Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn toán tỉnh thanh hoá

61 1.6K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 12:47

** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2000 2001 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bài 1: (2 Điểm) a. Tìm các giá trị của a, b biết rằng đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua các điểm A(2; -1) ; B( 1 2 ; 2) b. Vi giỏ tr no ca m thỡ th ca cỏc hm s y = mx + 3; y = 3x 7 v th ca hm s xỏc nh cõu a ng quy (Ct nhau ti mt im). Bi 2: (2 im) Cho phng trỡnh bc hai: x 2 2(m+1)x + 2m + 5 = 0 a. Gii phng trỡnh khi m = 5 2 b. Tỡm tt c cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh ó cho cú nghim. Bi 3: (2,5 im) Cho ng trũn (O) v mt ng kớnh AB ca nú. Gi S l trung im ca OA, v mt ng trũn (S) cú tõm l im S v i qua A. a. Chng minh ng trũn (O) v ng trũn (S) tip xỳc nhau. b. Qua A v ng thng Ax ct cỏc ng trũn (S) v (O) theo th t ti M, Q; ng thng Ay ct cỏc ng trũn (S) v (O) theo th t ti N, F; ng thng Az ct cỏc ng trũn (S) v (O) theo th t ti P, T. Chng minh tam giỏc MNP ng dng vi tam giỏc QFT. Bi 4: (2 im) Cho hỡnh chúp SABC cú tt c cỏc mt u l tam giỏc u cnh a. Gi M l trung im ca cnh SA; N l trung im ca cnh BC. a. Chng minh MN vuụng gúc vi SA v BC. b. Tớnh dim tớch ca tam giỏc MBC theo a. Bi 5: (1,5 im) Tỡm giỏ tr nh nht ca biu thc M = 2 2 2 ( 1999) ( 2000) ( 2001)x x x + + Ht GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 1 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** Sở gd & đt thanh hoá Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học 2001 – 2002 Môn: Toán Thời gian làm bài: 150 phút Bài 1: (1,5 Điểm) Cho biểu thức: A = 2 2 3 6 1 10 : 2 4 3 6 2 2 x x x x x x x x     − − + − +  ÷  ÷ − − + +     a. Rút gọn biểu thức A. b. Tính giá trị của biểu thức A với x = 1 2 Bài 2: (2 Điểm) Cho phương trình : x 2 – 2(m - 1)x – (m +1) = 0 a. Giải phương trình với m = 2 b. Chứng minh rằng với mọi m phương trình luôn luôn có hai nghiệm phân biệt x 1 , x 2 . c. Tìm m để 1 2 x x− có giá trị nhỏ nhất. Bài 3: (1,5 Điểm) Cho hệ phương trình: 1 2 x y mx y m + =   + =  . a. Giải hệ phương trình với m = 2. b. Xác định m để hệ phương trình có một nghiệm? Vô nghiệm? Vô số nghiệm? Bài 4: (2,5 Điểm) Cho tam giác cân ABC (AB = AC), với  = 45 0 , nội tiếp trong đường tròn tâm O. Đường tròn đường kính BC cắt AB ở E, cắt AC ở F. a. Chứng minh rằng: O thuộc đường tròn đường kính BC. b. Chứng minh AEC ∆ , AFB∆ là những tam giác vuông cân. c. Chứng minh tứ giác EOFB là hình thang cân. Suy ra EF = BC 2 2 Bài 5: (1,5 Điểm) Cho tứ diện S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 2cm. SA vuông góc với đáy, SA = 2 cm. a. Tính thể tích của tứ diện. b. Gọi AM là đường cao, O là trực tâm của tam giác ABC. Gọi H là hình chiếu của O trên SM. Chứng minh rằng OH vuông góc với mặt phẳng (SBC). Bài 6:(1 Điểm) Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: 1998x y+ = Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 2 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** NM HC 2002 2003 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bài 1: (1,5 Điểm) 1. Giải phơng trình: x 2 6x +5 = 0 2. Tính giá trị của biểu thức: A = ( ) 32 50 8 : 18 + Bi 2: (1,5 im) Cho phng trỡnh mx 2 (2m+1)x + m - 2 = 0 (1), vi m l tham s. Tỡm cỏc giỏ tr ca m phng trỡnh (1): 1. Cú nghim. 2. Cú tng bỡnh phng cỏc nghim bng 22. 3. Cú bỡnh phng ca hiu hai nghim bng 13. Bi 3: (1 im) Gii bi toỏn bng cỏch lp h phng trỡnh: Tớnh cỏc cnh ca mt tam giỏc vuụng bit rng chu vi ca nú l 12cm v tng bỡnh phng di cỏc cnh bng 50. Bi 4: (1 im) Cho biu thc: B = 2 2 3 5 1 x x + + 1. Tỡm cỏc giỏ tr nguyờn ca x B nhn giỏ tr nguyờn. 2. Tỡm giỏ tr ln nht ca B. Bi 5: (2,5 im) Cho tam giỏc ABC cõn nh A ni tip trong ng trũn tõm O. Gi M, N, P ln lt l cỏc im chnh gia cỏc cung nh AB, BC, CA; BP ct AN ti I; MN ct AB ti E. Chng minh rng: 1. T giỏc BCPM l hỡnh thang cõn; gúc ABN cú s o bng 90 0 . 2. Tam giỏc BIN cõn; EI // BC. Bi 6: (1,5 im) Cho hỡnh chúp t giỏc u S.ABCD cú di cnh ỏy l 18cm, di ng cao l 12cm. 1.Tớnh din tớch xung quanh v th tớch ca hỡnh chúp. 2.Chng minh ng thng AC vuụng gúc vi mt phng (SBD). Bi 7: (1 im) Gii phng trỡnh: 4 2 2002 2002x x+ + = Ht S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 3 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** NĂM HỌC 2003 – 2004 MÔN: TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT Bài 1: (2 Điểm) 1. Giải phương trình: x 2 – 2x - 1 = 0 2. Giải hệ phương trình: 1 1 2 2 x y x y + = −    − =   Bài 2: (2 Điểm) Cho biểu thức: M = ( ) ( ) ( ) ( ) 2 2 1 1 2 2 1 x x x x x   − + −   − +   −   1. Tìm điều kiện của x để M có nghĩa. 2. Rút gọn M. 3. Chứng minh M 1 4 ≤ Bài 3: (1,5 Điểm) Cho phương trình: x 2 – 2mx + m 2 - |m| - m = 0 (Với m là tham số) 1. Chứng minh rằng phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m. 2. Gọi x 1 , x 2 là hai nghiệm của phương trình. Tìm m để x 1 2 + x 2 2 = 6 Bài 4: (3,5 Điểm) Cho B và C là các điểm tương ứng thuộc các cạnh Ax, Ay của góc vuông xAy (B ≠ A, C ≠ A). Tam giác ABC có đường cao AH và phân giác BE. Gọi D là chân đường vuông góc hạ từ A lên BE, O là trung điểm của AB. 1. Chứng minh ADHB và CEDH là các tứ giác nội tiếp được trong đường tròn. 2. Chứng minh AH ⊥ OD và HD là phân giác của góc OHC. 3. Cho B và C di chuyển trên Ax và Ay thoả mãn AH = h (h không đổi). Tính diện tích tứ giác ADHO theo h khi diện tích của tam giác ABC đạt giá trị nhỏ nhất. Bài 5: (1,5 Điểm) Cho hai số dương x, y thay đổi sao cho x + y = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = 2 2 1 1 1 1 x y     − −  ÷  ÷     Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2004 – 2005 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 4 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT Bài 1: (2 Điểm) 1. Giải phương trình: x 2 – 3x - 4 = 0 2. Giải hệ phương trình: 2( ) 3 1 3 2( ) 7 x y y x x y − + =   + − =  Bài 2: (2 Điểm) Cho biểu thức: B = 2 2 1 . 1 2 1 a a a a a a a   + − + −  ÷  ÷ − + +   1. Tìm điều kiện của a để biểu thức B có nghĩa. 2. Chứng minh B = 2 1a − Bài 3: (2 Điểm) Cho phương trình: x 2 – (m+1)x + 2m - 3 = 0 (Với m là tham số) 1. Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt. 2. Tìm hệ thức liên hệ giữa hai nghiệm x 1 , x 2 của phương trình sao cho hệ thức đó không phụ thuộc m. Bài 4: (3 Điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp trong đường tròn tâm O và d là tiếp tuyến của đường tròn tại C. Gọi AH và BK là các đường cao của tam giác; M, N, P, Q lần lượt là chân đường vuông góc kẻ từ A, K, H, B xuống đường thẳng d. 1. Chứng minh rằng: tứ giác AKHB nội tiếp và tứ giác HKNP là hình chữ nhật. 2. Chứng minh rằng: ∠ HMP = ∠ HAC, ∠ HMP = ∠ KQN. 3. Chứng minh rằng: MP = QN Bài 5: (1 Điểm) Cho 0 < x < 1 1. Chứng minh rằng: x( 1 – x ) ≤ 1 4 2. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = 2 2 4 1 (1 ) x x x + − hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 5 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** THỜI GIAN LÀM BÀI: 150 PHÚT Bµi 1: (2 §iÓm) Cho biÓu thøc: A = 2 1 1 1 a a a a a − + − − + 1. Tìm điều kiện của a để biểu thức A có nghĩa. 2. Chứng minh A = 2 1a − 3. Tìm a để A < -1 Bài 2: (2 Điểm) 1. Giải phương trình: x 2 – x - 6 = 0 2. Tìm a để phương trình: x 2 – (a - 2)x – 2a = 0 có hai nghiệm x 1 , x 2 thoả mãn điều kiện: 2x 1 + 3x 2 = 0 Bài 3: (1,5 Điểm) Tìm hai số thực dương a, b sao cho điểm M có toạ độ (a; b 2 + 3) và điểm N có toạ độ ( ab ; 2) cùng thuộc đồ thị của hàm số y = x 2 Bài 4: (3 Điểm) Cho tam giác ABC vuông tại A, có đường cao AH. Đường tròn (O) đường kính HC cắt cạnh AC tại N. Tiếp tuyến với đường tròn (O) tại điểm N cắt cạnh AB tại điểm M. Chứng minh rằng: 1. HN // AB và tứ giác BMNC nội tiếp được trong một đường tròn. 2. Tứ giác AMHN là hình chữ nhật. 3. 2 1 MN NC MH NA   = +  ÷   Bài 5: (1 Điểm) Cho a, b là các số thực thoả mãn điều kiện a + b ≠ 0 Chứng minh rằng: 2 2 2 1 2 ab a b a b +   + + ≥  ÷ +   Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2006 – 2007 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 6 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Bµi 1: (1,5 §iÓm) Cho biÓu thøc: A = 5 3 3 1 5 a a a a a a    + − + −  ÷ ÷  ÷ ÷ + −    1. Tìm các giá trị của a để biểu thức A có nghĩa. 2. Rút gọn A Bài 2: (1,5 Điểm) Giải phương trình: 2 6 1 1 9 3x x = + − − Bài 3: (1,5 Điểm) Giải hệ phương trình: 5(3 ) 3 4 3 4(2 ) 2 x y y x x y + = +   − = + +  Bài 4: (1 Điểm) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau vô nghiệm: x 2 – 2mx + m|m| + 2 = 0 Bài 5: (1 Điểm) Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2cm, AD = 3cm. Quay hình chữ nhật đó quanh AB thì được một hình trụ. Tính thể tích hình trụ đó. Bài 6: (2,5 Điểm) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, Góc B gấp đôi góc C và AH là đường cao. Gọi M là trung điểm của cạnh AC, các đường thẳng MH, AB cắt nhau tại điểm N. Chứng minh rằng: a. Tam giác MHC cân. b. Tứ giác NBMC nội tiếp được trong một đường tròn. c. 2MH 2 = AB 2 + AB.BH Bài 7: (1 Điểm) Chứng minh rằng với a > 0 ta có: 2 2 5( 1) 11 1 2 2 a a a a + + ≥ + hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2007 – 2008 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 7 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Bài 1: (2 Điểm) 1. Phân tích đa thức sau thành nhân tử: A = a + ax + x + 1 2. Giải phương trình: x 2 – 3x + 2 = 0 Bài 2: (2 Điểm) 1. Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AB = 18cm, AC = 2cm. Quay tam giác ABC một vòng quanh cạnh góc vuông AB cố định, ta được một hình nón. Tính thể tích hình nón đó . 2. Chứng minh rằng với a ≥ 0; a ≠ 1 ta có: 1 1 1 1 1 a a a a a a a    + − + − = −  ÷ ÷  ÷ ÷ + −    Bài 3: (2 Điểm) 1. Biết rằng phương trình x 2 – 2(a+1)x + a 2 + 2 = 0 (Với a là tham số) có một nghiệm x = 1. Tìm nghiệm còn lại của phương trình này. 2. Giải hệ phương trình: 2 1 1 2 2 8 5 1 2 2 x y x y  + =  + +    − =  + +  Bài 4: (3 Điểm) Cho tam giác ABC vuông tại C có đường cao CH. Đường tròn tâm O đường kính AH cắt cạnh AC tại điểm M (M ≠ A), đường tròn tâm O’ đường kính BH Cắt cạnh BC tại điểm N (N ≠ B). Chứng minh rằng: 1. Tứ giác CMHN là hình chữ nhật. 2. Tứ giác AMNB nội tiếp được trong một đường tròn. 3. MN là tiếp tuyến chung của đường tròn đường kính AH và đường tròn đường kính OO’. Bài 5: (1 Điểm) Cho hai số tự nhiên a, b thoả mãn điều kiện: a + b = 2005. Tìm giá trị lớn nhất của tích ab. Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2008 – 2009 GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 8 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** MÔN: TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Bài 1: (2 Điểm) Cho hai số x 1 = 2 - 3 , x 2 = 2 + 3 1. Tính x 1 + x 2 và x 1 x 2 2. Lập phương trình bậc hai ẩn x nhận x 1 , x 2 là hai nghiệm. Bài 2: (2,5 Điểm) 1. Giải hệ phương trình: 3 4 7 2 1 x y x y + =   − =  2. Rút gọn biểu thức: A = 1 1 1 1 1 2 a a a a a − +   −  ÷ − + +   Với 0; 1a a≥ ≠ Bài 3: (1 Điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng (d): y = (m 2 - m)x + m và đường thẳng (d’): y = 2x + 2. tìm m để đường thẳng (d) song song với đường thẳng (d’) Bài 4: (3,5 Điểm) Trong mặt phẳng cho đường tròn (O), AB là dây cung không đi qua tâm của đường tròn (O). Gọi I là trung điểm của dây cung AB, M là một điểm trên cung lớn AB (M không trùng với A, B). Vẽ đường tròn (O’) đi qua m và tiếp xúc với đường thẳng AB tại A. Tia MI cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai N và cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai C. 1. Chứng minh ∆ BIC = ∆ AIN, từ đó chứng minh tứ giác ANBC là hình bình hành. 2. Chứng minh rằng BI là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BMN 3. Xác định vị trí của điểm M trên cung lớn AB để diện tích tứ giác ANBC lớn nhất. Bài 5: (1 Điểm) Tìm nghiệm dương của phương trình: ( ) ( ) 2005 2005 2 2 2006 1 1 1 1 2x x x x+ − − + + + − = Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2009 – 2010 MÔN: TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Bài 1: (1,5 Điểm) Cho phương trình: x 2 – 4x + q = 0 (1) với q là tham số GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 9 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** 1. Giải phương trình (1) khi q = 3 2. Tìm q để phương trình (1) có nghiệm. Bài 2: (1,5 Điểm) Giải hệ phương trình: 2 5 2 7 x y x y + =   + =  Bài 3: (2,5 Điểm) Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho parabol (P): y = x 2 và điểm D(0;1). 1. Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm D(0;1) và có hệ số góc k. 2. Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt G và H với mọi k. 3. Gọi hoành độ của hai điểm G và H lần lượt là x 1 và x 2 . Chứng minh rằng: x 1 .x 2 = -1, từ đó suy ra tam giác GOH là tam giác vuông. Bài 4: (3,5 Điểm) Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB = 2R. Trên tia đối của tia BA lấy điểm K (khác với điểm B). Từ các điểm K, A và B kẻ các tiếp tuyến với nửa đường tròn (O). Tiếp tuyến kẻ từ điểm K cắt các tiếp tuyến kẻ từ điểm A và B lần lượt tại C và D. 1. Gọi Q là tiếp điểm của tiếp tuyến kẻ từ K tới nửa đường tròn (O). Chứng minh tứ giác BDQO nội tiếp được trong một đường tròn. 2. Chứng minh tam giác BKD đồng dạng với tam giác AKC, từ đó suy ra CQ DQ CK DK = . 3. Đặt ∠ BOD = α . Tính độ dài các đoạn thẳng AC và BD theo R và α . Chứng tỏ rằng tích AC.BD chỉ phụ thuộc vào R, không phụ thuộc vào α . Bài 5: (1 Điểm) Cho các số thực t, u, v thoả mãn: u 2 + uv + v 2 = 1- 2 3 2 t Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: D = t + u + v Hết SỞ GD & ĐT THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN: TOÁN THỜI GIAN LÀM BÀI: 120 PHÚT Bài 1: (2 Điểm) Cho phương trình: x 2 + px - 4 = 0 (1) với p là tham số 1. Giải phương trình (1) khi p = 3 GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 10 - [...]... - Thng Xuõn - 31 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** ht - S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2005 2006 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bài 1: Cho biểu thức: A = a a 2 + a 1 a +1 a 1 GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 32 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** 1 biu thc A cú... tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** Nu m = 1, n = 2 thỡ x = m2.222 = 12.222 = 222, y = n2.222 = 22.222 = 888 Vy: Nghim nguyờn dng ca phng trỡnh ó cho l x = 888, y = 222 hoc x = 222, y = 888 Ht - S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2002 2003 GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 21 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT. .. - S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2001 2002 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bi 1: x2 6 1 10 x 2 + a A= 3 ữ: x 2 + ữ x+2 x 4 x 3x 6 x + 2 iu kin xỏc nh ca biu thc l x 0, x 2 v x - 2 GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 17 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** x2 6 1 10 x 2 + : x 2+ A= 3 ữ ữ x+2... S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2000 2001 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bài 1: a Vì đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm A(2; -1) nên ta có: 2a + b = -1 (1) 1 2 Vì đồ thị của hàm số y = ax + b đi qua điểm B( ; 2) nờn ta cú: GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 14 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** 1 a+b=2 2 a +... Ht S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2011 2012 MễN: TON THI GIAN LM BI: 120 PHT Bi 1: (1,5 im) 1 cho hai s x1 = 1 + 2 , 2 Gii h phng trỡnh: x2 = 1 - 2 Tớnh x1 + x2 x + 2 y = 1 2 x y = 3 GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 11 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** Bi 2: (2 im) c c 4 c 1 1 Cho biu thc... Ht - S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2012 2013 MễN: TON THI GIAN LM BI: 120 PHT Bi 1: (2.0 im) 1- Gii cỏc phng trỡnh sau : a) x - 1 = 0 b) x2 - 3x + 2 = 0 2 x y = 7 x+ y =2 2- Gii h phng trỡnh : GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 12 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** 1 Bi 2: (2.0 im) Cho biu thc : A... 1 8005 , x2 = (loi) 2 2 1 + 8005 1 + 8005 hoc x = 2 2 Vy: phng trỡnh ó cho cú hai nghim x = S GD & T THANH HO 1 + 8005 2 v x = 1 + 8005 2 K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2003 2004 MễN: TON GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 25 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** THI GIAN LM BI: 150 PHT Bi 1: x2 2x - 1 = 0 1 Gii phng trỡnh: Ta cú: ' = (-1)2 (-1) = 2... 2 xy 1 2 2 + 2 2 + 2 2 = 1+ 1+ = 1+ 8 = 9 2 2 x y x y x y xy x+ y ữ 2 2 Vy giỏ tr nh nht ca P = 9 khi x = y = S GD & T THANH HO 1 2 K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 28 - hay D l ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** NM HC 2004 2005 MễN: TON THI GIAN LM BI: 150 PHT Bi 1: x2 3x - 4 = 0 1 Gii phng trỡnh: Ta cú: a b + c = 1 (-3)... GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2013 2014 MễN: TON THI GIAN LM BI: 120 PHT Cõu 1 (2.0 im): 1 Cho phng trỡnh bc hai: x2 +2x 3 = 0, vi cỏc h s a = 1, b = 2, c = -3 a.Tớnh tng: S = a + b + c b.Gii phng trỡnh trờn x 3y = 2 2 x + 3 y = 4 2 Gii h phng trỡnh: Cõu 2 (2.0 im): GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 13 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ... 2 ab + 1 Vy a + b + ữ 2 a+b 2 2 vi a + b 0 Ht - S GD & T THANH HO K THI TUYN SINH VO LP 10 THPT NM HC 2006 2007 MễN: TON THI GIAN LM BI: 120 PHT GV: Nguyn S ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 35 - ** B tuyn sinh vo lp 10 THPT mụn Toỏn - Tnh Thanh Hoỏ ** Bài 1: Biểu thức: A = 3 + a + a a5 a ữ 3 ữ ữ a + 1 ữ a 5 a 0 a 0 a 0 a 5 0 . ip - Trng THCS Xuõn Chinh - Thng Xuõn - 1 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh Hoá ** Sở gd & đt thanh hoá Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thpt Năm học 2001 – 2002 Môn: . THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2004 – 2005 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 4 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh. THANH HOÁ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2005 – 2006 MÔN: TOÁN GV: Nguyễn Sỹ Điệp - Trường THCS Xuân Chinh - Thường Xuân - 5 - ** Bộ đề tuyển sinh vào lớp 10 THPT môn Toán - Tỉnh Thanh

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan