0

bộ Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 (kèm đáp án)

33 5,035 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 12:35

TRƯỜNG THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM KIỂM TRA SỐ 1 Môn: Hoá học – LỚP 8 Thời gian làm bài: 45 phút I/ Ma trận đề: Biết Hiểu Vận dụng(1) Tổng số câu Tổng điểm câu điểm câu điểm câu điểm Nguyên tử 3.1,2,3 0,75đ 3c 0,75đ NTHH 5 1đ 1c 1đ Đơn chất, hợp chất – Phân tử 1.1 0,5đ 1.2 3.4 0,5 0,25 3c 1,25đ CTHH 2.1 2.2a 1đ 0,5 2.2b,c 1,5đ 4c 3đ Hóa trị 4 1đ 6.1.2 7.1.2 8 1đ 1đ 1đ 6c 4đ Tổng số câu 4c 8c 5c 17c Tổng điểm 3đ 4đ 3đ 10đ II/ Đề kiển tra: 1. (1đ) 1.1. Đơn chất là gì? 1.2. Chất nào là đơn chất trong các chất có công thức hoá học sau: Br 2 , N 2 O, Ba, NH 3 . 2. (3đ) 2.1. Nêu ý nghĩa của công thức hoá học. 2.2. Công thức của chất oxit sắt từ là Fe 3 O 4 Hãy cho biết: a. Oxit sắt từ do những nguyên tố hoá học nào tạo nên? b. Số nguyên tử của từng nguyên tố hoá học trong 1 phân tử oxit sắt từ? c. Tính phân tử khối của oxit sắt từ. 3. (1đ) Dùng chữ số và kí hiệu hoá học hoặc công thức hoá học để diễn đạt các ý sau: 3.1. Một nguyên tử hiđro 3.3. Ba nguyên tử nhôm 3.2. Hai nguyên tử cacbon 3.4. Bốn phân tử oxi 4. (1đ)Hãy cho biết hoá trị của các nguyên tố sau: Hiđro, Oxi, Clo. Người ta quy ước lấy nguyên tố nào làm đơn vị hoá trị? 5. (1đ) Tám nguyên tử của nguyên tố X nặng bằng 7 nguyên tử của nguyên tố đồng. Hãy tính toán để cho biết tên và kí hiệu hoá học của X? 6. (1đ) Tính hoá trị của: 6.1. Nguyên tố S trong hợp chất SO 2 6.2. Nhóm nguyên tử CO 3 trong hợp chất K 2 CO 3 biết K(I) 7. (1đ) Lập công thức hoá học của hợp chất gồm: 7.1. Al(III) và S(II) 7.2. Mg(II) và nhóm SO 4 (II) 8. (1đ) Từ hoá trị của các nguyên tố và nhóm nguyên tử đã biết ở những câu trên. Hãy cho biết công thức hoá học nào sau đây viết sai? Al 3 (SO 4 ) 2 , KO 2 , H 2 S .Sửa lại cho đúng. (Cho Fe = 56, O = 16, Cu = 64) III/ Đáp án: Câu Ý Nội dung Điểm 1 1.1 - Định nghĩa đúng (0,5đ) 1.2 - Nêu được 1 đơn chất (0,5đ) 2 1.1 - Nêu được ý nghĩa của CTHH (1,5đ) 1.2a - Nêu được mỗi ý đúng a (0,5đ) 1.2b - Nêu được mỗi ý đúng b (0,5đ) 1.2c - Nêu được mỗi ý đúng c (0,5đ) 3 3.1 H (0,25đ) 3.2 2C (0,25đ) 3.3 3Al (0,25đ) 3.4 4O 2 (0,25đ) 4 H(I), O(II), Cl(I) - quy ước lấy H(I) làm đơn vị hoá trị (1đ) 5 8X = 7 .64 → X = 56 → X là Fe (1đ) 6 6.2 SO 2 → a.1 = II.2 → a = IV (0,5đ) 6.1 1.2 = b. 1 → b = II (0,5đ) 7 7.1. Al x S y → III.x = II.y→ x: y = 2: 3 → chọn x = 2; y = 3 → CTHH của h/c là Al 2 O 3 (0,5đ) 7.2. Mg x (SO 4 ) y → II.x = II.y→ x: y = 1: 1 → chọn x =1; y = 1 → CTHH của h/c là MgSO 4 (0,5đ) 8 Al 3 (SO 4 ) 2 → III.3 ≠ II.2 → CTHH sai → sửa lại Al 2 (SO 4 ) 3 KO 2 → I.1 ≠ II.2 → CTHH sai → sửa lại K 2 O H 2 S → I.2 = II.1 → CTHH đúng (1đ) II/ Đáp án: Câu Ý Nội dung Điểm 1 1.1 Hiện tượng vật lý 0,25đ 1.2 Hiện tượng hóa học 0,25đ 1.3 Hiện tượng hóa học 0,25đ 1.4 Hiện tượng hóa học 0,25đ 2 2.1 Phát biểu định luật đúng; giải thích đúng định luật 2đ 2.2 Natri cacbonat + axit clohiđric→ natriclorua + cacbon đioxit + nước 1đ 2.3 mcacbon đioxit = m natri cacbonat + m axit clohiđric – m natri clorua – m nước = 53+ 36,5- 58,5- 9 = 22( gam) 1đ 3 3.1 Nêu đúng các bước lập 1đ 3.2a Lập PTHH đúng; nêu đúng tỷ lệ 0,75đ 3.2b Lập PTHH đúng; nêu đúng tỷ lệ 0,75đ 3.2c Lập PTHH đúng; nêu đúng tỷ lệ 0,75đ 3.2d Lập PTHH đúng; nêu đúng tỷ lệ 0,75đ 4 - Lý luận để biết hoá trị của Ca và PO 4 dựa vào các công thức CaO và H 3 PO 4 từ đó viết công thức đúng Ca 3 (PO 4 ) 2 0,5đ - Cân bằng pứ đúng 0,5đ PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG Môn: Hóa học - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ TỔNG SỐ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (1) Vận dụng (2) Tự luận Tự luận Tự luận Tự luận CHƯƠNG I: CHẤT – NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ Đơn chất – hợp chất Câu 1: 1,5 điểm 1,5 điểm Công thức hóa học Câu 2: 1 điểm Câu 3: 0,5 điểm Câu 1: 1 điểm Câu 2: 1 điểm Câu 3: 1,5 điểm 5 điểm Hóa trị Câu 4: 3 điểm Câu 5: 0,5 điểm 3,5 điểm TỔNG CỘNG 3 điểm 3,5 điểm 3 điểm 0,5 điểm 10 điểm PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG Môn: Hóa học - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: (2,5 điểm) a/ Viết các CTHH của các hợp chất sau:  Khí clo được tạo bởi 2Cl  Nước được tạo bởi 2H, 1O  Axit clohydric được tạo bởi 1H, 1Cl  Nhôm b/ Chất nào là đơn chất, chất nào là hợp chất vì sao? Câu 2: (2 điểm) Công thức hóa học của một chất cho ta biết được những gì? Minh họa với chất BaSO 4 Câu 3: (2 điểm) Các cách viết sau đây có ý nghĩa gì: 2N, 3Br 2 , KCl Câu 4: (3 điểm) Lập CTHH của các hợp chất theo hóa trị: a/ C (IV) và O (II) b/ Ca (II) và nhóm NO 3 (I) Tính phân tử khối của các chất trên Câu 5: (0,5 điểm) Công thức nào sau đây viết sai: K 2 O, Fe(OH) 3 , NaO, CaO Hãy sửa lại công thức hóa học viết sai Ba = 137, S = 32, O = 16, C = 12, Ca = 40, N = 14 HẾT PHÒNG GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HUẾ KIỂM TRA 1 TIẾT - NĂM HỌC 2012 - 2013 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HOÀNG Môn: Hóa học - Lớp: 8 Thời gian: 45 phút ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 1 a/ b/ Viết các CTHH của các hợp chất sau:  Khí clo: Cl 2  Nước được tạo bởi 2H, 1O: H 2 O  Axit clohydric được tạo bởi 1H, 1Cl: HCl  Nhôm: Al - Đơn chất là: Cl 2 và Al vì được tạo ra từ một nguyên tố hóa học - Hợp chất: H 2 O, HCl vì được tạo bởi hai nguyên tố hóa học trở lên 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 2 Công thức hóa học của một chất cho ta biết: - Nguyên tố tạo ra chất - Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất đó - Phân tử khối Ví dụ: BaSO 4 - Do nguyên tố Bari, lưu huỳnh, oxi tạo thành - Có 1 Ba, 1S, 4O trong phân tử - Phân tử khối: 137 + 32 + 4 x 16 = 197 đ.v.C 1 điểm 1 điểm 3 Các cách viết sau có ý nghĩa: - 2N: + 2 nguyên tử N - 3Br 2 : + 3 phân tử Brom - KCl: + Công thức hóa học của muối kali clorua + 1 phân tử muối kali clorua (KCl) 0,5 điểm 0,5 điểm 1 điểm 4 a/ Lập CTHH theo hóa trị của các hợp chất sau: C(IV) và O(II): - Gọi công thức chung: C x O y - Áp dụng quy tắc hóa trị: X x a = Y x b - Chuyển thành tỷ lệ: X = b = II = 2 = 1 Y a IV 4 2 X = 1 Y = 2 - Vậy CTHH là CO 2 Phân tử khối : 12 + 2 x 16 = 44 đ.v.C b/ Ca(II) và NO 3 (I): 1 điểm 0,5 điểm - Gọi công thức chung: Ca x (NO 3 ) y - Áp dụng quy tắc hóa trị: X x a = Y x b - Chuyển thành tỷ lệ: X = b = I = 1 Y a II 2 X = 1 Y = 2 - Vậy CTHH là Ca(NO 3 ) 2 Phân tử khối : 40 + (14 + 16 x 3) x 2 = 164 đ.v.C 1 điểm 0,5 điểm 5 Công thức hóa học viết sai là : NaO viết lại là Na 2 O 0,5 điểm SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG- HUẾ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÓA 8 -TIẾT 16 Nội dung kiến thức Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng ở mức cao hơn Cộng 1,Chất Câu 1 (1đ) Câu 2 (1 đ) 2,0 đ 20% 2, Nguyên tử - Nguyên tố hóa học Câu 3 (2đ) Câu 6 (1 đ) 3,0 đ 30% 3, Đơn chất -hợp chất –phân tử Câu 7 (1,5đ) 1,5đ 15% 4, CTHH - Hóa trị Câu 4 (1,5 đ) Câu 5 (2đ) 3,5 đ 35% Biết: 25% Hiểu: 40% Vận dụng: 35% Họ và tên: ………………………… ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Điểm : …… Môn: HOÁ . Lớp 8/ . ĐỀ A Câu 1: (1,5 điểm) Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp. Trong các chất dưới đây, hãy cho biết đâu là chất tinh khiết đâu là hỗn hợp: khí nitơ, muối ăn, không khí, nước ao, hơi nước, sữa? Câu 2: (1,0 điểm) Nêu phương pháp tách rượu tinh khiết từ rượu loãng. Câu 3: (1,5 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các loại hạt là 40 trong đó số hạt proton chiếm 32,5%. a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X, cho biết X là nguyên tố nào? b. Tìm nguyên tử khối của X, biết khối lượng proton ≈ khối lượng nơtron ≈1,013 đvC. c. Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.10 -23 gam và C= 12 đvC. Câu 4: (1,5 điểm) Trong các công thức hoá học sau: SO 4 , CaCl 2 , FeCl 3 , Ba(CO 3 ) 3 . Chỉ rõ công thức nào đúng? Công thức nào sai? Sửa lại các công thức viết sai. Câu 5: (2 điểm) Lập công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi: a. S (VI) và O b. Ca và nhóm NO 3 - Các công thức hoá học trên cho biết điều gì? - Tính khối lượng thực (Phân tử khối) của các phân tử trên. Câu 6: (1 điểm) Biết rằng 8 nguyên tử của nguyên tố Magie nặng bằng 6 nguyên tử của nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu của nguyên tố X. Câu 7: (1,5 điểm) Một hợp chất A được tạo nên từ nguyên tố Natri và nhóm nguyên tử (XO y ) hóa trị II. Phân tử A nặng hơn phân tử Cl 2 2 lần và nguyên tố oxi chiếm 45,08% về khối lượng của A. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất A? (Cho: S = 32; O = 16; Ca = 40; N = 14; Mg = 24; Cl = 35,5) BÀI LÀM Họ và tên: ………………………… ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT Điểm: …… Môn: HOÁ . Lớp 8/ . ĐỀ B Câu 1: (1,5 điểm) Phân biệt chất tinh khiết và hỗn hợp. Trong các chất dưới đây, hãy cho biết đâu là chất tinh khiết đâu là hỗn hợp: khí clo, đường saccarozơ, không khí, nước sông, hơi nước, betong. Câu 2: (1,0 điểm) Nêu phương pháp tách nước cất từ nước máy. Câu 3: (1,5 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các loại hạt là 40 trong đó số hạt nơtron chiếm 35%. a. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử X, cho biết X là nguyên tố nào? b. Tìm nguyên tử khối của X, biết khối lượng proton ≈ khối lượng nơtron ≈1,013 đvC. c. Tính khối lượng bằng gam của X, biết khối lượng của 1 nguyên tử C là 1,9926.10 -23 gam và C= 12 đvC. Câu 4: (1,5 điểm) Trong các công thức hoá học sau: CO 4 , Al 2 O 3 , FeCl 2 , Ca(SO 4 ) 3 . Chỉ rõ công thức nào đúng? Công thức nào sai? Sửa lại các công thức viết sai. Câu 5: (2 điểm) Lập công thức hoá học của các hợp chất tạo bởi: a. Si (IV) và O b. Ba và nhóm NO 3 - Các công thức hoá học trên cho biết điều gì? - Tính khối lượng thực của các phân tử trên. Câu 6: (1 điểm) Biết rằng 5 nguyên tử của nguyên tố Magie nặng bằng 3 nguyên tử của nguyên tố X. Hãy viết tên và kí hiệu của nguyên tố X. Câu 7: (1,5 điểm) Một hợp chất B được tạo nên từ nguyên tố Kali và nhóm nguyên tử (XO y ) hóa trị III. Phân tử B nặng hơn phân tử Na 2 CO 3 2 lần và nguyên tố oxi chiếm 30,19% về khối lượng của B. Hãy xác định công thức hóa học của hợp chất B? (Cho: Na = 23; C = 12; O = 16; Si = 28; N = 14; Ba= 137; Mg = 24) BÀI LÀM [...]... 2 011 -2 012 Môn : Hóa Lớp 8 Thời gian làm bài : 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HOA 8 CHƯƠNG I Mức độ nhận thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao tn tl tn tl tn tl tn tl 1( 0,5) 1( 0,5đ) 1( 0,5 đ 1( 1đ) 1( 0,5d ) 2 (1 đ) 1( 2đ) 1( 0,5 đ) 1( 0,5 đ) Hóa trị Cộng 1( 1,5 đ) 1 (0,25 đ) 1 (0,25 đ) 1 câu-0,5 đ5% 1 câu 2 điểm 20% 3 câu- 1, 5 15 % 2 câu 2,5 điểm 25% 2câu1đ 10 % 1câu0,5đ 5% 2câu1,5 đ 15 % 4 câu3,5... THIÊN HUẾ KIỂM TRA1 TIẾT –NĂM HỌC 2 011 -2 012 TRƯỜNGTHCS THỐNG NHẤT Môn : Hóa Lớp 8 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 45 phút MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HOA 8 CHƯƠNG II THỜI GIAN 45 Nội dung kiến Mức độ nhận thức thức Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng Cộng cao tn tl tn tl tn tl tn tl Sự biến đổi chất 2 (1 ) 2câu1đ 10 % Phản ứng hóa học 1( 1,5 1câu1,5đ đ 15 % Định luật BTKL 1( 1đ) 1( 0,5đ) 2câu1,5 đ 15 % PTHH... PTK= 56.2+(32 .1+ 16.4)3=400đvC Câu 4: (1, 5 điểm) Y =1, 5Z→Y= 1, 5 .16 =24 X =1/ 2Y→X =1/ 2.24 =12 Vậy X là Cacbon , KHHH :C Câu 5: (1, 5 điểm) R2O3=5S=5.32 =16 0đvC 2R +16 .3 =16 0 →R =16 0- 48/ 2=56 Vậy CTHH của hợp chất là Fe2O3 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,75đ 0,75đ 0,5đ 0,5đ 0,25đ 0,25đ PHÒNG GD&ĐT PHÚ VANG Trường THCS Phú Thanh KIỂM TRA 1 TIẾT -NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn: Hóa – Lớp 8 Thời gian làm... 1( 1 đ) 2 (1, 5đ 1( 0,5 6câu 5 đ ) đ) 50% Ý nghĩa PTHH 1( 1đ ) 1c âu 1 10 % Cộng 5 câu 3 1 câu 2 câu 1 câu 5,5 câu 2 0,5 1, 5 0,5 điểm 55% điểm điểm điểm điểm 20% 5% 15 % 5% PHÒNG GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNGTHCS THỐNG NHẤT KIỂM TRA1 TIẾT –NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn : Hóa Lớp 8 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài : 45 phút I.Phần trắc nghiệm khách quan : (2,5 điểm ) Hãy khoang tròn vào dãy đúng và đầy đủ nhất Câu 1. .. khối lượng của X có trong hợp chất ( Biết Na = 23 , K= 39 , Ca = 40 , ) HẾT PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ TRƯỜNG THCS TỐ HỮU KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC : 2 011 - 2 012 Môn : Hóa Lớp : 8 /1 ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ( Đáp án này gồm 1 trang ) CÂU Ý 1. 1 1. 2 1 1.3 2 .1 2 2.2 3 .1 3 3.2 3.3 4 5 4 .1 4.2 5 .1 5.2 5.3 5.4 5.5 NỘI DUNG Phát biểu đúng khái niệm nguyên tử Nguyên tử tạo thành từ 3 loại hạt : hạt proton, hạt... 2ng/tử 1 phân tử 2 phân tử Cặp Zn/ O 2 = 2 /1 ; Cặp Zn/ZnO = 2/2 Cặp O2 / ZnO = 1/ 2 4 Al + 3 O 2 → 2 Al2O 3 2 Fe(OH)3 → Fe2O3 + 3 H 2O 2 Fe(OH)3 + 3 H 2SO4 → Fe2(SO4)3 + 6 H2O 1, 5 1 1 1 e C2H 6O + 3 O2 → 2 CO2 + 3 H2O 0,5 KIỂM TRA 1 TIẾT NĂM HỌC : 2 011 - 2 012 PHÒNG GD&ĐT TP HUẾ TRƯỜNG THCS TỐ HỮU Môn : Hóa Lớp : 8 /1 Thời gian làm bài : 45 phút ĐỀ CHÍNH THỨC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MỨC ĐỘ NỘI DUNG - CHỦ ĐỀ... TNTL Tổng C1 2 Chủ đề Nguyên tửNguyên tố hóa học Đơn chất hợp chấtphân tử C5 0,5 0,5 C2,3 1 C4 0,5 1, 5 C2 Công thức hóa học C5 1 C1,3 (a,b) Hóa trị 0,5 2 C4 3 4 2,5 1, 5 C6 2 3 2 2,5 4 0,5 4 3 11 Tổng 1 2,5 3 3,5 10 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM I Trắc nghiệm: (3 đ) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A B A C B C II Tự luận : 7 điểm Câu 1( 1 điểm) a Gọi x là hóa trị của Na→NaxOHI Theo quy tắc hóa trị... 2câu1,5 đ 15 % 4 câu3,5 đ35% 4 câu 2,5 đ-25% 1câu1 10 % 1( 1 đ) 4 câu-2 đ – 20% 1 câu 1 điểm 10 % Cộng 1cau 0,25 điểm 2,5% 1 câu 0,25 điểm 2,5 % PHÒNG GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNGTHCS THỐNG NHẤT ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA1 TIẾT –NĂM HỌC 2 011 -2 012 Môn : Hóa Lớp 8 Thời gian làm bài : 45 phút A.PHẦN TRẮC NGHIỆM : (3 điểm ) Hãy khoang tròn vào câu đúng và đầy đủ nhất Câu 1 : Nguyên tử : Câu 2 : Khối lượng tính a... Nguyên tử 1. Chương I (Chất – nguyên tử, phân tử) Nhận biết Thông hiểu TL/TN 1 câu 1, 5đ 1 câu 1, 5đ TL/TN Vận dụng (1) TL/TN Nguyêntố Hóa học Đơnchất, hợp Chất, phântử CTHH, Hóa trị 2câu TỔNG SỐ 1 câu 2đ 1 câu 2đ 2câu 3điểm 4điểm 1 câu 2,5đ 1câu Vận dụng(2) (nếu có) TL/TN TỔNG SỐ 1 câu 1, 5đ 1 câu 1, 5đ 1( câu5d) 1( câu5d) 0,5đ 1 câu 2đ 2 câu 4,5 câu5d 5 câu 2,5điểm 0,5điểm 10 điểm Chú thích: a) Đề được thiết... Tổng 1. Câu (2đ) 20% 1. Câu (2đ) 20% 0.5Câu (C.4 .1) (1 ) HS Xác định được CT đúng 1. Câu 0.5Câu (2đ), 20% (1 ), 10 % 0.5Câu 3.Câu (C.4.2) ( 6đ) (1 ) HS 60% Xác định được NTHH dựa vào PTK 0.5Câu (1 ), 10 % 5.Câu (10 đ) 10 0% PHÒNG GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ TRƯỜNGTHCS THỐNG NHẤT ĐỀ CHÍNH THỨC Nội dung kiến thức Chất Nguyên tử Nguyên tố hóa học Đơn chất và hợp chất – Phân tử CTHH KIỂM TRA1 TIẾT –NĂM HỌC 2 011 -2 012 . 3đ Hóa trị 4 1 6 .1. 2 7 .1. 2 8 1 1 1 6c 4đ Tổng số câu 4c 8c 5c 17 c Tổng điểm 3đ 4đ 3đ 10 đ II/ Đề kiển tra: 1. (1 ) 1. 1. Đơn chất là gì? 1. 2. Chất nào là đơn chất trong. + 16 .4 = 212 => X = 31 => X là nguyên tố P 0,5 đ => CTHH của A là K 3 PO 4 ĐỀ KIỂM TRA HÓA HỌC 8 TIẾT 16 NĂM HỌC 2 012 -2 013 Trường THCS Phong Hòa KIỂM TRA Họ tên:……………………… Môn: Hóa. 3 .1, 2,3 0,75đ 3c 0,75đ NTHH 5 1 1c 1 Đơn chất, hợp chất – Phân tử 1. 1 0,5đ 1. 2 3.4 0,5 0,25 3c 1, 25đ CTHH 2 .1 2.2a 1 0,5 2.2b,c 1, 5đ 4c 3đ Hóa trị 4 1 6 .1. 2
- Xem thêm -

Xem thêm: bộ Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 (kèm đáp án), bộ Đề kiểm tra 1 tiết hóa 8 (kèm đáp án),