0

slide khái niệm, ứng dụng của multimedia

19 1,029 0
  • slide khái niệm, ứng dụng của  multimedia

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/06/2015, 14:05

Đó có thể là một bảng hiệu quảng cáo đẹp, một đoạn âm thanh ấn tượng, một banner nhấp nháy trên nền một website, hoặc có thể là một đoạn flash hay một clip intro quảng cáo cho một sản phẩm, một trò chơi trên mạng, một phim hoạt hình 3D vv… Tất cả đều là sản phẩm của Multimedia. Các sản phẩm Multimedia thường là sản phẩm của đồ hoạ nên Multimedia còn được gọi là Mỹ Thuật Đa Phương Tiện. Ngoài ra, vì ngành này gắn liền với thế giới truyền thông và bản thân mỗi tác phẩm cũng mang tính truyền thông nên đôi khi người ta cũng gọi là ngành “Mỹ thuật truyền thông đa phương tiện”, hay “Mỹ thuật đa (phương tiện) truyền thông”.. cũng đều ám chỉ chung về ngành công nghệ Multimedia. NHÓM Người thực hiện: Multimedia L à g ì ? Đócóthểlàmộtbảnghiệuquảngcáođẹp,mộtđoạnâmthanhấntượng,một bannernhấpnháytrênnềnmộtwebsite,hoặccóthểlàmộtđoạnflashhaymộtclip introquảngcáochomộtsảnphẩm,mộttròchơitrênmạng,mộtphimhoạthình3D vv…TấtcảđềulàsảnphẩmcủaMultimedia.CácsảnphẩmMultimediathườnglà sảnphẩmcủađồhoạnênMultimediacònđượcgọilàMỹThuậtĐaPhươngTiện. Ngoàira,vìngànhnàygắnliềnvớithếgiớitruyềnthôngvàbảnthânmỗitácphẩm cũngmangtínhtruyềnthôngnênđôikhingườitacũnggọilàngành“Mỹthuật truyềnthôngđaphươngtiện”,hay“Mỹthuậtđa(phươngtiện)truyềnthông”  cũngđềuámchỉchungvềngànhcôngnghệMultimedia. Khái niệm multimedia Theo từ vựng Tiếng Anh: “Media” là phương tiện, “Multi” là nhiều. Multimedia là sản phẩm được tạo ra để “chạy” trên nhiều thiết bị đầu cuối khác nhau (đa phương tiện). Các loại dữ liệu đa phương tiện Văn bản (Text) Hình ảnh Video Audio Ứng dụng của Multimedia L à g ì ? . Đócóthểlàmộtbảnghiệuquảngcáođẹp,mộtđoạnâmthanhấntượng,một bannernhấpnháytrênnềnmộtwebsite,hoặccóthểlàmộtđoạnflashhaymộtclip introquảngcáochomộtsảnphẩm,mộttròchơitrênmạng,mộtphimhoạthình3D vv…Tấtcảđềulàsảnphẩmcủa Multimedia. Cácsảnphẩm Multimedia thườnglà sảnphẩmcủađồhoạnên Multimedia cònđượcgọilàMỹThuậtĐaPhươngTiện. Ngoàira,vìngànhnàygắnliềnvớithếgiớitruyềnthôngvàbảnthânmỗitácphẩm cũngmangtínhtruyềnthôngnênđôikhingườitacũnggọilàngành“Mỹthuật truyềnthôngđaphươngtiện”,hay“Mỹthuậtđa(phươngtiện)truyềnthông”. Đócóthểlàmộtbảnghiệuquảngcáođẹp,mộtđoạnâmthanhấntượng,một bannernhấpnháytrênnềnmộtwebsite,hoặccóthểlàmộtđoạnflashhaymộtclip introquảngcáochomộtsảnphẩm,mộttròchơitrênmạng,mộtphimhoạthình3D vv…Tấtcảđềulàsảnphẩmcủa Multimedia. Cácsảnphẩm Multimedia thườnglà sảnphẩmcủađồhoạnên Multimedia cònđượcgọilàMỹThuậtĐaPhươngTiện. Ngoàira,vìngànhnàygắnliềnvớithếgiớitruyềnthôngvàbảnthânmỗitácphẩm cũngmangtínhtruyềnthôngnênđôikhingườitacũnggọilàngành“Mỹthuật truyềnthôngđaphươngtiện”,hay“Mỹthuậtđa(phươngtiện)truyềnthông”  cũngđềuámchỉchungvềngànhcôngnghệ Multimedia. Khái niệm multimedia Theo từ vựng Tiếng Anh: “Media” là phương tiện, “Multi” là nhiều. Multimedia là sản phẩm được tạo ra để “chạy”. NHÓM Người thực hiện: Multimedia L à g ì ? Đócóthểlàmộtbảnghiệuquảngcáođẹp,mộtđoạnâmthanhấntượng,một bannernhấpnháytrênnềnmộtwebsite,hoặccóthểlàmộtđoạnflashhaymộtclip introquảngcáochomộtsảnphẩm,mộttròchơitrênmạng,mộtphimhoạthình3D vv…Tấtcảđềulàsảnphẩmcủa Multimedia. Cácsảnphẩm Multimedia thườnglà sảnphẩmcủađồhoạnên Multimedia cònđượcgọilàMỹThuậtĐaPhươngTiện. Ngoàira,vìngànhnàygắnliềnvớithếgiớitruyềnthôngvàbảnthânmỗitácphẩm cũngmangtínhtruyềnthôngnênđôikhingườitacũnggọilàngành“Mỹthuật truyềnthôngđaphươngtiện”,hay“Mỹthuậtđa(phươngtiện)truyềnthông”
- Xem thêm -

Xem thêm: slide khái niệm, ứng dụng của multimedia, slide khái niệm, ứng dụng của multimedia, slide khái niệm, ứng dụng của multimedia

Từ khóa liên quan