0

Sử dụng phần mềm iTALC để quản lý và dạy thực hành môn Tin Học

14 4,526 26

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/03/2015, 10:03

. Trung học phổ thông, … - Ngoài sử dụng quản lý dạy học cho tiết thực hành môn Tin học có thể sử dụng dùng phương tiện để dạy tiết lý thuyết rất có hiệu quả. - Vừa vận dụng phương pháp dạy học. dung thực hành mà là cả năng lực, hành vi và cả thái độ thực hành. Do đó hệ thống hỗ trợ quản lý lớp học thông minh giúp một phần cho giáo viên quản lý lớp học thực hành, nhất là thực hành tin học. tôi đã đưa chương trình iTALC vào quản lý giờ học thực hành và dạy học thực hành đã đem kết quả rất khả quan. Thông qua bài thực hành có sử dụng chương iTALC học có ý thức học tập, rèn luyện thái
- Xem thêm -

Xem thêm: Sử dụng phần mềm iTALC để quản lý và dạy thực hành môn Tin Học, Sử dụng phần mềm iTALC để quản lý và dạy thực hành môn Tin Học,

Từ khóa liên quan