0

XQ gan-mat.pdf

35 598 3

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 17:01

XQ gan mật Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mậtCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống3. Chụp cản quang đ- ờng mật bằng tĩnh mạch4. Chụp cản quang đ- ờng mật4.1. Qua da4.2. Qua Kehr sau mổ4.3. Trong mổ4.4. Qua nội soi ng- ợc dòng.5. Siêu âm6. CLVT7. CHT8. Đồng vị phóng xạGan tráiGan phảiTúi mậtCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:(Nhắc lại giải phẫu)1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mậtChụp gan xa (1,5-2m)Mục đích:- kích th- ớc gan:ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cmĐK hoành-cột sống: 9-12 cm- hình cản quang vùng gan mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mậtChụp gan xa (1,5-2m)Mục đích:- kích th- ớc gan:ĐK hoành-đỉnh: 14-16,5 cmĐK hoành-cột sống: 9-12 cm- hình cản quang vùng gan mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật- Sỏi cản quang túi mật- Viêm túi mật mạn: túi mật hình sứ- Viêm túi mật cấp: khí thũng túi mật- Hơi đ- ờng mật- Bóng túi mật toCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị:[...]... da:Chọc kim xuyên quada, nhu mô gan tớiđ- ờng mậtChỉ định: GiÃn tắcđ- ờng mật cơ giới dosỏi, do u đ- ờng mËt. Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị: Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mật Các ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn bị: Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và ®- êng mËtChơp ®- êng mËt qua da3. T¾c mËt:3.2. Do sái kĐt cỉ tói mËt:(HC . Chẩn đoán hình ảnhXquang Gan mậtCác ph- ơng pháp thăm khám gan và đ- ờng mật1. Bụng không chuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: XQ gan-mat.pdf, XQ gan-mat.pdf, , Bụng không chuẩn bị 2. Chụp cản quang túi mật bằng đ- ờng uống

Hình ảnh liên quan

- hình dạng TM - sỏi TM, u túi mật - XQ gan-mat.pdf

h.

ình dạng TM - sỏi TM, u túi mật Xem tại trang 13 của tài liệu.
- Đánh giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

nh.

giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật Xem tại trang 15 của tài liệu.
- Đánh giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

nh.

giá hình ảnh các nhánh đ- ờng mật Xem tại trang 16 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 20 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 21 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 22 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 23 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 24 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 25 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 26 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 27 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 28 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 29 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 30 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 31 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 32 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 33 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 34 của tài liệu.
Một số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật - XQ gan-mat.pdf

t.

số hình ảnh bệnh lý chính của gan và đ- ờng mật Xem tại trang 35 của tài liệu.