0

ASSIGNMENT COVER SHEET.doc

5 927 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/08/2012, 14:25

Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước ASSIGNMENT COVER SHEETSubject Name: Java Software SolutionsStudent Name & ID: Group 21Lâm Hoàng Hiệp – 03CDTH480ng Đức Lợi – 03CDTH506Võ Minh Thiện – 03CDTH534Assignment Title:Quản lý nhân sự Công ty TNHH Việt ThànhSubmission Date: 20/12/2005We declare this to be our own workSignature:Date Received: …………………………………… Signature: ……………………………………………1Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước Đề tài:Quản lý Nhân sự Công ty TNHH Việt Thành1/ Giới thiệu chương trình:• Mục đích: Nhằm vi tính hóa công việc Quản lý Nhân sự tại Công ty TNHH Việt Thành được dễ dàng hơn, chương trình được xây dựng nên giúp cho người sử dụng quản lý nhân viên của mình một cách dễ dàng, nhanh chóng, chính xác và không tốn quá nhiều thời gian, so với việc quản lý nhân sự bằng thủ công thì chương trình đã đem lại rất nhiều thuận lợi cho người sử dụng.• Yêu cầu: Người sử dụng có thể cập nhật thông tin về nhân viên, về phòng ban; thêm , xóa, sửa thông tin của nhân viên, của phòng ban; báo cáo về số phòng ban của công ty, số nhân viên trong mỗi phòng ban là bao nhiêu.• Phạm vi ứng dụng: Chương trình xây dựng dựa theo mô hình tổ chức của một công ty TNHH vừa và nhỏ ( Công ty TNHH Việt Thanh ).2/ Mô tả chương trìnhChương trình được xây dựng với các bảng dữ liệu chính: Nhân viên , Phòng ban, trong đó:o Nhân viên gồm có Mã nhân viên, Tên nhân viên , Phái (nam/nữ),Ngày sinh, Ngày nhận việc, Đòa chỉ, Số ĐT, Chức vụ, Thuộc phòng ban nào.o Phòng ban gồm có Mã phòng ban, Tên phòng ban, Số NV đònh mức.Mô hình dữ liệu:- Nhanvien (MaNV, TenNV, Phai, Ngaysinh, NgayNV, Diachi, Dienthoai, Chucvu, MaPB) - Phongban(MaPB, TenPB, SoNV)Mô hình quan hệ:2Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước Giao diện chương trình:• Form Chính:Gồm có 3 Menu : Chức Năng, Xem, Trợ GiúpMenu Chức năng gồm 2 MenuItem là Mở và ThoátMenu Xem gồm 2 MenuItem là Nhân viên và Phòng ban• Form Nhân viên3Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước Form Nhân viên gồm có:- 2 Menu chính : File , Báo cáoTrong menu File gồm 3 menuitem: Mở, Lưu, ThoátChọn menuitem Mở thì dữ liệu từ file sẽ được mở lên và xuất ra bảng .Chọn menuitem Lưu khi hoàn tất công việc như thêm, xóa, sửa dữ liệu và dữ liệu sẽ được lưu vào trong file.Trong menu Báo cáo có 1 menuitem là In Báo cáo, khi chọn In Báo cáo sẽ xuất ra 1 HTML về thông tin của các nhân viên vừa cập nhật.- 6 TextField : Mã NV, Tên NV, Ngày sinh, Ngày nhận việc, Điện thoại, Đòa chỉ- 2 ComboBox: Chức vụ, Phòng Ban- 1 Table gồm tất cả thông tin của nhân viên đã khai báo ở trên- Các button duyệt: Đầu, Lui, Tới, Trước dùng để duyệt dữ liệu - Các button xử lý: Thêm, Xóa Sửa, Lưu, In báo cáo, Thoát• Form Phòng banForm Phòng ban gồm có- 2 Menu chính: File, ReportTrong File gồm có 3 MenuItem: Open, Save, ExitChọn vào Open thì dữ liệu từ file Phòng ban sẽ được mở lên và xuất ra bảng.Chọn vào Save khi đã hoàn tất việc cập nhật Phòng ban, sữ liệu sẽ được lưu vào file Phòng ban.4Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước Trong Report gồm 1 MenuItem: PrintChọn vào Print sẽ xuất ra 1 trang HTML báo cáo về thông tin Phòng ban- 3 TextField gồm: Mã phòng ban, Tên phòng ban, Số NV đònh mức - 1 Table gồm tất cả thông tin của Phòng ban đã khai báo ở trên- Các button duyệt: Đầu, Lui, Tới, Trước dùng để duyệt dữ liệu - Các button xử lý: Thêm, Xóa Sửa, Lưu, In, ThoátCác ReportReport về Nhân viên:Report về Phòng ban:5 . Trường Đại Học Công Nghiệp tp HCM GVBM: Tôn Long Phước ASSIGNMENT COVER SHEETSubject Name: Java Software SolutionsStudent Name & ID: Group. 21Lâm Hoàng Hiệp – 03CDTH480ng Đức Lợi – 03CDTH506Võ Minh Thiện – 03CDTH53 4Assignment Title:Quản lý nhân sự Công ty TNHH Việt ThànhSubmission Date: 20/12/2005We
- Xem thêm -

Xem thêm: ASSIGNMENT COVER SHEET.doc, ASSIGNMENT COVER SHEET.doc,

Hình ảnh liên quan

Chương trình xây dựng dựa theo mô hình tổ chức của một công ty TNHH vừa và nhỏ ( Công ty TNHH Việt Thanh ). - ASSIGNMENT COVER SHEET.doc

h.

ương trình xây dựng dựa theo mô hình tổ chức của một công ty TNHH vừa và nhỏ ( Công ty TNHH Việt Thanh ) Xem tại trang 2 của tài liệu.
Chọn menuitem Mở thì dữ liệu từ file sẽ được mở lên và xuất ra bảng. Chọn menuitem Lưu khi hoàn tất công việc như thêm, xóa, sửa dữ liệu và dữ  liệu sẽ được lưu vào trong file. - ASSIGNMENT COVER SHEET.doc

h.

ọn menuitem Mở thì dữ liệu từ file sẽ được mở lên và xuất ra bảng. Chọn menuitem Lưu khi hoàn tất công việc như thêm, xóa, sửa dữ liệu và dữ liệu sẽ được lưu vào trong file Xem tại trang 4 của tài liệu.