20 chủ đề ngữ pháp tiếng anh cho người mới bắt đầu - English for Beginners

41 3.2K 4

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/06/2015, 13:49

LESSON 1: ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG BÀI TẬP: Bài I. Chọn đáp án đúng 1. …………….dog is big. A. they B. their C. them 2. Can you help………….? A. we B. our C. us 3…………… works here. A. He B. His C. Him 4. ……… has a cat. …… eyes are blue. A. She - Its B. Her - Its C. Her -It 5. …… want to borrow ……. money. A. I - him B. My - he C. Me - him D. I – his Bài II. Sắp xếp các câu sau thành câu hoàn chỉnh và dịch lại (một trong những nguyên nhân không học tốt tiếng Anh là do không chịu khó tra từ điển và dịch – anh sẽ lặp đi lặp lại câu này rất nhiều lần ) 1. are/ her/ smart/ children. =>…………………………………… Dịch: 2. hates/ she/ you. =>……………………………………. Dịch: 3. I/ car/ need/ his =>……………………………………. Dịch: 4. dogs/ him/ bite/ their. =>……………………………………. Dịch: 5. learn/ friends/ math/ our. =>………………………………………. Dịch: …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… ………………………………… LÝ THUYẾT 1. ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG I WE YOU THEY HE SHE IT * Vị trí: đứng đầu câu làm chủ ngữ: Vd: - I don’t know (tôi không biết) * về nghĩa thì chắc bọn em tự ghi, có một số lưu ý là bọn em cần dịch các từ này thoáng một tẹo. Ví dụ: I có thể là TAO, YOU là MÀY, HE là HẮN, THEY là BỌN NÓ 2. TÍNH TỪ SỞ HỮU I => My ( của tôi) We => Our You => Your They => Their He => His She => Her It => Its * Đứng trước Danh từ để mang nghĩa DANH TỪ ĐÓ LÀ CỦA ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG (Danh từ là gì thì xem LESSON 2) Vd: - Your son => con trai của bạn - Their house => ngôi nhà của họ 3. TÂN NGỮ I => Me ( nghĩa giống Đại từ nhân xưng) We => Us You => You They => Them He => Him She => Her It => It * Tân ngữ (của Đại từ nhân xưng) là BIẾN THỂ của Đại từ nhân xưng khi đứng sau Động từ và Giới từ. Vd: - We hate them (chúng tôi ghét họ) Động từ - I look at her (Tôi nhìn cô ấy) giới từ (một số giới từ: in, on, at ) LESSON 2. DANH TỪ BÀI TẬP BÀI I. HÃY XẾP CÁC DANH TỪ BÊN DƯỚI VÀO LOẠI TƯƠNG ỨNG VỚI CHÚNG hospital, nurse, task, notebook, station, Austria, apple, bee, director, scandal, person, monkey, keyboard, discussion, stadium, road, tutor, sky, NGƯỜI:…………………………………………………………………… ………… VẬT:……………………………………………………………………… ………… VIỆC:……………………………………………………………………… ………… NƠI CHỐN, ĐỊA DANH: ……………………………………………………………. BÀI II. CHUYỂN CÁC DANH TỪ SANG DẠNG SỐ NHIỀU 1. loaf => ………. ……………12. child => …………. 2. echo => ……………………13. rose => …………. 3. fax => …………………. …14. boss => ……………………. 4. lamp => ……………………15. roof => …………………… 5. fly => …………………… 16. video => …………………. 6. half => …………………… .17. gas => …………………… 7. man => …………………… 18. sky => …………………… 8. card => …………………….19. bay => …………………… 9. guy => ……………………. 20. fuss => …………………… 10. ally => …………………… 21. parrot => ………………… 11. piano => …………………. 22. loaf => ………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………. * DANH TỪ - Là các từ dùng để chỉ: người, sự vật, sự việc Vd: - người: girl, manager, musician - Sự vật: computer, cell-phone, bear - Sự việc: accident, trade - Nơi chốn: city, village - Loại khác: family, football, fascism _____________________________________________ * Danh từ số ít: có số lượng là 1 (a girl) * Danh từ số nhiều: có số lượng từ 2 trở lên và thường + S, ES (girls) (NGUYÊN âm: U, E, O, A, I (uể oải) PHỤ âm: các chữ còn lại) * Quy tắc chuyển Danh từ số ít => Danh từ số nhiều - Tng quát nhất là thêm S vào sau Danh từ: chair => chairs - Các Danh từ có chữ cuối là S, SH, CH, X, ZZ sẽ + ES: bus => buses - Các Danh từ có chữ cuối là O: => nếu trước O là 1 NGUYÊN ÂM => thêm S: video => videos => nếu trước O là 1 PHỤ ÂM => thêm ES: tomato => tomatoes => Có những từ có chữ cuối là O không theo quy tắc trên: logo => logos photo => photos piano => pianos mango => mangoes/ mangos zero => zeroes/ zeros - Các từ có chữ cuối là Y: => Nếu trước nó là 1 NGUYÊN ÂM => chỉ cần thêm S: key => keys => Nếu trước nó là 1 PHỤ ÂM => đi Y thành I rồi + ES: sky => skies - Các Danh từ có chữ cuối là F, FE => bỏ F, FE và thêm VES: leaf => leaves => Từ đặc biệt: roof => roofs brife => briefs - Một số Danh từ không theo những quy tắc trên: person => people man => men woman => women child => children mouse => mice ox => oxen tooth => teeth foot => feet fish => fish sheep => sheep LESSON 3. TÍNH TỪ BÀI TẬP BÀI I. HÃY XẾP CÁC TÍNH TỪ SAU VÀO BẢNG TƯƠNG ỨNG VỚI LOẠI CỦA CHÚNG new, yellow, nervous, old, complex, convex, carefree, gigantic, brown, incomprehensible, zigzag, numerous, shy, tiny. * TÍNH CHẤT:………………………………………………………………. * TRẠNG THÁI:……………………………………………………………. * KÍCH THƯỚC/ MÀU SẮC:……………………………………………… * SỐ LƯỢNG/ HÌNH DẠNG:……………………………………………… Bìa II. Dịch sang tiếng Anh (kết hợp từ vựng ở Lesson 1 và Lesson 2) 1. Môn toán khó => ………………………………………………… 2. Con đường dài => ……………………………………………… 3. gia sư thông minh =>……………………………………………. 4. Qủa táo rẻ =>……………………………………………………. 5. Bàn phím đen =>……………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………… LÝ THUYẾT TÍNH TỪ (tự vựng tự tra để nhớ - tốt nhất là bọn em nên ghi chép lại) Tính từ là các từ dùng để chỉ: * Tính chất: cheap ( ), expensive ( ), easy ( ), difficult ( ), beautiful, ugly ( ), stupid ( ) * Trạng thái: sad, happy, angry, calm ( ) * Kích thước: long, short, small, big * Hình dạng: round ( ), square ( ) * Số lượng: much, many, little, few * Màu sắc: red, white, black, blue, green (ngoài ra còn 1 số loại khác – sẽ học sau) * Tính từ dùng để BỔ NGHĨA CHO DANH TỪ: Vd: - a beautiful girl - expensive cars => khi ghép dịch 1 câu có Danh từ và Tính từ, thì phải theo cấu trúc: TÍNH TỪ + DANH TỪ (dịch ngược so với Tiếng Việt) Vd: - áo khoác đen => BLACK COAT - con ong xấu xí => UGLY BEE. LESSON 4: ĐỘNG TỪ (phần 1) BÀI TẬP Bài I. Chuyển từ Động từ nguyên thể => Động từ + S, ES 1. fly => …………… 2. grow => ………… 3. echo => ………… 4. play => ………… 5. live => …………. 6. rush => ………… 7. have => ……… 8. rise => ………… 9. scry => …………… Bài II. Thêm ING vào sau Động từ 1. fix => ………… 11. force =>……………. 2. correct => ………… 12. see =>……………. 3. set => …………. 13. lead =>……………. 4. stay => ………… 14. lie =>…………… 5. dig => ………… 15. stop =>……………. 6. panic => …………. 16. keep =>…………… 7. bow => …………. 17. tie =>…………… 8. cancel => ………… 18. slow =>…………… 9. let => ……………… 19. free =>……………. 10. traffic => …………… 20. phone =>………… LÝ THUYẾT (Ký hiệu của Động từ: V) Động từ là các từ chỉ - Hành động: run, go,… - Trạng thái: love, like, hate, want,… * CÁC LOẠI ĐỘNG TỪ 1. ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ: là Động từ chưa bị chia (nó là NGUYÊN GỐC trong từ điển) 2. ĐỘNG TỪ + S, ES: là động từ thêm S, ES vào sau nó. * Quy tắc thêm S, ES cho Động từ: + Các Danh từ có chữ cuối là S, SH, CH, X, ZZ sẽ + ES: - go => goes + Các từ có chữ cuối là Y: => Nếu trước Y là 1 NGUYÊN ÂM (u,e,o,a,i) => chỉ cần thêm S: play => plays => Nếu trước Y là 1 PHỤ ÂM => đi Y thành I rồi thêm ES: try => tries + Động từ đặc biệt: have => has 3. ĐỘNG TỪ + ING: là Động từ thêm -ING vào sau nó * Quy tắc thêm ING cho Động từ: + Các Động từ có chữ cuối là E: => Nếu trước E là 1 PHỤ ÂM => bỏ E rồi thêm ING: take => taking => Nếu trước E là 1 NGUYÊN ÂM thì chỉ cần thêm ING: see => seeing + Các Động từ 1 âm tiết có chữ cuối là 1 PHỤ ÂM: => Nếu trước PHỤ ÂM là 2 NGUYÊN ÂM => chỉ cần thêm ING: beat => beating => Nếu trước PHỤ ÂM là 1 NGUYÊN ÂM => gấp đôi phụ âm rồi thêm ING: chat => chaTTing +> Với các Động từ có tận cùng là X, Y, W thì KHÔNG gấp đôi - mix => miXing - betray => betraYing - show => shoWing + Các Động từ có chữ cuối là L thì luôn gấp đôi L rồi thêm ING (chú ý: chỉ áp dụng cho tiếng Anh – Anh, không áp dụng cho tiếng Anh - Mỹ) - travel => traveLLing (tiếng Anh – Mỹ: traveLing) + Các Động từ có chữ cuối là C => + K rồi + ING: picnic => picnicKing + Các Động từ có chữ cuối là IE => bỏ IE rồi + Y rồi + ING: die => dYing + Các Động từ không theo các quy tắc trên chỉ cần thêm ING. _____________________________________________ LESSON 5: ĐỘNG TỪ (phần 2) BÀI TẬP Bài III. thêm ED cho các Động từ 1. slow => ………… 11. cry =>…………… 2. share => ……… … 12. kid => …………… 3. dry => …………… 13. seat =>……………. 4. traffic => ………… 14. glue =>…………… 5. cap => …………… 15. survey =>………… 6. dry => …………… 16. bow =>…………… 7. fix => …………… .17. envy => …………… 8. taste => ………… 18. jog =>……………. 9. bow => ……………19. parcel =>………… 10. step => ………… 20. hop =>……………. Bài IV. Chuyển sang ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ ĐƠN (VP1) (tra bảng) 1. Be => _______ 6. Sleep => 2. Buy => _______ 7. Tell => 3. Forbid => _______ 8. Lose => 4. Forget => _______ 9. Hit => 5. Take => _______ 10. Beat => Bài V. Chuyển sang ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (VP2) (tra bảng) 1. Take => ………… 6. Know =>…………… 2. Put => ………… 7. Think =>…………… 3. Ring => ………… 8. Have =>……………. 4. Drive => ………… 9. Win =>……………. 5. Read => ………… 10. Write =>………… Bài VI. Chuyển về ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ 1. Having => ………… 9. Cared =>………… 2. Grew => …………… 10. Facing =>…………. 3. Blesses => ………… 11. Seen =>…………… 4. Carried => ………… 12. Grabbed =>……… 5. Shutting => ……… 13. Ate =>……………. 6. Meant => …………….14. Boxes =>…………… 7. Mimicking => ………. 15. Wore =>…… 8. Beat =>………………… _______________________________________ LÝ THUYẾT 4. ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ ĐƠN (VP1): là Động từ thêm ED hoặc tra ở cột 2 Bảng động từ Bất quy tắc. - kill => killed - live => lived - do => did - give => gave 5. ĐỘNG TỪ QUÁ KHỨ PHÂN TỪ (VP2): là Động từ thêm ED (giống Quá khứ đơn) hoặc tra ở cột 3 Bảng động từ Bất quy tắc. - kiss => kissed - do => done - give => given * Quy tắc thêm ED cho 2 loại động từ trên + Các Động từ có chữ cuối là E => chỉ cần thêm D: base => based + Các Động từ 1 âm tiết có chữ cuối là 1 PHỤ ÂM: => Nếu trước PHỤ ÂM là 2 NGUYÊN ÂM => chỉ cần thêm ED: need => needed => Nếu trước PHỤ ÂM là 1 NGUYÊN ÂM => gấp đôi phụ âm rồi thêm ED: - chat => chaTTed +> Với các Động từ có tận cùng là X, Y, W thì KHÔNG gấp đôi - mix => miXed - betray => betraYed - show => shoWed + Các Động từ có chữ cuối là L thì luôn gấp đôi L rồi thêm ED (chú ý: chỉ áp dụng cho tiếng Anh – Anh, không áp dụng cho tiếng Anh - Mỹ) - travel => traveLLed (tiếng Anh – Mỹ: traveLed) + Các từ có chữ cuối là Y: [...]... strongly - …………………………… - ……………………………… - ……………………………… 6 The machine/ dry/ vegetables - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… 7 The bee/ be/ free - ……………………………… - …………………………… - ……………………………… 8 The man/ stay/ here - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… 9 The boy/ tattoo/ well - ………………………………… - …………………………………… - …………………………………… 10 Some plans/ prove/ bad - ………………………………… - …………………………………… - ……………………………………... beer - She drinks beer - She doesn’t drink beer - Does she drink beer? 1 The children/ study/ lazily - ………………………… - ………………………… - ………………………… 2 Their son/ spend/ much money - ……………………………… - ……………………………… - ……………………………… 3 The manager/ fix/ the meeting day - ……………………………… - ……………………………… - ………………………………… 4 Those women/ be/ talkative - …………………………… - …………………………… - …………………………… 5 Her teeth/ bite/ strongly - ……………………………... it/ N số ít + V-nguyên thể? Vd: - They eat cakes - They don’t eat cakes - Do they eat cakes? - The dog runs quickly - the dog doesn’t run quickly - Does the dog run quickly _ * Công thức cho Động từ TO BE: (+) - I + AM - we/ you/ they/ N số nhiều + ARE + Danh từ/ Tính từ/ Giới từ - he/ she/ it/ N số ít + IS (-) - I + AM NOT - we/ you/ they/ N số nhiều + ARE NOT + Danh từ/ Tính từ/... CÂU HỎI WH- VỚI THÌ HIỆN TẠI ĐƠN - Xem lại LESSON 7 về thì Hiện tại đơn LÝ THUYẾT 1 WH- VỚI TO BE * CÔNG THỨC * Dạng 1: - WH- + AM/IS/ARE + S? Vd: - Who are you? => Mi là ai ? - When is her birthday? => Sinh nhật của cô ấy khi nào ? * Dạng 2: (tiếng Anh cơ bản không gặp nhiều) - WH- + AM/IS/ARE + S + ADJ/N/GIỚI TỪ? Vd: - Why are you angry? => Sao bạn tức giận ? 2 WH- VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG - WH- + DO/DOES... (viết tắt: N = Danh từ, V = Động từ) * Công thức cho Động từ thường (+) Câu khẳng định: - I/ we/ you/ they/ N số nhiều + V nguyên thể - he/ she/ it/ N số ít + V + s, es (-) Câu phủ định: - I/ we/ you/ they/ N số nhiều + DO NOT (DON’T) + V-nguyên thể - he/ she/ it/ N số ít + DOES NOT (DOESN’T) + V-nguyên thể (?) Câu hỏi/ nghi vấn: - DO + I/ we/ you/ they/ N số nhiều + V-nguyên thể? - DOES + he/ she/... KIỂM TRA TỔNG HỢP - TEST 1 BÀI 1: CHỌN ĐÁP ÁN ĐÚNG 1 Does _ like _ brother? A she - you B her - you C her - your D she - your 2 _ sister likes the elephant, but doesn't like _ head A I - its B My - its C I - It D My - it 3 _ son is naughty _ beat _ frequently A Their – They – him B They – Their - him C Them – They – his D They – They - his BÀI 2: CHUYÊN SANG DANH TỪ SỐ NHIỀU 4... vào sau Tính từ: - slow => slowly - careful => carefully * Các Tính từ có chữ cuối là Y thì chuyển Y => I + LY - lucky => lucklily - happy => happily - easy => easily * các Tính từ có các chữ cuối là LE => bỏ E và thêm Y: - terrible => terribly - probable => probably - possible => possibly * các Tính từ có các chữ cuối là IC => + AL + LY - basic => basically - economic => economically - tragic => tragically... they/ N số nhiều + ARE + V+ing - he/ she/ it/ N số ít + IS (-) Câu phủ định: - I + AM NOT - we/ you/ they/ N số nhiều + ARE NOT (AREN’T) + V+ing - he/ she/ it/ N số ít + IS NOT (ISN’T) (?) Câu hỏi/ nghi vấn: - AM + I - ARE + we/ you/ they/ N số nhiều + V+ing? - IS + he/ she/ it/ N số ít Vd: - I am fighting (tao đang đánh nhau) - I am not fighting (tao không (đang) đánh nhau) - Are you fighting? (mày đang... MANY - MUCH - FEW - LITTLE * MANY (nhiều) + Danh từ đếm được Vd: - many parrots (nhiều vẹt) * MUCH (nhiều) + Danh từ không đếm được Vd: much rice (nhiều gạo) * FEW (ít) + Danh từ đếm được Vd: few children (ít trẻ con) * LITTLE + Danh từ không đếm được Vd: little grass (ít cỏ) BÀI 1: DỊCH SANG TIẾNG ANH 1 Họ ăn ít thịt => 2 Nhiều con voi đang uống nước => 3 Ít cô gái thích kem => 4 Người. .. tại Vd: - My name is => Tên tôi là - The professor hates stupid questions => Người giáo sư ghét những câu hỏi ngớ ngẩn * CÁCH DÙNG 4: Dùng để chỉ THÓI QUEN, thường đi với các Trạng từ chỉ tần suất hoặc thời gian: * một số trạng từ chỉ tần suất: - ALWAYS: luôn luôn - FREQUENTLY: thường xuyên - USUALLY: thường xuyên - NORMALLY: thường xuyên - AS A RULE: như thường lệ, thường - OFTEN: thường - SOMETIMES: . thì luôn gấp đôi L rồi thêm ING (chú ý: chỉ áp dụng cho tiếng Anh – Anh, không áp dụng cho tiếng Anh - Mỹ) - travel => traveLLing (tiếng Anh – Mỹ: traveLing) + Các Động từ có chữ cuối là. thì luôn gấp đôi L rồi thêm ED (chú ý: chỉ áp dụng cho tiếng Anh – Anh, không áp dụng cho tiếng Anh - Mỹ) - travel => traveLLed (tiếng Anh – Mỹ: traveLed) + Các từ có chữ cuối là Y: =>. * BỔ NGHĨA CHO 1 ĐỘNG TỪ: - They RUN QUICKLY (Họ CHẠY NHANH) * BỔ NGHĨA CHO 1 TRẠNG TỪ KHÁC: - They run VERY QUICKLY (họ chạy RẤT NHANH) * B nghĩa cho 1 câu – nó thường đứng đầu câu trước

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan