0

Đề kiểm tra 1 tiết toán trường TH đồng văn 2

31 785 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2015, 11:48

PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2011 - 2012 Môn : Toán Lớp 1 Thời gian: 40 phút Họ Và Tên:……………………………………………… Lớp 1 Câu 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống: 11 14 15 20 19 16 12 10 Câu 2: (2,5 điểm) Đặt tính rồi tính. 20 + 40 60 + 10 80 - 20 50 + 30 10 + 40 70 - 40 ………… ………… ………… ………… ………… ………… ……… ……… ……… ……… ……… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………… Câu 3: (1,5 điểm) Tính: 10cm + 20cm = …………… 40cm + 20cm =…………… 90cm – 10cm =…………… 80cm – 50cm =……… Câu 4: (2 điểm) Giải toán Nhà Mai nuôi được 30 con gà và 20 con ngan. Hỏi nhà Mai nuôi được tất cả bao nhiêu con? Bài giải: ……………………………………………………. ……………………………………………………. ……………………………………………………. Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào số lớn nhất: A. 19 ; 40 ; 72 ; 54 B. 42 ; 58 ; 83 ; 67 Câu 6: (1 điểm). a. Số liền sau của 17 là số ………… b. Số liền trước của 40 là số ………… c. Số liền sau của 59 là số …………… d. Số liền trước của 100 là số ……… Câu 7: (1 điểm). Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông Điểm bài 1:………. Điểm bài 2:………. Điểm bài 3:………. Điểm bài 4:………. Điểm bài 5:………. Điểm bài 6:………. Điểm bài 7:………. Tổng điểm:……… Giáo viên coi thi:……………………… Giáo viên chấm thi:…………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1 Câu 1: (1 điểm) Viết số thích hợp vào ô trống đúng. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 Câu 2: (2,5 điểm): 20 60 80 50 10 70 40 10 20 30 40 40 60 70 60 80 50 30 Câu 3: (1,5 điểm) 10cm + 20cm = 30cm 40cm + 20cm = 60cm 90cm – 10cm = 80cm 80cm – 50cm = 30cm Câu 4: ( 2 điểm) Bài giải: Nhà Mai nuôi được tất cả là: 30 + 20 = 50 (cm) Đáp số: 50 (cm) Câu 5: (1 điểm). a. Khoanh vào số lớn : 72 b. khoanh vào số: 83 Câu 6: (1 điểm). a. Số liền sau của số 17 là số 18 b. Số liền trước của số 40 là số 39 c. Số liền sau của số 59 là số 60 d. Số liền trước của số 100 là số 99 Câu 7: (1 điểm). - Vẽ 3 điểm ở trong hình vuông - Vẽ 2 điểm ở ngoài hình vuông .C .B .A .N .M PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2011 - 2012 Môn : Toán Lớp 2 Thời gian: 40 phút Họ Và Tên:……………………………………………… Lớp 2 Bài 1: Tính nhẩn: 2 x 2 = 8 : 2 = 3 x 9 = 20 : 4 = 4 x 3 = 18 : 2 = 5 x 7 = 45 : 3 = Bài 2: Tính: 2 x 5 + 4 = ………………… 20 : 4 x 0 = ………………… =………………… = ………………… Bài 3: Khoanh vào chữ cái ý trả lời đúng. 1.Đã tô màu một phần mấy của hình trên? a. 1 ; b. 1 ; c. 1 2 4 5 2. Tìm x. X x 3 = 6 X : 2 = 4 Đáp án: a. x = 2 a. x = 2 b. x = 18 b. x = 8 Bài 4: B D A C E a. – Đọc tên đường gấp khúc trên - Đường gấp khúc b. Tính độ dài đường gấp khúc trên …………………………………………. ………………………………………… ………………………………………… Bài 5: Có 18 cái bánh sắp đều vào 3 đĩa. Hỏi mỗi đĩa có bao nhiêu cái bánh? Bài giải: …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… Bài 6: Điền các số sau vào ô trống để thành dãy tính đúng? ( 2 ; 14 ; 18 ; 23 ) : + = Điểm bài 1:………. Điểm bài 2:………. Điểm bài 3:………. Điểm bài 5:………. Điểm bài 6:………. Giáo viên coi thi:……………………… Giáo viên chấm thi:…………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 2 Bài 1: (2điểm) Mỗi phép tính đúng 0,25 điểm Bài 2: (1 điểm) Mỗi phép tính đúng 0,5 điểm 2 x 5 + 4 = 10 + 4 20 : 4 x 0 = 5 x 0 = 14 = 0 Bài 3: (2 điểm) 1. Đã tô màu một phần mấy hình trên? Khoanh c. 1 5 2. Tìm X X x 3 = 6 X : 2 = 4 Khoanh a. x = 2 B. x = 8 Bài 4: (2,5 điểm) a. (1 điểm) Đường gấp khúc ABCDE\ b. (1,5 điểm) Phép tính (1 điểm) Lời giải (0,25 điểm); đáp số (điểm) Độ dài đường gấp khúc ABCDE là: 3 x 4 = 12 (cm) Đáp số: 12 cm Bài 5: (1,5 điểm) lời giải 0,25 điểm; phép tính (1 điểm); đáp số: 0,25 điểm) Bài 6: (1 điểm) 18 : 2 + 14 = 23 PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2011 - 2012 Môn : Toán Lớp 3 Thời gian: 40 phút Họ Và Tên:……………………………………………… Lớp 3 I. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất. Bài 1: a. Số liền sau số 7529 là: A. 7528 B. 7519 C. 7530 D. 7539 b. Số liền trước của 2730 là: A. 2713 B.2729 C. 2739 D. 2379 Bài 2: a.Trong các số 8572 ; 7852 ; 7285 ; 8752 số lớn nhất là: A. 8572 B. 7852 C. 7285 D. 8752 b.Trong các số 4208 ; 4802 ; 4280 ; 4082 ; số bé nhất là: A. 4082 B. 4802 C. 4820 D. 4280 [...]... 36 : 3 = 12 (Viên) Đáp số: Minh có 36 viên bi Long có 12 viên bi PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2 011 - 2 0 12 Môn : Toán Lớp 4 Th i gian: 40 phút Họ Và Tên:………………………………………….Lớp 4 Bài 1: Khoanh vào ý trả lời đúng: a Phân số dưới đây bằng phân số : 5 15 A 16 20 B 4 5 C 16 25 b Rút gọn phân số dưới đây bằng phân số: A 1 4 B 1 5 C 5 6 D 12 16 D 6 5 25 30 c... là: 16 00 : 10 0 x 25 = 400 (m2 ) ( 1 điểm) Đáp số: 400 m2 ( 0 ,25 điểm) Bài 7: (3 điểm) Bài giải: Đổi 50cm = 5 dm; 40cm = 4 dm (0 ,25 điểm) a Diện tích xung quanh bể cá là: (9 + 5) x 2 x 4 = 11 2 (dm2) (0,5 điểm) Diện tích kính làm đáy bể là: 9 x 5 = 45 (dm2) (0,5 điểm) Diện tích kính làm bể cá là: 11 2 + 45 = 15 7 (dm2) (0,5 điểm) b Th tích bể cá là: Đáp số: a 15 7 (dm2) 9 x 5 x 4 = 18 0 (dm2) b 18 0 (dm2)... (dm2) ( 1 điểm) (0 ,25 điểm) Bài 8: (1 điểm) Đúng 1 bài cho 0,5 điểm a (X – 12 5 ) : 6 = 14 0 b 5 x ( X : 7) = 30 X – 12 5 = 14 0 x 6 X : 7 = 30 : 5 X – 12 5 = 840 X:7 = 6 X = 840 + 12 5 X = 6x7 X = 965 X = 42 BÀI KIỂM TRA SỐ 2 TOÁN 4 (Th i gian lµm bµi: 90 phót ) §iÓm: Hä vµ tªn: Phần I: Em hãy viết kết quả của các bài toán dưới đây: Bài 1: Tìm tổng của 2 số A và B biết: 1- Tổng của 2 số... số nào bằng 1: A 1 2 B 12 15 C 5 5 D 15 12 Bài 2: Viết các phân số sau theo th tự bé đến đến lớn: 2 15 6 13 ; ; ; 7 15 7 12 ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………… Bài 3: Tính: a 2 3 + = 3 4 b 5 2 - = 4 3 ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… ……………………… c 2 5 x = 3 4 d 4 2 : = 7 5 ………………………... vị và th m vào số B 7 đơn vị th được hai số bằng nhau 5- Nếu bớt ở số A đi 3 đơn vị và bớt ở số B 10 đơn vị th số A hơn số B 1 đơn vị Bài 3: Tìm tỉ số của 2 số A và B biết: 1- Số A là 12 , số B là 20 2- 2 4 số A bằng số B 3 5 3- Số A bằng 1 tổng của 2 số 3 Bài 4: Tổng của 2 số A và B là 45 Tìm 2 số đó biết: 1- Số A hơn số B là 7 đơn vị 2- Số B bằng 2 số A 3 3- Nếu số A bớt đi 5 đơn vị th 1 1 số A... nhật là 12 6 m Nếu bớt chiều dài đi 15 m th hình chữ nhật trở th nh hình vuông Tính diện tích hình chữ nhật đó Bài 2: Mẹ sinh con năm mẹ 25 tuổi Đến năm 2 014 th tổng số tuổi của hai mẹ con là 51 Hỏi hiện nay (năm 2 010 ) mẹ và con mỗi người bao nhiêu tuổi Bài 3: Có 14 5 viên bi đựng trong 2 hộp Nếu chuyển 34 viên bi ở hộp th nhất sang hộp th hai th số bi ở hộp th nhất bằng 2 số bi ở hộp th hai... số khác nhau: 2- Trung bình cộng của 2 số đó là 39 3- Nếu th m vào số A 9 đơn vị và bớt ở số B đi 14 đơn vị th được tổng là 48 Bài 2: Tìm hiệu của 2 số A và B lúc đầu biết: 1- Hiệu của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau mà chia hết cho 3 2- Nếu th m vào số A 9 đơn vị và bớt ở số B đi 21 đơn vị th được 2 số bằng nhau 3- Nếu th m vào số A 3 đơn vị và th m vào số B đi 10 đơn vị th số A bằng... NĂM HỌC : 2 011 - 2 0 12 Môn : Toán Lớp 5 Th i gian: 40 phút Họ Và Tên:………………………………………….Lớp 5 A Phần I: (2 điểm) Trắc nghiệm : Khoanh vào đáo số đúng: 1 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: Bài 1: Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép Tỉ số phần trăm của các số cá chép và số cá trong bể là: A 20 % Bài 2: Phân số B 50 % C 80 % D 10 0 % 1 được viết th nh tỉ số phần trăm là: 5 A 20 % B 30... Bài 2: (1 điểm) Câu b: C 2 ; 6 ; 15 7 7 ; 13 15 12 Bài 3: (3 điểm) Làm đúng mỗi câu: 0,75 điểm Bài 4: (1, 5 điểm) Làm đúng mỗi câu: 0,75 điểm Bài 5: (2 điểm) Tính đúng chiều rộng : (0,5 điểm) Tính đúng chu vi: ( 0,5 điểm) Tính đúng diện tích: (0,5 điểm) Trình bày và đáp số đúng : (0,5 điểm) Bài 6: (1 điểm) Làm đúng mỗi câu: (0,5 điểm) Câu c : C PHÒNG GD & ĐT TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA. .. hai th ng Nếu đổ 50 lít ở th ng th nhất sang th ng th hai th th ng th hai hơn th ng th nhất 16 lít Hãy tính xem lúc đầu mỗi th ng có bao nhiêu lít dầu? Bài 8: Một cái sân vận động hình chữ nhật có chiều rộng kém chiều dài 25 m Nếu tăng chiều dài th m 5 m th chiều rộng bằng 1 chiều dài Tính diện tích của sân vận 4 động đó Phần II: Em hãy trình bày lời giải cho các bài toán dưới đây: Bài 1: Chu . thi:……………………… Giáo viên chấm thi:…………………… ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 1 Câu 1: (1 điểm) Viết số th ch hợp vào ô trống đúng. 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 19 18 . TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2 011 - 2 0 12 Môn : Toán Lớp 2 Th i gian: 40 phút Họ Và Tên:……………………………………………… Lớp 2 Bài 1: Tính nhẩn: 2 x 2 = 8 : 2. TÂN KỲ TRƯỜNG TH ĐỒNG VĂN 2 ĐỀ KIỂM TRA ĐINH KỲ LẦN III NĂM HỌC : 2 011 - 2 0 12 Môn : Toán Lớp 1 Th i gian: 40 phút Họ Và Tên:……………………………………………… Lớp 1 Câu 1: (1 điểm) Viết số th ch hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra 1 tiết toán trường TH đồng văn 2,