chuyên đề phương pháp tọa độ trong mặt phẳng luyện thi đại học– nguyễn trung nghĩa

33 1.5K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/02/2015, 15:11

Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 1 MỤC LỤC Trang • Tóm tắt kiến thức 2 • Các bài toán về điểm và đường thẳng 4 • Các bài toán về tam giác 6 • Các bài toán về hình chữ nhật 13 • Các bài toán về hình thoi 16 • Các bài toán về hình vuông 17 • Các bài toán về hình thang, hình bình hành 19 • Các bài toán về đường tròn 21 • Các bài toán về ba đường conic 31 VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 2 TÓM TẮT KIẾN THỨC 1. Phương trình đường thẳng • đường thẳng đi qua điểm ( ) ; o o A x y và có VTCP ( ) ; u a b =  có PTTS là = +   = +  o o x x at y y bt . • đường thẳng đi qua điểm ( ) ; o o A x y và có VTPT ( ) =  ; n a b có PTTQ là ( ) ( ) − + − = 0 o o a x x b y y . • đường thẳng đi qua hai điểm ( ) ; A A A x y và ( ) ; B B B x y có phương trình: − − = − − A A B A B A x x y y x x y y . • đường thẳng đi qua hai điểm ( ) ;0 A a và ( ) 0; B b với ≠ 0 a và ≠ 0 b có phương trình: + = 1 x y a b . • đường thẳng song song hoặc trùng với Oy có phương trình là ( ) + = ≠ 0 0 ax c a . • đường thẳng song song hoặc trùng với Ox có phương trình là ( ) + = ≠ 0 0 by c b . • đường thẳng đi qua gốc tọa độ O có phương trình là + = 0 ax by ( ) 2 2 0 a b + ≠ . • nếu (d) vuông góc với + + = ( ') : 0 d ax by c thì (d) có phương trình là − + = 0 bx ay m . • nếu (d) song song với + + = ( ') : 0 d ax by c thì (d) có phương trình là ( ) + + = ≠ 0 ax by m m c . • đường thẳng có hệ số góc k có phương trình là = + y kx b . • đường thẳng đi qua điểm ( ) ; o o A x y và có hệ số góc k có phương trình là ( ) − = − o o y y k x x . • = + ( ) : d y kx b vuông góc với = + ⇔ = − ( ') : ' ' . ' 1 d y k x b k k . • = + ( ) : d y kx b song song với = + ⇒ = ( ') : ' ' ' d y k x b k k . 2. Khoảng cách và góc • khoảng cách từ ( ) ; o o A x y đến ∆ + + = ( ) : 0 ax by c tính bởi công thức: ( ) + + ∆ = + 2 2 , o o ax by c d A a b • M, N ở cùng phía đối với đường thẳng ∆ + + = ( ) : 0 ax by c ( ) ( ) ⇔ + + + + > 0 M M N N ax by c ax by c • M, N ở khác phía đối với đường thẳng ∆ + + = ( ) : 0 ax by c ( ) ( ) ⇔ + + + + < 0 M M N N ax by c ax by c • cho hai đường thẳng ∆ + + = ( ) : 0 ax by c và ∆ + + = ( ') : ' ' ' 0 a x b y c thì:  phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi ∆ và ∆ ' là + + + + = ± + + 2 2 2 2 ' ' ' ' ' ax by c a x b y c a b a b   ( ) + ∆ ∆ = + + 2 2 2 2 ' ' cos ; ' . ' ' aa bb a b a b  ∆ ⊥ ∆ ⇔ + = ' ' ' 0 aa bb . 3. Đường tròn • đường tròn (C) tâm ( ) ; o o T x y , bán kính R có phương trình là ( ) ( ) − + − = 2 2 2 o o x x y y R . • phương trình + + + + = 2 2 2 2 0 x y ax by c với + − > 2 2 0 a b c là phương trình của một đường tròn với tâm ( ) − − ; T a b và bán kính = + − 2 2 R a b c . • cho đường thẳng ∆ + + = ( ) : 0 ax by c và đường tròn (C) có tâm ( ) ; o o T x y và bán kính R . Lúc đó: ∆ ( ) tiếp xúc (C) ( ) + + ⇔ ∆ = ⇔ = + 2 2 ; o o ax by c d T R R a b . VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 3 4. Đường elip x y F 2 F 1 O M • Định nghĩa: ( ) { } = + = 1 2 | 2 E M MF MF a • Phương trình chính tắc: ( ) ( ) + = < < 2 2 2 2 : 1 0 x y E b a a b • Tiêu điểm: ( ) ( ) − 1 2 ;0 , ;0 F c F c với 2 2 c a b = − • Tiêu cự: = 1 2 2 F F c • Bán kính qua tiêu: = + = − 1 2 ; c c MF a x MF a x a a • Tâm sai: = < 1 c e a • Trục lớn là Ox, độ dài trục lớn: 2a • Trục bé là Oy, độ dài trục bé: 2b • Tọa độ các đỉnh: ( ) ( ) ( ) ( ) − − ;0 , ;0 , 0; , 0; a a b b 5. Đường hypebol x y M(x;y) F 2 (c;0) F 1 (- c;0) O • Định nghĩa: ( ) { } = − = 1 2 | 2 H M MF MF a • Phương trình chính tắc: ( ) ( ) − = < < 2 2 2 2 : 1 0 ;0 x y H a b a b • Tiêu điểm: ( ) ( ) − 1 2 ;0 , ;0 F c F c với 2 2 c a b = + • Tiêu cự: = 1 2 2 F F c • Bán kính qua tiêu: = + = − 1 2 ; c c MF a x MF a x a a • Tâm sai: = > 1 c e a • Trục thực là Ox, độ dài trục thực: 2a • Trục ảo là Oy, độ dài trục ảo: 2b • Phương trình các đường tiệm cận: = ± b y x a • Tọa độ các đỉnh: ( ) ( ) − ;0 , ;0 a a 6. Đường parabol x y H P F O M • Định nghĩa: ( ) ( ) { } = = ∆ | , P M MF d M • Phương trình chính tắc: ( ) ( ) = > 2 : 2 0 P y px p • Tiêu điểm:       ;0 2 p F • Đường chuNn: + = 0 2 p x • Bán kính qua tiêu: = + 2 p MF x • Tọa độ đỉnh: ( ) 0;0 O ***** VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 4 CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐIỂM VÀ ĐƯỜNG THẲNG B04: Cho hai điểm A(1; 1), B(4; –3). Tìm điểm C thuộc đường thẳng − − = 2 1 0 x y sao cho khoảng cách từ C đến đường thẳng AB bằng 6. ĐS: C C 1 2 43 27 (7;3), ; 11 11   − −     A06: Cho các đường thẳng lần lượt có phương trình: + + = − − = − = 1 2 3 : 3 0, : 4 0, : 2 0 d x y d x y d x y . Tìm toạ độ điểm M nằm trên đường thẳng d 3 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng d 1 bằng hai lần khoảng cách từ M đến đường thẳng d 2 . ĐS: M(–22; –11), M(2; 1) B11: Cho hai đường thẳng : 4 0 x y ∆ − − = và : 2 2 0 d x y − − = . Tìm tọa độ điểm N thuộc đường thẳng d sao cho đường thẳng ON cắt đường thẳng ∆ tại điểm M thỏa mãn . 8 OM ON = . ĐS: ( ) 0; 2 N − hoặc 6 2 ; 5 5 N       Toán học & Tuổi trẻ: Cho đường thẳng : 2 2 0 d x y − − = và hai điểm A(0 ; 1) và B(3 ; 4). Tìm tọa độ của điểm M trên d sao cho 2 2 2 MA MB + nhỏ nhất. ĐS: M(2 ; 0) chuyên ĐH Vinh: Cho hai điểm A(1 ; 2) và B(4 ; 3). Tìm tọa độ điểm M sao cho  o 135 AMB = và khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng AB bằng 10 2 . ĐS: ( ) 0;0 M hoặc ( ) 1;3 M − D10: Cho điểm A(0; 2) và ∆ là đường thẳng đi qua O. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên ∆. Viết phương trình ∆, biết khoảng cách từ H đến trục hoành bằng AH. ĐS: 2 đường ∆ : ( ) x y 5 1 2 5 2 0 − ± − = B04(dự bị): Cho điểm I(–2; 0) và hai đường thẳng d x y d x y 1 2 :2 5 0, : 3 0 − + = + − = . Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm I và cắt hai đường thẳng d 1 , d 2 lần lượt tại A, B sao cho IA IB 2 =   . ĐS: : 7 3 14 0 d x y − + + = Toán học & Tuổi trẻ: Cho hai đường thẳng 1 2 : 1 0; : 2 1 0 d x y d x y + + = − − = . Lập phương trình đường thẳng d đi qua ( ) 1; 1 M − và cắt 1 2 ; d d lần lượt tại A và B sao cho 2 MB MA = −   . ĐS: : 1 d x = Toán học & Tuổi trẻ: Cho hai điểm ( ) ( ) 2;5 , 5;1 A B . Viết phương trình đường thẳng d đi qua A sao cho khoảng cách từ B đến d bằng 3. ĐS: : 7 24 134 0 d x y + − = Toán học & Tuổi trẻ: Cho điểm ( ) 3;4 M − và hai đường thẳng 1 : 2 3 0 d x y − − = và 2 : 0 d x y − = . Viết phương trình đường thẳng d đi qua M cắt 1 d tại A, cắt 2 d tại B sao cho 2 MA MB = và điểm A có tung độ dương. chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: Cho ba điểm A(1 ; 1), B(3 ; 2) và C(7 ; 10). Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến ∆ là lớn nhất. ĐS: : 4 5 9 0 d x y + − = chuyên Hạ Long - Quảng Ninh: Cho tam giác ABC có đỉnh A(0 ; 4), trọng tâm ( ) 4 / 3;2 / 3 G và trực tâm trùng với gốc tọa độ. Tìm tọa độ B, C biết B C x x < . ĐS: ( ) ( ) 1; 1 , 5; 1 B C − − − VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 5 Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2013: ( ) ( ) ( ) − + − = 2 2 : 1 2 10 C x y có tâm là I. Viết phương trình đường thẳng d cách O một khoảng bằng 5 và cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác IAB lớn nhất. ĐS: − − = : 2 5 0 d x y Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - 2014: Cho hai đường thẳng + − = 1 : 2 3 0 d x y và − − = 2 : 2 1 0 d x y cắt nhau tại. Viết phương trình đường thẳng d đi qua O và cắt 1 2 , d d lần lượt tại A, B sao cho 2IA=IB. ĐS: − = : 3 4 0 d x y hoặc = : 0 d x chuyên ĐH Vinh - 2013: Cho hai đường thẳng − − = + − = 1 2 : 2 0, : 2 2 0 d x y d x y . Gọi I là giao điểm của 1 2 , d d . Viết phương trình đường thẳng đi qua M(-1;1) cắt 1 2 , d d lần lượt tại A, B sao cho AB = 3IA. ĐS: + = 0 x y hoặc 7 6 0 x y + − = chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - 2014: Cho điểm A(0;2) và đường thẳng : 2 2 0. d x y − + = Tìm trên d 2 điểm M, N sao cho tam giác AMN vuông tại A và AM=2AN, biết hoành độ và tung độ của N là những số nguyên. ĐS: M(2;2), N(0;1) chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - 2014: Cho điểm A(4;-7) và đường thẳng : 2 4 0 x y ∆ − + = . Tìm điểm B trên ∆ sao cho có đúng ba đường thẳng 1 2 3 , , d d d thỏa mãn khoảng cách từ A đến 1 2 3 , , d d d đều bằng 4 và khoảng cách từ B đến 1 2 3 , , d d d đều bằng 6. ĐS: ( ) 2;1 B − hoặc 6 13 ; 5 5 B       ***** VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 6 CÁC BÀI TOÁN VỀ TAM GIÁC 1. Tam giác thường 1.1. Tìm tọa độ của điểm A04: Cho hai điểm A(0; 2) và ( ) − − 3; 1 B . Tìm tọa độ trực tâm và tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác OAB. ĐS: ( ) ( ) H I 3; 1 , 3;1 − − B08: Hãy xác định toạ độ đỉnh C của tam giác ABC biết rằng hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm H(–1; –1), đường phân giác trong góc A có phương trình − + = 2 0 x y và đường cao kẻ từ B có phương trình + − = 4 3 1 0 x y . ĐS: C 10 3 ; 3 4   −     D10: Cho tam giác ABC có đỉnh A(3; –7), trực tâm là H(3; –1), tâm đường tròn ngoại tiếp là I(–2; 0). Xác định toạ độ đỉnh C, biết C có hoành độ dương. ĐS: ( ) C 2 65;3 − + B11: Cho tam giác ABC có đỉnh 1 ;1 2 B       . Đường tròn nội tiếp tam giác ABC tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB tương ứng tại các điểm D, E, F. Cho D(3 ; 1) và đường thẳng EF có phương trình 3 0 y − = . Tìm tọa độ đỉnh A, biết A có tung độ dương. ĐS: 13 3; 3 A       D11: Cho tam giác ABC có đỉnh ( ) 4;1 B − , trọng tâm ( ) 1;1 G và đường thẳng chứa phân giác trong của góc A có phương trình 1 0 x y − − = . Tìm tọa độ các đỉnh A và C. ĐS: ( ) ( ) 4;3 , 3; 1 A C − B13: Cho tam giác ABC có chân đường cao hạ từ đỉnh A là 17 1 ; 5 5 H   −     , chân đường phân giác trong của góc A là ( ) 5;3 D và trung điểm của cạnh AB là ( ) 0;1 M . Tìm tọa độ đỉnh C. ĐS: ( ) 9;11 C D13: Cho tam giác ABC có điểm ( ) 9 / 2;3 / 2 − M là trung điểm của cạnh AB, điểm ( ) 2;4 H − và ( ) 1;1 I − lần lượt là chân đường cao kẻ từ B và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tìm tọa độ đỉnh C. ĐS: ( ) − 1;6 C D03(dự bị): Cho tam giác ABC có đỉnh A(1; 0) và hai đường thẳng lần lượt chứa các đường cao vẽ từ B và C có phương trình tương ứng là: x y x y 2 1 0, 3 1 0 − + = + − = . Tính diện tích tam giác ABC. ĐS: B C ( 5; 2), ( 1;4) − − − ⇒ S 14 = D04(dự bị): Cho điểm A(2; 3) và hai đường thẳng d x y d x y 1 2 : 5 0, : 2 7 0 + + = + − = . Tìm toạ độ các điểm B trên d 1 và C trên d 2 sao cho tam giác ABC có trọng tâm G(2; 0). ĐS: ( ) ( ) 1; 4 , 5;1 B C− − A06(dự bị): Cho tam giác ABC có đỉnh A thuộc đường thẳng x y d : 4 2 0 − − = , cạnh BC song song với d. Phương trình đường cao BH: x y 3 0 + + = và trung điểm của cạnh AC là M(1; 1). Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C. ĐS: A B C 2 2 8 8 ; , ( 4;1), ; 3 3 3 3     − − −         VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 7 B06(dự bị): Cho tam giác ABC có đỉnh A(2; 1), đường cao qua đỉnh B có phương trình x y 3 7 0 − − = và đường trung tuyến qua đỉnh C có phương trình x y 1 0 + + = . Xác định toạ độ các đỉnh B và C của tam giác. ĐS: B(–2; –3), C(4; –5) A07(dự bị): Cho tam giác ABC có trọng tâm G(–2; 0), phương trình các cạnh AB: x y 4 14 0 + + = , AC: x y 2 5 2 0 + − = . Tìm toạ độ các đỉnh A, B, C. ĐS: A(–4; 2), B(–3; –2), C(1; 0) Toán học & Tuổi trẻ: Cho tam giác ABC biết ba chân đường cao tương ứng với ba đỉnh A, B, C lần lượt là ( ) ' 1;1 A , ( ) ' 2;3 B − và ( ) ' 2;4 C . Viết phương trình cạnh BC. ĐS: 2 3 3 1 5 2 0 13 10 13 10 13 10 x     − + + − + =         Toán học & Tuổi trẻ: Cho tam giác ABC có : 5 2 7 0; : 2 1 0 AB x y BC x y + + = − − = . Phương trình đường phân giác trong góc A là 1 0 x y + − = . Tìm tọa độ điểm C. ĐS: 11 4 ; 3 3 C       Toán học & Tuổi trẻ: Cho tam giác ABC biết C(4 ; 3). Đường phân giác trong và trung tuyến kẻ từ đỉnh A của tam giác lần lượt có phương trình 2 5 0 x y + − = và 4 13 10 x y + − . Tìm tọa độ điểm B. ĐS: ( ) 12;1 B − Toán học & Tuổi trẻ: Cho tam giác ABC biết ( ) 1;1 A − , trực tâm H(1 ; 3), trung điểm của cạnh BC là điểm M(5 ; 5). Xác định tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC. Đặng Thúc Hứa - Nghệ An: Cho tam giác ABC có : 2 3 0 d x y − − = là đường phân giác trong góc A. Biết ( ) ( ) 1 1 6;0 , 4;4 B C− − lần lượt là hình chiếu vuông góc của B, C lên các đường thẳng AC, AB. Xác định tọa độ của A, B, C. ĐS: ( ) 21 21 31 1 1; 1 , ; , ; 4 4 4 4 A B C     − − −         Lê Hồng Phong - Thanh Hóa: 1. Cho tam giác ABC có A(5 ; 2). Phương trình đường trung trực đoạn BC là 6 0 x y + − = , trung tuyến CC’ là 2 3 0 x y − + = . Tìm tọa độ các đỉnh B, C. 2. Cho tam giác ABC có A(1 ; 5). Phương trình : 2 6 0 BC x y − − = . Tâm đường tròn nội tiếp I(1;0). Tìm tọa độ các đỉnh B, C. ĐS: 1. ( ) ( ) 23 / 5;55/ 3 , 28 / 3; 14 / 3 C B − − 2. ( ) ( ) 4; 1 , 4; 5 B C − − − chuyên ĐH Vinh: Cho tam giác ABC có trọng tâm G(1 ; 1); : 2 1 0 d x y − + = là phương trình của đường cao kẻ từ đỉnh A. Các đỉnh B, C thuộc đường thẳng : 2 1 0 x y ∆ + − = . Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết tam giác ABC có diện tích bằng 6. ĐS: ( ) ( ) ( ) 1;3 , 3; 1 , 1;1 A B C− − hoặc ( ) ( ) ( ) 1;3 , 3; 1 , 1;1 A C B− − Lý Thái Tổ - Bắc Ninh: Cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ đỉnh B và đường phân giác trong góc A lần lượt có phương trình là 1 2 : 3 4 10 0; : 1 0 d x y d x y + + = − + = . Điểm M(0 ; 2) thuộc đường thẳng AB đồng thời cách C một khoảng bằng 2 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. ĐS: ( ) ( ) ( ) 4;5 , 3; 1/ 4 , 1;1 A B C− − hoặc ( ) 31/ 25;33/ 25 C THPT Cầu Xe: Cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ đỉnh C và đường trung trực đoạn BC lần lượt là 2 0;3 4 2 0 x y x y − + = + − = . Điểm ( ) 4; 2 A − . Tìm tọa độ các đỉnh B, C. ĐS: ( ) ( ) 1/ 4;9 / 4 , 7 / 4;1/ 4 B C− − VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 8 THPT Triệu Sơn 4: Cho tam giác ABC biết đường cao kẻ từ đỉnh A và đường phân giác trong góc B lần lượt có phương trình là 2 2 0; 1 0 x y x y − − = − − = . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết M(0 ; 2) thuộc đường thẳng AB và AB = 2BC. ĐS: ( ) ( ) ( ) 3;1/ 2 , 2;1 , 7 / 4;3/ 2 A B C Quỳnh Lưu 2 - Nghệ An: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 12 6 6 + , ( ) ( ) 2;0 , 4;0 A B− , bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng 5. Tìm tọa độ điểm C biết tung độ của C dương. ĐS: ( ) 0;4 2 6 C + hoặc ( ) 2;4 2 6 C + chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp: Cho tam giác ABC có 5 AB = , ( ) 1; 1 C − − , đường thẳng : 2 3 0 AB x y + − = . Trọng tâm G thuộc đường thẳng : 2 0 d x y + − = . Tìm tọa độ của A, B. ĐS: ( ) ( ) 4; 1/ 2 , 6; 3 / 2 A B− − hoặc ( ) ( ) 4; 1/ 2 , 6; 3/ 2 B A− − GSTT.VN - 2013: Cho tam giác ABC có M(0;-1) nằm trên cạnh AC. Biết AB=2AM, đường phân giác trong góc A là : 0 d x y − = , đường cao đi qua đỉnh C là ' : 2 3 0 d x y + + = . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. ĐS: ( ) ( )   − − − −     1 1;1 , 3; 1 , ; 2 2 A B C Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2013: Cho tam giác ABC có  135 o BAC = , đường cao : 3 10 0 BH x y + + = , trung điểm của cạnh BC là 1 3 ; 2 2 M   −     và trực tâm H(0;-10). Biết tung độ của điểm B âm. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. Đặng Thúc Hứa - Nghệ An - 2013: Cho tam giác ABC có trực tâm H, : 4 0 BC x y − + = , trung điểm của cạnh AC là M(0;3), đường cao AH cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại N(7;-1). Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC và viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác HBC. chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - 2013: Cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;2), điểm M(-2;1) nằm trên đường cao kẻ từ A. Đường thẳng BC có phương trình 1 0 x y − − = . Tìm tọa độ điểm B biết 0 B x > và diện tích tam giác ABC bằng 24. ĐS: B(7;6) chuyên ĐH Vinh - 2013: Cho tam giác ABC có A(-1;-3), B(5;1). Điểm M nằm trên đoạn thẳng BC sao cho MC=2MB. Tìm tọa độ điểm C biết rằng MA = AC = 5 và đường thẳng BC có hệ số góc là một số nguyên. ĐS: C(-4;1) Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho tam giác ABC có A(1;2), trọng tâm G(1;1) và trực tâm 2 10 ; 3 3 H       . Tìm tọa độ hai đỉnh B và C của tam giác. ĐS: B(-1;0) và C(3;1) Hồng Quang - Hải Dương - 2014: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 2. Phương trình của đường thẳng AB là 0 x y − = . Điểm M(2;1) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ trung điểm N của cạnh AC. ĐS: B(3;2) và C(1;0) Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc - 2014: Cho tam giác ABC có đỉnh C(5;1), M là trung điểm của BC, điểm B thuộc đường thẳng : 6 0 d x y + + = . Điểm N(0;1) là trung điểm của AM, điểm D(-1;-7) không nằm trên đường thẳng AM và khác phía với A so với đường thẳng BC, đồng thời khoảng cách từ A và D tới đường thẳng BC bằng nhau. Xác định tọa độ các điểm A, B. ĐS: B(-3;-3) và A(-1;3) VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 9 chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 204: Cho tam giác ABC có ( ) ( ) ( ) 0;2 3 , 2;0 , 2;0 A B C− và BH là đường cao. Tìm tọa độ của điểm M, N trên đường thẳng chứa đường cao BH sao cho ba tam giác MBC, NBC và ABC có chu vi bằng nhau. ĐS: 8 24 3 24 6 3 8 24 3 24 6 3 ; , ; 13 13 13 13 M N     − + + − − − +             chuyên ĐH Vinh - 204: Cho tam giác ABC có phương trình đường thẳng chứa đường cao kẻ từ B là 3 18 0 x y + − = , phương trình đường thẳng trung trực của BC là 3 19 279 0. x y + − = Đỉnh C thuộc đường thẳng : 2 5 0. d x y − + = Tìm tọa độ đỉnh A biết rằng  135 . o BAC = ĐS: A(4;8) chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - 2014: Cho tam giác ABC có H(1;1) là chân đường cao kẻ từ đỉnh A. Điểm M(3;0) là trung điểm của cạnh BC và    . BAH HAM MAC = = Tìm tọa độ các điểm A, B, C. ĐS: ( ) ( ) ( ) 1 3;1 2 3 , 1;2 , 7; 2 A B C ± ± − − ĐHSP Hà Nội - 2014: Cho tam giác ABC có AC>AB, C(6;0) và hai đường thẳng : 3 10 0 d x y − − = , : 3 3 16 0. x y ∆ + − = Biết rằng đường thẳng d chứa đường phân giác trong của góc A, đường thẳng ∆ vuông góc với cạnh AC và ba đường thẳng ∆ , d và trung trực của cạnh BC đồng qui tại một điểm. ĐS: 4 2 ; 3 3 B       chuyên ĐH Vinh - 204: Cho tam giác ABC có M(2;1) là trung điểm cạnh AC, điểm H(0;-3) là chân đường cao kẻ từ A, điểm E(23;-2) thuộc đường thẳng chứa trung tuyến kẻ từ C. Tìm tọa độ điểm B biết điểm A thuộc đường thẳng : 2 3 5 0 d x y + − = và điểm C có hoành độ dương. ĐS: ( ) 3; 4 B − − Nguoithay.vn - 2014: Cho tam giác ABC có A(1;5), điểm B nằm trên đường thẳng 1 : 2 1 0 d x y + + = và chân đường cao hạ từ đỉnh B xuống đường thẳng AC nằm trên đường thẳng 2 : 2 8 0 d x y + − = . Biết M(3;0) là trung điểm của cạnh BC. Tìm tọa độ của các điểm B và C. 1.2. Viết phương trình đường thẳng D09: Cho tam giác ABC có M(2; 0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình là − − = − − = 7 2 3 0, 6 4 0 x y x y . Viết phương trình đường thẳng AC. ĐS: AC x y :3 4 5 0 − + = chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An: Cho tam giác ABC có trực tâm ( ) 1;4 H − , tâm đường tròn ngoại tiếp là ( ) 3;0 I − và trung điểm của cạnh BC là ( ) 0; 3 M − . Viết phương trình đường thẳng AB biết B có hoành độ dương. ĐS: : 3 7 49 0 AB x y + − = chuyên Hà Nội - Amsterdam: Cho tam giác ABC và điểm ( ) 0; 1 M − . Phương trình đường phân giác trong của góc A và đường cao kẻ từ C lần lượt là 0; 2 3 0 x y x y − = + + = . Đường thẳng AC đi qua M và AB = 2AM. Viết phương trình cạnh BC. ĐS: : 2 5 11 0 BC x y + + = Toán học & Tuổi trẻ - 2013: Cho tam giác ABC có C(5;4), đường thẳng : 2 11 0 d x y − + = đi qua A và song song với BC, đường phân giác trong AD có phương trình 3 9 0 x y + − = . Viết phương trình các cạnh còn lại của tam giác ABC. ĐS: + − = − + = − + = : 2 13 0, : 2 3 0, : 2 4 0 AC x y BC x y AB x y VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 10 Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho tam giác ABC có A(-1;3), trọng tâm G(2;2). Biết điểm B, C lần lượt là thuộc các đường thẳng : 3 3 0 d x y + − = và ' : 1 0 d x y − − = . Viết phương trình đường thẳng ∆ đi qua A có hệ số góc dương sao cho tổng khoảng cách từ B và C đến ∆ là lớn nhất. ĐS: ∆ − + = : 3 6 0 x y chuyên Nguyễn Đình Chiểu - Đồng Tháp - 2014: Cho tam giác ABC có phương trình đường cao AH là 3 3. x = Phương trình đường phân giác trong góc  ABC ,  ACB lần lượt là 3 x y − , 3 6 3 0. x y + − = Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 3. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC, biết đỉnh A có tung độ dương. ĐS: : 3 18 0, : 0, : 3 0 AC y x BC y AB y x + − = = − = 2. Tam giác cân 2.1. Tìm tọa độ của điểm B03: Cho tam giác ABC có = , AB AC  = 90 o BAC . Biết M(1; –1) là trung điểm cạnh BC và ( ) 2/3; 0 G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. ĐS: A(0; 2), B(4; 0), C(–2; –2) B09: Cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(–1; 4) và các đỉnh B, C thuộc đường thẳng ∆: − − = 4 0 x y . Xác định toạ độ các điểm B và C, biết diện tích tam giác ABC bằng 18. ĐS: B C 11 3 3 5 ; , ; 2 2 2 2     −         hoặc B C 3 5 11 3 ; , ; 2 2 2 2     −         A10: Cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6; 6); đường thẳng đi qua trung điểm của các cạnh AB và AC có phương trình + − = 4 0 x y . Tìm toạ độ các đỉnh B và C, biết điểm E(1; –3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho. ĐS: B(0; –4), C(–4; 0) hoặc B(–6; 2), C(2; –6) A05(dự bị): Cho tam giác ABC cân tại đỉnh A có trọng tâm G 4 1 ; 3 3       , phương trình đường thẳng BC là x y 2 4 0 − − = và phương trình đường thẳng BG là x y 7 4 8 0 − − = .Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. ĐS: A(0; 3), B(0; –2), C(4; 0) chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ: Cho tam giác ABC cân tại B, có : 3 2 3 0 AB x y − − = . Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(0 ; 2). Điểm B thuộc trục Ox. Tìm tọa độ điểm C. ĐS: ( ) 3 1;1 3 C − − Quỳnh Lưu 1 - Nghệ An: Cho tam giác ABC cân tại A có : 2 2 0; : 2 1 0 AB x y AC x y + − = + + = , điểm M(1 ; 2) thuộc đoạn BC. Tìm tọa độ điểm D sao cho . DB DC   nhỏ nhất. ĐS: D(0 ; 3) Nguyễn Đức Mậu - Nghệ An: Cho tam giác ABC cân tại A, đỉnh B thuộc : 4 2 0 d x y − − = , cạnh AC song song với d. Đường cao kẻ từ đỉnh A có phương trình 3 0 x y + + = , điểm M(1 ; 1) nằm trên AB. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. ĐS: ( ) ( ) ( ) 0; 3 , 2 / 3; 1 / 3 , 8 / 3; 11 / 3 A B C− − − − chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - 2013: Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi D là trung điểm của AB. Biết rằng 11 5 ; 3 3 I       và 13 5 ; 3 3       E lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC, trọng tâm tam giác ADC. Các điểm M(3;-1), N(-3;0) lần lượt thuộc các đường thẳng DC, AB. Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết A có tung độ dương. ĐS: ( ) ( ) ( ) − − 7;5 , 1;1 , 3; 3 A B C VINAMATH.COM [...]... ABCD Xác định tọa độ các đỉnh của hình vuông biết đường thẳng chứa cạnh AB đi qua điểm M(-3;-2) và điểm A có hoành độ dương ĐS: A ( 6;1) , B ( 0; −1) , C ( −2;5) , D ( 4;7 ) Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 17 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng chuyên Quốc Học Huế - 2014: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD Gọi M, N  1  lần lượt là trung điểm của... phân giác trong góc A có phương trình x + y − 5 = 0 Viết phương trình đường thẳng BC, biết diện tích tam giác ABC bằng 24 và đỉnh A có hoành độ dương ĐS: BC: 3 x − 4 y + 16 = 0 ***** Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 12 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH CHỮ NHẬT 1 Tìm tọa độ của điểm 1  B02: Cho hình chữ nhật ABCD có tâm I  ; 0  , phương trình... ( C ) : ( x − 3) + ( y + 4 ) = 9 Xác định tọa độ các điểm B và C 2 2 Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho ( C ) : ( x − 1) + ( y − 2 ) = 5 là phương trình đường tròn nội tiếp tam 7  giác đều ABC Đường thẳng BC đi qua điểm M  ;2  Xác định tọa độ điểm A 2  Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 26 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Toán học & Tuổi trẻ - 2014: Cho đường... y − 9 = 0 Điểm M(0;4) nằm trên cạnh BC, đường thẳng CD đi qua điểm N(2;8) Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết đỉnh C có tung độ là một số nguyên Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 13 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng ĐS: A ( 3;3) , B ( 2;2 ) , C ( −1;5) , D ( 0;6 ) chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp - 2014: Cho hình chữ nhật ABCD có hai đỉnh B, C thuộc... − 4 y = 0 Tìm toạ độ điểm M thuộc d mà qua đó ta kẻ được hai đường thẳng tiếp xúc với (C) tại A và B sao cho AMB = 600 ĐS: M1(3; 4), M2 (−3; −2) Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 24 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng D05(dự bị): Cho đường tròn (C) có phương trình: (C ) : x 2 + y 2 − 4 x − 6 y − 12 = 0 Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d có phương trình: 2 x −... 5 2 chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - 2013: Cho (C ) : x 2 + ( y − 1) = 1 Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d : y − 3 = 0 sao cho các tiếp tuyến của (C) kẻ từ M cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt A, B và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác MAB bằng 4 ĐS: M(2;3) hoặc M(-2;3) Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 25 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng 2 Nguyễn. .. M và N, tung độ của I dương) Biết phương trình đường thẳng MN : x + 3y − 1 = 0 , đường thẳng AD không vuông góc với trục tung và đi qua điểm P(3;0) Viết phương trình đường thẳng AB, AD ĐS: AB : 3x − y + 4 − 5 3 = 0; AD : 3x + y − 3 3 = 0 ***** Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 16 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH VUÔNG 1 Tìm tọa độ của điểm A05:... 3) Viết phương trình các cạnh của hình chữ nhật, biết điểm B có hoành độ lớn hơn 5 ĐS: AB : x + y − 6 = 0; BC : x − y − 6 = 0; AD : x − y = 0; CD : x + y − 8 = 0 hoặc AB : x + y − 6 = 0; BC : x − y − 6 = 0; AD : x − y − 12 = 0; CD : x + y − 4 = 0 ***** Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 15 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH THOI 1 Tìm tọa độ của... giác AMN cân tại A Viết phương trình đường thẳng BC ĐS: BC : x − 3 y − 4 = 0 hoặc BC : 3 x + y − 12 = 0 ***** Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 18 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng CÁC BÀI TOÁN VỀ HÌNH THANG, HÌNH BÌNH HÀNH 1 Tìm tọa độ của điểm B13: Cho hình thang cân ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau và AD = 3BC Đường thẳng BD có phương trình x + 2 y −... : 6 x + 8 y + 3 = 0 ***** Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế VINAMATH.COM 20 Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng CÁC BÀI TOÁN VỀ ĐƯỜNG TRÒN 1 Viết phương trình đường tròn D03: Cho đường tròn (C): ( x − 1)2 + ( y − 2)2 = 4 và đường thẳng d: x – y – 1 = 0 Viết phương trình đường tròn (C′) đối xứng với đường tròn (C) qua đường thẳng d Tìm tọa độ các giao điểm của (C) và (C′) ĐS: (C′ . VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc Học Huế 18 chuyên Quốc Học Huế - 2014: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông. trùng với gốc tọa độ. Tìm tọa độ B, C biết B C x x < . ĐS: ( ) ( ) 1; 1 , 5; 1 B C − − − VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc. N(2;8). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết đỉnh C có tung độ là một số nguyên. VINAMATH.COM Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Giáo viên: Nguyễn Trung Nghĩa - THPT chuyên Quốc

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan