Đề thi viên chức ngành Y môn kế toán

1 3.9K 36
Đề thi viên chức ngành Y môn kế toán

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

Đề thi viên chức ngành Y tế môn Kế toán ĐỀ THI KIỂM TRA SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ Thi ngày 11/8/2013 Kế toán đại học, Kế toán cao đẳng Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian phát đề) Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Câu 1: 25 điểm Theo Luật ngân sách Nhà nước năm 2002, Anh (Chị) hãy cho biết nguồn thu của ngân sách địa phương gồm những khoản nào? Câu 2: 25 điểm Theo nội dung được quy định trong Luật Kế Toán số 03/2002/QH11 ngày 17/6/2003. Anh (chị) hãy trình bày : - Lập chứng từ kế toán - Ký chứng từ kế toán Câu 3: 25 điểm Theo nội dung được quy định trong Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Anh (chị) hãy cho biết - Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 - Hãy định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: + Thu bằng TGNH, Kho bạc do bán Sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ + Khi được viện trợ không hoàn lại bằng tiền gửi ngân hàng, kho bạc? Câu 4: 25 điểm Theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ Kế toán hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/2/2006 của Bộ trương Bộ Trưởng Bộ tài chính . Anh chị hãy trình bày: Kế toán trả tiền lương và các khoản thu nhập khác qua tài khoản cá nhân . Đề thi viên chức ngành Y tế môn Kế toán ĐỀ THI KIỂM TRA SÁT HẠCH TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN VIÊN CHỨC NGÀNH Y TẾ Thi ng y 11/8/2013 Kế toán đại học, Kế toán cao đẳng Thời gian. quy định trong Luật Kế Toán số 03/2002/QH11 ng y 17/6/2003. Anh (chị) h y trình b y : - Lập chứng từ kế toán - Ký chứng từ kế toán Câu 3: 25 điểm Theo nội dung được quy định trong Chế độ kế toán. nghiệp ban hành theo Quyết định 19/2006/QĐ-BTC ng y 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính. Anh (chị) h y cho biết - Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 331 - H y định khoản nghiệp vụ kinh

Ngày đăng: 02/06/2015, 21:29

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Đề thi viên chức ngành Y tế môn Kế toán

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan