0

NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA

34 332 0
  • NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/05/2015, 17:19

Trong những năm trở lại đây, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Với việc hỗ trợ của công nghệ thông tin thì mọi ngành kinh doanh đều phát triển theo và giải quyết được rất nhiều khó khăn và việc kinh doanh cũng trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn. Vì vậy tại các cửa hàng thì việc áp dụng công nghệ thông tin cũng sẽ giúp ích rất nhiều và giải quyết mọi vấn đề khó khăn phát sinh trong việc quản lý hàng hóa, thống kê lượng hàng tồn, xuất hóa đơn giúp việc bán hàng trở nên nhanh chóng, chính xác và chuyên nghiệp. Đặc biệt lĩnh vực phân tích thiết kế hệ thống là một phần quan trọng của ngành công nghệ thông tin. Nhờ có ngành này mà mọi vấn đề liên quan đến hệ thống được quản lý đơn giản, nhanh chóng và chặt chẽ hơn.Em xin báo cáo đề tài quản lý Cửa hàng hoa. Cùng với nhu cầu muốn tìm hiểu các vấn đề về quá trình quản lý cửa hàng, từ đó vận dụng bài học phân tích và thiết kế hệ thống trong học phần này, em đã thực hiện đồ án “NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA”. Em xin chân thành cảm ơn thầy rất nhiều vì thầy đã nhiệt tình giúp đỡ cho em trong suốt quá trình học tập để em có thể hoàn thành đồ án một cách tốt nhất. Tuy nhiên, đồ án của em không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong thầy thông cảm và góp ý thêm cho em.    !" #$ %&'()*+ ,'-.+/0$1*+(2(' ()3 4)5)''+6 7!"%68'% )9  3:;1*+'-.+/&1*(2(  .+-<'2=(40$'>?+127:  @'42;?'+4 !AB@ C ;/(/ ='DE.+&' !FG2'''&1*4.+/ =0$.+- <7-2'B7! H?@*'.+-<I8'!IJ+E++=%+ 1**.+%.+-<8'K26)9@'&;' /(/ =&E',L >  !"#$%&'&!H?'-7 E1*+%EL %:M,+=.+%&6 ,2''>D=1!+4>, ((N/+2E-'2<4 ,! O(P   ,  H?'-7E! Q(P   ,  R S94+T UV +8'! UI)W98'TX@2Y UAB'4! R P074Z+T UF[\P!FHI\]^\_^,,! U\-@-! U/6E*-647! R P*'T%+;'/(/ =! R `=9*'T UI07OTP;/(/ =! • aW4+E+! • P;4+E+! • +6) + UI07QTa)7) +! • aW! • a)0$>Hb]! UI07cT/(/) ! • /(/) ;',+Z! c(P   ,  d(P   ,  )*+,-./0 O!O!1234T I8'[`I+4()07e> :+ R7Yf0$&K@ g'071'+1+;!I8': 2'.+<('B''+'!I8'; Z(07''OhihdiQhOd'2*+E.+'1)j ('+E+4!I8':@+@4+;-- '210$'.+<('k''( '/:! O!Q!56782329:;<22=>?@A3, O!Q!O!56782329:, I8'[`I'D) '6B'( )'07!^'D) '64D /+j;)'(  =4' ;!]0$'26?+1''4.+-<+ @11G'Z((;?' 8 '! F'8'K@0 2 =0 =E *'8)9)E/.+-<!K2L: l(P   ,   .+-<8'42)5)''D;?+ '0+(8'8)9E*.+-<T R V-(=0$m-@-+10+'6 6(WG+6 ! R ^6@W(%D?+12';?! R D27/+6?+1(! R =(40$K'1'=0$>(99  +@! R I2(-0++)'! O!Q!Q!BCAD7EFGH2I5G56782T 5+J+, 5KL2542H22<A3 ] _+-<8' n-  S-) + o(P   ,  RAWCT RI+:'(+) R^% R4) +TF'+1! Ip'+1B' 8'0G?+4! Rn+(;*+)'(-ch(; ! R\71! R4) +Tn'TIp ('0G?+48 '! Un+(;*+)'(-ch(; ! U\71! R4) +TF4TIp 4' 8'! Un+(;*+)'(-ch(; ! U\71! q(P   ,  R4) +TSBr'TIp 0$@8'! Un+(;2*+)'(-ch (;! U\71! R4) +Tn'TIp 2(! Un+(;2*+)'(-ch (;! U\71! R4) +TA7B'TIp7 ''('B! Un+(;2*+)'(-ch (;! U\71! R4) +TI/7B'T I/7''('L B! Un+(;2*+)'(-ch (;! U\71 s(P   ,  5+JM, 5KL2542H24L;34J ] _+-<8' ^TP;  S-  t(P   ,  uI Ta+1'! =7SL('  !"## $ RF78)9T`D6@'! R_+vTA7'-0$.+.+-<! uI4TF6'! RA*+( T\=0$'()0Z.+W! RE+'TSLB''6=0$k( 6! RF78)9T(! R+E+1TP9+D'=0$>(! uI T_+-<4 RA*+( Tn0$.+WZ4m! RE+'TSL444;F'F' @vE+' Wp= *07! RF78)9T`D6.+-<! Oh(P   , [...]... qua tìm hiểu nhu cầu quản lý chi tiết hoạt động bán hàng, với yêu cầu đặc thù riêng của của hàng hoa: Khách hàng: Thông tin chi tiết của khách hàng mà của hàng cần biết để giao hàng Nhân viên: Để phục vụ cho việc lập đơn hàng, kiểm tra hoa, kiểm tra việc xuất hoa và nhận hoa, giao hàng, kiểm tra việc khách hàng đặt hoa trên mạng Đơn đặt hàng: Khách hàng đặt hàng trực tuyến thông qua website 2.1.2.Các... thống quản lý khách hàng: cho phép người dùng cập nhật, xóa, sửa thông tin khách hàng khi cần thiết • Hệ thống quản lý nhân viên: cho phép người dùng cập nhật, xóa, sửa thông tin nhân viên khi cần thiết • Hệ thống quản lý đơn đặt hàng: cho phép người dùng có thể lập hóa đơn đặt hàng và in các hóa đơn ra cho khách hàng • Hệ thống quản lý người dùng: cho phép quản trị quản lý thông tin khách hàng. .. khoản của khách hàng • Hệ thống quản lý về hoa: cho phép người dùng có thể cập nhật, xóa, sửa, tìm kiếm thông tin về các loại hoa • CSDL khách hàng: lưu trữ thông tin khách hàng • CSDL nhân viên: lưu trữ thông tin nhân viên • CSDL mặt hàng: lưu trữ thông tin các mặt hàng • CSDL chi tiết đơn đặt hàng: lưu trữ thông tin chi tiết đơn đặt hàng • CSDL đơn đặt hàng: lưu trữ thông tin đơn đặt hàng 1.5.Sơ đồ... thông tin liên quan đến khách hàng • Cập nhật thông tin hoa: chức năng này dùng để cập nhật những thông tin liên quan đến các loại hoa • Xóa thông tin hoa: chức năng này là dành cho nhân viên quản lý xóa thông tin liên quan đến các loại hoa không cần thiết trong dữ liệu • Sửa thông tin hoa: chức năng này dùng để chỉnh sửa thông tin hoa khi cần thiết • Tìm kiếm thông tin hoa: chức năng này dùng để tìm... để tìm kiếm thông tin có liên quan đến các loại hoa cần thiết • Lập hóa đơn đặt hàng: chức năng này dùng cho nhân viên bán hàng lập đơn đặt hàng cho khách hàng • In hóa đơn: chức năng này dùng cho nhân viên bán hàng sau khi lập đơn đặt hàng thì sẽ in ra hóa đơn cho khách hàng • Cập nhật thông tin nhân viên: chức năng này dùng để thêm thông tin nhân viên vào CSDL 12 | P a g e Nguyễn Phương Linh • Xóa... Cập nhật thông tin khách hàng: chức năng này dùng để thêm thông tin khách hàng vào CSDL 11 | P a g e Nguyễn Phương Linh • Xóa thông tin khách hàng: chức năng này là dành cho nhân viên quản lý xóa thông tin khách hàng không còn tồn tại trong hệ thống • Sửa thông tin khách hàng: chức năng này dùng để chỉnh sửa những thông tin cần thiết có trong hệ thống • Tìm kiếm thông tin khách hàng: chức năng này dùng... Trang thông tin đơn hàng 32 | P a g e Nguyễn Phương Linh KẾT LUẬN 1 Kết quả đạt được: Xây dựng website hệ thống quản lý cửa hàng hoa với các chức năng liên quan đến nghiệp vụ bán hàng - Khách hàng - Nhân viên - Mặt hàng 2 Hướng phát triển 33 | P a g e Hoàn thành một cách cơ bản việc mô tả cách xây dựng website Chức năng thêm, xóa, sửa, cập nhật, tìm kiếm Nguyễn Phương Linh 34 | P a g e ... khách hàng Bảng thông tin khách hàng Dữ liệu ĐĐH mới Dữ liệu về ĐĐH Hình 1.4: luồng dữ liệu mức 1 17 | P a g e Xem thông tin khách hàng Nguyễn Phương Linh Ý nghĩa Thực thực thể Chức năng xử lý Dòng dữ liệu Kho dữ liệu Giải thích hoa t động sơ đồ: Website được xây dựng nhằm phục vụ cho người quản lí với các sản phẩm của mình và khách hàng nhằm tìm kiếm thông tin về sản phẩm - Cập nhật hàng. .. a g e Nguyễn Phương Linh • Luồng dữ liệu mức 0: YC tìm kiếm hàng hóa Đăng nhập DS mặt hàng cần tìm Xác nhận đăng nhập Chọn sản phẩm mua Xem và hiệu chỉnh đơn hàng Giỏ hàng Khách hàng YC thông tin KH 0 DS các đơn hàng YC thanh toán Website cửa hàng hoa YC tìm kiếm Hóa đơn YC hỗ trợ Thông tin cần tìm Cập nhật, thêm mới Thông tin hỗ trợ Kết quả cập nhật Hinh 1.3: luồng dữ liệu mức 0 15 | P a... Diễn giải SOHOADON INT Số hóa đơn MAMH NVARCHAR(10) Mã mặt hàng SOLUONG INT Số lượng đặt hàng GIABAN FLOAT Giá bán THANHTIEN FLOAT Thành tiền của chi tiết đơn hàng 26 | P a g e Nguyễn Phương Linh CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 3.1 Thiết kế dữ liệu: DONDATHANG * SOHOADON MAKH MANV NGAYDATHANG NGAYGIAO NOIGIAO KHACHHANG MAKH TENKH DIACHI DIENTHOAI tentk matkhau TONGTIEN CHITIETDONDATHANG * SOHOADON MAMH
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA, NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA, NGHIÊN CỨU VÀ THIẾT KẾ WEBSITE QUẢN LÝ CỬA HÀNG HOA, CHƯƠNG 1: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG