPH'lT!"#<%I#/LLX, m <% =Fab'  ()]0!"#.nI#/!QRL1^1g-' < l $ % (H.2) (H.1) c (aB C_ C_B F C > ( ?68) b6 C ) (H.3) (H.5) % n  < e F e C e > e ( %   h U (H.4)  #)l&o:R1^.e F =>Bk'?4o!QR':RYKI#!Q R,0!"."j  :)l&o:R1^R!QRoB'?4L i#XL1^ e ( e > e C e F !"9e F '  >)?#H!QR:M#,2RL1^e < =(>k'l&o:R1^.e F =>Fk' ?4L1^KKI#/<%@L#XL1^!"oI# #,2R'o1p&I#XL' Bài 5: (2,0 điểm)  /#L!"PH !-:,L1^11##L 4!567'_)'%##8'8LGq O@#0#!"1#L!- r'%R1MLX,Y/i##:L-g, gLsI#:,'%#L1^I#XPH !"PH'7GH9L!"LYI# PH' Bài 6: (3,0 điểm)  ].XtT1;19I#g9h (  ;Y r ( =>F't#g9@#T"s!Q!-19I#g9!" 1p+I#t1;"'  ()l.Xi#!A!"""g4!A!"",TXg9 ":#;j  >)u@#Tg9h > ,9##!"v19!-h ( !"Xh (  (a'?1;"sw"H!RX41'7GH9;YI#g9h > !"!5 41X1@,#Z  #)8OR"sW219I#Lg94!RX1;" @9Q#Hq'  :)8OR"1##Lg9;(B4!RX1;"@ 9xg,Q' Bài 7: (2,0 điểm)  Z%L,PLP:P#,2R :gPHXPHL1^QX.' 7GHRA,X:199L14:"H,KXR"9L!"4 Q .XO-I#L9H;' EEEEEEEEEEEEEEEEEEHẾTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ?9Qy"L' *XOQ94;' 7W!";9zzzzzzz'''''''''zzzz'zt:X#zzzz'  h 8 6s1) (H.6) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ 12-THPT EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  I. SƠ LƯỢC ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM : Bài 1: (4,00 điểm)  !"# E\Z?#L Z > > > F > > ( a v A A ω ω + = ⇒  > F > > > BA v a ω ω − − = 6() 0,25 đ lT{=| > #HXX1OI#! B !"# B #R,K14:A#Z F{ > }(>BB{}(_BBBB=B 6>) 0,25 đ  ⇔ { > }CBB{}FBBBB=B ~K14LZ (> CBB [BB > x ± =  6C) 0,25 đ WL9,Z{=FBB ⇔ | > =FBB ⇔ |=>B61#D) bAH4#Z > > 6 ) >B (B T s π π π ω = = =  6F) 0,25 đ E~#:#Z ?/=B#Z! B =E<|•= >B C Dcm s 6>) # B =E<| > •=EFD > =EFBBD > ' 6[) 0,50 đ  ?S6C)Z B > FBB (  >'FBB > C a A π ϕ ϕ ω = = = ⇒ = ± `  ?S6>)ZW 6 ) C rad π ϕ = −  6_) 0,50 đ $%!&'()# !"  ?/@./!"!A!#12$%LU!-,K 3 '%. KxKx",I#LZ   > > ( > > > d t t mv kx E E E E mgh= + + = + + 6€) WRx/b?%Z  > > 6(  ) > t t E E mgh mgl mgl α α = = = − ≈ ' 6a) 0,50 đ n x l α = ; > > > t mg E x l = ' Kx",I#LZ  > > > ( >   > > > t t d mv kx mg E E E E x n t l = + + = + + =   6c) 0,50 đ hgH/":AgI#Kxs2@#Z  ( ) • • • • B t mg E mvv kxx x l = + + = b4!=‚!‚=‚‚;Z > •• B ƒ„ =B k g x x hay x m l ω   + + =  ÷     6(B) 67'>) Ba C (_ _ (a C_c F C > ( b6 C ) ,6(B [ ~# ) bAH#&"!-Z k g m l ω = +   6(() 0,50 đ E?#/Z=| > =B('FBB=FBuD' bAHZ FB (B FFB6 D ) B( B>[ k g rad s m l ω = + = + =  4#Z > > BC FFB T s π π ω = = ≈  6(>) 0,50 đ Bài 2: (2,00 điểm) *+,-./012+#XX14FE(!">EC"3X,!4boL!-?` XX14(E>!"CEF"3L' 6() 0,50 đ ?#Z? ( =>? F !"? > =>? C  6>) 0,25 đ ;Z C ( F C_ (a > > V V dm= = =  C > C F > (aV V dm V= = =  6C) 0,25 đ  [ ( ( F ( aC('C_B , , BaC'(B BBC_ RT Pa V = = = =  0,25 đ  [ > > C > aC('C_B , , (__>'(B BB(a RT Pa V = = = =  0,25 đ 34(5/06/67'>) 0,50 đ Bài 3: (3,00 điểm)  ~YI#@,P9ZJ=u„r   6() lT<%=!"<%=β`1WI##%Z~=`7LHR %H'8LP:M#Z ~„?„u„r  =B 6>) %Z u=?'U 6C) %HZ r  =E?'U 6F) 0,50 đ P:M2!-1#H%Z ' ' ' ' ' ' > > ' d d P T h T mg h β β α α = ⇒ =  6[) 0,25 đ …,Od"1#X<%Z '6 )   6 )  d L h d h α β α β α β α + = = ⇒ = +  6_) 0,50 đ ?S6[)6_)!"6C)Z ' ' ' ' >6 ) >6 ) mg d mg T N β α β α β α β = ⇒ = + +  6€) ?S6F)Z  ' ( >6 ) ms f mg α β α β   = −  ÷ +    6a) 0,50 đ l.P:M,#Xo!"r  †'u`!-"L#X ?S6F)Z ' ' ' ' ( ' >6 ) >6 ) mg mg mg k α β α β α β α β   − ≤  ÷ + +    6c) 0,50 đ r  <   h U % u 7#HZ >' '  ' > (  ' # # k α β β α α β β α   + ≥ = +  ÷    6(B) 0,25 đ ?S6F)Z > > > ' '   L d L d d α α β β − = ⇒ =  6(() ?S6(B)Z > > > > ' ( ' # d L k L α α α − ≥ +  6(>) 0,50 đ Bài 4: (4,00 điểm) 789:1 ;<:1 =!" uR#.n0!QRL1^1g-Z #)l&o:R1^.e F =>Bk' nL#e ( !"e C Z (C ( C Fa (> (_ >F AB U I A R R = = = + +  6() m < =‡ (C 'e ( =(>'(_=(c>b 6>) nL#e > !"e F Z >F > F Fa (Bc >F >B AB U I A R R = = ≈ + +  6C) 0,50 đ m <n =‡ >F 'e > =(Bc'>Fˆ>_>b'  bQRoZm n =m <n }m < =>_>}(c>=€b'  YK,0!".n' 6F) 0,50 đ :)l&o:R1^.!QRoB;Zm n =B bAHZ <n < >F > (C ( m =m  ' 'I R I R⇔ = 6[) 7#HZ C F > ( > F ( C > ( AB AB R U U R R R R R R R R R = ⇔ = + + 6_) 0,25 đ  > C F ( >F'>F C_ (_ R R R R = = = Ω 6€) 0,25 đ 3!%>/?/? @89A1 !;4;/B'!% !&'!%  =!"  8#H!QR:^#,2Re < =(>k!"e F =>Fk#/QP:M' ?#H/1;:MK/KKyH./#Xe ( e > e < " /# ElL1^e <$ e $ e n$ "Z  ( > ( > (_'>F €CaF_ (_ >F (> AO A R R R R R R = = = Ω + + + + 6a)  ( ( > (_'(> C_c>C (_ >F (> A CO A R R R R R R = = = Ω + + + + 6c)  > ( > (>'>F [[Ca[ (_ >F (> A DO A R R R R R R = = = Ω + + + + 6(B) 0,50 đ lL1^Ze $% =e $ „e C =C_c>Ck„>Fk=>€_c>Ck 6(() e $n% =e n$ „e F =[[Ca[k„>Fk=>c[Ca[k 6(>) 0,25 đ lL1^/$%"Z ' >€_c>C'>c[Ca[ (F>c>a >€_c>C„>c[Ca[ OCB ODB OB OCB ODB R R R R R = = = Ω + 6(C) bAHL1^"/Ze=e <$ „e $% =€CaF_k„(F>c>ak=>(_€€Fk'6(F)0,25 đ E@L#XL1^!"#,2RZ e n$ $ e $ (H.5a) %  % n  <  % e F e C e <$ 67'[) %  % n  <  % e F e C e > e ( n#/9Z Fa >>(F >(_€€F AB U I A R = = ≈ 6([) 0,25 đ nZm $% =‡'e $% =>>(F'(F>c>aˆC(_FFb' 6(_) „@L#e C Z C C(_FF ((F>€ >€_c>C OB OCB U I A R = = ≈ 6(€) 0,25 đ „n#e F Z‡ F =‡}‡ C =>>(F}((F>€=(B€(C<' 6(a)  ?#/Zm <$ =‡'e <$ =>>(F'€CaF_=(_CFc[b m $ =‡ C 'e $ =((F>€'C_c>C=F>(c>b bAHZm < =m <$ „m $ =(_CFc[b„F>(c>b=>B[_a€b 6(c)0,25 đ „n#e ( Z ( ( >B[_a€ (>a[[ (_ AC U I A R = = ≈  6>B)0,25 đ „n#e > Z ‡ > =‡}‡ ( =>>(F}(>a[[=Bc>a[< „n##,2RZ‡ < =‡ ( }‡ C =(>a[[E((F>€=B(F>a< !"&SRn' 6>()  0,50 đ Bài 5: (2,00 điểm) E8LGqO@L#PH"Z  B E I R = 6() 0,25 đ E8#80/:0#'uxI#/w"xS1@Z > > B ( ( > > m E W LI L r   = =  ÷   6>) 0,25 đ  E?1X14#L9L+LX,Y/m B 4L1L;' hwxI#/"xL1@`!-m B =sZ   ( ) > > B ( ( ' > > e W CU C n E= =  6C) 0,25 đ E…,OA:"x/##Z‰ 2 =‰  #H  ( ) > > > > ' E L C n E L Cn r r   = ⇒ =  ÷   6F) 0,50 đ E]TX\#Z > > ( ( F > f C f L LC π π = ⇒ = 6[) 0,25 đ ?S6F)!"6[)#4Z ( > C fnr π = !" > nr L f π =   6_) 0,50 đ Bài 6: (3,00 điểm) CDE"F !  !" ?#K/Z ( 6 ) • ( t L S→ E8L1p1;"X!A}""Xhi#!AA!"A'  ?#Z h  ‚= + 6() nŠ"gHh,G&LZh‹Fr 6>) 0,50 đ  tH1#Zh  =Fr=c_  bAHZ=‚=h  D>=Fa' 6C) 0,50 đ CG  6 !"#  tK/Z ( > 6 ) 6 ) • • ( > t L L S S→ →   ?#Z • ( ( Fad d cm= = #)b4!RX1;"@9QqOR";v#/:^h > , "v!-19'? "I#t/:^L#g9,^#!Qv'  ?#Z • > > > d d f= ∞ → =  ]"Z • > ( d l d= − = (aEFa=ECB  bAHZr > =ECBZh > "g9,P4' 0,50 đ :)v#."T,P4 EuRv#Zh > ."g9T,P4 „uRh > "g9Z ?S4!5#Z • > • > FB• > CB dD D d − = = − bAHZFB} > ‚=_B}> > ‚=Œ > ‚=>B ?SZ • > > > • > > CB'>B _B (B d d f cm d d − = = = + − 0,50 đ „uRh > "g9,P4 hw"Ht > ‚M1i##!O19I#"s#Z  • > • > FB• > CB dD D d − = = − bAHZ • > > > (BB FB }  ‚ > ‚ } _B C d cm= => = ?SZ • > > > • > > (BB CB' C CBB (BB CB C d d f cm d d − = = = − + − + 0,50 đ  EuRv#"v,P46h > "g 9,P4)t > ‚"' ?S4!5#Z $ > t > ‚=• > ‚•$ > t ( ‚=• > • bAHZ > > > > > > • (B FB •• > • CB • d d dD D d d d + + − = = = + − tH1#Z > ‚=>BŒBZ&"H!Q9' 0,50 đ Bài 7: (2,00 điểm)  C!12+H!% /?;!1D!%# !"  E]0/L2KQ@/9:#Z uLE<,2RE%4L,P' 0,50 đ Env<,2RXOL‡/H#OL,P' EnvR@#.XO@#Ž"L#' E{XOI#g:X!"LYZ  %MXvP. ( LY1-0!"/#  >  I#LY#L#gL,P!"9Z = > E (   6() 0,50 đ F+:I,;42JA!%DKL8# !" E*W"#1OI#g'tXH;ygL^LYZ    ‡  2 2 N ∆ = =  6>) 0,50 đ E]TXZ*Wu < "<!#1<"I#g#Z tXH;y"Z  < A N N=  6C) 0,25 đ E?S6>)!"6C)#4Z > ( ' ' ' ' ' 6 )' A A A I t A I t e n m N n m m N ∆ ∆ = = −  6F) 0,25 đ II. CÁCH CHO ĐIỂM & HƯỚNG DẪN CHẤM :  Điểm toàn bài là 20,00 điểm được phân bố tổng quát như sau : BÀI 1 : (4,00 điểm) BÀI 2 : (2,00 điểm) BÀI 3 : (3,00 điểm) BÀI 4 : (4,00 điểm) BÀI 5 : (2,00 điểm) BÀI 6 : (3,00 điểm) BÀI 7 : (2,00 điểm)  •;!",P,.X:"1;1S,!".:;&,I# X,XE~P9Y,P9L:"X,1p1"4!5W#6R)A,A wRw4.#:..1;'(Giám khảo tự vẽ hình) Ghi chúZ  ()?1;PH":..qXI#S,SP'?1X14gXX 1#qg.,P.RRB>[.S,SP'  >)7W":"QgR,214YI#7-•g']WXX .XO9Y#!"d‘#!Ad"A,Awx Rw’ .#K !-S:"SPS,I#-•g"H' EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE . DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI CHỌN SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 Môn: VẬT LÍ 12 - THPT Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi: 10/11/2011 (Đề thi gồm 02 trang) Bài. .XO-I#L9H;' EEEEEEEEEEEEEEEEEEHẾTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ?9Qy"L' *XOQ94;' 7W!";9zzzzzzz'''''''''zzzz'zt:X#zzzz'  h 8 6s1) (H.6) SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH NĂM HỌC 2011-2 012 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN : VẬT LÝ 12- THPT EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE  I >)J!"#$%+,!-#/"KL4 !567'>)'?#$% 12 3 '0M# !-#'N!O19P:MI#Q:O:R/'?S!O19 P:M+1T,3

Ngày đăng: 28/07/2015, 22:33

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan