0

Thiết kế chương trình đọc hiểu bổ trợ cho học sinh chuyên Anh lớp 11 ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An

67 571 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/03/2015, 10:36

. GIFTED STUDENTS AT PHAN BOI CHAU SPECIALIZING HIGH SCHOOL, NGHE AN (Thiết kế chương trình đọc hiểu bổ trợ cho hoc sinh chuyên Anh lớp 11 ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) MA Minor. an overview of the language syllabus design and reading skill Chapter II: is concerned with an analysis of the situation of teaching English Phan Boi Chau Specializing High School and an analysis. of Phan Boi Chau Specializing High School, it aims at only students in grade 11. 5. Methods of the study Both quanlitatives and quantatives methods are employed in this study . The quantitative
- Xem thêm -

Xem thêm: Thiết kế chương trình đọc hiểu bổ trợ cho học sinh chuyên Anh lớp 11 ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An, Thiết kế chương trình đọc hiểu bổ trợ cho học sinh chuyên Anh lớp 11 ở trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An,

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm