Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán Việt Nam

22 449 0
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và phát triển các công ty chứng khoán Việt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Nhu cầu công nghiệp hoá- hiện đại hoá đòi hỏi một khối lượng vấn khổng lồ , nhất là vốn dài hạn Më ®Çu Nhu cÇu c«ng nghiƯp ho¸ - hiƯn ®¹i ho¸ ®ßi hái mét khèi l−ỵng vèn khỉng lå, nhÊt lµ vèn dµi h¹n, mµ trong giai ®o¹n hiƯn nay, thÞ tr−êng tµi chÝnh míi chØ ®¸p øng ®−ỵc mét phÇn nhá nhu cÇu vỊ vèn ng¾n h¹n cho nỊn kinh tÕ. Xt ph¸t tõ ®ßi hái Êy, thÞ tr−êng chøng kho¸n, víi t− c¸ch lµ kªnh huy vèn quan träng cho c«ng nghiƯp ho¸, hiƯn ®¹i ho¸ trë thµnh mét nhu cÇu cÊp thiÕt, kh¸ch quan trong ®iỊu kiƯn hiƯn nay. Tuy nhiªn thÞ tr−êng chøng kho¸n mn ho¹t ®éng hiƯu qu¶ cÇn ph¶i cã hµng ho¸ cho nã (cỉ phiÕu, tr¸i phiÕu .) vµ ®ång thêi ph¶i cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n chuyªn mua b¸n, giao dÞch c¸c lo¹i hµng ho¸ ®ã. C«ng ty chøng kho¸n sÏ lµ t¸c nh©n quan träng thóc ®Èy sù ph¸t triĨn cđa nỊn kinh tÕ nãi chung vµ cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi riªng. Nhê c¸c c«ng ty chøng kho¸n mµ mét l−ỵng vèn khỉng lå ®−ỵc ®−a vµo ®Çu t− tõ nh÷ng ngn lỴ tỴ trong c«ng chóng tËp hỵp l¹i. Nh− vËy, sù ra ®êi cđa c¸c c«ng ty chøng kho¸n trong giai ®o¹n hiƯn nay lµ mét nhu cÇu kh¸ch quan. Tuy nhiªn ®Ĩ nã ®i vµo ho¹t ®éng cã hiƯu qu¶ cÇn tiÕp tơc cã nh÷ng ®iỊu chØnh hỵp lý. §Ị xt: "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiƯn vµ ph¸t triĨn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt Nam hiƯn nay" sÏ ®−a ra nh÷ng kiÕn nghÞ gãp phÇn vµo viƯc hoµn thiƯn c¸c c«ng ty chøng kho¸n vµ nh÷ng gi¶i ph¸p thóc ®Èy h×nh thµnh c¸c c«ng ty chøng kho¸n. §Ị tµi nghiªn cøu nh÷ng lÝ ln c¬ b¶n vỊ c«ng ty chøng kho¸n tõ ®ã ®Ị xt c¸c gi¶i ph¸p hoµn thiƯn c«ng ty chøng kho¸n vỊ c¬ cÊu tỉ chøc; ®éi ngò c¸n bé, nh©n viªn; m« h×nh c«ng ty; hƯ thèng tin häc trong c¸c c«ng ty chøng kho¸n, ®ång thêi ®−a ra nh÷ng gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m më réng vµ ph¸t triĨn c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Néi dung ®Ị tµi gåm 3 phÇn: THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ch−¬ng I: Vai trß cđa c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n. Ch−¬ng II: Thùc tiƠn ho¹t ®éng cđa c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt Nam hiƯn nay. Ch−¬ng III: C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiƯn vµ ph¸t triĨn c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt Nam. Do h¹n chÕ vỊ lý ln, kinh nghiƯm thùc tÕ, ®iỊu kiƯn nghiªn cøu nªn bµi viÕt nµy cđa em cßn nhiỊu thiÕu sãt, em rÊt mong ®−ỵc sù gãp ý cđa thÇy c«, ®Ĩ bµi viÕt ®−ỵc tèt h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN Ch−¬ng I: Vai trß cđa c«ng ty chøng kho¸n víi ho¹t ®éng cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n. 1. Ho¹t ®éng cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n. Trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n c¸c ho¹t ®éng giao dÞch chøng kho¸n ®−ỵc thùc hiƯn . XÐt vỊ mỈt h×nh thøc, c¸c ho¹t ®éng trao ®ỉi mua b¸n chun nh−ỵng c¸c chøng kho¸n lµ viƯc thay ®ỉi c¸c chđ thĨ n¾m gi÷ chøng kho¸n; xÐt vỊ thùc chÊt ®©y chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËn ®éng t− b¶n ë h×nh th¸i tiỊn tƯ, tøc lµ qu¸ tr×nh chun tõ t− b¶n së h÷u sang t− b¶n kinh doanh. C¸c quan hƯ mua b¸n c¸c chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng chøng kho¸n ph¶n ¸nh sù thay ®ỉi c¸c chđ thĨ së h÷u vỊ chøng kho¸n. XÐt vỊ néi dung, thÞ tr−êng vèn thĨ hiƯn c¸c quan hƯ b¶n chÊt bªn trong cđa qu¸ tr×nh mua b¸n c¸c chøng kho¸n. ThÞ tr−êng chøng kho¸n lµ biĨu hiƯn bªn ngoµi, lµ h×nh thøc giao dÞch vèn cơ thĨ. C¸c thÞ tr−êng nµy kh«ng thĨ ph©n biƯt, t¸ch rêi nhau mµ nã lµ thèng nhÊt vµ cïng ph¶n ¸nh c¸c quan hƯ bªn trong vµ bªn ngoµi cđa thÞ tr−êng t− b¶n. 1.1. C¸c thµnh viªn cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n. - Ng−êi ®Çu t− chøng kho¸n - Ng−êi kinh doanh chøng kho¸n - Ng−êi tỉ chøc thÞ tr−êng - Ng−êi qu¶n lý vµ gi¸m s¸t c¸c ho¹t ®éng cđa thÞ tr−êng chøng kho¸n Ngoµi c¸c ®èi t−ỵng trªn ra, cßn cã c¸c ®èi t−ỵng t−¬ng hç quan träng kh¸c nh−: C¸c tỉ chøc thanh to¸n bï trõ vµ l−u gi÷ chøng kho¸n, tỉ chøc dÞch vơ sang tªn vµ ®¨ng ký l¹i qun së h÷u chøng kho¸n, trung t©m ®µo t¹o ng−êi hµnh nghỊ chøng kho¸n, hiƯp héi c¸c nhµ ®Çu t−, hiƯp héi c¸c nhµ kinh doanh chøng kho¸n. Trong c¸c ®èi t−ỵng ®ã th× ng−êi kinh doanh chøng kho¸n (trong ®ã cã c¸c c«ng ty chøng kho¸n) gi÷ vai trß quan träng ®¶m b¶o cho thÞ tr−êng chøng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN kho¸n ho¹t ®éng ỉn ®Þnh vµ cã hiƯu qu¶. 1.2. C«ng ty chøng kho¸n. 1.2.1. M« h×nh tỉ chøc vµ ho¹t ®éng cđa c«ng ty chøng kho¸n. 1.2.1.1. C¸c m« h×nh tỉ chøc kinh doanh chøng kho¸n. V× c«ng ty chøng kho¸n lµ mét lo¹i h×nh ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Ỉc biƯt nªn vÊn ®Ị x¸c ®Þnh m« h×nh tỉ chøc kinh doanh cđa nã cã nhiỊu ®iĨm kh¸c nhau ë c¸c n−íc. Mçi n−íc ®Ịu cã mét m« h×nh tỉ chøc kinh doanh chøng kho¸n riªng, phï hỵp víi ®Ỉc ®iĨm cđa hƯ thèng tµi chÝnh vµ t thc vµo sù c©n nh¾c lỵi h¹i cđa nh÷ng ng−êi lµm c«ng t¸c qu¶n lý nhµ n−íc. Tuy nhiªn, ta cã thĨ kh¸i qu¸t lªn ba m« h×nh c¬ b¶n hiƯn nay lµ: m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ng©n hµng hay m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng (bao gåm: Ng©n hµng ®a n¨ng toµn phÇn, Ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn) vµ c«ng ty chuyªn doanh chøng kho¸n. 1.2.1.2. Nh÷ng nÐt ®Ỉc tr−ng trong tỉ chøc cđa c¸c c«ng ty chøng kho¸n. Do c«ng ty chøng kho¸n lµ mét h×nh thøc ®Þnh chÕ ®Ỉc biƯt, cã ho¹t ®éng nghiƯp vơ ®Ỉc thï nªn vỊ mỈt tỉ chøc nã cã nhiỊu ®iĨm kh¸c biƯt so víi c¸c c«ng ty th«ng th−êng. C¸c c«ng ty chøng kho¸n ë c¸c n−íc kh¸c nhau, thËm chÝ trong cïng mét qc gia còng cã tỉ chøc rÊt kh¸c nhau t thc vµo tÝnh chÊt c«ng viƯc cđa mçi c«ng ty vµ møc ®é ph¸t triĨn cđa thÞ tr−êng. Tuy vËy, chóng vÉn cã mét sè ®Ỉc tr−ng c¬ b¶n: * Chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n cÊp qu¶n lÝ. C«ng ty chøng kho¸n cã tr×nh ®é chuyªn m«n ho¸ rÊt cao ë tõng phßng ban, bé phËn, ®¬n vÞ kinh doanh nhá. * Nh©n tè con ng−êi. Trong c«ng ty chøng kho¸n, quan hƯ víi kh¸c hµng gi÷ vai trß rÊt quan träng, ®ßi hái nh©n tè con ng−êi ph¶i lu«n ®−ỵc quan t©m, chó träng. * ¶nh h−ëng cđa thÞ tr−êng tµi chÝnh. ThÞ tr−êng tµi chÝnh nãi chung vµ thÞ tr−êng chøng kho¸n nãi riªng cã ¶nh THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN h−ëng lín tíi s¶n phÈm, dÞch vơ, kh¶ n¨ng thu lỵi nhn cđa c«ng ty chøng kho¸n. ThÞ tr−êng chøng kho¸n cµng ph¸t triĨn th× c«ng cơ tµi chÝnh cµng ®a d¹ng, hµng ho¸ dÞch vơ phong phó, qua ®ã c«ng ty chøng kho¸n cã thĨ më réng ho¹t ®éng thu nhiỊu lỵi nhn. Víi c¸c tr×nh ®é ph¸t triĨn kh¸c nhau cđa thÞ tr−êng, c¸c c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã c¬ cÊu tỉ chøc ®Ỉc thï ®Ĩ ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu riªng. 1.2.2. C¸c nghiƯp vơ c¬ b¶n cđa c«ng ty chøng kho¸n. Nh×n chung cã ba nghiƯp vơ kinh doanh chÝnh lµ: - NghiƯp vơ m«i giíi chøng kho¸n. - NghiƯp vơ tù doanh. - NghiƯp vơ b¶o l·nh ph¸t hµnh. Ngµy nay, do thÞ tr−êng ngµy cµng ph¸t triĨn vµ do nhu cÇu cđa b¶n th©n c«ng ty chøng kho¸n ngµy cµng më réng nªn ®· ph¸t sinh nhiỊu nghiƯp vơ nh−: cho vay kÝ q, t− vÊn ®Çu t−, qu¶n lÝ danh mơc ®Çu t−, qu¶n lÝ thu nhËp chøng kho¸n. §ång thêi c¸c c«ng ty chøng kho¸n ngµy nay cßn ho¹t ®éng trªn c¶ lÜnh vùc tiỊn tƯ, ng©n hµng, b¶o hiĨm. 1.2.2.1. NghiƯp vơ m«i giíi B¶n chÊt nghiƯp vơ. C«ng ty chøng kho¸n tiÕn hµnh nghiƯp vơ m«i giíi sÏ ®¹i diƯn cho kh¸ch hµng tiÕn hµnh giao dÞch th«ng qua c¬ chÕ giao dÞch t¹i së giao dÞch chøng kho¸n hc thÞ tr−êng OTC. Qui tr×nh giao dÞch. Qu¸ tr×nh m«i giíi cđa c«ng ty chøng kho¸n th−êng qua c¸c b−íc chđ u thĨ hiƯn ë s¬ ®å sau: B−íc 1: Më tµi kho¶n (1). B−íc 2: NhËn lƯnh (2). B−íc 3: Chun lƯnh tíi thÞ tr−êng phï hỵp ®Ĩ thùc hiƯn lƯnh (3). B−íc 4: X¸c nhËn kÕt qu¶ thùc hiƯn lƯnh cho kh¸ch hµng (4). THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN B−íc 5: Thanh to¸n vµ giao hµng. B−íc 1: Më tµi kho¶n. C«ng ty chøng kho¸n yªu cÇu kh¸ch hµng më tµi kho¶n giao dÞch (tµi kho¶n tiỊn mỈt hc tµi kho¶n kÝ q). Tµi kho¶n kÝ q dïng cho giao dÞch kÝ q cßn tµi kho¶n giao dÞch dïng cho c¸c giao dÞch th«ng th−êng. B−íc 2: NhËn ®¬n ®Ỉt hµng. Kh¸ch hµng ra lƯnh mua, b¸n cho c«ng ty chøng kho¸n d−íi nhiỊu h×nh thøc: §iƯn tho¹i, telex, phiÕu lƯnh . NÕu lµ lƯnh b¸n, c«ng ty chøng kho¸n sÏ yªu cÇu kh¸ch hµng xt tr×nh sè chøng kho¸n mn b¸n tr−íc khi thùc hiƯn ®¬n hµng hc ®Ị nghÞ ph¶i kÝ q mét phÇn sè chøng kho¸n cÇn b¸n theo mét tØ lƯ do ủ ban chøng kho¸n qui ®Þnh. NÕu lµ lƯnh mua, c«ng ty sÏ ®Ị nghÞ kh¸ch hµng møc tiỊn kÝ q nhÊt ®Þnh trªn tµi kho¶n kÝ q cđa kh¸ch hµng t¹i c«ng ty. Kho¶n tiỊn nµy th−êng b»ng 40% trÞ gi¸ mua theo lƯnh. B−íc 3: Chun lƯnh tíi thÞ tr−êng phï hỵp ®Ĩ thùc hiƯn. Tr−íc ®©y, ng−êi ®¹i diƯn cđa c«ng ty gưi tÊt c¶ lƯnh mua, b¸n cđa kh¸ch hµng tíi bé phËn thùc hiƯn lƯnh hc phßng kinh doanh giao dÞch cđa c«ng ty. ë ®©y, mét ng−êi th− kÝ sÏ kiĨm tra xem chøng kho¸n ®−ỵc mua b¸n ë thÞ tr−êng nµo (tËp trung, phi tËp trung .). Sau ®ã, ng−êi th− kÝ sÏ gưi lƯnh ®Õn thÞ tr−êng ®ã ®Ĩ thùc hiƯn. Ngµy nay, c¸c c«ng ty chøng kho¸n cã m¹ng l−íi th«ng tin trùc tiÕp tõ trơ së chÝnh tíi phßng giao dÞch. Do vËy, c¸c lƯnh mua, b¸n ®−ỵc chun trùc tiÕp Kh¸ch hµng C«ng ty chøng kho¸n (4) (1) (2) (3) (5) THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN tíi phßng giao dÞch cđa Së giao dÞch chøng kho¸n mµ kh«ng cÇn chun qua phßng thùc hiƯn lƯnh. B−íc 4: X¸c nhËn cho kh¸ch hµng. Sau khi thùc hiƯn lƯnh xong, c«ng ty chøng kho¸n sÏ gưi cho kh¸ch hµng mét phiÕu x¸c nhËn ®· thi hµnh xong lƯnh. B−íc 5: Thanh to¸n bï trõ giao dÞch. Ho¹t ®éng nµy bao gåm viƯc ®èi chiÕu giao dÞch vµ bï trõ c¸c kÕt qu¶ giao dÞch. HiƯn nay c¸c n−íc ¸p dơng viƯc ®èi chiÕu cè ®Þnh: Së giao dÞch chøng kho¸n sÏ tiÕn hµnh bï trõ trªn c¬ së néi dung lƯnh cđa c¸c c«ng ty chøng kho¸n chun vµo hƯ thèng. Nh÷ng sai sãt cđa c«ng ty chøng kho¸n sÏ do c«ng ty chøng kho¸n tù sưa ch÷a. ViƯc bï trõ c¸c kÕt qu¶ giao dÞch kÕt thóc b»ng viƯc in ra c¸c chøng tõ thanh to¸n. Chøng tõ nµy ®−ỵc gưi cho c«ng ty chøng kho¸n. Nã lµ c¬ së ®Ĩ thùc hiƯn thanh to¸n vµ giao chøng kho¸n. B−íc 6: Thanh to¸n vµ giao hµng. §Õn ngµy thanh to¸n, ng−êi mua sÏ giao tiỊn th«ng qua ng©n hµng chØ ®Þnh thanh to¸n; ng−êi b¸n sÏ giao chøng kho¸n th«ng qua h×nh thøc chun kho¶n t¹i trung t©m l−u kÝ chøng kho¸n. Sau khi hoµn tÊt c¸c thđ tơc t¹i Së, c«ng ty sÏ thanh to¸n tiỊn vµ chøng kho¸n cho kh¸ch hµng th«ng qua hƯ thèng tµi kho¶n kh¸ch hµng më t¹i c«ng ty chøng kho¸n. 1.2.2.2 NghiƯp vơ b¶o l·nh. B¶n chÊt b¶o l·nh. B¶o l·nh ph¸t hµnh lµ viƯc hç trỵ ®¬n vÞ ph¸t hµnh huy ®éng vèn b»ng c¸ch b¸n chøng kho¸n trªn thÞ tr−êng. Cã ba h×nh thøc b¶o l·nh ph¸t hµnh mµ thÕ giíi th−êng ¸p dơng: Mét lµ, b¶o l·nh ch¾c ch¾n: c«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh nhËn mua toµn bé sè chøng kho¸n trong ®ỵt ph¸t hµnh cđa c«ng ty ph¸t hµnh vµ sau ®ã sÏ b¸n ra THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN c«ng chóng. Hai lµ, b¶o l·nh cè g¾ng tèi ®a: lµ h×nh thøc mµ c«ng ty b¶o l·nh ph¸t hµnh høa sÏ cè g¾ng tèi ®a ®Ĩ b¸n hÕt sè chøng kho¸n cÇn ph¸t hµnh cho c«ng ty ph¸t hµnh. Ba lµ, b¶o l·nh b¶o ®¶m tÊt c¶ hc kh«ng: tr−êng hỵp nµy ®−ỵc ¸p dơng khi c«ng ty ph¸t hµnh chøng kho¸n cÇn mét sè vèn nhÊt ®Þnh. 1.2.2.3 NghiƯp vơ tù doanh. §©y lµ nghiƯp vơ kinh doanh trong ®ã c«ng ty chøng kho¸n dïng kinh phÝ cđa m×nh ®Ĩ mua vµ b¸n chøng kho¸n, hä tù chÞu mäi rđi ro vµ cã thĨ lµm thªm nhiƯm vơ t¹o thÞ tr−êng cho mét lo¹i chøng kho¸n nµo ®ã. 1.2.2.4. C¸c nghiƯp vơ phơ trỵ. * NghiƯp vơ tÝn dơng. ë c¸c thÞ tr−êng ph¸t triĨn th× ®©y lµ mét ho¹t ®éng th«ng dơng. Cßn ë nh÷ng thÞ tr−êng ch−a ph¸t triĨn th× ho¹t ®éng nµy bÞ h¹n chÕ, chØ c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh ®Ỉc biƯt míi ®−ỵc phÐp cÊp vèn vay. Mét sè n−íc cßn qui ®Þnh kh«ng ®−ỵc phÐp cho vay kÝ q. Cho vay kÝ q lµ h×nh thøc cÊp tÝn dơng cđa c«ng ty chøng kho¸n cho kh¸ch hµng cđa m×nh ®Ĩ hä mua chøng kho¸n vµ sư dơng c¸c chøng kho¸n ®ã lµm vËt thÕ chÊp cho kho¶n vay. Khi thùc hiƯn nghiƯp vơ nµy, c«ng ty chøng kho¸n ph¶i dµn xÕp víi ng©n hµng vµ ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm vỊ kho¶n vay ®ã. * T− vÊn ®Çu t− vµ t− vÊn tµi chÝnh c«ng ty. §©y lµ viƯc cung cÊp c¸c th«ng tin vỊ ®èi t−ỵng chøng kho¸n, thêi h¹n, c¸c vÊn ®Ị mang tÝnh quy lt cđa ho¹t ®éng ®Çu t− chøng kho¸n .Nã ®ßi hái nhiỊu kiÕn thøc, chuyªn m«n kü n¨ng vµ yªu cÇu vèn kh«ng cao. TÝnh trung thùc cđa c¸ nh©n hay c«ng ty t− vÊn cã ý nghÜa quan träng. * NghiƯp vơ qu¶n lÝ danh mơc ®Çu t−. §©y lµ mét d¹ng t− vÊn ®Çu t− nh−ng ë møc ®é cao h¬n v× kh¸ch hµng ủ th¸c cho c«ng ty chøng kho¸n thay mỈt m×nh qut ®Þnh ®Çu t− theo nh÷ng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN nguyªn t¾c mµ kh¸ch hµng yªu cÇu. Th«ng th−êng nghiƯp vơ nµy tu©n thđ theo bèn b−íc c¬ b¶n: B−íc 1: C«ng ty chøng kho¸n vµ kh¸ch hµng tiÕp xóc t×m hiĨu kh¶ n¨ng cđa nhau. B−íc 2: C«ng ty vµ kh¸ch hµng tiÕn hµnh kÝ hỵp ®ång qu¶n lÝ. B−íc 3: Thùc hiƯn hỵp ®ång qu¶n lÝ. B−íc 4: Khi ®Õn h¹n kÕt thóc hỵp ®ång c«ng ty ph¶i cïng kh¸ch hµng bµn b¹c, qut ®Þnh xem gia h¹n hay thanh lÝ hỵp ®ång. Khi c«ng ty bÞ ph¸ s¶n, tµi s¶n ủ th¸c cđa kh¸ch hµng ph¶i ®−ỵc t¸ch riªng vµ kh«ng ®−ỵc dïng ®Ĩ tr¶ nghÜa vơ nỵ cho c«ng ty chøng kho¸n. Kho¶n phÝ mµ c«ng ty chøng kho¸n nhËn ®−ỵc dùa trªn sè lỵi nhn thu vỊ cho kh¸ch hµng. * NghiƯp vơ qu¶n lÝ thu nhËp chøng kho¸n (qu¶n lÝ cỉ tøc). NghiƯp vơ nµy xt ph¸t tõ nghiƯp vơ l−u kÝ chøng kho¸n. C«ng ty ph¶i thùc hiƯn ho¹t ®éng theo dâi t×nh h×nh thu l·i chøng kho¸n khi ®Õn h¹n ®Ĩ thu hé råi gưi b¸o c¸o cho kh¸ch hµng. Trªn thùc tÕ, c¸c c«ng ty chøng kho¸n kh«ng trùc tiÕp qu¶n lÝ mµ sÏ l−u kÝ t¹i trung t©m l−u gi÷ chøng kho¸n. Ngoµi c¸c nghiƯp vơ trªn, c«ng ty chøng kho¸n cßn cã thĨ tiÕn hµnh mét sè ho¹t ®«ng kh¸c nh−: cho vay chøng kho¸n, qu¶n lÝ q ®Çu t−, qu¶n lÝ vèn, kinh doanh b¶o hiĨm . 1.2.3. §iỊu kiƯn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n. Ho¹t ®éng cđa c«ng ty chøng kho¸n cã ¶nh h−ëng nhiỊu tíi lỵi Ých cđa c«ng chóng nªn nã ph¶i ®¸p øng mét sè ®iỊu kiƯn nhÊt ®Þnh. Nh×n chung, qui ®Þnh vỊ ®iỊu kiƯn thµnh lËp, cÊp phÐp ho¹t ®éng cho c«ng ty chøng kho¸n ®−ỵc thĨ hiƯn ë hai khÝa c¹nh sau: §iỊu kiƯn vỊ vèn: C«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã vèn ®iỊu lƯ tèi thiĨu b»ng vèn ph¸p ®Þnh. Vèn ph¸p ®Þnh ®−ỵc qui ®Þnh cơ thĨ cho tõng lo¹i nghiƯp vơ. §iỊu kiƯn nh©n sù: Nh÷ng ng−êi qu¶n lÝ hay nh©n viªn cđa c«ng ty chøng THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN kho¸n ph¶i cã ®Çy ®đ kiÕn thøc, kinh nghiƯm vµ ®é tÝn nhiƯm. Th«ng th−êng, c¸c nh©n viªn cđa c«ng ty chøng kho¸n ph¶i cã giÊy phÐp hµnh nghỊ. Nh− vËy, ®iỊu kiƯn thµnh lËp c«ng ty chøng kho¸n cã sù kh¸c nhau ë c¸c n−íc trªn thÕ giíi. Tïy theo ®Ỉc thï mçi qc gia, c¸c c«ng ty chøng kho¸n còng ®−ỵc tỉ chøc theo nhiỊu m« h×nh kh¸c nhau. THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN [...]... những giải pháp hoàn thiện các công ty chứng khoáncác mặt nh mô hình công ty, nguồn nhân lực trong các công ty chứng khoán, đồng thời có các điều kiện tiền đề để mở rộng phát triển các công ty chứng khoán Sau đây là một số giải pháp nhằm hoàn thiệnphát triển các công ty chứng khoánViệt Nam hiện nay 2 Các giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán 2.1 Giải pháp hoàn thiện mô hình công ty chứng. .. các nớc thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoánViệt Nam thời gian qua chúng ta có thể rút ra một số bài học nhằm hoàn thiện các công ty chứng khoáncác mặt: mô hình công ty; đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong các công ty chứng khoán hệ thống tin học phục vụ giao dịch triển khai các nghiệp vụ Đồng thời, rút ra một số bài học nhằm mở rộng phát triển các công ty chứng khoán trong... Trung tâm giao dịch chứng khoán Về lâu dài khi thị trờng phát triển, hệ thống thông tin giao dịch của Sở giao dịch sẽ kết nối với công ty chứng khoán qua mạng diện rộng các công ty chứng khoán có thể trực tiếp giao dịch tại trụ sở của mình 3 Các giải pháp nhằm mở rộng phát triển các công ty chứng khoán * Giải pháp tạo hành lang pháp lý cho các công ty chứng khoán * Giải pháp tăng cờng việc... bằng hiệu quả Vì vậy, việc thành lập phát triển các tổ chức kinh tế hoạt động trên thị trờng chứng khoán, trong đó có các công ty chứng khoán, là phù hợp với nhu cầu khách quan về phát triển thị trờng vốn thị trờng chứng khoán Việt Nam Đề tài: "Một số biện pháp hoàn thiện phát triển công ty chứng khoánViệt Nam hiện nay " đợc thực hiện nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn phát triển. .. dịch chứng khoán 14 1.3.2 Tình hình giá giao dịch chứng khoán 15 THệ VIEN ẹIEN Tệ TRệẽC TUYEN 1.3.3 Hoạt động lu ký thanh toán bù trừ chứng khoán 15 Chơng III Các giải pháp hoàn thiệnphát triển các công ty chứng khoánViệt Nam hiện nay 17 1 Mục tiêu phơng hớng trong thời gian tới 17 2 Các giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán 18 2.1 Giải pháp hoàn thiện. .. giải pháp hoàn thiện công ty chứng khoán 18 2.1 Giải pháp hoàn thiện mô hình công ty chứng khoán 18 2.2 Giải pháp hoàn thiện nguồn nhân lực trong các công ty chứng khoán 18 2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tin học cho các công ty chứng khoán 19 3 Các giải pháp nhằm mở rộng phát triển các công ty chứng khoán 19 Kết luận 20 Tài liệu tham khảo 20 ... triển thị trờng chứng khoán Việt nam trong việc hoàn thiện hệ thống các tổ chức kinh doanh chứng khoán Trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế những vấn đề đặc thù của Việt nam (nh hệ thống pháp lý hiện hành, tiềm lực tài chính nhân lực của các chủ thể Việt nam, xu hớng phát triển kinh tế Việt nam ) Đề tài đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện hệ thống các công ty chứng khoánViệt nam hiện nay,... pháp - Khoá đào tạo về nghiệp vụ Nhà nớc quy định thời hạn hiệu lực của giấy phép hành nghề kinh doanh chứng khoán 2.3 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tin học cho các công ty chứng khoán Các giải pháp tin học cho hoạt động quản lí của công ty chứng khoán đợc thực hiện theo hai cách Cách thứ nhất là mỗi công ty chứng khoán xây dựng một hệ thống tin học - tự động hoá cho riêng mình Cách thứ hai là các. .. I Vai trò của công ty chứng khoán với hoạt động của thị trờng chứng khoán 3 1 Hoạt động của thị trờng chứng khoán 3 1.1 Các thành viên của thị trờng chứng khoán 3 1.2 Công ty chứng khoán 4 1.2.1 Mô hình tổ chức hoạt động của công ty chứng khoán 4 1.2.2 Các nghiệp vụ cơ bản của côn ty chứng khoán 5 1.2.3 Điều kiện thành lập công ty chứng khoán 9... TUYEN Chơng II: Thực tiễn hoạt động của các công ty chứng khoánViệt nam hiện nay 1 Quá trình thành lập các công ty chứng khoánViệt NamViệt Nam, trong giai đoạn đầu phát triển TTCK, vì quy mô thị trờng còn nhỏ nên số lợng các công ty chứng khoán hiện nay còn ít Điều này là phù hợp nhằm giảm sự cạnh tranh gay gắt trong bối cảnh chi phí ban đầu của các công ty khi mới thành lập là rất lớn mà thu . ho¹t ®éng cđa c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt nam hiƯn nay. 1. Qu¸ tr×nh thµnh lËp c¸c c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt Nam. ë ViƯt Nam, trong giai ®o¹n ®Çu. ViƯt Nam. Cã thĨ nhËn thÊy m« h×nh c«ng ty chøng kho¸n ë ViƯt Nam hiƯn nay chÝnh lµ sù kÕt hỵp gi÷a m« h×nh ng©n hµng ®a n¨ng mét phÇn vµ m« h×nh c«ng ty

Ngày đăng: 11/04/2013, 11:29

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan