Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1

11 408 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 23:03

All-lovebooks –  Thư viện tài liệu trực tuyến All-lovebooks NGUYỄN THỊ HỒNG (Chủ biên) HOÀNG THỊ HUYỀN – TRẦN THỊ THANH HOA  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 1 All-lovebooks –  TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ NHẤT KÌ THI THPT QUỐC GIA CHUNG NĂM 2015 Môn : Địa lý 12 (không kể thời gian giao đề) (Đề thi gồm 10 câu, 02 trang) ./0#12234  !"#$%&'()*+,-,. ./00#1534 !/01203(,-4($/#'( !"#$&'(50.67 ./00#134#80#%)9()(/$: Giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta (Đơn vị : %) ; !)9 8 !5< 8;(* => ??@ @@A@ B?AC BA? AD ??E @@A@ BDA DA? CA@ @@@ @@A@ BDA ?AC AE @@E @@A@ BCAE FAB AD G#'(5HI')($'JKI(1)%L(I* /206700??@M @@E NLO%)($'JP ./06#1234  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 2 All-lovebooks –  =0QR 8*(STU6H< QVW$: 8U)X1Y3""1'/#9* Z%($/0)P  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 3 All-lovebooks –   Ý Nội dung [' Câu I   A@ \ M]($&'K#%67 I7^PY M67_`T1X>J6K )S018/(aM!1,"=6KA6bJ6 3(0.N67P3(($S01)% ($)N*Y](R1 M"'670)/PJ X13 M67c_0YP3(T7d PX#1+9   @A E @A E @A E  @A E !"#$%&'()*+,-,. AE M[&': ef67)*+:/$#-M*+(Ad7 3(#'[*Ag9)*hi8YM,_Z 0)*!/$ZV!(j(9W ek67)*+J$&AP19)*:f5A!1 ,"AkAhi8YM,_Z e8T.67:PYcS0%g1lT1mAY g1mlT1l;)(n*P.J97A6HY) 3( MZ%: e81J$oY$2067:/$#-M* +( e["5oTd7J367 )*+J$&A)*0+A206HY)7 e,-,.PY*pI677&6bT MS*Vqd(Y*WM^M6YV(9*W )*+670Y*  @A E  @A E  @A E  @A E  @A E @A E Câu II  !/01203(,-4($/r AE M($/: e=067%JrE($T e=0%6`":1J$o[!A1J$o/ #'AJ0%6`PY M,'(:  @ E  @ E   !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 4 All-lovebooks –   Khu vực phía Bắc Khu vực phía Pham Ms7 M[&6    MĐặc điểm khí hậu    MCảnh quan thiên nhiên  M($Tt` M Thiên nhiên mang đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh M.(#"; S108PY* g MC1:!#uD @ 8 ,.78%)- $20 YmMfM!M[ M[7g7P Y%]( (#'(3 !d0:7 T6(TA0+ P10/$17A Y5#_0Y *56H%/$( *7 M($Tt`0 - Thiên nhiên mang đặc trưng cho vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa không có mùa đông lạnh M.(#";0 h*P10. L(9J67 @ @ 8,. v8%)- $20 Y M[7gNL0P Y%]( (#'(3! d0:d7(. YL07g 6K0&g !/$w[.MkJ 6)   @ E  @ E  @ E  @ E [&'(50.67 AE Mn96H: e(50.67J5J0J0J/)967*A(.0 xVJyUW e!9.;(50.6K90;)90 .6H#)(K(0. M8I6H: ek&: \6b0.67dYA)10APS)%L(I &#)%L(I* \!".0.P($6H/0V=8W ek&T: \!T(Sz(IA10*60{T(0.P $3A&#.c](%RA*/Sz(N3 \|/#9S*3(%3)*6HI6HV=8  @A E   @A E  @A E @A E @A E  @A E @A E Câu III  G#'(5: A@  M}(d(: e,'(5HI#'(53    !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 5 All-lovebooks –  e8L13S0%1; e8Po%#'(5 e[~AL13)9(#'(5 M,'(5: ,l•€[•8f€}•=‚8f8ƒ8w€Zla!s‚n„m€w!…Z Zfl†||f‡!fˆ‰ZŠf8‹QŒ•8!Q     @AE NLO% A@  MNLO e8KI(1)%L(I*/2067 00??@M @@EP)($'JA6+N: en($'JJŽ2067%•<5< ;•<;(*VJyUW MZ%: en($'JJŽ2067T#.I$T( eZ%•<5<V$T(/$6KW;• <;(*_2(](%ST0K=> *T•<S*1S'+P+v#O 0KI(1)%L(I*   @A E  @A E  @A E @A E Câu IV  8U)X1Y3""1' /#9* A@  Mn1'/#9*S*3(X1Y  M81YN(*A9.1':[* ,.A[5#_)*f5A[5#_)*8q(•0 M=($f%k3!(:)1'*U.N (*00(#" M81Y*SO1':!/$($A!/$,- MnX1Y](17:V=8W eZXY1'I)07YN1'I (](1L31)%L(I*VX[*,.)0 7!/$,-A!/$($W e$X1Y6H01'cP)VX [*,.[5#_)*f5A[5#_)*8q(•0W  @A E @A E @A E @A E @AE     Z%($/0)P   M81YP)1'U.N(0J0P)5 #.31/93RA($AJ/60 .AK)`dA6b9)1[%67A 6b(>16K"H1d(6670 M81YN1'U.N(IJ0)T( 5#.1/9    @AE  @AE  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 6 All-lovebooks –  n‘Zla‰=’8Š[Š‰!“‰ ZlQ•Ql TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG [”!fl8f•f!f–8 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao Câu I. (3,0 điểm)  !"#$&'(50.67!)0I3I3 $-`67$  (3;1'/,-!(,.!)0P 1'K)`d0*N%)G0#670&](<0"K I(ST,-!(,. Câu II :(2,0 điểm)  8U_*67P)/P20($/ )0*67P)/P206N$  !)0*;6H6H0*<' Câu III: (3,0 điểm) 80#%)9()(: Z=||f‡!fˆ‰!fŠf|f—hlf!˜8‹QŒ•8!Q ™k??EŠ @@V[K:•5W Năm 1995 2010 67 ??BB ttDC@@ 067  FDB ?FD@@ h(P9d(6670 FF D CB@DF  G#'(5HI']($*AKI(Z=|/20dST 670 ;??E @@  NLO%3)$]($*AKI(Z=|/20dS T67;??E @@ Câu IV: (2,0 điểm) 1. =0Q[AS'1•(.YST<' ,-  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 7 All-lovebooks –  2. !"#$T3S(5#_971'ST4 L. 8/( [11 [' Câu I (3,0 điểm)  &78 9:;-<%'!-=>&?+'(@ (%9%9(@--AB=>C AE W[&'(50.67: M•0.67J5J0F AEC(6bVTEA šWk› ;;(0. M6b0.dYA)10PS)%L(I0 o M8I6H0.$/ M3(0.6](00•6H0.P". 0*/3+ #WI3I3$-`67$": M!"IAT(y+$-:; @@EA•I0%67 AšA•T( DAš M‘•IEACšA•T(FAEš‘ **•IAšA•T(?ACš A@ @A E  @A E  @A E @A E  @AE @A E   @A E  &D-(9E7?-7%/-;FA 7-F!&?+'G(7H+B?I--'"- (J+K?' =>-':L7M-7'-89H@ *N;FA7-F!C AE W!3;1'/,-!( ,.: M!3;1'/,-!(,.: e=g: AFt(œ @š%67 e3(<›](R8$T(`#7 M!1'/,-!(,.: eZ5g)%L(IVCFšWAg+.VE@šWg& J>VtšW e3(/6bb A@  @AE @A E @A E @AE @A E  @A E #W1'K)`d0*N%)G0#67 0&](<0"KI(ST,-!( ,.": M!0X$73ST4L.YA0T @AE   @A E  !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 8 All-lovebooks –  `q3ST M•$)/*0.20"N$0 #670&0"KI(STY  @A E  Câu II (2,0 điểm) &.O-7P-"--=>G+E/G)' %QR&D-/?+'"--=>%?G+E /G)'%QR=(C AE W8U_*67P)/P20 : Mf0.8N($T(`.)9S(: e[,nf>N.0XS(PU.N (80I e[,YPU.N(80I%67 e=($%3!(7U.IKj(0I [• e81Y+8N1' A@   @A E  @A E @A E @A E #W($/*67P)/P20 : Mn/P8(1.3(/9: e81Y81'6b-713(S6A ($A0.r e6H1Y8N1'J0S*(N HAT(9AZ!!SPS; @AE   @A E  @A E &?+'-9"---%=S-=S'%9-9 "--7M-C  M*;6H6H0* <'": e8PT/(JAJ(5($J5J03 1AJd(SAX$A)UPA;6H&b ek(](%03ST4L.!1.G 73(S1 @AE  @A E  @A E Câu III (3,0 điểm) G#'(5HI']($*AKI(Z=|/ 20dST670 ;??E @@  Wmq)9( Z=||f‡!fˆ‰!fŠf|f—hlf!˜8‹QŒ•8!Q ™k??EŠ @@ V[K:šW Năm 1995 2010 67 C AC CCAB         !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 9 All-lovebooks –  067 ECAE FBAE h(P9d(6670 FA DAD #WG#'(5 M}(d(: eG#'(5HI#'(5+V#1S;)(7 K;67W eGL1APo%#'(5 ,'(5']($*AKI(Z=|/20dS T670 ;??E @@VšW   A@ NLO%3)$]($*AKI(Z=|/ 20dST67;??E @@ MNLO: ej($*Z=|/20dST67$ ;V; @@IdDABd;??EW e8KI(Z=|/20dST67g; ?DET @@P)$2067:!d67 067%•<AS(P9d(667 0; MZ%: ej($*Z=|/20dST67$ ;J067^$*PAP e!dSTP9d(6670;" 67;6b(o9d(6670 A@  @AE @A E  @A E    @AE @A E  @A E Câu IV (2,0 điểm) =0Q[AS'1•(.YST <',- !"#$T3S(5#_97 1'ST4L.  M81•(.YST<',-:[,A• 8/(AnK•Af+,"A•08A},1A|o!<AfZA !($j(A80,_A•nKA,-hA!1($A,- ZAj(% \•6(R:f<)S'6H 4C•:@A E{B4D•:@AE{?4@ •:@ABE A@ M!T3S(5#_971' ST4L.: e•K)`'1'*7AJ10 *)% e(I1(5HS1:$)%AS01)%A/)% e•KP3(S'N(19AS(*A (/* A@  @A E  @A E @A E   !"# $%&%%%'() ''*+,-%&' Cung cấp bởi All-lovebooks 10 [...]...All-lovebooks – Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2 015 0,25 Thông tin tài liệu trên: - Tổng số đề (có lời giải chi tiết): 38 đề + Các đề thi của trường THPT năm 2 015 : 18 đề (1 – 96) + Đề thi thử theo xu hướng mới (16 6 – 265) - Phân tích cấu trúc và thủ thật giải đề: (từ trang 96 – 16 5) - Định dạng File: Word/PDF - Tổng số trang: 265 trang - Nguồn:... link: http://alllovebooks.blogspot.com/p/tin-tai-lieu-phan-tich-cau-truc-vagiai.html - Hoặc liên hệ nhân viên từ thư viện trực tuyến: 016 32 .14 0 .17 6 | info.alllovebooks@gmail.com | bmdialy.alllovebooks@gmail.com Liên hệ bộ môn: bmdialy.alllovebooks@gmail.com Cung cấp bởi All-lovebooks + Phát triển giao thông đường bộ, đường sông 11 . All-lovebooks 1 All-lovebooks –  TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU 3 ĐỀ THI THỬ LẦN THỨ NHẤT KÌ THI THPT QUỐC GIA CHUNG NĂM 2 015 Môn : Địa lý 12 (không kể thời gian giao. n‘Zla‰=’8Š[Š‰!“‰ ZlQ•Ql TRƯỜNG THPT ĐINH TIÊN HOÀNG [”!fl8f•f!f–8 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2 015 Môn thi: ĐỊA LÍ Thời gian làm bài: 18 0 phút, không kể thời gian giao Câu I. (3,0 điểm)  !"#$&'(50.67!)0I3I3 $-`67$ . e| 1 '0*6b#.A6b)* @A E Thông tin tài liệu trên: M Tổng số đề (có lời giải chi tiết): 38 đề. + Các đề thi của trường THPT năm 2 015 : 18 đề (1 – 96) + Đề thi thử
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1, Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1, Tuyển tập các đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2015 môn Địa lý 1