Đề cương ôn tập khối 4

2 239 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/05/2015, 23:00

Đề cương ôn tập Môn : Tin Học Câu 1: hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các biểu tượng sau : a. b. c. d. Câu 2 : có mấy cách để khởi động phần mềm Word ? a. 1 b. 2 c. 3 d. 4 Câu 3: Để gõ chữ hoa, em cần nhấn giữ phím nào sau đây ? a. SHIFT b. CTRL c. ENTER d. ALT Câu 4: Nhấn phím Delete để xóa một chữ ………… con trỏ soạn thảo ? a. Bên phải b. ngay giữa c. bên trái d.phía dưới Câu 5 : Nhấn phím Backspace để xóa một chữ …………….con trỏ soạn thảo ? a. Phía trên b.bên trái c. bên phải d.phía dưới. Câu 6 : có mấy cách căn lề văn bản ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 7 : đối với văn bản là thơ dạng “Lục bát”, em cần căn lề ……….trứơc khi gõ ? a. Căn trái b. căn phải c. căn giữa d. căn đều Câu 8: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của nút “Sao Chép” ? a. b. c. d. Câu 9: Biểu tượng nào sau đây là biểu tượng của nút “Dán” ? a. b. c. d. Câu 10 : Phím tắt thay thế cho nút “Sao Chép” là ? a. Ctrl+ X b. Ctrl + V c. Ctrl + S d. Ctrl + C Câu 11: Phím tắt thay thế cho nút “Dán” là ? a. Ctrl+ X b. Ctrl + V c. Ctrl + S d.Ctrl + C Câu 12 : Biểu tượng nào sau đây dùng để in đậm đoạn văn bản ? a. b. c. d. Câu 13 : Biểu tượng nào sau đây dùng để in nghiêng đoạn văn bản ? a. b. c. d. Câu 14 : Biểu tượng nào sau đây dùng để gạch dưới đoạn văn bản ? a. b. c. d. Câu 15 : phím tắt sử dụng thay thế cho chức năng In đậm đoạn văn bản là gì ? a. Ctrl + B b. Ctrl + I c. Ctrl + U d.Ctrl + S Câu 16 : phím tắt sử dụng thay thế cho chức năng In nghiêng đoạn văn bản là gì ? a. Ctrl + B b.Ctrl + I c.Ctrl + U d.Ctrl + S Câu 17 : phím tắt sử dụng thay thế cho chức năng Gạch dưới đoạn văn bản là gì ? a. Ctrl + B b. Ctrl + I c. Ctrl + U d. Ctrl + S Câu 18 : Màn hình Logo chia ra mấy phần ? a. 2 b.3 c. 4 d.5 Câu 19: Màn hình chính còn gọi là ………? a. Cửa sổ lệnh b. ngăn nhập lệnh c.sân chơi d. khay lệnh Câu 20 : Hãy chỉ ra biểu tượng chương trình Logo trong các biểu tượng sau ? a. b. c. d. Giáo viên : Nguyễn Hải Dương 1 Câu 21 : Muốn Rùa về vị trí xuất phát, em dùng lệnh …….? a. CS b.Clean c.Bye d.Home Câu 22 : Để thay đổi nét vẽ của Rùa, em làm như thế nào ? a. Vào Set  chọn PenSize b. Vào Set  chọn PenColor c.Vào Set  chọn LabelFont… d.Vào Set  chọn FloodColor… Câu 23: Lệnh nào sau đây giúp đưa Rùa tiến về trước 200 bước ? a. BK 200 b. RT 200 c. LT 200 d. FD 200 Câu 24 : Để Rùa quay sang phải 60 độ, em gõ lệnh ? a. FD 60 b. LT 60 c. RT 60 d. BK 60 Câu 25 : Muốn Rùa quay sang trái 45 độ, em gõ lệnh ? a. FD 60 b. LT 60 c. RT 60 d.BK 60 Câu 26 : Lệnh nào sau đây đưa Rùa về vị trí xuất phát và xóa sân chơi ? a. Home b. CS c. Clean d. Bye Câu 27 : Trong số các lệnh dưới đây, lệnh nào là đúng ? a. FD100 b. FD 200RT 90 c. FD100 RT90 d.FD 200 RT 90 Câu 28: Lệnh PU dùng để làm gì ? a. Nhấc bút b. Hạ bút c. Ẩn Rùa d.Hiện Rùa Câu 29 : Lệnh PD dùng để làm gì ? a. Nhấc bút b. Hạ bút c. Ẩn Rùa d.Hiện Rùa Câu 30 : Lệnh HT dùng để làm gì ? a. Nhấc bút b. Hạ bút c. Ẩn Rùa d.Hiện Rùa Câu 31 : Lệnh ST dùng để làm gì ? a. Nhấc bút b. Hạ bút c. Ẩn Rùa d.Hiện Rùa Câu 32 : Lệnh nào sau đây giúp xóa màn hình nhưng Rùa vẫn ở vị trí hiện tại ? a. Clean b. Bye c. Home d CS Câu 33 : Có mấy cách vẽ được hình Vuông trong chương trình Logo ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 34 : Lệnh nào là lệnh dùng để vẽ hình Vuông 200 bước, góc 90 độ ? a. FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 b Repeat 4 [FD 200 RT 90] c. Cả a và b đúng d. Cả a và b sai Câu 35 : Để không phải gõ lại những lệnh giống nhau, em nên sử dụng lệnh ……… để thay thế ? a. PU b. HT c. Repeat d. Wait Câu 36 : Để Rùa lùi lại 50 bước, em sử dụng lệnh ? a. FD 50 b. RT 50 c. BK 50 d. LT 50 Câu 37 : Lệnh “Repeat 4 [FD 200 RT 90 FD 50 RT 90]” sẽ vẽ được hình nào sau đây ? a. Hình vuông b. hình chữ nhật c. hình tam giác d. hình tròn Câu 38 : Để thoát khỏi chương trình Logo, em dùng lệnh ? a. Bye b. CS c. Close d. Home Câu 39 : Trong số những lệnh sau,lệnh nào là sai? a. FD 100, RT 90 b. FD 100 RT 90 c. FD 200 LT 90 d. FD 200 RT 90 Câu 40 : Hãy sữa lại lệnh “FD 100, RT 90 ” a. RT 90FD 100 b. FD 100 RT 90… c. FD 100, RT 90 d. FD 100 RT 90 Giáo viên : Nguyễn Hải Dương 2 . Đề cương ôn tập Môn : Tin Học Câu 1: hãy chỉ ra biểu tượng của phần mềm soạn thảo văn bản Word trong các. hình Vuông trong chương trình Logo ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 34 : Lệnh nào là lệnh dùng để vẽ hình Vuông 200 bước, góc 90 độ ? a. FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 FD 200 RT 90 b Repeat 4 [FD. căn lề văn bản ? a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 7 : đối với văn bản là thơ dạng “Lục bát”, em cần căn lề ……….trứơc khi gõ ? a. Căn trái b. căn phải c. căn giữa d. căn đều Câu 8: Biểu tượng nào sau
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương ôn tập khối 4, Đề cương ôn tập khối 4, Đề cương ôn tập khối 4