Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10

68 991 2
Giáo án HĐGDNGLL_Lớp 10

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN VÌ SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC ______________________ TIẾT PPCT:……… HOẠT ĐỘNG 1 VỊ TRÍ, VAI TRỊ CỦA NGƯỜI THANH NIÊN HỌC SINH THPT TRONG SỰ NGHIỆP CƠNG NGHIỆP HĨA, HIỆN ĐẠI HĨA ĐẤT NƯỚC & sinh hiểu được vai trò, vị trí của Thanh niên học sinh trong sự nghiệp CNH- HĐH; hiểu Thanh niên học sinh có quyền và nghĩa vụ tham gia đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. 2. Có thái độ tin tưởng váo sự thành cơng của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 3. Xác định được trách nhiệm của Thanh niên học sinh trong cơng cuộc xây dựng đất nước, từ đó tích cực học tập và rèn luyện. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho học sinh các kiến thức: • Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? • Con người sống trong thời đại cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ như thế nào? • Vai trò của cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa trong q trình xây dựng và phát triển đất nước? • Các điều kiện để thực hiện cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa - Hướng dẫn học sinh thảo luận về các vấn đề trên. GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… - Viết bài thu hoạch. III. CƠNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Chuẩn bị các tài liệu có liên quan đến sự nghiệp CNH-HĐH. Đồng thời cần vận dụng các điều 12, 13, 27, 29, trong cơng ước LHQ về quyền trẻ em để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quyền nói trên trong thực tế. - Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động. - Giao cho CB lớp phân cơng các Tổ chuẩn bị câu trả lời. 2. Học sinh: - Nhận vấn đề hoặc câu hỏi, phân cơng cho các bạn trong tổ, nhóm của mình thu thập tài liệu cần thiết, chuẩn bò các câu trả lời. Sưu tầm các tài liệu thơng tin có liên quan. - Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. - Phân cơng chủ tọa. IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS 2 phút -Giới thiệu mục đích, u cầu buổi thảo luận. Lắng nghe 5 phút HĐ1: Phân cơng nội dung thảo luận Nêu câu hỏi thảo luận theo tổ: - Tổ 1, 3: Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa là gì? Cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa có thể mang lại cho nhân dân nói chung, học sinh nói riêng những gì? - Ghi chép câu hỏi theo tổ. GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… - Tổ 2, 4: Học sinh còn đang đi học có quyền tham gia vào sự nghiệp CNH – HĐH khơng? Em đã làm gì để đóng góp cho sự nghiệp CNH – HĐH? 15 phút HĐ2: Thảo luận Quan sát hoạt động của từng tổ, từng cá nhân. Tiến hành thảo luận theo tổ 10 phút HĐ3: Viết thu hoạch. Viết bài thu hoạch tổng hợp các ý kiến của tổ. 10 phút HĐ4: Báo cáo kết quả thảo luận. - Lắng nghe. - Đặt câu hỏi phụ. - Mỗi tổ cử một bạn đại diện lên báo cáo kết quả thảo luận. - Nộp bài thu hoạch. V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động từng tổ, biểu dương những cá nhân, tổ tích cực, phê bình và động viên nhắc nhở các cá nhân, tổ làm việc chưa hiệu quả. - Thư ký đọc biên bản kết thúc hoạt động.  TIẾT PPCT:……… HOẠT ĐỘNG 2 TÌM HIỂU NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… LUẬT GIÁO DỤC & I. MỤC TIÊU: 1. Học sinh nắm được quyền và nghĩa vụ học tập của mình và một số vấn đề cơ bản của Luật giáo dục có liên quan trực tiếp đến quyền và trách nhiệm của người học sinh. 2. Có ý thức tơn trọng và có trách nhiệm với việc thực hiện Luật Giáo dục. 3. Thực hiện và vận động những người xung quanh thực hiện tốt các điều khoảng của Luật Giáo dục trong phạm vi trách nhiệm của người học sinh. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nhiệm cung cấp cho học sinh các nội dung: • Điều 10, chương I; • Mục 2, chương II: Điều 27, 28; • Mục 1, chương III: Điều 48; • Chương V: Điều 83, 85, 86. - Tổ chức thi hai vòng theo hình thức loại trực tiếp. III. CƠNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: - Cung cấp cho mỗi tổ một bộ tài liệu về Luật Giáo dục. - Hướng dẫn cho học sinh đọc những điều gắn với nhà trường, gia đình và người học. - Chuẩn bị kịch bản cho học sinh thi theo hình thức các đội đấu loại trực tiếp. - Soạn 3 bộ câu hỏi: • Câu hỏi trắc nghiệm đúng – sai: (4 câu) Câu 1: Mục tiêu của giáo dục phổ thơng là chỉ giúp học sinh phát triển tồn diện về đạo đức và thể chất, đúng hay sai? GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… Câu 2: Điều 85, 86 của luật giáo dục về quyền và nghĩa vụ của người học được áp dụng cho mọi đối tượng người học, đúng hay sai? Câu 3: Người học được quyền học trước tuổi, học vượt lớp, đúng hay sai? Câu 4: Người học khơng được kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục các giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, đúng hay sai? • Câu hỏi trắc nghiệp 4 lựa chọn: (4 câu) Câu 1:Trẻ em, học sinh, sinh viên,…là các đối tượng người học được quy định tại điều nào sau đây? a. 81 b. 82 c. 83 d.84 Câu 2: Điều 48 trong bộ luật giáo dục nói về: a. Điều lệ nhà trường b. Các loại hình nhà trường c. Nhiệm vụ và quyền của người học d. u cầu về phương pháp giáo dục Câu 3: “Mọi cơng dân, khơng phân biệt dân tộc, tơn giáo,…đều bình đẳng về cơ hội học tập” được ghi trong điều nào sau đây? a.10 b. 15 c. 27 d. 83 Câu 4: “Tham gia lao động và hoạt động bảo vệ mơi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe, năng lực” là một trong những: a. Hành vi người học khơng được làm b. Quyền của người học c. Nghĩa vụ làm việc theo sự phân cơng của nhà nước d. Nhiệm vụ của người học • Câu hỏi mở (2 câu) dành cho vòng chung kết. Câu 1: Hãy cho biết thế nào là một trường tư thục? Câu 2: Hãy liệt kê 3 quyền của người học được quy định trong điều 86? • Câu hỏi dự phòng (1 câu). 2. Học sinh: GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… - Đọc trước để nắm vững các điều luật trong 6 chương, chú trọng đến các nội dung GV đã gợi ý. - Chia lớp thành 4 đội thi. - Chuẩn bị 4 bộ chữ A, B, C, D hoặc bảng phấn nhỏ; 8 tờ giấy A 4 , viết bi. - Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động. - Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ. - Phân cơng 2 MC và một thư ký. IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG MC HOẠT ĐỘNG HS 5 phút - Tổ chức cho học sinh chơi trò chơi khởi động: “Hồng tử - Cơng chúa – Con hổ” -Giới thiệu mục đích, u cầu cuộc thi. - Mời thư ký lên làm việc. - Tồn thể học sinh tham gia trò chơi. - Lắng nghe MC thơng qua thể lệ cuộc thi. 15 phút HĐ1:Vòng loại trực tiếp - MC đọc câu hỏi và các lựa chọn. - MC đọc to đáp án của các đội và nêu đáp án đúng. Lắng nghe câu hỏi, thảo luận nhanh và đưa ra đáp án bằng cách giơ bản 15 phút HĐ2: Vòng chung kết - MC đọc to câu hỏi. - Đọc các câu trả lời của các đội. - Đọc đáp án. - Đọc điểm của các đội - Đọc kết quả chung cuộc - Viết câu trả lời lên bảng - Nộp lại câu trả lời cho BGK GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… 10 phút HĐ4: Tổng kết - GVCN trao phần thưởng cho các đội. - GVCN nêu một số điều luật trong bộ Luật GD có liên quan trực tiếp đến các em. -Lắng nghe và ghi nhận những điều khoản liên quan đến bản thân V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá hoạt động từng tổ, biểu dương những cá nhân, tổ tích cực, phê bình và động viên nhắc nhở các cá nhân, tổ làm việc chưa hiệu quả. - Thư ký đọc biên bản kết thúc hoạt động.  TIẾT PPCT:……… HOẠT ĐỘNG 3 - 4 GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… TRAO ĐỔI VỀ PHƯƠNG PHÁP HỌC TẬP TÍCH CỰC  I. MỤC TIÊU: 1. Học sinh hiểu được ý nghĩa, tác dụng và u cầu của phương pháp học tập tích cực. Trên cơ sở đó, các em có quyền biểu đạt và lựa chọn cho mình phương pháp học tập phù hợp với điều kiện và khả năng học tập của bản thân. 2. Có ý thức sẵn sàng giúp đỡ bạn, cùng nhau khắc phục khó khăn, học theo phương pháp học tập tích cực. 3. Bước đầu biết vận dụng phương pháp học tập tích cực vào môn học, tiết học cụ thể. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: Tổ chức sinh hoạt theo hai phần chính: - “Học mà chơi, chơi mà học” - Tọa đàm về phương pháp học tập tích cực, với các nội dung: * Thế nào là phương pháp học tập tích cực? * Thực hiện phương pháp học tập tích cực đối với các mơn tự nhiên như thế nào? III. CƠNG TÁC CHUẨN BỊ: 1. Giáo viên: Chuẩn bị nội dung và hình thức tổ chức cho các phần: -“Học mà chơi, chơi mà học”: * Nội dung: một số kiến thức tổng qt về các mơn tự nhiên; một số kiến thức về Đồn, các bài hát truyền thống,… * Hình thức: tổ chức thành cuộc chơi. - Tọa đàm: * Chọn một số học sinh tiêu biểu của lớp về phong trào học tập (dự kiến 4 học sinh cho 4 mơn tự nhiên). * Chuẩn bị một số nội dung tọa đàm cung cấp cho 4 học sinh tiêu biểu chuẩn bị. GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… 2. Học sinh: - Chọn MC. - Trang trí lớp, chuẩn bị phần q cho các đội chơi. - Tìm hiểu một số vấn đề về phương pháp học tập tích cực theo hướng dẫn của giáo viên. IV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG MC HOẠT ĐỘNG HS 5 phút -Giới thiệu mục đích, u cầu buổi sinh hoạt - Mời thư ký lên làm việc. - Lắng nghe MC 15 phút HĐ1: “Hiểu nhau” - MC cho từng đội chọn gói câu hỏi, chuẩn bị trong 15 giây. - MC tính thời gian. Cơng bố kết quả. - Mỗi đội cử ra hai bạn đại diện lên tham gia. - Một bạn mơ tả khái niệm, một bạn đốn. Thời gian thi là 2 phút. 25 phút HĐ2: Trò chơi ơ chữ - MC đọc câu hỏi tương ứng với từng ơ chữ. - MC giải thích từ chìa khóa. Cơng bố kết quả chung cuộc. - MC mời GVCN phát q cho các đội. - Các đội suy nghĩ và giành quyền trả lời bằng cách phất cờ. 40 phút HĐ3: Tọa đàm - MC điều khiển thảo luận. -Lắng nghe -Đặt câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm học tập. 5 phút HĐ4: Tổng kết - MC mời thư kí trình bày tổng kết những ý kiến - Lắng nghe. - Ghi nhận các phương GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… đóng góp, trao đổi về phương pháp học tập của lớp. - MC đúc kết những vấn đề cốt lõi về phương pháp học tập hiệu quả đối với các mơn tự nhiên pháp học hiệu quả V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GVCN nhận xét và đánh giá buổi sinh hoạt. - GVCN u cầu học sinh chuẩn bị một số cơng việc cho hoạt động tiếp theo.  CHỦ ĐIỂM THÁNG 10 THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH U VÀ GIA ĐÌNH ______________________ TIẾT PPCT:……… GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn [...]... ĐỘNG 10 NHỮNG DỊNG CẢM XÚC VỀ THẦY CƠ GIÁO  -I MỤC TIÊU : 1 Học sinh hiểu được cơng lao của thầy, cơ giáo, hiểu lao động sư phạm của nghề thầy giáo 2 Kính trọng và biết ơn thầy, cơ giáo 3 Có hành vi thể hiện lòng biết ơn thầy, cơ giáo II NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… - Ca ngợi cơng lao của thầy cơ giáo: Thầy cơ giáo. .. giáo, … - Tập xử lý các tình huống giả định - Sáng tác tiểu phẩm, chọn diễn viên và tiến hành tập - Trang trí lớp Cử người dẫn chương trình, thư kí và ban giám khảo IV TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG VỊNG 1: Hai trận, mỗi trận 2 đội - Đại diện mỗi đội chọn tình huống (được đánh số) GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… - MC đọc tình huống và các phương án. .. các đội V KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG: - GVCN nhận xét, đánh giá, xếp loại các thành viên của lớp tham gia hoạt động - Phê bình, nhắc nhở những thành viên chưa tích cực - Giáo dục học sinh về cách giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống  CHỦ ĐIỂM THÁNG 11 THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ TƠN SƯ TRỌNG ĐẠO GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:……………………………………... HOẠT ĐỘNG 7 HỘI THI NHỮNG NGƯỜI BẠN GÁI ĐÁNG MẾN  -GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… I MỤC TIÊU: 1 Học sinh nhận thức được nét đẹp, nét đáng mến của người bạn gái trong cuộc sống, trong quan hệ với bạn khác giới và trong gia đình 2 Có thái độ lịch thiệp, trân trọng và giữ gìn những nét tính cách đáng q của nữ giới trong các mối quan hệ... cơ giáo là những người đã giáo dục học sinh bằng kiến thức và kinh nghiệm sống của mình Cơng lao của thầy cơ giáo thể hiện rất rõ ở việc chăm lo giáo dục, uốn nắn và chỉ bảo điều hay, lẽ phải để học sinh trở thành con ngoan, trò giỏi Thầy, cơ giáo có thể được coi như những người bạn tốt, chân tình trong quan hệ với học sinh - Ý nghĩa của nghề giáo III CƠNG TÁC CHUẨN BỊ: 1 Giáo viên: - Gợi ý cho học... nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… - Ban tổ chức chuẩn bị cho mỗi tổ một tờ giấy khổ A 3 , một cây bút chì và một hộp bút lơng đủ màu - Mỗi tổ có 10 phút để vẽ tranh, thể hiện những cảm xúc của mình về thầy cơ giáo - Mỗi tổ sẽ trình bày và phân tích ý nghĩa bức tranh của mình trước lớp, thời gian là 2 phút 3 Phần 3: Tìm hiểu nhà giáo tiêu biểu - MC giới... phương 2 Những phong tục tập quán của đòa phương, dân tộc 3 Một số điều trong công ước liên hiệp quốc tế về Quyền trẻ em III/ CƠNG TÁC CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Gợi ý cho các em nơi cần tìm hiểu, dự kiến những hướng sẽ thu hoạch - Giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi nhóm 2 Học sinh - Lómh hội kế hoạch của giáo viên – xây dựng kế hoạch chuẩn bò GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên... Tìm hiểu, thu nhận thông tin về các tệ nạn 2 Các quyền được bảo vệ của học sinh tránh bò lôi cuốn vào các tệ nạn đó GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… 3 Tìm hiểu những tệ nạn TN- HS có nhiều nguy cơ mắc 4 Những thông tin cần thiết- phòng tránh III CHUẨN BỊ Giáo viên - soạn một số tình huống - Gợi ý cho học sinh xác đònh vai trò của thanh... biết cách từ chối, tự vệ khi bò lôi kéo Hoạt động III Kết thúc - Giáo viên tổng kết đánh giá những hiểu biết của học sinh - Viết thu hoạch nhắc chuẩn bò hoạt động tiếp -TIẾT PPCT:……… HOẠT ĐỘNG 12 TÌM HIỂU VỀ LUẬT GIÁO DỤC VIỆT NAM  -I/ MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp Ngày:…………………………………… 1 Học sinh nắm... 85, 86 của luật giáo dục về quyền và nghĩa vụ của người học được áp dụng cho mọi đối tượng người học, đúng hay sai? Câu 3: Người học được quyền học trước tuổi, học vượt lớp, đúng hay sai? Câu 4: Người học khơng được kiến nghị với nhà trường, cơ sở giáo dục các giải pháp nhằm bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người học, đúng hay sai? GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài . thầy, cơ giáo. II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… - Ca ngợi cơng lao của thầy cơ giáo: Thầy cơ giáo là những. đội chọn tình huống (được đánh số). GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… - MC đọc tình huống và các phương án giái quyết (đã được khảo. NGƯỜI BẠN GÁI ĐÁNG MẾN  GV chủ nhiệm: Trònh Thò Thu Lớp 10 văn Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Ngày:…………………………………… I. MỤC TIÊU: 1. Học sinh nhận thức được nét đẹp, nét đáng mến của người

Ngày đăng: 25/05/2015, 20:28

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan