Ôn lý thuyết thi đại học sinh học (NXB đại học quốc gia) lê đình trung

247 1.8K 0
Ôn lý thuyết thi đại học sinh học (NXB đại học quốc gia)  lê đình trung

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/07/2015, 16:51

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • LỜI NÓI ĐẦU

 • PHẦN I SINH THÁI HỌC

 • BÀI 1 MÔI TRƯỜNG VÀ CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI

 • BÀI 2 CÁC LUẬT SINH THÁI CƠ BẢN ...

 • QUẦN XÃ VÀ HỆ SINH THÁI

 • BÀI 3 QUẦN THỂ

 • BÀI 4 QUẦN XÃ SINH VẬT

 • BÀI 5 DIỄN THỂ SINH THÁI

 • BÀI 6 HỆ SINH THÁI LƯỚI VÀ CHUỖI THỨC ĂN

 • BÀI 7 SINH QUYỂN VÀ CON NGƯỜI

 • PHẦN II CƠ SỞ DI TRUYỀN HỌC

 • BÀI 8 CẤU TRÚC ADN, ARN VÀ PROTEIN

 • BÀI 9 CƠ CHẾ TỔNG HỢP, CHỨC NĂNG CỦA ADN, ARN VÀ PROTEIN

 • BÀI 10 MÃ DI TRUYỀN VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA MÃ DI TRUYỀN

 • BÀI 11 SỰ ĐIỀU HÒA SINH TỔNG HỢP PROTEIN Ở SINH VẬT

 • BÀI 12 TÍNH THỐNG NHẤT VÀ TÍNH RIÊNG BIỆT CỦA GEN

 • BÀI 13 ĐỘT BIẾN GEN

 • BÀI 14 SỰ GIỐNG VÀ KHÁC NHAU VỀ CẤU TRÚC ....

 • BÀI 15 SỰ GIỐNG NHAU VÀ KHÁC NHAU VỀ CẤU TRÚC ...

 • BÀI 16 ĐẶC ĐIỂM VÀ TÍNH CHẤT CỦA ADN VAI TRÒ CỦA NTBS

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan