0

Ôn lý thuyết thi đại học sinh học (NXB đại học quốc gia) lê đình trung

247 1,768 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:51

- Xem thêm -

Xem thêm: Ôn lý thuyết thi đại học sinh học (NXB đại học quốc gia) lê đình trung, Ôn lý thuyết thi đại học sinh học (NXB đại học quốc gia) lê đình trung, , BÀI 1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI, BÀI 2 CÁC LUẬT SINH THÁI CƠ BẢN ..., BÀI 6 HỆ SINH THÁI LƯỚI VÀ CHUỖI THỨC ĂN, BÀI 7 SINH QUYỂN VÀ CON NGƯỜI, BÀI 8 CẤU TRÚC ADN, ARN VÀ PROTEIN, BÀI 9 CƠ CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA ADN, ARN VÀ PROTEIN, BÀI 12 TÍNH THỐNG NHẤT VÀ TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA GEN, BÀI 13 ĐỘT BIẾN GEN, BÀI 15 SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU VỀ CẤU TRÚC ..., BÀI 17 CÁC YẾU TỐ THAM GIA TỔNG HỢP PROTEIN ..., BÀI 18 ĐỒNG HỢP TỬ VÀ DỊ HỢP TỬ, BÀI 20 NHIỄM SẮC THỂ, BÀI 21 SỰ HÌNH THÀNH CÁC DẠNG TẾ BÀO N, 2N,3N,4N TỪ DẠNG TẾ BÀO 2N, BÀI 23 SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA QUÁ TRÌNH ..., BÀI 32 CÁC CƠ CHẾ SINH HỌC XẢY RA TRÊN MỘT CẶP NST TƯƠNG ĐỒNG, BÀI 34 CÁC PHÉP LAI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ TÌM RA CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN, BÀI 35 CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN MỘT TÍNH TRẠNG, BÀI 36 CÁC ĐỊNH LUẬT DI TRUYỀN NHIỀU TÍNH TRẠNG, BÀI 37 DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI, BÀI 41 SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU GIỮA DI TRUYỀN ..., BÀI 44 ĐẶC ĐIỂM PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN DI TRUYỀN LIÊN KẾT VÀ HÓAN VỊ GEN, BÀI 45 NST GIỚI TÍNH VÀ SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH, BÀI 48 LAI PHÂN TÍCH VỚI SỰ PHÁT HIỆN CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN LIÊN KẾT VÀ HOÁN VỊ GEN, BÀI 50 CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CÓ TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH 1:1, BÀI 53 CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN CÓ TỈ LỆ PHÂN LI KIỂU HÌNH 9:3:3:1, BÀI 57 CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN BỊ CHI PHỐI ..., BÀI 59N DI TRUYỀN TẾ BÀO CHẤT, BÀI 60 DI TRUYỀN PHÁT TRIỂN CÁ THỂ, BÀI 61 NHỮNG CỐNG HIẾN VÀ NHỮNG HẠN CHẾ CƠ BẢN ..., BÀI 63 SỰ BIỂU HIỆN CỦA GEN VỀ CẤU TRÚC VÀ KIỂU HÌNH, BÀI 64 DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ, BÀI 65 PHƯƠNG PHÁP GÂY ĐỘT BIẾN ..., BÀI 66 CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN LỌC GIỐNG, BÀI 67 KĨ THUẬT DI TRUYỀN, BÀI 68 QUAN NIỆM HIỆN ĐẠI VỀ HÌNH THÀNH SỰ SỐNG, BÀI 69 SỰ PHÁT TRIỂN CỦA SINH VẬT, BÀI 70 THUYẾT TIẾN HÓA CỦA LAMAC VÀ DACUYN, BÀI 71 QUAN NIỆM HIỆN ĐẠI VỀ SỰ TIẾN HÓA CỦA SINH GIỚI, BÀI 72 NHUYÊN NHÂN GÂY BIẾN ĐỔI THÀNH PHẦN KIỂU GEN QUẦN THỂ, BÀI 73 LOÀI : KHÁI NIỆM CẤU TRÚC TIÊU CHUẨN PHÂN BIỆT CÁC CON ĐƯỜNG HÌNH THÀNH LOÀI, BÀI 74 GIẢI THÍCH TÍNH ĐA DẠNG CỦA SINH GIỚI .., BÀI 75 CHỌN LỌC TỰ NHIÊN VÀ HÌNH THÀNH LOÀI, BÀI 76 NGUỒN GỐC VÀ SỰ PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI, BÀI 77 CÁC GIAI ĐOẠN TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT SINH LOÀI NGƯỜI, BÀI 78 NGUỒN GỐC CHUNG VÀ CHIỀU HƯỚNG TIẾN HÓA CỦA SINH GIỚI

Mục lục

Xem thêm