Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học THCS HOÀNG NAM

23 318 0
Sáng kiến kinh nghiệm - Bài toán nhiệt hóa học và cân bằng hóa học THCS HOÀNG NAM

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

. nE o /0,059 BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC lnK 2 = - 2 RT H o ∆ + R S o ∆ ⇒ (21) (Công thức Van’t Hoff) IV. Sự chuyển dịch cân bằng 1. Khái niệm về sự chuyển dịch cân bằng Cân bằng hoá học. K a , phản ứng đang ở trạng thái cân bằng 9 ∆G = RTln a K Q BÀI TOÁN NHIỆT HÓA HỌC VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC II. Các biểu thức tính hằng số cân bằng 1. Hằng số cân bằng theo áp suất (K p ) Xét phản. tự học kiến thức mới và đưa ra các phương pháp phù hợp. Do đó trong quá trình giảng dạy tôi có đưa ra một phương pháp giải nhanh bài toán hóa học : Bài toán nhiệt hóa học – cân bằng hóa học.

Ngày đăng: 31/03/2015, 09:55

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan