0

ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ

60 5,676 5

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/06/2015, 20:43

ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ A .HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC DẠNG BÀI TẬP KĨ NĂNG BIỂU ĐỒ TRỌNG TÂM I. DẠNG BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN VÀ NHẬN XÉT 1. Đối với dạng biểu đồ một hình tròn. Cho bảng số liệu sau: Sản lượng lương thực của các vùng nước ta năm 2005. (Đơn vị: 1000 tấn) Các vùng Sản lượng lương thực ĐBS Hồng 6519,7 Đông Bắc 3199,7 Tây Bắc 945,7 Bắc Trung Bộ 3691,7 DHN.Trung Bộ 2451,3 Tây Nguyên 1680,4 Đông Nam Bộ 1646,7 ĐBS Cửu Long 19448,2 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu SLLT của các vùng nước ta năm 2005 b. Rút ra nhận xét và giải thích nguyên nhân dẫn tới sự khác nhau về SLLT giữa các vùng Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ: - Xử lý số liệu: Cơ cấu sản lượng lương thực giữa các vùng nước ta năm 2005. Các vùng Tỉ lệ % ĐBS Hồng 16,44 Đông Bắc 8,07 Tây Bắc 2,39 Bắc Trung Bộ 9,31 DHN.Trung Bộ 6,18 Tây Nguyên 4,24 Đông Nam Bộ 4,15 ĐBS Cửu Long 49,05 - Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện cơ cấu sản lượng lương thực của các vùng nước ta năm 2005. 1 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ b. Nhận xét: - Sản lượng lương thực của các vùng ở nước ta không đều nhau. - Cao nhất là ĐB sông Cửu Long đến ĐB sông Hồng, tỉ trọng tương ứng là (49,05% và 16,44%). - Thấp nhất: Tây Bắc (2,39%), đến Đ.Nam Bộ (4,15%), Tây Nguyên (4,24%). c. Giải thích: - SLLT khác nhau giữa các vùng là do các ĐKTN, KT - XH ở các vùng không giống nhau. - Đối với 2 vùng trọng điểm lúa (ĐB sông Cửu Long và ĐB sông Hồng): + Sản lượng lương thực cao nhất, vì đây là 2 đồng bằng châu thổ rộng lớn nhất, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, nguồn nước phong phú. + Dân đông, nguồn lao động dồi dào; Nông dân có kinh nghiệm thâm canh lúa; Thị trường tiêu thụ tại chỗ rộng lớn. + Hệ thống thủy lợi phát triển. + Các điều kiện cơ giới hóa, phân bón, công tác dịch vụ cây trồng thuận lợi hơn các vùng khác. + Nhà nước có chủ trương đầu tư và có các chương trình hợp tác đầu tư quốc tế nhằm biến 2 đồng bằng này thành các vùng trọng điểm lương thực hàng hóa. - Các vùng khác (ngược lại) sản lượng lương thực chiếm tỉ trọng nhỏ. Chủ yếu là do hạn chế về các ĐKTN (đất đai, nguồn nước ) và các ĐK KT-XH khác 2. Dạng biểu đồ có 2 hoặc 3 hình tròn bằng nhau. Cho bảng số liệu sau: Tình hình sử dụng đất ở nước ta trong 2 năm 1993 và 2006. 1993 (%) 2006 (1000 ha) Đất nông nghiệp 22,2 9412,2 Đất lâm nghiệp có rừng 30,0 14437,3 Đất CD & TC 5,6 2003,7 Đất chưa sử dụng 42,2 7268,0 a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu SD đất của nước ta năm 1993 và 2006. b. Phân tích cơ cấu sử dụng đất và nêu xu hướng chuyển biến trong việc sử dụng đất ở nước ta. 2 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ - Xử lí số liệu: Cơ cấu sử dụng đất năm 1993 và 2006 (%) - Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện cơ cấu SD đất trong 2 năm 1993 và 2006. Đơn vị % b. Nhận xét và giải thích: Từ 1993 – 2006, cơ cấu sử dụng đất của nước ta có nhiều thay đổi theo hướng tích cực. - Đất nông nghiệp (tăng 2059,3 ngàn ha - 6,22%). Do có chính sách khai hoang, mở rộng diện tích, phát triển kinh tế trang trại, do quản lý qui hoạch tốt việc chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là chuyển sang đất chuyên dùng và thổ cư - Đất lâm nghiệp tăng nhanh hơn (tăng 4500,9 ngàn ha - 13,59%). Nguyên nhân là do chúng ta có chính sách đóng cửa rừng, chính sách phủ xanh đất trống đồi núi trọc, phát triển mô hình kinh tế vườn - đồi, vườn - rừng… - Đất chuyên dùng và thổ cư tăng chậm (tăng 148,9 ngàn ha - 0,55%). Ng.nhân: do kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng đất trong quá trình CNH và đô thị hoá. Mặt khác, công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình cũng thực hiện khá tốt. - Đất chưa sử dụng giảm mạnh (6709,1 ngàn ha - 20,26%). Do tăng cường khai hoang, trồng rừng 1993 2006 Đất nông nghiệp 22,20 28,42 Đất lâm nghiệp 30,00 43,59 Đất chuyên dùng và thổ cư 5,60 6,05 Đất chưa sử dụng 42,20 21,94 Tổng 100,0 100,0 3 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ 3. Đối với dạng 2 - 3 biểu đồ hình tròn có bán kính khác nhau. Cho bảng bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm trong nước theo giá hiện hành phân theo khu vực kinh tế năm 1995, 2000 và 2005. (Đơn vị tính: Tỉ đồng Việt Nam) a. Vẽ biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu TSP trong nước phân theo ngành kinh tế của nước ta các năm 1995, 2000 và 2005. b. Nhận xét sự chuyển dịch cơ cấu TSP trong nước và giải thích nguyên nhân của sự chuyển dịch đó. Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ. - Bước 1. Xử lý số liệu. Cơ cấu TSP trong nước phân theo ngành kinh tế năm 1999, 2000, 2005( %) - Bước 2. Tính bán kính cho các vòng tròn: TSP năm 2000 lớn gấp 1,40 lần năm 1995. Suy ra bán kính của hình tròn (2000) lớn gấp 40,1 =1,18 lần bán kính hình tròn năm 1995; 1995 2000 2005 Nông - Lâm - Thủy sản 51319,0 63717,0 76888,0 CN - Xây dựng 58550,0 96913,0 157867,0 Dịch vụ 85698,0 113036,0 158276,0 1995 2000 2005 Nông - Lâm - Thủy sản 26,24 23,28 19,56 CN - Xây dựng 29,94 35,41 40,17 Dịch vụ 43,82 41,30 40,27 4 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ tương tự vậy, tổng sản phẩm năm 2005 lớn gấp 2,01 lần năm 1995, suy ra bán kính vòng tròn năm 2005 lớn gấp 01,2 = 1,42 lần năm 1995 - Bước 3. Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện qui mô, cơ cấu GDP phân theo ngành năm 1995, 2000 và 2005 b. Nhận xét: Từ 1995 – 2005: - Tốc độ tăng trưởng GDP của cả 3 khu vực là 2,01 lần. Tăng nhanh nhất là khu vực CN - XD (2,70 lần) đến D.Vụ (1,85 lần) và sau cùng là N - L - N (1,50 lần) - Về cơ cấu: + Giảm mạnh tỉ trọng của N - L - N từ 26,24% xuống còn 19,56% (giảm 6,68%). + Dịch vụ giảm chút ít từ 43,82% xuống còn 40,27% (giảm 3,55%). + Tăng tỉ trọng của ngành CN – XD từ 29,94% lên 40,27% (tăng 10,23%). c. Giải thích: - Sự chuyển dịch cơ cấu như trên là phù hợp với xu thế chung của thế giới và khu vực; là do thành tựu của công cuộc đổi mới KT – XH cùng với các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất. - Trong hoạt động kinh tế đối ngoại, chúng ta tăng cường quan hệ hợp tác với nhiều nước trên thế giới, đã tranh thủ được các nguồn vốn đầu tư để đẩy nhanh quá trình CNH và HĐH đất nước. Chính vì thế mà tốc độ tăng trưởng GDP cao đã ảnh hưởng lớn đến việc chuyển dịch cơ cấu của nền kinh tế. II. DẠNG BÀI TẬP VẼ BIỂU ĐỒ CỘT VÀ NHẬN XÉT 1. Đối với dạng biểu đồ cột đơn của một đối tượng. Cho bảng số liệu: Tình hình sản xuất lúa của nước ta từ 1976 – 2005. (Đơn vị: Triệu tấn). Năm 1976 1980 1985 1990 1995 1999 2003 2005 Sản lượng 11,8 0 11,60 15,90 19,20 24,96 31,39 34,57 35,79 a. Vẽ biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất lúa ở nước ta trong thời kỳ trên. b. Nhận xét và giải thích nguyên nhân đưa đến những thành tựu trên. 5 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện tình hình sản xuất lúa của nước ta từ 1976 – 2005 b. Nhận xét: - Từ 1976 – 2005: Sản lượng lúa tăng nhanh từ 11,8 triệu tấn lên 35,79 triệu tấn (tăng trên 3,0 lần). - Tốc độ tăng lại khác nhau: + Từ 1976 - 1980: sản lượng lúa giảm (0,2 triệu tấn). + Từ 1985 - 2005: sản lượng lúa nước ta tăng nhanh và khá đều. Tốc độ tăng TB/năm khoảng 1,0 triệu tấn. c. Giải thích: Nguyên nhân dẫn tới sản lượng lúa của nước ta tăng lên không ngừng, đó là do: - Diện tích gieo trồng không ngừng được mở rộng. - Công tác thủy lợi được quan tâm đúng mức. - Đưa các giống mới có năng suất cao phù hợp với điều kiện sinh thái của mỗi vùng. - Do thay đổi cơ cấu mùa vụ. - Cơ chế khoán 10 cùng luật ruộng đất đã tạo ra sự chuyển biến nhanh trong sản xuất nông nghiệp. - Nhà nước tập trung đầu tư vào 2 vùng trọng điểm lúa và thị trường có nhu cầu lớn. 2. Đối với dạng biểu đồ cột đơn diễn biến qua các thời kỳ. Cho bảng số liệu sau: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội qua các thời kỳ. (Đơn vị: %) Thời kỳ 1961 - 1965 1966 - 1970 1971 - 1975 1976 - 198 0 1981 -1985 1986 - 1990 1999 -2003 2005 6 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Tăng trưởng GDP 9,6 0,7 7,3 1,4 7,3 4,8 7,5 8,4 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội trung bình của nước ta qua các thời kỳ trên. b. Dựa vào bảng số liệu và kiến thức đã học, hãy phân tích làm nổi bật thực trạng nền kinh tế nước ta trong thời kỳ trên. Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ. Tốc độ tăng trưởng TSP XH của nước ta thời kỳ từ 1961 – 2005 b. Nhận xét: Tốc độ tăng trưởng TSPXH rất không đều qua các thời kỳ. - Từ 1961- 1965: Chúng ta thực hiện Kế hoạch 5 năm lần thứ I. Miền Bắc tiến hành công nghiệp hoá XHCN, được sự chi viện có hiệu quả, to lớn của các nước XHCN. Vì vậy tốc độ tăng trưởng TSPXH đạt mức cao (9,6%). - Từ 1966 - 1970: M.Bắc phải chống chiến tranh phá hoại ác liệt của đế quốc Mỹ (1964 Mỹ ném bom phá hoại miền Bắc), sản xuất bị đình trệ. Vì vậy, PSPXH chỉ tăng 0,7%. - Từ 1971 - 1975: miền Bắc vừa có chiến tranh vừa có hòa bình (01/01/1973 Mỹ ngừng ném bom phá hoại) miền Bắc đã có điều kiện phục hồi nền kinh tế. Vì vậy, tốc độ tăng trưởng TSP XH khá cao (7,3%). Nhưng thời kỳ này tăng trưởng kinh tế vẫn chủ yếu dựa vào viện trợ của nước ngoài; Nhập siêu rất lớn. - Từ 1976 -1980: đây là thời kỳ đất nước gặp nhiều khó khăn nhất: nguồn viện trợ bị cắt giảm đột ngột; nền kinh tế bị chiến tranh tàn phá, lại trải qua mấy chục năm phát triển theo 2 hướng khác nhau, chúng ta phải mất một số năm mới có thể thống nhất lại. Mặt khác, Mỹ thực hiện chính sách cấm vận ráo riết chống Việt Nam. Vì vậy, tổng sản phẩm xã hội chỉ tăng 1,4%. - Từ 1981 – 1985: sức mạnh của đất nước thống nhất dần dần được phát huy; Mặt khác, chúng ta đã tranh thủ được các nguồn lực từ bên ngoài. Vì vậy, TSP xã hội tăng trưởng khá (7,3%). 7 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ - Từ 1986 – 1990: bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới toàn bộ nền KT-XH, giai đoạn đầu do chưa thích ứng được với cơ chế thị trường, vì vậy TSP XH chỉ tăng 4,8%, nhưng giai đoạn này nhập siêu đã giảm, bắt đầu có tích lũy nội bộ từ nền kinh tế. - Từ 1999 – 2003 và đến 2005: công cuộc đổi mới toàn bộ nền kinh tế đã phát huy tác dụng rõ rệt, chính sách mở cửa nền kinh tế cùng với việc tăng cường quan hệ hợp tác với nước ngoài đã thu hút một nguồn lực lớn để đẩy nhanh tốc độ phát triển nền kinh tế của đất nước. Thời kỳ này, mặc dù nhập siêu của Việt Nam có xu hướng tăng, song khác hẳn về bản chất so với các giai đoạn trước. Chính vì vậy, tốc độ tăng trưởng TSP XH đạt ở mức cao 7,5% (1999 - 2003) và 8,4% (2005) 3. Dạng biểu đồ cột đơn - gộp nhóm của các đối tượng có cùng một đại lượng. Cho bảng số liệu sau: Diện tích cây công nghiệp của nước ta thời kì từ 1975-2005 (Đơn vi: 1000 ha). Năm Cây CN hàng năm Cây CN lâu năm 1975 210,1 172,8 1980 371,7 256,0 1985 600,7 470,3 1990 542,0 657,3 1995 716,7 902,3 1998 808,2 1202,3 2000 778,1 1451,3 2002 840,3 1505,3 2005 796,6 1599,2 a. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình biến động diện tích gieo trồng cây CN hàng năm và cây CN lâu năm từ 1975 - 2005. b. Rút ra nhận xét và giải thích nguyên về sự mở rộng diện tích các loại cây trên. Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện sự biến động diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm của nước ta từ 1975 - 2005. 8 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ b. Nhận xét: Từ 1975 - 2005, tổng diện tích cây công nghiệp tăng 6,25 lần, tốc độ tăng khác nhau: - Cây công nghiệp lâu năm: diện tích tăng nhanh hơn cây công nghiệp hàng năm (tăng 9,25 lần), tăng mạnh từ năm 1980 khi chúng ta phát triển cây cao su lên Tây Nguyên và cây cà phê ở Đông Nam Bộ, tăng đặc biệt nhanh là từ 1995 khi giá cà phê trên thế giới tăng cao. - Cây công nghiệp hàng năm: diện tích tăng không mạnh (khoảng 4,0 lần), thậm chí có thời kỳ lại giảm (1985 - 1990 giảm 58.700 ha), diện tích lại biến động qua các thời kỳ c. Giải thích: Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng liên tục là do chúng ta có tiềm năng lớn cả về TN, KT-XH: - Về ĐKTN: + Đất feralit diện tích rộng (trong đó có loại đất rất tốt như đất đỏ ba dan). + Khí hậu nhiệt đới - ẩm rất thích hợp cho cây ưa nhiệt (cà phê, cao su), khí hậu có sự phân hóa Vì vậy cơ cây cây công nghiệp cũng đa dạng (các cây có nguồn gốc nhiệt đới, cận nhiệt đới). + Nguồn nước phong phú, đặc biệt là nguồn nước ngầm. - Về ĐK KT-XH: + Có nguồn LĐ dồi dào, chất lượng đang được nâng cao. + Có chính sách đầu tư của Nhà nước đối với các vùng chuyên canh và đối với từng loại cây công nghiệp. + Có thị trường tiêu thụ rộng (trong và ngoài nước). - Riêng cây công nghiệp hàng năm, diện tích tăng chậm và không ổn định bởi vì: + Khả năng mở rộng diện tích rất hạn chế, phân bố chủ yếu ở đồng bằng, thường trồng xen canh trên đất lúa. + Gần đây, chúng ta đã chuyển một số cây công nghiệp hàng năm như dâu tằm, mía lên vùng núi và cao nguyên nên diện tích đang được mở rộng. + Thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định cũng tác động mạnh đến sự phát triển cây CN hàng năm. 4. Đối với dạng biểu đồ cột đơn - gộp nhóm theo các đại lượng khác nhau. Cho bảng số liệu sau: Diện tích và sản lượng một số loại cây công nghiệp lâu năm và hàng năm của nước ta năm 1985, 1995, 2005. Diện tích (1000 ha) Sản lượng (1000 tấn) 1985 1995 2005 1985 1995 2005 Cây công nghiệp 404,9 870, 1631, 701,5 1748, 3101,4 9 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ lâu năm 5 8 8 Cây công nghiệp hàng năm 551,6 668, 9 800,7 6024, 0 1130 1,9 15883, 3 a. Vẽ biểu đồ so sánh diện tích và sản lượng của cây công nghiệp lâu năm, và hàng năm thời kì trên. b. Nhận xét và giải thích sự thay đổi về diện tích, sản lượng của các loại cây CN thời kỳ trên Hướng dẫn giải a. Vẽ biểu đồ. Biểu đồ so sánh diện tích, sản lượng giữa cây công nghiệp lâu năm và hàng năm từ 1985-2005. b. Nhận xét : - Từ 1985 – 2005: Diện tích và sản lượng cây công nghiệp đều tăng (tương ứng là 2,54 và 2,82 lần). - Tốc độ tăng lại khác nhau: Cây công nghiệp lâu năm: diện tích tăng 4,03 lần, sản lượng tăng 4,42 lần. Cây công nghiệp hàng năm (1,45 lần và 2,64 lần) - Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng dần, đến 1995 vượt diện tích cây công nghiệp hàng năm. - Sản lượng cây công nghiệp hàng năm luôn luôn cao hơn cây công nghiệp lâu năm, mặc dù từ năm 1995 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn, nhưng do diện tích trồng mới của cây công nghiệp lâu năm chưa cho sản phẩm. c. Giải thích: - Sự phát triển nhanh của sản xuất cây công nghiệp (đặc biệt là cây lâu năm) chủ yếu do nhu cầu lơn của thị trường trong và ngoài nước. - Mặt khác, một số cây công nghiệp hàng năm có giá trị kinh tế (mía, lạc, đậu tương ) đang phát triển mạnh lên miền núi ở Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đã đưa sản lượng cây công nghiệp hàng năm tăng nhanh. 5. Đối với dạng biểu đồ thanh ngang. Cho bảng số liệu: 10 [...]... thành phần kinh tế của nước ta trong 2 năm (đơn vị %) Năm 1995 2002 Thành phần Quốc doanh 42,1 26,9 Ngoài quốc doanh 42,3 36,5 Đầu tư nước ngoài 15,6 36,6 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu số lượng áo quần may sẵn của nước ta theo thành phần kinh tế qua 2 năm 1995 và 2002 Quốc doanh 29 Đầu tư nước ngoài Ngoài quốc doanh ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ 2002 1995 1995 2002 Biểu đồ thể... 1987 39,0 2002 84,7 a Vẽ biểu đồ thể hiện rõ nhất tỉ lệ xuất nhập khẩu của Việt Nam trong thời kỳ trên b Nhận xét và giải thích tình hình xuất nhập khẩu từ biểu đồ đã vẽ Hướng dẫn giải a Vẽ biểu đồ 23 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Biểu đồ thể hiện tỉ lệ xuất nhập khẩu của nước ta thời kỳ 1965 – 2002 b Nhận xét: Nhìn chung thời kỳ từ 1965 - 2002: Tỉ lệ NK luôn luôn cao hơn XK Điều này cho... nêu hậu quả của gia tăng dân số nhanh ở nước ta 13 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Hướng dẫn giải a Vẽ biểu đồ: Biểu đồ thể hiện tình hình gia tăng dân số của nước ta từ 1921 – 2005 b Nhận xét: - Do dân số nước ta tăng rất nhanh làm cho qui mô dân số ngày càng lớn - Từ 1921 - 2005: dân số nước ta tăng 5,33 lần (tăng thêm 67,5 triệu người) tương đương với số dân của quốc gia đông dân trên.. .ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị của các vùng nước ta năm 2005 (Đơn vị: %) Vùng Tỉ lệ thất nghiệp 5,31 5,12 4,91 5,61 4,98 5,52 4,23 5,62 4,87 Cả nước Đông Bắc Tây Bắc Đồng bằng sông Hồng Bắc Trung Bộ Nam Trung Bộ Tây Nguyên Đông Nam Bộ ĐB sông Cửu Long a Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị... trồng cây công nghiệp lâu năm và hàng năm của nước ta (đơn vị: nghìn ha ) Năm Cây công nghiệp hàng Cây công nghiệp lâu năm năm 1975 210,1 172,8 1980 371,7 256,0 1985 600,7 470,3 1990 542,0 657,3 1995 716,7 902,3 2000 778,1 1451,3 2002 845,8 1491,5 Hãy vẽ biểu đồ để so sánh diện tích cây công nghiệp lâu năm và hàng năm của nước ta giai đoạn 1975 – 2002 27 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ nghìn... 3432,0 Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện tình hình tăng trưởng sản lượng thuỷ sản của nước ta thời kỳ 1990 - 2005 28 Ngàn tấn ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ 4000 3000 3432 2647.4 2000 2250.5 1584.4 1000 890.6 0 1990 1995 2000 2002 2005 năm Biểu đồ thể hiện tình hình tăng trưởng sản lượng thủy sản nước ta Vẽ biểu đồ đường ta phải lưu ý các điểm sau : - Phải chia khoảng cách thời gian thật... 20 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Tổng diện tích Cây lương thực có hạt Cây công nghiệp hàng năm Cây công nghiệp lâu năm Cây ăn quả 1995 100 2005 100 Tăng/Giảm (ha) + 3688.500 81,39 71,99 + 1906.500 6,81 7,40 + 319.500 8,26 3,53 14,03 6,59 + 976.300 + 486.200 - Tính qui mô cho 2 biểu đồ: Cách tính: + Vận dụng công thức tính DT hình chữ nhật: S = (a x b) Cạnh (a) là chiều cao của biểu đồ. .. trồng 0,1 0,4 0,8 1,5 2,1 26 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ Triệu ha Hãy vẽ biểu đồ thích hợp để thể hiện sự biến động diện tích rừng của nước ta ( giai đoạn 1975 – 2003) 14 12.1 12 10 2.1 10.6 9.6 1.5 9.2 0.1 0.8 8 7.2 0.4 6 9.5 4 9.4 8.4 10 6.8 2 0 1975 1983 1990 Rừng tự nhiên 1999 Rừng trồng 2003 Năm Biểu đồ thể hiện sự biến động diện tích rừng nước ta giai đoạn 1975-2003 B ) Cột ghép... dẫn giải a Vẽ biểu đồ - Xử lý số liệu: Tổng 100,0 Bảng cơ cấu sử dụng đất của nước ta năm 2006 (%) Đất Đất lâm Đất Đất chưa Đất ở N.Nghiệp nghiệp ch.dùng SD 28,42 43,59 4,23 1,82 21,94 - Biểu đồ: Biểu đồ cột chồng thể hiện cơ cấu vốn đất của nước ta năm 2006 (%) b Nhận xét: Xu thế biến động của các loại đất nói trên sẽ xảy ra 2 trường hợp: 19 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ * Trường hợp... ĐBS.Hồng và ĐNBộ năm 2004 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ b Nhận xét: TNBQ/người/tháng của nước ta rất chênh lệch giữa các vùng và giữa các nhóm: - Nhóm trung bình: + Cả nước: TNBQ/ng/tháng là 484.400đ + Giữa thành thị & nông thôn chênh lệch 2,16 lần + Giữa vùng: cao nhất là Đông Nam Bộ và thấp nhất là Tây Bắc (3,14 lần) + Giữa Đông Nam Bộ & Đồng bằng sông Hồng (1,71 lần) - Giữa nhóm . 2005 Diện tích 100,0 93,6 111,9 117,5 126 ,6 124 ,2 123 ,3 121 ,3 Sản lượng 100,0 118,8 129 ,8 141,9 163,3 179,2 179,8 186,4 Năng suất 100,0 126 ,9 116,0 120 ,9 129 ,0 144,3 145,9 153,7 - Vẽ biểu đồ thực hiện công cuộc đổi mới toàn bộ nền KT-XH, giai đoạn đầu do chưa thích ứng được với cơ chế thị trường, vì vậy TSP XH chỉ tăng 4,8%, nhưng giai đoạn này nhập siêu đã giảm, bắt đầu có tích. (ĐVT: 1.000 ha) Tổng DTích Đất N.Nghiệp Đất lâm nghiệp Đất ch.dùng Đất ở Đất chưa SD 3 3121 ,2 9 412, 2 14437,3 1401,0 602,7 7268,0 a. Vẽ biểu đồ (cột chồng) thể hiện cơ cấu sử dụng đất của nước
- Xem thêm -

Xem thêm: ÔN THI THPT QUỐC GIA MÔN ĐỊA LÍ PHẦN BIỂU ĐỒ, , Tỉ lệ xuất - nhập khẩu của nước ta thời kỳ 1965 – 2002. ( %), A.Cột chồng : Nhằm thể hiện một tổng trong đó có nhiều bộ phận :

Từ khóa liên quan