0

Bài giảng Tin học đại cương

92 287 0
  • Bài giảng Tin học đại cương

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2015, 03:10

Thế hệ thứ nhất (1945 đến 1955) máy tính dùng đèn điện tử: Trong các năm 40 và đầu những năm 50 phần cứng máy tính được phát triển trong các dự án nghiên cứu, các dự án này đã xây dựng phần cứng mỗi cái một loại và nhấn mạnh vào sự nghiên cứu. Trong giai đoạn này các máy chủ yếu được xây dựng dựa trên đèn điện tử, chiếc máy tính điện tử đầu tiên là máy ENIAC (Electronic Numberical Intergrator And Calculator) do John Mauchley và J.Presper Eckert thiết kế. Nó bao gồm 18.000 đèn điện tử, 1.500 rơ-le, nặng 30 tấn, tiêu thụ công suất là 140 KW, nó được lập trình bằng cách thiết đặt 6.000 switch. Thế hệ thứ hai (1955 đến 1965) máy tính dùng Transitor: Transitor được sáng chế ra tại phòng thí nghiệm Bell năm 1948. Các máy tính dùng đèn điện tử trong thời kỳ này đã trở nên lỗi thời, máy tính Transitor ra đời. Máy tính xây dựng dựa trên Transitor nên đã nhỏ gọn hơn. Chiếc máy tính Transitor đầu tiên là máy TX- 0 . Thế hệ thứ ba (1965 đến 1980) máy tính dùng Mạch tích hợp (IC): Công nghệ vi điện tử phát triển đã tạo ra mạch tích hợp cho phép đặt hàng chục Transitor vào trong mọt vỏ chung (chip) làm cho các nhà soản xuất có thể chế tạo ra các máy tính nhỏ hơn, nhanh hơn và giá thành hạ hơn. Thế hệ thứ tƣ (từ 1980) máy tính dùng triể Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 1/92 MỤC LỤC CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 3 1.1. Thông tin 3 1.1.1. Khái niệm 3 1.1.2. Đơn vị đo thông tin 3 1.1.3. Mã hóa và xử lý thông tin 4 1.2. Tin học và công nghệ thông tin 5 1.3. Lịch sử ra đời và khuynh hƣớng phát triển kỹ thuật máy tính 5 1.4. Tổng quan về máy tính và các thiết bị ngoại vi 6 1.4.1. Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU) 6 1.4.2. Bộ nhớ chính (Memory) 7 1.4.3. Các thiết bị ngoại vi 7 1.5. Phần mềm, phần cứng 7 CHƢƠNG 2 HỆ ĐẾM, BIỂU DIỄN THÔNG TIN 8 2.1. Các hệ đếm, các phép tính cơ bản 8 2.1.1. Khái niệm hệ đếm 8 2.1.2. Các phép tính trong hệ nhị phân 8 2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm 9 CHƢƠNG 3 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 12 3.1. Thuật toán 12 3.1.1. Khái niệm 12 3.1.2. Các đặc trƣng của thuật toán 12 3.1.3. Biểu diễn thuật toán 13 3.2. Các khái niệm cơ bản 14 3.2.1. Tập các ký hiệu của ngôn ngữ C 14 3.2.2. Các từ khóa 14 3.2.3. Tên gọi 15 3.2.4. Chú thích 15 3.2.5. Câu lệnh 16 3.3. Cấu trúc tổng quát một chƣơng trình 16 3.4. Các kiểu dữ liệu cơ sở 17 3.4.1. Các kiểu số 18 3.4.2. Các kiểu ký tự 19 3.5. Biến 19 3.6. Hằng 21 3.7. Toán tử 22 3.7.1. Toán tử số học 22 3.7.2. Toán tử gán 23 3.7.3. Toán tử tăng giảm 23 3.7.4. Toán tử quan hệ 23 3.7.5. Toán tử logic 24 3.8. Biểu thức 24 3.9. Các lệnh trong ngôn ngữ C 26 3.9.1. Lệnh nhập/xuất 26 3.9.2. Lệnh phức (khối lệnh) 28 3.9.3. Lệnh rẽ nhánh 29 3.9.4. Lệnh lặp 37 CHƢƠNG 4 LẬP TRÌNH VỚI DỮ LIỆU CÓ CẤU TRÚC 49 4.1. Mảng một chiều 49 4.1.1. Định nghĩa và khai báo 49 4.1.2. Các thao tác trên mảng một chiều 52 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 2/92 4.2. Mảng nhiều chiều 54 4.2.1. Định nghĩa và khai báo 54 4.2.2. Các thao tác trên mảng nhiều chiều 55 4.3. Chuỗi ký tự 56 4.3.1. Định nghĩa và khai báo 56 4.3.2. Các thao tác trên chuỗi ký tự 57 CHƢƠNG 5 LẬP TRÌNH MODULE 70 5.1. Phƣơng pháp lập trình module 70 5.2. Xây dựng hàm 71 5.2.1. Quy tắc xây dựng hàm 71 5.2.1.2. Xác định tên và trình tự các đối số 72 5.2.1.3. Tiêu đề hàm 72 5.2.2. Lời gọi hàm 73 5.2.3. Biến toàn cục, biến cục bộ 74 5.2.4. Truyền đối số cho hàm 77 5.2.5. Xác định kiểu trả về cho hàm 78 5.3. Phân tích một số chƣơng trình và giải một số bài toán bằng phƣơng pháp lập trình module 80 5.3.1 Xác định số ngày của một tháng trong năm 80 5.3.2 Thực hiện các phép tính +, -, *, / 81 5.3.3. Giải phƣơng trình bậc 1 82 5.3.4. Xuất ra màn hình các số trong đoạn và 10 câu “AAAAAAAAA” 83 5.3.5. Nhập vào N số nguyên, xác định tổng và số nhỏ nhất 84 5.3.6. Vẽ hình chữ nhật đặc các ký tự 85 5.3.7. Nhập vào một dãy các số nguyên dƣơng (kết thúc khi nhập vào số âm) và tính tích của chúng 86 5.3.8. Nhập vào dãy các số nguyên dƣơng 3 chữ số cho đến khi tổng của chúng lớn hơn M cho trƣớc, xuất ra tổng và số lƣợng số nhập vào 87 5.3.9 Tìm bội số chung nhỏ nhất của hai số nguyên dƣơng 87 5.3.10. Đổi số từ hệ 10 sang hệ b 88 5.3.11 Tính tổng 88 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 3/92 CHƢƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH ĐIỆN TỬ 1.1. Thông tin 1.1.1. Khái niệm                         1.1.2. Đơn vị đo thông tin              Tên gọi Ký hiệu Giá trị Byte B 8bit KiloByte KB 2 10 B = 1024Byte MegaByte MB 2 20 B GigaByte GB 2 30 B TeraByte TB 2 40 B Petabyte PB 2 50 B Exabyte EB 2 60 B Zettabyte ZB 2 70 B Yottabyte YB 2 80 B Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 4/92 1.1.3. Mã hóa và xử lý thông tin a. Mã hóa thông tin                           - z, AZ, 0 -   b. Xử lý thông tin -                        -    Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 5/92 1.2. Tin học và công nghệ thông tin Tin học là ngành khoa học nghiên cứu các phương pháp và quá trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà hiện nay phương tiện đó là MTĐT.                 sau: "Công nghệ Thông tin là tập hợp các phương pháp khoa học, các phương tiện và công cụ kỹ thuật hiện đại - chủ yếu là kỹ thuật máy tính và viễn thông - nhằm tổ chức và khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin rất phong phú và tiềm tàng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người và xã hội Công nghệ thông tin được phát triển trên nền tảng phát triển của các công nghệ Tin học -Điện tử -Viễn thông và Tự động hoá".    1.3. Lịch sử ra đời và khuynh hƣớng phát triển kỹ thuật máy tính Thế hệ thứ nhất (1945 đến 1955) máy tính dùng đèn điện tử:                tronic Numberical  -  Thế hệ thứ hai (1955 đến 1965) máy tính dùng Transitor:    - 0 . Thế hệ thứ ba (1965 đến 1980) máy tính dùng Mạch tích hợp (IC):     Thế hệ thứ tƣ (từ 1980) máy tính dùng mạch tích hợp mức cao (VLSI):   cao (VLSI Very Large Scale I  Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 6/92                  1.4. Tổng quan về máy tính và các thiết bị ngoại vi        Cấu trúc chung của một máy tính điện tử 1.4.1. Đơn vị xử lý trung tâm (Central Processing Unit - CPU)    Control Unit-  -             Các thiết bị ngoại vi Khối trung tâm Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 7/92 1.4.2. Bộ nhớ chính (Memory)    :  RAM (Random Access Memory):      ROM (Read Only Memory)        1.4.3. Các thiết bị ngoại vi        1.5. Phần mềm, phần cứng Phần cứng (hardware)    Phần mềm (software)                        Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 8/92 CHƢƠNG 2 HỆ ĐẾM, BIỂU DIỄN THÔNG TIN 2.1. Các hệ đếm, các phép tính cơ bản 2.1.1. Khái niệm hệ đếm        Ví dụ:  hau: 000, 001,      2.1.2. Các phép tính trong hệ nhị phân Cộng: Thực hiện cộng từ phải sang trái (giống như trong hệ thập phân) có nhớ theo quy tắc. 0 + 0 = 0  0 + 1 = 1  1 + 0 = 1  1 + 1 = 0    2.1: 1101 + 1000 = 10101 Trừ: Thực hiện trừ từ phải sang trái (giống như trong hệ thập phân) có nợ theo quy tắc. 0 - 0 = 0 0 - 1 = 1  1 - 0 = 1 1 - 1 = 0   2.2: 1101  1010 = 11 Nhân: Thực hiện nhân từ phải sang trái giống như trong hệ thập phân theo quy tắc.     Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 9/92   2.3: 1101  1101 +1101 100111 Chia: Thực hiện phép chia giống như trong hệ thập phân.   2.4: 1111 : 101 = 11 2.2. Chuyển đổi giữa các hệ đếm Nguyên tắc 1: Đổi một số thập phân sang hệ cơ số b  Đổi phần nguyên từ một số thập phân sang hệ cơ số b:            2.5: Cho X = 6 10   2   Đổi phần thập phân của một số thập phân sang hệ cơ số b:       2.6: Nguyên tắc 2: Đổi một số từ hệ cơ số b về hệ thập phân   a 0 , a 1 , a 2 , , a n ;     2.7:  2 = 1*2 2 + 1*2 1 + 0 = 6.     0 0000 0 1 0001 1 6 2 0 3 2 11 2 1 0 0.6875 * 2 = .375 0.375 * 2 = .75 0.75 * 2 = .5 0.5 * 2 = .0 1 0 1 1 X b =a n a n-1 …a 1 a 0 = a n b n +a n-1 b n-1 +….+a 1 b 1 +a 0 b 0 (*) Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Trang 10/92 2 0010 2 3 0011 3 4 0100 4 5 0101 5 6 0110 6 7 0111 7 8 1000 8 9 1001 9 10 1010 A 11 1011 B 12 1100 C 13 1101 D 14 1110 E 15 1111 F Nguyên tắc 3: Đổi một số từ hệ nhị phân sang hệ thập lục phân.       2.8:  2 = 3B 16 Nguyên tắc 4: Đổi một số từ hệ thập lục phân sang hệ nhị phân.  trong    2.9: X = 3B 16 = 111011 2 [...].. .Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin BÀI TẬP CHƢƠNG 2 Bài 1: Hãy chuyển đổi các số sau từ hệ thập phân sang các hệ nhị phân, bát phân và thập lục phân a 1301 b.2105 c.67 d.612 e.75.75 Bài 2: Hãy đổi các số sau từ hệ nhị phân sang hệ thập phân và bát phân a.1010000 b.100110010 c.111011100 Bài 3: Hãy đổi các số bát phân sau sang hệ nhị phân a.2351 b.1012 c.6610 Bài 4: Hãy đổi... TB_Lon_Nhat = TB_1; Trang 30/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin if (TB_Lon_Nhat < TB_2) TB_Lon_Nhat = TB_2; printf( “Diem trung binh lon nhat = %f”, TB_Lon_Nhat); getch (); return 0; } Từ ví dụ 3.17 và 3.18, ta thấy rằng, để giải quyết một bài toán trong thực tế (thường phức tạp) cần phải áp dụng chiến lược chia để trị “chia bài toán thành các bài toán con, giải các bài toán con đó, rồi tổng... 19/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Các ngôn ngữ lập trình hiện đại cho phép chúng ta sử dụng các tên tượng trưng gọi là biến (variable), chỉ đến một vùng bộ nhớ nơi mà các giá trị cụ thể được lưu trữ Kiểu dữ liệu quyết định tổng số bộ nhớ được chỉ định Những tên được gán cho biến giúp chúng ta sử dụng lại dữ liệu khi cần đến Chúng ta đã quen với cách sử dụng các ký tự đại diện... biểu diễn và xử lý LTV phải chọn các kiểu dữ liệu thích hợp để có thể giải tốt bài toán đặt ra Một NNLT chỉ chấp nhận các kiểu dữ liệu tuân theo (hơặc được xây dựng trên) quy định của nó Trong C, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm: số nguyên, số thực, ký tự, liệt kê, … Trang 17/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Các kiểu dữ liệu cơ bản Các kiểu số Các kiểu số nguyên Các kiểu ký tự Kiểu... lớn 4 8 Nhỏ 10 3.4 * 10–4932 đến 1.1 * 104932 Các phép toán trên các kiểu số gồm: o Các phép toán số học: +, -, *, % (phép chia giữa hai số nguyên lấy phần dư, chẳng hạn 5 % 3 = 2), / ((a) nếu hai vế của phép chia đều là số nguyên thì / là Trang 18/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin phép chia lấy phần nguyên (ví dụ, 5 / 3 = 1), (b) ngược lại, / là phép chia có kết quả là số thực... phân sau sang hệ nhị phân a.2351 b.1012 c.6610 Bài 4: Hãy đổi các số thập lục phân sau sang hệ nhị phân a.1AFD8 b.54BCD c.A1902 Bài 5: Hãy thực hiện các phép tính: a 1111 + 1011 b 1100-1011 c.1101 × 111 d 1111:101 Trang 11/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin CHƢƠNG 3 LẬP TRÌNH CƠ BẢN 3.1 Thuật toán 3.1.1 Khái niệm Thuật toán hay giải thuật là một hệ thống chặc chẽ và rõ rang các... có cùng thứ tự ưu tiên, có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn các phép * , / , % và cả ba phép này lại có thứ tự ưu tiên nhỏ hơn phép trừ một ngôi Các phép toán số học được thực hiện từ trái sang phải Trang 22/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin 3.7.2 Toán tử gán Toán tử gán (=) là toán tử thông dụng nhất cho mọi ngôn ngữ Trong C, toán tử gán có thể được dùng cho bất kỳ biểu thức C hợp lệ Dạng... trị 0 Bốn phép toán đầu có cùng số ưu tiên, hai phép sau có cùng số thứ tự ưu tiên nhưng thấp hơn số thứ tự của bốn phép đầu Trang 23/92 Bài giảng Tin học đại cương Khoa Công nghệ thông tin Các phép toán quan hệ có số thứ tự ưu tiên thấp hơn so với các phép toán số học, cho nên biểu thức: i
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tin học đại cương, Bài giảng Tin học đại cương