Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa học (tải trọn bộ đề và đáp án trong file đính kèm)

45 1,279 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/02/2015, 14:48

SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I ( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . ………………… Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; C= 12; O= 16; N= 14; Si= 28; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; Br= 80; Li= 7; Na= 23; K= 39; Rb= 85,5; Cs= 133; Be= 9; Mg= 24; Ca= 40; Sr= 88; Ba= 137; Al= 27; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Ag= 108; Au= 197; Mn= 55; Ni= 59; Cr= 52;Ga= 70; Ge= 73; He= 4. Số Avogađro= 6,02.10 23 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1. Cho m gam kali vào 300 ml dung dịch ZnSO 4 0,5M thấy khối lượng dung dịch sau phản ứng tăng 5,3 gam. Gía trị của m là: A. 11,70 B. 17,55 C. 5,46 D. 15,60 Câu 2. Cho các tinh thể sau: nước đá, nước đá khô, than chì, muối ăn, silic, iot, photpho trắng, đường kính, glyxin, sắt, thạch anh, lưu huỳnh tà phương, axit photphoric. Số tinh thể thuộc loại tinh thể nguyên tử và thuộc loại tinh thể phân tử lần lượt là: A. 2 và 9 B. 4 và 6 C. 3 và 7 D. 3 và 9 Câu 3. Trong số các chất: phenylamoni clorua, natri phenolat, vinyl clorua, anlyl clorua, benzyl clorua, phenyl clorua, phenyl benzoat, tơ nilon-6, propyl clorua, ancol benzylic, alanin, tripeptit Gly-Gly-Val, m- crezol, số chất phản ứng được với dung dịch NaOH loãng, đun nóng là: A. 8 B. 10 C. 9 D. 7 Câu 4. Tỉ khối hơi của hỗn hợp 2 anđehit X, Y đối với heli bằng 14,5 với mọi tỉ lệ giữa X và Y. Cho 17,4 gam hỗn hợp X và Y( số mol X bằng số mol Y) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được số mol Ag tối đa là: A. 0,6 B. 0,8 C. 1,2 D. 0,9 Câu 5. Công thức hợp chất khí với hiđro của nguyên tố R là RH 4 . Trong oxit cao nhất có 46,667% R về khối lượng. Thành phần phần trăm về khối lượng của oxi trong hiđroxit ứng với oxit cao nhất của R là: A. 51,613% B. 61,538% C. 35,897% D. 53,333% Câu 6. Xà phòng hóa hòan toàn 16,4 gam hỗn hợp hai este đơn chức cần 250 ml dung dịch NaOH 1M. Sau phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và một muối duy nhất. Thành phần phần trăm về khối lượng của hai este trong hỗn hợp là: A. 67,683% và 32,317% B. 60% và 40% C. 54,878% và 45,122% D. 51,064% và 48,936% Câu 7. Cho propan-1,2,3- triol tác dụng với hỗn hợp gồm: axit panmitic, axit stearic và axit oleic ( với xúc tác H + ). Số triglixerit tối đa có thể tạo thành là: A. 18 B. 9 C. 27 D. 12 Mã đề: 134 Câu 8. Số đồng phân cấu tạo của amin ứng với công thức phân tử C 4 H 11 N tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl và NaNO 2 sinh ra chất khí là: A. 7 B. 8 C. 4 D. 5 Câu 9. Cho C 2 H 3 Cl 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ X. Chất X, Y, Z tham gia phản ứng theo sơ đồ sau: X → Y → Z → Phenyl axetat . Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. Axit axetic, axetyl clorua, anhiđrit axetic B. 2-Hiđroxietanal, 2- cloetanal, axetyl clorua C. Natri axetat, axit axetic, benzophenon D. Natri axetat, axit axetic, anhiđrit axetic Câu 10. Cho 25 gam hỗn hợp gồm hai muối của hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp( một muối sunfit và một muối hiđrosunfit) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5,6 lít( ở đktc) khí duy nhất. Hai kim loại đó là: A. Na, K B. Li , Na C. Rb, Cs D. K, Rb Câu 11. Cho phương trình hóa học: Mg + HNO 3 → Mg(NO 3 ) 2 + NO + N 2 O + N 2 + H 2 O ( Biết tỉ lệ thể tích NO:N 2 O:N 2 = 27:2:11). Sau khi cân bằng phương trình hóa học trên với hệ số các chất là những số nguyên tối giản thì hệ số của H 2 O là: A. 207 B. 520 C. 260 D. 53 Câu 12. Hỗn hợp A gồm C 2 H 2 , C 3 H 6 và C 4 H 10 ( số mol C 2 H 2 bằng số mol C 4 H 10 ). Sản phẩm thu được do đốt cháy hoàn toàn m gam A được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 27 gam. Gía trị của m là: A. 1,92 B. 2,48 C. 2,28 D. 2,80 Câu 13. Số hợp chất ứng với công thức phân tử C 4 H 11 NO 3 đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl( khi tác dụng với dung dịch NaOH dư chỉ tạo ra một muối vô cơ duy nhất) là: A. 6 B. 5 C. 3 D. 4 Câu 14. Cân bằng : 2SO 2 (k) + O 2 (k) ↔ 2SO 3 (k) được thực hiện ở 450 o C, với xúc tác V 2 O 5 . Phát biểu sai khi nói về cân bằng trên là: A. Khi giảm thể tích của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp khí đối vơí hiđro tăng B. Khi tăng nồng độ SO 3 thì hằng số cân bằng K C tăng C. Khi thêm khí heli vào hệ sẽ làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận D. Khi lấy chất xúc tác V 2 O 5 ra khỏi hệ phản ứng, tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch đều giảm Câu 15. Cứ 42,7 gam cao su buna-N phản ứng vừa hết với 48 gam brom trong bezen. Tỉ lệ mắt xích butađien và acrilonitrin trong cao su buna-N trên là: A. 1 : 2 B. 3 : 5 C. 3 : 4 D. 2 : 3 Câu 16. Hỗn hợp X gồm axetilen ( 0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen ( 0,1 mol) và hiđro ( 0,4 mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br 2 . Gía trị của a là: A. 0,45 B. 0,65 C. 0,25 D. 0,35 Câu 17. Cho dãy các hợp chất sau: phenol(1), etanol( 2), nước( 3), axit etanoic(4), axit clohiđric( 5), axit metanoic( 6), axit oxalic(7), ancol proylic( 8). Thứ tự tăng dần tính axit là: A. ( 8),( 2),( 3),(1),(7),( 4),(6),( 5) B. ( 8),( 2),( 1),(3),(4),( 6),(7),( 5) C. ( 3),( 8),( 2),(1),(4),( 6),(7),( 5) D. ( 8),( 2),( 3),(1),(4),( 6),(7),( 5) Câu 18. Để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch và chất lỏng: glixerol, glucozơ, anilin, anbumin, alanin, ta lần lượt dùng các hóa chất sau: A. Dung dịch CuSO 4 , dung dịch H 2 SO 4 , dung dịch Br 2 B. Dung dịch Br 2 , HNO 3 đặc, quỳ tím C. Cu(OH) 2 , rồi đun nóng nhẹ, sau đó dùng dung dịch Br 2 D. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , dung dịch HCl, dung dịch Br 2 Câu 19. Hỗn hợp X gồm tất cả các este thuộc loại hợp chất thơm là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Tổng số muối và tổng số ancol trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là: A. 5; 2 B. 6; 1 C. 5; 1 D. 7; 2 Câu 20. Điện phân dung dịch chứa 0,03 mol FeCl 3 với cường độ dòng điện I = 2,5A trong thời gian t giây thấy khối lượng catôt tăng 1,12 gam. Gía trị của t là: A. 772 B. 1544 C. 2702 D. 2316 Câu 21. Trong quá trình tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, benzen, anilin thứ tự các hóa chất được sử dụng là: A. NaOH, HCl B. H 2 O, CO 2 C. Br 2 , HCl D. HCl, Br 2 Câu 22. Dung dịch X gồm 5 loại ion sau: Mg 2+ , Ca 2+ , Ba 2+ , Cl - ( 0,1 mol) và NO - 3 ( 0,2 mol). Để kết tủa hoàn toàn các ion kim loại có trong X cần tối thiểu V (ml) dung dịch K 2 CO 3 1M. Gía trị của V là: A. 300 B. 200 C. 100 D. 150 Câu 23. Đốt cháy hoàn toàn a gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm sục qua 200 ml dung dịch NaOH bM thu được dung dịch X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch CaCl 2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện d gam kết tủa. Biết d > c. Mối quan hệ giữa a và b là: A. a < 6,4b < 2a B. b > 6,4a C. b > 6,4a hoặc b < 3,2a D. a < 3,2b < 2a Câu 24. Hỗn hợp X gồm HCHO( 0,15 mol) và anđehit Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 12,32 lít ( ở đktc) CO 2 và m gam H 2 O. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được tối đa 1,40 mol Ag. Gía trị của m là: A. 9,90 B. 8,10 C. 5,40 D. 6,30 Câu 25. Thành phần phần trăm về khối lượng của clo trong muối vô cơ MCl n là 66,355%. Phát biểu sai là: A. Cho 0,2 mol MCl n tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 0,2 mol kết tủa B. Dung dịch MCl n có thể làm quỳ tím hóa đỏ C. Trong MCl n tồn tại liên kết cho nhận D. MCl n thuộc loại hợp chất ion Câu 26. Cho 10,8 gam Al tan hết trong dung dịch HNO 3 thấy tạo thành 0,15 mol một sản phẩm khử duy nhất. Số nguyên tử có số oxi hóa giảm trong quá trình trên là: A. 1,806.10 22 B. 1,806.10 23 C. 1,806.10 23 hoặc 0,903.10 23 D. 9,03.10 22 Câu 27. Nhỏ rất từ từ 250 ml dung dịch X ( chứa Na 2 CO 3 0,4M và KHCO 3 0,6M) vào 500 ml dung dịch HCl 0,5M và khuấy đều, thấy thoát ra V lít CO 2 ( đktc). Gía trị của V là: A. 4,48 B. 3,36 C. 3,92 D. 4,00 Câu 28. Cho 25,2 gam Fe tác dụng với Cl 2 , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào nước thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 67,8 gam muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong X là: A. 37,17% và 62,83% B. 66,67% và 33,33% C. 95,87% và 4,13%D. 71,90% và 28,10% Câu 29. Trong số các chất: iot, photpho trắng, photpho đỏ, lưu huỳnh, cao su thiên nhiên, chất béo, naphtalen, alanin, brom,số chất dễ tan trong benzen là: A. 8 B. 7 C. 6 D. 5 Câu 30. Cho m gam Al tan hết vào dung dịch chứa NaNO 3 và KOH( đun nóng) thấy thoát ra hỗn hợp khí X( gồm 2 khí) có tỉ khối đối với H 2 bằng 4,75. Lượng khí X ở trên có thể khử được tối đa 30 gam CuO. Gía trị của m là: A. 33,75 B. 12,15 C. 13,5 D. 14,85 Câu 31. Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất: CaCl 2 , MgCl 2 , BaCl 2 , cần dùng hai hóa chất là: A. Dung dịch NaOH và dung dịch H 2 SO 4 B. Dung dịch Na 2 SO 4 và dung dịch HCl C. Dung dịch NaOH và dung dịch AgNO 3 D. Dung dịch Na 2 CO 3 và dung dịch HCl Câu 32. Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là: A. 30,49% và 69,51% B. 20,33% và 79,67% C. 60,17% và 39,83% D. 40,65% và 59,35% Câu 33. Cho dung dịch Fe(NO 3 ) 2 lần lượt tác dụng với các dung dịch: Na 2 S; H 2 S; H 2 SO 4 ( loãng); H 2 SO 4 ( đặc); CH 3 NH 2 ; Na[Al(OH) 4 ]; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 ; Br 2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: A. 7 B. 8 C. 6 D. 9 Câu 34. Trong các nguyên tử và ion sau: Ne, Na, Mg, Al, Al 3+ , Mg 2+ , Na + , O 2- , F - , hạt có bán kính lớn nhất và hạt có bán kính nhỏ nhất lần lượt là: A. O 2- , Na + B. Al 3+ , O 2- C. Na, Ne D. Na, Al 3+ Câu 35. Hòa tan hoàn toàn x mol một oxit sắt trong dung dịch H 2 SO 4 loãng, dư thu được dung dịch A. Chia A làm 2 phần bằng nhau: - Phần 1: Cho tác dụng với dung dịch NaNO 3 dư, đun nóng thấy thoát ra 1,12 lít( đktc) NO là sản phẩm khử duy nhất(dung dịch sau phản ứng vẫn còn dư axit) . - Ngâm vào phần 2 một lá đồng mỏng, sau phản ứng thấy khối lượng lá kim loại giảm m gam. Gía trị của m và x lần lượt là: A. 19,2 và 0,3 B. 9,6 và 0,3 C. 4,8 và 0,3 D. 19,2 và 0,15 Câu 36. Thủy phân 5,13 gam mantozơ với hiệu suất a%, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc ( hiệu suất 100%) đối với dung dịch sau phản ứng thu được 4,374 gam Ag. Gía trị của a là: A. 35 B. 67,5 C. 30 D. 65,7 Câu 37. Cho 61,5 gam hỗn hợp gồm etylen glicol và ancol đơn chức, mạch hở X tác dụng với Na dư thu được 13,44 lít (ở đktc) hiđro. Lượng khí hiđro do X sinh ra gấp 3 lần lượng khí hiđro do etylen glicol sinh ra. Tên gọi của X là: A. Ancol isopropylic B. Ancol vinylic C. Ancol anlylic D. Propen-3-ol Câu 38. Nhiệt phân hoàn toàn 66,75 gam hỗn hợp gồm Fe(NO 3 ) 2 và NaNO 3 trong bình kín không chứa không khí, khí tạo ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan. Thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp rắn sau phản ứng là: A. 82,26% và 17,74% B. 80,9% và 19,1% C. 67,92% và 32,08% D. 69,87% và 30,13% Câu 39. Cho 500 ml dung dịch H 3 PO 4 0,5M phản ứng hoàn toàn với 400 ml dung dịch chứa NaOH 0,625M và Ba(OH) 2 0,5M, tổng khối lượng muối tạo thành là: A. 53,73 B. 42,75 C. 57,00 D. 47,40 Câu 40. Phát biểu sai là: A. NH 3 là phân tử phân cực và tạo được liên kết hiđro với nước nên dễ tan trong nước B. Giữa các phân tử nước ở trạng thái lỏng và trạng thái rắn đều tồn tại liên kết hiđro liên phân tử C. Các phân tử: CCl 4 , NH 3 , H 2 O, HCl, H 2 S, H 2 O 2 , SO 2 , SO 3 đều là phân tử phân cực D. Trong các hiđrohalogenua, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là HF II.PHẦN RIÊNG [10 câu]: Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc phần B) A. Theo chương trình Chuẩn(10 câu, từ câu 41 đến câu 50): Câu 41. Cho các câu sau: (1) Điện phân dung dịch FeSO 4 với hai điện cực Pt, sau một thời gian dừng điện phân ( nồng độ Fe 2+ đã giảm), ngắt nguồn điện và nối hai điện cực bằng một dây dẫn thì xảy ra sự ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 thì lúc đầu xảy ra sự ăn mòn hóa học sau đó xảy ra đồng thời sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học (3) Điện phân dung dịch CuSO 4 với anot làm bằng Cu hoặc bằng Zn thì anot đều bị tan dần (4) Một tấm tôn ( sắt tráng kẽm) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa học thì kẽm bị ăn mòn trước Các câu đúng là: A. (1), (2), (4) B. (1), (2), (3), (4) C. (3), (4) D. (2), (3), (4) Câu 42. Ở 30 o C, phản ứng: aA + bB → cC + dD, kết thúc sau 40 phút. Biết rằng, cứ tăng nhiệt độ lên 10 o C thì tốc độ phản ứng tăng lên 2 lần. Nếu thực hiện phản ứng ở 60 o C thì phản ứng trên kết thúc sau: A. 30 phút B. 5 phút C. 10 phút D. 20 phút Câu 43. Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol thu được 0,45 mol CO 2 và 0,6 mol H 2 O. Số công thức cấu tạo ancol thỏa mãn bài toán là: A. 5 B. 6 C. 2 D. 4 Câu 44. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit thu được 3 mol glyxin, 1 mol alanin và 1 mol phenylalanin. Khi thủy phân không hoàn toàn thì trong hỗn hợp sản phẩm có các đipeptit Ala-Gly, Gly-Ala mà không có Phe-Gly. Pentapeptit là: A.Gly-Gly-Ala-Gly-Phe B.Gly-Ala-Gly-Phe-Ala C.Phe-Gly-Ala- Gly-Gly D.Gly-Ala-Gly-Phe-Gly Câu 45. Trường hợp nào sau đây dung dịch chuyển từ màu da cam sang màu vàng: A.Cho dung dịch H 2 SO 4 loãng vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 B.Cho dung dịch H 2 SO 4 loãng vào dung dịch K 2 CrO 4 C.Cho dung dịch KOH vào dung dịch K 2 Cr 2 O 7 D.Cho dung dịch KOH vào dung dịch K 2 CrO 4 Câu 46. Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa đủ với 56,7 gam HNO 3 có trong hỗn hợp HNO 3 đặc và H 2 SO 4 đặc, tạo thành 97,2 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ đinitrat và xelulozơ trinitrat. Gía trị m và thành phần phần trăm về khối lượng của xenlulozơ đinitrat trong X lần lượt là: A. 40,5 và 61,11% B. 56,7 và 38,89% C. 56,7 và 61,11% D. 57,6 và 38,89% Câu 47. Polime nào dưới đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng: A. Tơ nilon-6 từ axit ε-aminocaproic B. Tơ capron từ caprolactam C. Poli(metyl metacrylat) D. Tơ nitron Câu 48. Hỗn hợp X gồm hai oxit kim loại Na 2 O và RO. Cho hỗn hợp X vào nước được dung dịch X 1 . Nhỏ từ từ dung dịch H 2 SO 4 vào dung dịch X 1 , sau một thời gian được kết tủa X 2 và dung dịch X 3 . Cho dung dịch HCl dư vào kết tủa X 2 , thấy kết tủa tan hết. Nhỏ dung dịch KOH vào dung dịch X 3 , lại thấy xuất hiện kết tủa. Kim loại R là: A. Zn B. Ba C. Ca D. Mg Câu 49. Đốt cháy hoàn toàn m gam muối của một axit cacboxylic chỉ thu được Na 2 CO 3 ( 0,1 mol) và CO 2 ( 0,1 mol). Gía trị của m là: A. 8,3 B. 13,4 C. 16,6 D. 6,7 Câu 50. Để trung hòa 15,9 gam hỗn hợp A (gồm một axit cacboxylic đơn chức và một axit cacboxylic hai chức) cần V ml dung dịch NaOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23,6 gam chất rắn khan. Gía trị của V là: A. 700 B. 350 C. 400 D. 175 B. Theo chương trình Nâng cao (10 câu, từ câu 51 đến câu 60): Câu 51. Cho m gam xenlulozơ tác dụng vừa đủ với 37,8 gam HNO 3 có trong hỗn hợp HNO 3 đặc và H 2 SO 4 đặc, tạo thành 99,9 gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ mononitrat và xelulozơ đinitrat. Gía trị m và thành phần phần trăm về khối lượng của xenlulozơ đinitrat trong X lần lượt là: A. 72,9 và 37,84% B. 72,9 và 62,16% C. 62,1 và 37,80% D. 72,9 và 38,74% Câu 52. Để trung hòa 18,1 gam hỗn hợp X (gồm một axit cacboxylic đơn chức và một axit cacboxylic hai chức) cần V ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 33,3 gam chất rắn khan. Gía trị của V là: A. 400 B. 200 C. 1380 D. 800 Câu 53. Có hai thanh kim loại Zn và Cu nối với nhau bằng dây dẫn, và cùng nhúng vào dung dịch H 2 SO 4 loãng thấy có hiện tượng sau: bọt khí thoát ra chậm ở thanh Zn nhưng lại thoát ra rất nhanh ở thanh Cu. Vậy kết luận nào sau đây về thí nghiệm trên là đúng? A. Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn B. Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn C. Zn chỉ bị ăn mòn điện hóa học với tốc độ lớn, Cu không bị ăn mòn D. Zn bị ăn mòn hóa học, Cu bị ăn mòn điện hóa học, tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn Câu 54. Hợp kim X gồm Au, Ag, Cu. Cho 47,8 gam hợp kim X tác dụng với nước cường toan dư, sau phản ứng thu được 5,376 lít khí NO ( là sản phẩm khử duy nhất, ở đktc); 8,61 gam kết tủa Y và dung dịch Z. Thành phần phần trăm về khối lượng của Au trong hợp kim X là: A. 86,55% B. 82,43% C. 92,73% D. 61,82% Câu 55. Khi thủy phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit thu được 3 mol alanin, 1 mol valin và 1 mol glyxin. Khi thủy phân không hoàn toàn thì trong hỗn hợp sản phẩm có các đipeptit Gly-Ala, Ala- Gly và tripeptit Ala-Ala-Val. Pentapeptit là: A.Gly-Ala-Ala-Val-Ala B.Ala-Gly-Ala-Ala-Val C.Gly-Ala-Val-Ala- AlaD.Ala-Gly-Val-Ala-Ala Câu 56. Đốt cháy hoàn toàn m gam muối của một axit cacboxylic chỉ thu được K 2 CO 3 ( 0,15 mol) và CO 2 ( 0,15 mol). Gía trị của m là: A. 24,90 B. 20,10 C. 12,45 D. 49,80 Câu 57. Tiến hành phản ứng thuận nghịch trong bình kín dung tích 1 lít: CO(k) + Cl 2 (k) ↔ COCl 2 ( k). Ở nhiệt độ không đổi, nồng độ cân bằng của các chất tương ứng là: [ CO] = 0,02M; [ Cl 2 ] = 0,01M; [ COCl 2 ] = 0,02M. Bơm thêm vào bình 0,03 mol Cl 2 , nồng độ của Cl 2 ở trạng thái cân bằng mới là: A. 0,025M B. 0,04M C. 0,035M D. 0,03M Câu 58. Điện tích hạt nhân nguyên tử R là +38,448.10 -19 C. Phát biểu đúng là: A. R 2 O 3 không tan trong dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường B. R(OH) 3 không tan được trong dung dịch KOH loãng C. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử R có 4 electron độc thân D. RO 3 là oxit bazơ Câu 59. Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol ( có khả năng hòa tan được Cu(OH) 2 tạo thành dung dịch màu xanh) thu được 0,3 mol CO 2 và 0,4 mol nước. Số công thức cấu tạo ancol thỏa mãn bài toán là: A. 3 B. 4 C. 2 D. 1 Câu 60. Polime nào dưới đây được điều chế bằng phương pháp trùng hợp: A. Poli( ure-fomanđehit) B. Tơ capron từ caprolactam C. Tơ lapsan D. Nhựa rezit SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I ( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . SBD: . . . . . . . . Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; C= 12; O= 16; N= 14; Si= 28; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; Br= 80; Li= 7; Na= 23; K= 39; Rb= 85,5; Cs= 133; Be= 9; Mg= 24; Ca= 40; Sr= 88; Ba= 137; Al= 27; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; Ag= 108; Au= 197; Mn= 55; Ni= 59; Cr= 52;Ga= 70; Ge= 73; He= 4. Số Avogađro= 6,02.10 23 I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40): Câu 1. Số hợp chất ứng với công thức phân tử C 4 H 11 NO 3 đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl( khi tác dụng với dung dịch NaOH dư chỉ tạo ra một muối vô cơ duy nhất) là: A. 6 B. 4 C. 5 D. 3 Câu 2. Hỗn hợp X gồm HCHO( 0,15 mol) và anđehit Y. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X thu được 12,32 lít ( ở đktc) CO 2 và m gam H 2 O. Mặt khác, nếu cho hỗn hợp X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được tối đa 1,40 mol Ag. Gía trị của m là: A. 8,10 B. 6,30 C. 9,90 D. 5,40 Câu 3. Để làm sạch muối ăn có lẫn tạp chất: CaCl 2 , MgCl 2 , BaCl 2 , cần dùng hai hóa chất là: A. Dung dịch Na 2 SO 4 và dung dịch HCl B. Dung dịch NaOH và dung dịch AgNO 3 C. Dung dịch NaOH và dung dịch H 2 SO 4 D. Dung dịch Na 2 CO 3 và dung dịch HCl Câu 4. Cho dung dịch Fe(NO 3 ) 2 lần lượt tác dụng với các dung dịch: Na 2 S; H 2 S; H 2 SO 4 ( loãng); H 2 SO 4 ( đặc); CH 3 NH 2 ; Na[Al(OH) 4 ]; AgNO 3 ; Na 2 CO 3 ; Br 2. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là: A. 9 B. 8 C. 7 D. 6 Câu 5. Thành phần phần trăm về khối lượng của clo trong muối vô cơ MCl n là 66,355%. Phát biểu sai là: A. Dung dịch MCl n có thể làm quỳ tím hóa đỏ B. MCl n thuộc loại hợp chất ion C. Cho 0,2 mol MCl n tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ) thu được 0,2 mol kết tủa D. Trong MCl n tồn tại liên kết cho nhận Câu 6. Cho propan-1,2,3- triol tác dụng với hỗn hợp gồm: axit panmitic, axit stearic và axit oleic ( với xúc tác H + ). Số triglixerit tối đa có thể tạo thành là: A. 12 B. 27 C. 9 D. 18 Câu 7. Hỗn hợp X gồm tất cả các este thuộc loại hợp chất thơm là đồng phân cấu tạo của nhau ứng với công thức phân tử C 8 H 8 O 2 . Cho X tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Tổng số muối và tổng số ancol trong dung dịch sau phản ứng lần lượt là: Mã đề: 168 A. 5; 2 B. 7; 2 C. 6; 1 D. 5; 1 Câu 8. Thủy phân 5,13 gam mantozơ với hiệu suất a%, sau đó tiến hành phản ứng tráng bạc ( hiệu suất 100%) đối với dung dịch sau phản ứng thu được 4,374 gam Ag. Gía trị của a là: A. 65,7 B. 35 C. 30 D. 67,5 Câu 9. Cho các tinh thể sau: nước đá, nước đá khô, than chì, muối ăn, silic, iot, photpho trắng, đường kính, glyxin, sắt, thạch anh, lưu huỳnh tà phương, axit photphoric. Số tinh thể thuộc loại tinh thể nguyên tử và thuộc loại tinh thể phân tử lần lượt là: A. 3 và 9 B. 4 và 6 C. 3 và 7 D. 2 và 9 Câu 10. Cho 25 gam hỗn hợp gồm hai muối của hai kim loại kiềm ở hai chu kì kế tiếp( một muối sunfit và một muối hiđrosunfit) tan hoàn toàn trong dung dịch HCl dư thấy thoát ra 5,6 lít( ở đktc) khí duy nhất. Hai kim loại đó là: A. K, Rb B. Rb, Cs C. Na, K D. Li , Na Câu 11. Nhiệt phân hoàn toàn 66,75 gam hỗn hợp gồm Fe(NO 3 ) 2 và NaNO 3 trong bình kín không chứa không khí, khí tạo ra được hấp thụ hoàn toàn vào nước thu được dung dịch chỉ chứa một chất tan. Thành phần phần trăm về khối lượng của các chất trong hỗn hợp rắn sau phản ứng là: A. 80,9% và 19,1% B. 82,26% và 17,74% C. 69,87% và 30,13% D. 67,92% và 32,08% Câu 12. Hỗn hợp G gồm glyxin và axit glutamic. Cho 3,69 gam hỗn hợp G vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 1M. Thành phần phần trăm theo khối lượng của glyxin và axit glutamic trong hỗn hợp G lần lượt là: A. 40,65% và 59,35% B. 20,33% và 79,67% C. 30,49% và 69,51% D. 60,17% và 39,83% Câu 13. Tỉ khối hơi của hỗn hợp 2 anđehit X, Y đối với heli bằng 14,5 với mọi tỉ lệ giữa X và Y. Cho 17,4 gam hỗn hợp X và Y( số mol X bằng số mol Y) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO 3 /NH 3 thu được số mol Ag tối đa là: A. 1,2 B. 0,6 C. 0,9 D. 0,8 Câu 14. Điện phân dung dịch chứa 0,03 mol FeCl 3 với cường độ dòng điện I = 2,5A trong thời gian t giây thấy khối lượng catôt tăng 1,12 gam. Gía trị của t là: A. 1544 B. 772 C. 2316 D. 2702 Câu 15. Trong quá trình tách phenol ra khỏi hỗn hợp phenol, benzen, anilin thứ tự các hóa chất được sử dụng là: A. Br 2 , HCl B. H 2 O, CO 2 C. HCl, Br 2 D. NaOH, HCl Câu 16. Cân bằng : 2SO 2 (k) + O 2 (k) ↔ 2SO 3 (k) được thực hiện ở 450 o C, với xúc tác V 2 O 5 . Phát biểu sai khi nói về cân bằng trên là: A. Khi thêm khí heli vào hệ sẽ làm cho cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận B. Khi tăng nồng độ SO 3 thì hằng số cân bằng K C tăng C. Khi giảm thể tích của hệ thì tỉ khối của hỗn hợp khí đối vơí hiđro tăng D. Khi lấy chất xúc tác V 2 O 5 ra khỏi hệ phản ứng, tốc độ phản ứng thuận và tốc độ phản ứng nghịch đều giảm Câu 17. Hỗn hợp A gồm C 2 H 2 , C 3 H 6 và C 4 H 10 ( số mol C 2 H 2 bằng số mol C 4 H 10 ). Sản phẩm thu được do đốt cháy hoàn toàn m gam A được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH) 2 dư, sau phản ứng khối lượng dung dịch giảm 27 gam. Gía trị của m là: A. 2,80 B. 2,28 C. 2,48 D. 1,92 Câu 18. Cho 25,2 gam Fe tác dụng với Cl 2 , sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn X. Hòa tan hoàn toàn X vào nước thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được 67,8 gam muối khan. Thành phần phần trăm về khối lượng mỗi chất trong X là: A. 95,87% và 4,13% B. 66,67% và 33,33% C. 71,90% và 28,10% D. 37,17% và 62,83% Câu 19. Nhỏ rất từ từ 250 ml dung dịch X ( chứa Na 2 CO 3 0,4M và KHCO 3 0,6M) vào 500 ml dung dịch HCl 0,5M và khuấy đều, thấy thoát ra V lít CO 2 ( đktc). Gía trị của V là: A. 3,92 B. 4,48 C. 4,00 D. 3,36 Câu 20. Cứ 42,7 gam cao su buna-N phản ứng vừa hết với 48 gam brom trong bezen. Tỉ lệ mắt xích butađien và acrilonitrin trong cao su buna-N trên là: A. 3 : 4 B. 2 : 3 C. 1 : 2 D. 3 : 5 Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn a gam lưu huỳnh rồi cho sản phẩm sục qua 200 ml dung dịch NaOH bM thu được dung dịch X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho tác dụng với dung dịch CaCl 2 dư thấy xuất hiện c gam kết tủa. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch nước vôi trong dư thấy xuất hiện d gam kết tủa. Biết d > c. Mối quan hệ giữa a và b là: A. a < 6,4b < 2a B. b > 6,4a C. a < 3,2b < 2a D. b > 6,4a hoặc b < 3,2a Câu 22. Trong số các chất: iot, photpho trắng, photpho đỏ, lưu huỳnh, cao su thiên nhiên, chất béo, naphtalen, alanin, brom,số chất dễ tan trong benzen là: A. 8 B. 5 C. 6 D. 7 Câu 23. Cho C 2 H 3 Cl 3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được chất hữu cơ X. Chất X, Y, Z tham gia phản ứng theo sơ đồ sau: X → Y → Z → Phenyl axetat . Các chất X, Y, Z lần lượt là: A. Natri axetat, axit axetic, benzophenon B. Natri axetat, axit axetic, anhiđrit axetic C. 2-Hiđroxietanal, 2-cloetanal, axetyl clorua D. Axit axetic, axetyl clorua, anhiđrit axetic Câu 24. Hỗn hợp X gồm axetilen ( 0,15 mol), vinylaxetilen (0,1 mol), etilen ( 0,1 mol) và hiđro ( 0,4 mol). Nung X với xúc tác niken một thời gian thu được hỗn hợp Y có tỉ khối đối với hiđro bằng 12,7. Hỗn hợp Y phản ứng vừa đủ với dung dịch chứa a mol Br 2 . Gía trị của a là: A. 0,45 B. 0,65 C. 0,35 D. 0,25 Câu 25. Trong các nguyên tử và ion sau: Ne, Na, Mg, Al, Al 3+ , Mg 2+ , Na + , O 2- , F - , hạt có bán kính lớn nhất và hạt có bán kính nhỏ nhất lần lượt là: A. Al 3+ , O 2- B. Na, Ne C. Na, Al 3+ D. O 2- , Na + Câu 26. Cho m gam Al tan hết vào dung dịch chứa NaNO 3 và KOH( đun nóng) thấy thoát ra hỗn hợp khí X( gồm 2 khí) có tỉ khối đối với H 2 bằng 4,75. Lượng khí X ở trên có thể khử được tối đa 30 gam CuO. Gía trị của m là: A. 33,75 B. 14,85 C. 13,5 D. 12,15 Câu 27. Để nhận biết các lọ mất nhãn đựng các dung dịch và chất lỏng: glixerol, glucozơ, anilin, anbumin, alanin, ta lần lượt dùng các hóa chất sau: A. Dung dịch Br 2 , HNO 3 đặc, quỳ tím B. Cu(OH) 2 , rồi đun nóng nhẹ, sau đó dùng dung dịch Br 2 C. Dung dịch CuSO 4 , dung dịch H 2 SO 4 , dung dịch Br 2 D. Dung dịch AgNO 3 /NH 3 , dung dịch HCl, dung dịch Br 2 Câu 28. Cho 10,8 gam Al tan hết trong dung dịch HNO 3 thấy tạo thành 0,15 mol một sản phẩm khử duy nhất. Số nguyên tử có số oxi hóa giảm trong quá trình trên là: A. 1,806.10 22 B. 1,806.10 23 hoặc 0,903.10 23 [...]... điện hóa học với tốc độ lớn, Cu không bị ăn mòn B Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn C Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn D Zn bị ăn mòn hóa học, Cu bị ăn mòn điện hóa học, tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn Câu 54 Để trung hòa 18,1 gam hỗn hợp X (gồm một axit cacboxylic đơn chức và. .. thí nghiệm trên là đúng? A Zn bị ăn mòn hóa học, Cu bị ăn mòn điện hóa học, tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn B Zn chỉ bị ăn mòn điện hóa học với tốc độ lớn, Cu không bị ăn mòn C Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn D Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn Câu 53 Đốt cháy hoàn toàn m gam... nghiệm trên là đúng? A Zn chỉ bị ăn mòn điện hóa học với tốc độ lớn, Cu không bị ăn mòn B Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn C Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn D Zn bị ăn mòn hóa học, Cu bị ăn mòn điện hóa học, tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn Câu 52 Hợp kim X gồm Au, Ag, Cu Cho... nghiệm trên là đúng? A Zn chỉ bị ăn mòn điện hóa học với tốc độ lớn, Cu không bị ăn mòn B Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn C Zn vừa bị ăn mòn hóa học, vừa bị ăn mòn điện hóa học, nhưng tốc độ ăn mòn điện hóa học nhỏ hơn D Zn bị ăn mòn hóa học, Cu bị ăn mòn điện hóa học, tốc độ ăn mòn điện hóa học lớn hơn Câu 57 Đốt cháy hoàn toàn m gam một... 1 mol valin và 1 mol glyxin Khi thủy phân không hoàn toàn thì trong hỗn hợp sản phẩm có các đipeptit Gly-Ala, AlaGly và tripeptit Ala-Ala-Val Pentapeptit là: A.Ala-Gly-Ala-Ala-Val B.Ala-Gly-Val-Ala-Ala C.Gly-Ala-ValAla-Ala D.Gly-Ala-Ala-Val-Ala SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A,... và nối hai điện cực bằng một dây dẫn thì xảy ra sự ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 thì lúc đầu xảy ra sự ăn mòn hóa học sau đó xảy ra đồng thời sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học (3) Điện phân dung dịch CuSO4 với anot làm bằng Cu hoặc bằng Zn thì anot đều bị tan dần (4) Một tấm tôn ( sắt tráng kẽm) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa. .. của m là: A 24,90 B 20,10 C 12,45 D 49,80 SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: SBD: Mã đề: 202 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; C= 12; O= 16; N= 14; Si= 28; P= 31;... rezit C Tơ capron từ caprolactam D Tơ lapsan SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề Họ, tên thí sinh: SBD: Mã đề: 304 Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H= 1; C= 12; O= 16; N= 14; Si= 28; P= 31;... 57,6 và 38,89% D 56,7 và 38,89% Câu 42 Cho các câu sau: (1) Điện phân dung dịch FeSO4 với hai điện cực Pt, sau một thời gian dừng điện phân ( nồng độ Fe2+ đã giảm), ngắt nguồn điện và nối hai điện cực bằng một dây dẫn thì xảy ra sự ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 thì lúc đầu xảy ra sự ăn mòn hóa học sau đó xảy ra đồng thời sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa. .. mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 thì lúc đầu xảy ra sự ăn mòn hóa học sau đó xảy ra đồng thời sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học (3) Điện phân dung dịch CuSO4 với anot làm bằng Cu hoặc bằng Zn thì anot đều bị tan dần (4) Một tấm tôn ( sắt tráng kẽm) bị xây xát, để trong không khí ẩm bị ăn mòn điện hóa học thì kẽm bị ăn mòn trước Các câu đúng là: A (2), (3), . SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I ( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm. lapsan D. Nhựa rezit SỞ GD-ĐT THANH HÓA KỲ THI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI ĐẠI HỌC TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ NĂM HỌC 2010-2011 - LẦN I ( THÁNG 2/2011) ĐỀ THI MÔN: HÓA HỌC - KHỐI A, B Thời gian làm. ăn mòn điện hóa học và ăn mòn hóa học (2) Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO 4 thì lúc đầu xảy ra sự ăn mòn hóa học sau đó xảy ra đồng thời sự ăn mòn hóa học và ăn mòn điện hóa học (3) Điện
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa học (tải trọn bộ đề và đáp án trong file đính kèm), Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa học (tải trọn bộ đề và đáp án trong file đính kèm), Tuyển tập các đề thi thử đại học môn hóa học (tải trọn bộ đề và đáp án trong file đính kèm)

Từ khóa liên quan