Các chủ đề cơ bản ôn thi đại học môn lịch sử (FULL)

203 2.7K 0
Các chủ đề cơ bản ôn thi đại học môn lịch sử (FULL)

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 1 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN AOTRANGTB.COM Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 2 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN LÊ MẬU HÃN (Chủ biên) LÊ ĐÌNH HÀ - NG UYỄN HỒNG LIÊN - LÊ HỒNG SƠN CÁC CHỦ ĐỀ CƠ BẢN Ô N TH I ĐẠ I H ỌC VÀ CA O ĐẲ NG Môn: Lịch Sử NHÀ XUẤT BẢN G IÁO DỤC VIỆT NAM Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 3 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN Chịu trách n hiệm xuất bản : Chủ tịc h H ĐQT k iê m Tổ ng Giám đố c NGÔ TR ẦN ÁI Phó Tổ ng G iá m đố c kiêm Tổ ng b iên t ập NGU YỄN QU Ý T H AO Tổ ch ức bản thả o và chịu trách nh iệm nộ i du ng : Phó Tổ ng b iê n tập LÊ H ỮU TỈNH Giám đố c CTCP Đầu t ƣ v à P há t triể n G iáo dục H à Nộ i VŨ B Á KHÁNH Biên tập nội dun g và s ửa b ản in : BÙ I TU YẾT H ƢƠNG Thiết kế sách : NGU YỄN KIM TOÀN Trình bà y bìa : ĐINH THU Ỳ LINH Chế bản : CÔNG TY CỔ PH ẦN TH IẾT KẾ VÀ PH ÁT H ÀNH SÁCH GIÁO DỤ C Cô ng ty cổ ph ần Đầu t ƣ v à Ph át triển Gi áo d ục Hà Nộ i - Nh à xuất bản Giáo d ục Việ t Nam g iữ q uyền công bố tác ph ẩm . 67 - 2010 /CXB /18 - 08/GD M ã số : C3D06A 0 - Đ TH Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 4 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN Lời n ói đ ầu Cuố n sách Các ch ủ đề cơ bản ôn thi đạ i h ọc và cao đẳ ng m ôn Lịch sử n h ằm gi úp họ c sinh đã học xong ch ƣơng trình trun g họ c phổ thô ng , củng cố , ôn l uyện v à hệ thố ng ho á kiến th ức lị ch sử để ch uẩn bị thi v ào các trƣờn g đại họ c v à cao đẳn g . Cuố n sách đƣợc kế t cấu theo ba phần : Ph ần một : Các chủ đề cơ bản Kh ái q uát kiến th ức cơ bản theo ch ƣơng trình v à sách gi áo kho a Lị ch sử 12 ch ƣơng trì nh Ch uẩn v à Nâng cao ; cung cấp cho họ c sinh nh ững n ội d ung cơ bản , đồng thời có ch ú trọn g đến trọ ng tâm kiến th ức của từn g ch ủ đề . Ph ần h ai : Cá c đề ôn luyện Các c âu hỏ i đƣợc sắp xế p lại theo các đề v à h ƣớng d ẫn cách l àm bài bao gồm : Ph ần Lị ch sử th ế g iới gồm nh ững câu h ỏi về d iễn biến ch ính của l ịch sử mộ t n ƣớc v ới những sự k iện tiê u biểu q ua các thời kì của lị ch sử thế gi ới hiện đại, h o ặc nh ững v ấn đề n ổi bật của từn g kh u v ực m à các em học si nh cần gh i nhớ. Ph ần Lị ch sử V iệ t Nam gồm các câu h ỏi đề c ập đế n nh iều sự k iện lớn của l ịch sử d ân tộ c th ời hiện đại, hoặc n h ững th ời k ì lịch sử cụ th ể , h ay về m ộ t v ấn đề l ị ch sử cơ bản , xuy ên suố t nhiề u th ời kì nối tiế p nh au. Ph ần ba : Một số đề th i và o đại h ọc và ca o đẳn g Các tác g i ả đ ã s ƣu tầm m ộ t số đề thi v ào các trƣờn g đại h ọc v à cao đẳn g n ăm họ c 2008 - 2009 v à 2009 - 201 0 để họ c sinh th am khảo tro ng q uá trìn h ôn luyện . Nh ân cuốn sách đƣợc xuất bản , các t ác g iả xi n ch ân th ành cảm ơn Gi áo sƣ, Nh à g iáo nh ân d ân Đinh Xuân Lâ m đã đọ c v à g ó p cho nh iều ý kiến q uý báu. Cuốn sách chắc ch ắn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết, rất mong nhận đƣợc sự góp ý để l ần xuất bản sau cuốn sách đƣợc ho àn thiện hơn . Th ƣ từ xi n g ửi về : CÔNG TY CỔ PH ẦN ĐẦU TƢ VÀ PH ÁT TR IỂN GIÁO D Ụ C H À NỘI 187B - Giản g Võ - Hà Nộ i CÁC TÁC GIẢ Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 5 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN Phần một CÁ C CHỦ ĐỀ CƠ BẢ N LỊC H SỬ TH Ế G IỚ I H IỆN ĐẠ I TỪ N Ă M 194 5 Đ ẾN N Ă M 2000 S Ự H Ì N H T H À N H T R Ậ T T Ự T H Ế G I Ớ I M Ớ I SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 - 1949) I – HỘI NGHỊ IANTA (2–1945) + Hội n ghị h ọp ở Ian ta (L i ên Xô) từ n gày 4 đến 11 - 2 - 1945 v ới n guy ên thủ của 3 n ƣớc Li ên Xô, Mĩ v à Anh . + Nội dun g h ội n ghị : • Th oả th uận ti êu di ệt tận g ốc ch ủ n ghĩ a ph át xí t Đức v à ch ủ n ghĩ a quân phiệt Nh ật Bản ; Li ên Xô sẽ th am gi a ch ốn g Nhật sau khi kết th úc chiến tran h ở ch âu  u. • Th ành l ập Li ên hợp quốc. • Th oả th uận vi ệc đón g quân tại các n ƣớc nhằm gi ải gi áp quân đội ph át xí t v à ph ân chi a phạm vi ảnh hƣởn g ở ch âu  u và ch âu Á . + Nh ữn g quy ết đị nh của Hội n ghị Ian ta đã trở th ành kh uôn kh ổ của m ột trậ t tự th ế gi ới m ới đƣợc thi ết l ập tron g nh ữn g n ăm 1945 – 1947, th ƣờn g đƣợc gọi l à "Trật tự h ai cực Ian ta". II – SỰ THÀNH LẬP LIÊN HỢP QUỐC - Hội n ghị th ôn g qua Hi ến ch ƣơn g v à tuy ên bố th ành lập Li ên hợp quốc ở X a n Ph ra n x i x c ô ( 2 5 - 4 đ ế n 2 6 - 6 - 1 9 4 5 ) , H i ến c h ƣ ơn g c ó h i ệ u l ự c t ừ n g à y 2 4 - 1 0 - 1 9 4 5 . Từ 51 n ƣớc khi th ành l ập, đến 2006 có 192 n ƣớc. - Mục đí ch : Duy trì h oà bì nh v à an ni nh thế gi ới ; ph át tri ển các m ối quan h ệ hữu n ghị gi ữa các dân tộc v à ti ến h ành sự hợp tác quốc tế gi ữa các n ƣớc trên cơ sở tôn trọn g n guy ên tắc bì nh đẳn g v à quyền tự quy ết của các dân tộc. - Vai trò của L i ên hợp quốc : + Là một di ễn đàn hợp tác quốc tế đấu tranh để giữ gì n hoà bình, an ninh thế gi ới . + Li ên h ợp quốc có n hi ều cố gắn g tron g các h oạ t đ ộn g : • Gi ải quy ết các tran h chấp, x un g đột, ti ến h ành gi ải trừ quân bị . Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 6 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN • Th ủ ti êu chủ n ghĩ a th ực dân v à ch ủ n ghĩ a ph ân bi ệt ch ủn g tộc. • Gi úp đỡ các dân tộc v ề ki nh tế, v ăn h oá, gi áo dục, y tế, nh ân đạo. III – SỰ HÌNH THÀNH HAI HỆ THỐNG  Xà HỘI ĐỐI LẬP Trên l ãnh thổ ch âu  u đã hì nh th ành h ai kh u vực ảnh hƣởn g của Li ên Xô v à Mĩ với nhữn g con đƣờng ph át tri ển kh ác nh au : Đôn g  u x ã hội ch ủ n ghĩ a và Tây  u tƣ b ản ch ủ n ghĩ a. + L i ên X ô đ ã th i ế t l ậ p q u a n h ệ k i n h tế c h ặ t c h ẽ v ới c á c n ƣ ớ c Đ ôn g  u v à tớ i th á n g 1 - 1 9 4 9 th ì L i ên X ô v à c á c n ƣ ớ c Đ ôn g  u th à n h l ậ p H ội đ ồn g t ƣ ơ n g t r ợ k i n h tế ( S E V ) . + Mĩ th ực hi ện "K ế h oạch Mácsan" (4 - 1948 - 6 - 1952) n h ằm vi ện trợ ch o các n ƣớc Tây  u kh ôi phục ki nh tế v à tăn g cƣờn g ảnh h ƣởn g của Mĩ ở đây . L IÊ N X Ô V À C Á C N Ƣ Ớ C Đ Ô N G  U (1 9 4 5 - 1 9 9 1 ) L IÊN BA NG NGA (1991 - 2000 ) I – L IÊ N X Ô V À C ÁC N Ƣ Ớ C Đ Ô N G  U T Ừ NĂ M 1 9 4 5 Đ Ế N G I ỮA N H Ữ N G NĂM 1970 1. Liên Xô Công cuộc khôi phục kinh tế (1945 – 1950 ) – Li ên Xô chị u tổn th ất n ặn g n ề nh ất tron g cuộc chi ến tran h chốn g phát xí t : K h oản g 27 tri ệu n gƣời ch ết ; 1710 th ành ph ố, h ơn 70.000 l àn g m ạc, gần 32.000 nh à m áy , xí n ghiệp bị tàn ph á. Đời sốn g nh ân dân gặp nhi ều kh ó kh ăn . – Các n ƣớc ph ƣơn g Tây ti ến h ành "Chiến tran h lạnh ", bao v ây ki nh tế Li ên Xô. Tron g b ối cảnh ấy , Li ên Xô b uộc ph ải củn g cố quốc ph òn g, vừa ph ải h àn gắn vết th ƣơ n g chi ến tran h , vừa ph át tri ển ki nh tế. – Hoàn th ành thắn g l ợi kế h oạch 5 n ăm (1946 – 19 50) trƣớc th ời h ạn 9 th án g. – Sản x uất côn g n ghi ệp tăn g 73% so v ới m ức trƣớc chi ến tran h , sản x uất n ôn g n ghi ệp cũn g v ƣợt m ức trƣớc chi ến tran h ; năm 1949, chế tạo th ành côn g b om nguy ên tử. Liên Xô tiếp tục xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của CNXH ( từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 1970) Li ên Xô th ực hi ện nhi ều kế h oạch dài hạn nh ằm mục ti êu x ây dựn g cơ sở vật ch ất – kĩ th uật của CNXH v à đã trở th ành m ột đấ t n ƣớc h ùn g mạnh , có n ền côn g n ghiệp hi ện đại , n ôn g n ghi ệp ti ên tiến , kh oa h ọc – kĩ th uật ở trì nh độ cao. - Về c ôn g n ghiệp, đến đầu nh ữn g n ăm 1970, Li ên Xô trở th ành cƣờn g quốc côn g n ghiệp đứn g hàn g thứ h ai th ế gi ới (sau Mĩ ), - Về kh oa h ọc – kĩ th uật, n ăm 1957, Li ên Xô ph ón g th ành côn g vệ ti nh nh ân tạ o ; n ăm 1961, ph ón g th ành côn g tàu v ũ trụ cùn g v ới nh à du h ành Gagari n b ay v òn g quanh Trái đất. Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 7 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN - Về xã h ội , có những th ay đổi rõ rệt về cơ cấu giai cấp và dân trí : 1971, 3/4 số dân đạt trì nh độ trung h ọc và đại h ọc. Tình hình chính trị và chính sách đối ngoạ i của Li ên Xô - Về tì nh hì nh chí nh trị , từ sau Chi ến tran h thế gi ới th ứ h ai đến gi ữa nh ữn g năm 1970, nhì n ch un g ổn đị nh . Đản g Cộn g sản v à Nh à n ƣớc h oạt đ ộn g có hi ệu quả, gây đƣợc ni ềm ti n tron g nh ân dân - Về đ ối n goại , Li ên Xô l uôn thi h ành chí nh sách đối n goại h oà bì nh v à tí ch cực ủn g h ộ ph on g trà o cá ch mạn g th ế gi ới : 2. Các nƣ ớc Đông Âu - T rƣớc Chi ến tran h thế gi ới th ứ hai , h ầu h ết các nƣớc Đôn g  u đều l ệ th uộc v ào các n ƣớc ph ƣơn g Tây ; tron g chi ến tran h , các n ƣớc n ày đều bị phe ph át xí t chi ếm đón g. - Tron g những năm 1944 - 1945, nhân dân ở đây đã n ổi dậy ph ối hợp với quân đội Li ên Xô ti êu diệt b ọn phát xí t, gi ành chính quyền và th ành lập các Nhà nƣớc dân chủ nhân dân. - T r on g nh ữn g năm 1947 - 1949, các n ƣớc Đôn g Âu đều ti ến h ành nh ữn g cải cách dân ch ủ : cải cách ruộn g đất, quốc h ữu h oá các xí n ghiệp tƣ b ản n ƣớc n goài , th ực hi ện các quy ền tự d o dân ch ủ, Mặc dù bị các chí nh đản g tƣ sản ch ốn g ph á, đến nh ữn g n ăm 1948 – 1949 các n ƣớc n ày đều h oàn th ành cách m ạn g dân tộc dân ch ủ (gạt b ỏ đƣợc các đản g tƣ sản ra khỏi chí nh ph ủ, h oàn th ành cải cách ) v à b ƣớc v ào x ây dựn g CNXH. - Từ n ăm 1950 đến n ăm 1975, thực hi ện th ành công 5 kế h oạch 5 n ăm ; từ n hữn g n ƣớc n gh èo n àn , l ạc h ậu, các n ƣớc n ày trở th ành nh ữn g n ƣớc côn g – n ôn g n ghiệp ti ên ti ến . 3. Qua n hệ hợp tác g iữa các nƣ ớc XHCN ở châ u Âu Quan hệ hợp tác kinh tế, khoa học – kĩ thuật - Ngày 8 - 1 - 1949, H ội đồn g tƣơ n g trợ ki nh tế (S EV) đƣợc th ành lập. - Mục đí ch l à củn g cố, h oàn thi ện sự hợp tác gi ữa các n ƣớc x ã hội ch ủ n ghĩ a, th úc đẩy sự ti ến b ộ về ki n h tế v à kĩ th u ậ t, n ân g c a o m ứ c s ốn g c ủ a n h ân d ân cá c n ƣ ớ c th àn h vi ên . - T r on g h ơn 20 n ăm h oạt đ ộn g, SEV c ó n h ữn g đóng g óp l ớn đối với sự ph át tri ển của các n ƣớc th ành vi ên , tỉ trọn g sản x uất côn g n g h i ệ p tă n g t ừ 1 8 % l ên 3 3 % ( 1 9 5 1 – 1 9 7 3 ), tốc đ ộ tăn g trƣởn g côn g n ghiệp 10%/n ăm . Quan hệ hợp tác chính trị – quân sự - Tổ ch ức Hi ệp ƣớc Vácsav a đƣợc Li ên Xô v à các n ƣớc Đôn g  u th ành l ập n gày 14 - 5 - 1955. - Mục ti êu củn g cố tì nh h ữu n ghị , tăn g cƣờn g sức m ạnh của các nƣớc XHCN. - Tổ ch ức Hi ệp ƣớc Vácsav a trở th ành đối tr ọn g v ới NA TO, đón g v ai tr ò tr on g việc gi ữ gì n h oà bì nh, an ni nh ở ch âu  u và th ế gi ới . I I – LI ÊN X Ô V À C Á C N Ƣ ỚC Đ Ô N G  U T Ừ GI Ữ A N H Ữ N G N Ă M 1 9 7 0 Đ ẾN N Ă M 1 9 9 1 1. Liên Xô Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 8 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN Tình hình kinh tế – xã hội - Cuộc kh ủng h oản g năng l ƣợng (dầu m ỏ) thế gi ới năm 1973, sự phát tri ển nhanh ch óng của cách mạng kh oa h ọc – kĩ th uật đã tác độn g vào tì nh hì nh ki nh tế – xã h ội của thế gi ới , đặt ra thử thách khắc n ghiệt với tất cả các nƣớc l à phải cải cách để thí ch nghi , nếu kh ông sẽ tụt hậu, khủng h oảng. + L ực l ƣợn g sản x uất, trì nh độ kĩ th uật th ấp kém , năn g suất l ao đ ộn g th ấp, n ền ki nh tế mất cân đối , l ạm phát, . + Quan hệ sản x uất, ch ế độ quan l i êu b ao cấp, ph ân ph ối cào b ằn g kh ôn g kí ch thí ch tí nh chủ độn g, sán g tạo v à n ăn g l ực của n gƣời l ao độn g. + Xã h ội thi ếu dân ch ủ, thi ếu kỉ cƣơn g, đời sốn g nh ân dân kh ó kh ăn , Công cuộc cải tổ (1985 – 1991) - M.G oócb achốp l ên n ắm quy ền l ãnh đạo Đản g v à Nh à n ƣớc (3 1985) đã đƣa ra đƣ ờn g l ối cải t ổ. - Mục đí ch cải tổ : đ ổi m ới m ọi m ặt đời sốn g x ã h ội , x ây dựn g ch ủ n ghĩ a xã h ội nhƣ b ản ch ất của n ó. - Kết quả : D o sai l ầm tron g đƣờn g l ối v à ph ƣơn g ph áp (nh ƣ x a rời nh ữn g n guy ên tắc của CNXH, ch ỉ nhấn m ạnh v ào cải tổ chí nh trị , ), c ôn g cuộc cải tổ đã d ẫn tới th ất b ại , đất n ƣớc l âm v ào khủn g h oản g trầm tr ọn g, m ất ổn đị nh , ph ải th ực hi ện ch ế độ đa đản g, x un g đột sắc tộc , ch ế độ XHCN ở Li ên Xô tan rã. Sự tan rã của L iên bang Xô viết - Cu ộc đả o chí nh n gày 19 - 8 - 1991 d o m ột s ố n gƣời l ãnh đạo Đản g v à Nh à n ƣớc Li ên Xô ti ến h ành nh ằm l ật đổ Goócb ach ốp. Ngày 21 - 8 - 1991, cu ộc đả o chí nh th ất b ại . + Đản g Cộn g sản Li ên Xô bị đì nh chỉ h oạt đ ộn g (2 9 - 8 - 1991) ; chí nh quyền Xô viết bị tê l i ệt. + Các n ƣớc cộn g h oà tuy ên bố độc l ập. + Quốc h ội b ãi b ỏ Hi ệp ƣớc Li ên b an g n ăm 1922. + Cộn g đồn g các qu ốc gi a độc l ập (SNG) ra đời (21 - 12 - 1991) v ới 11 n ƣớc cộn g h oà th am gi a. + Ngày 25 - 12 - 1991 , l á cờ đỏ b úa l i ềm trên n óc đi ện Creml i bị h ạ x uốn g, đánh dấu sự tan vỡ của Li ên b an g Xô v i ết sau 74 n ăm tồn tại . 2. Các nƣ ớc Đông Âu từ giữa những năm 70 đến năm 1991 Nền ki nh tế các n ƣớc Đôn g  u bị suy th oái v à kh ủn g h oản g v ào cuối năm 1989 ; nh ân dân gi ảm l òn g ti n , sự bất bì nh tăn g l ên , nhiều n ƣớc đã xảy ra đấu tran h , đì nh côn g, đấ t n ƣớc kh ôn g ổn đị nh . - Cu ộc kh ủn g h oản g n ổ ra đầu ti ên ở Ba L an vào c uối năm 1988, sau đó l an ra các n ƣớc Hun ggari , Ti ệp Kh ắc, CHDC Đức, Rum ani , Bun gari , Anb ani . - Mí t ti nh , bi ểu tì nh , tuần h ành , b ãi côn g diễn ra dồn dập, đòi cải cách ki nh tế, đ òi th ực hi ện đa n guy ên chí nh trị , đòi tổn g tuy ển cử tự d o . - Kết quả : M ọi si nh h oạt đấ t n ƣớc bị tê l iệt, l âm vào khủn g h oản g toàn di ện , các nh à l ãnh đạo các n ƣớc Đôn g  u l ần l ƣợt tuy ên bố từ bỏ quy ền l ãnh đạo của Đả n g Cộn g sản , ch ấp nh ận đa n guy ên chí nh trị 3. Nguyên nhân tan r ã của chế độ XHCN ở Liên Xô và các nƣớc Đông Âu Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 9 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN - Nh ữn g sai lầm , thi ếu sót v ề mặt ki nh tế, x ã h ội l àm ch o sản x uất đì nh trệ , đời sốn g nh ân dân kh ôn g đƣợc cải thi ện , quy ền tự d o dân ch ủ kh ôn g đƣợc đảm b ảo, - K h ôn g b ắt kị p sự ph át tri ển của kh oa h ọc - kĩ th uật h iện đại . - K hi cải tổ lại ph ạm sai l ầm trên nhiều m ặt, l àm ch o kh ủn g h oản g càn g th êm nặn g n ề. - Sự ch ốn g ph á của các th ế lực ph ản độn g tron g v à n goài n ƣớc. - Hậu quả của sự tan rã của ch ế độ XHCN ở Li ên Xô v à Đ ôn g  u l à sự tổn th ất ch ƣa từn g có của ph on g trà o cộn g sản v à côn g nh ân quốc tế : Hệ th ốn g XHCN kh ôn g còn n ữa. III – LIÊN BANG NGA TỪ NĂM 1991 ĐẾN N ĂM 2000 - Li ên b an g Nga l à "quốc gi a kế tục Li ên Xô" tron g quan hệ quốc tế. - Về ki nh tế, từ n ăm 1992 Chí nh ph ủ th ực hi ện tƣ nh ân h óa n ền ki nh tế, th ực hi ện n ền ki nh tế thị trƣ ờn g, tốc đ ộ tăn g trƣởn g ki nh tế từ n ăm 1990 đến n ăm 1995 l à âm , từ n ăm 1997 b ắt đầu ph ục h ồi , đến n ăm 2000 tốc đ ộ tăn g l à 9%. - Về chí nh trị , từ n ăm 1992, tì nh hì nh chí nh trị kh ôn g ổn đị nh , từ n ăm 2000 tình hình đƣợc cải thi ện. - Về đ ối n goại : + Từ n ăm 1992 đến n ăm 1993, n ƣớc Nga th eo đu ổi chí nh sách đối n goại "đị nh h ƣớn g Đại Tây Dƣơng" n gả về các cƣờn g quốc ph ƣơ n g Tây . + T ừ n ă m 1 9 9 4 , n ƣ ớ c N g a c h u y ể n s a n g c h í n h s á c h đ ối n g o ại " đị n h h ƣ ớ n g  u - Á ", tăn g cƣờn g quan h ệ với các n ƣớc của cả h ai ch âu l ục. TRUNG QUỐC VÀ BÁ N ĐẢ O TRIỀU T IÊN I – TRUNG QUỐC 1. Sự t hành l ập nƣớc Cộng hoà Nhân dân Tr ung Hoa và thàn h tựu 10 năm đầu x ây dựng chế độ m ới (1949 - 1959) – Cuối n ăm 1949, cuộc n ội chi ến kết th úc, toàn bộ lục đị a Trun g Quốc đƣợc gi ải ph ón g, tập đ oàn Tƣởn g Giới Th ạch th áo chạy ra Đài L oan . Ngày 1 - 10 - 1949, n ƣớc Cộn g h oà nh ân dân Trun g Hoa đƣợc th ành l ập, đứn g đầu l à Ch ủ tị ch Mao T rạch Đôn g. - Nhi ệm v ụ của nh ân dân Trun g Quốc l à đƣa đất n ƣớc th oá t kh ỏi n gh èo n àn , l ạc h ậu, ph át tri ển ki nh tế – x ã h ội , v ăn h oá v à gi áo dục. - Nh ữn g cải cách v à b ƣớc đi để th ực hi ện nhi ệm vụ trên : cải cách ruộn g đất v à hợp tác h oá n ôn g n ghiệp, cải tạo côn g   th ƣơ n g n ghi ệp tƣ b ản tƣ d oan h , ti ến hành côn g n ghi ệp h oá, ph át tri ển v ăn h oá   gi áo d ục. - Th ành tựu : Cuối n ăm 1952, côn g cu ộc kh ôi ph ục ki nh tế th ành côn g, kế h oạch 5 n ăm (1953 – 1957) th u đƣợc th ành tựu to l ớn , b ộ mặt đất n ƣớc th ay đổi , đời sống n hân dân đƣợc cải thi ện . - Th ực hi ện chí nh sách đối n goại tí ch cực : Kí với Li ên Xô "Hi ệp ƣớc h ữu n ghị , đồn g m i nh v à tƣơ n g trợ Trun g – Xô" (14 - 2 - 1950), gi úp nhân dân Tri ều Ti ên chốn g Mĩ (1950 – 1953), gi úp nh ân dân Vi ệt Nam chốn g Ph áp, th am gi a Hội n ghị Băn g Đun g (1955) 2. Tr ung Quốc tr ong những năm k hông ổn địn h (1959 - 1978 ) Bản q uyền c ủa N hà X uất B ản G iáo Dục Việt Nam Download tài li󰗈u h󰗎c t󰖮p t󰖢i : http://aotrangtb.com 10 Hợp tác giữa N hà X uất Bả n Giáo Dục Việt Nam và Mạ ng đà o tạ o BEA.VN - Về đ ối n ội , từ n ăm 1959 Trun g Qu ốc l âm v ào tì nh trạn g kh ôn g ổn đị nh kéo dài 20 n ăm (1959 – 1978) trên các lĩ nh v ực ki nh tế, chí nh trị , xã hội . + Vi ệc th ực hi ện đƣờn g l ối "Ba n gọn cờ hồn g", cuộc "Đại cách m ạn g văn h oá v ô sản " (1966 – 1976) đã để lại nh ữn g h ậu quả n ghi êm trọn g v ề mọi m ặt v ới nh ân dân Trun g Quốc. - Về đ ối n goại , Trun g Quốc ti ếp tục ủn g h ộ cu ộc đ ấu tran h giải ph ón g dân tộc của n h ân dân Á , Phi , Mĩ La ti nh , nh ƣn g b ắt đầu c ó n h ữn g x un g đột v ới các n ƣớc l áng giền g. 3. Công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 Đƣờn g l ối mới đƣợc Đặn g Ti ểu Bì nh kh ởi x ƣớn g, Trun g ƣơ n g Đản g Cộn g sản th ôn g qua (12  1978), m ở đầu ch o côn g cuộc cải c á ch – m ở c ử a . - Nội dun g của cuộc cải cách : Lấy ph át tri ển ki nh tế l àm trun g tâm , ki ên trì bốn n guy ên tắc cơ b ản (con đƣờn g XHCN, ch uy ên chí nh dân chủ nhân dân , sự l ãnh đạo của Đản g Cộn g sản Trun g Quốc, ch ủ nghĩ a Mác-L êni n , tƣ tƣởn g Mao T rạch Đôn g) ; ti ến h ành cải cách – mở cửa, ch uy ển san g n ền ki nh tế thị trƣờn g XHCN. - Mục ti êu : Nh ằm hi ện đại h oá v à x ây dựn g CNXH m an g đặc sắc Trun g Qu ốc v ới m ục ti êu b i ến T ru n g Qu ốc th àn h q u ốc gi a gi àu m ạn h , dân ch ủ, v ăn m i nh . - Th ành tựu của c ôn g cuộc cải cách – mở cửa : + Sau 20 n ăm (1979 – 1998 ), n ền ki nh tế c ó b ƣớc ti ến nh anh ch ón g, đạt tốc đ ộ tăn g trƣởn g cao n h ất th ế gi ới ; th u n hập bì nh quân đầu n gƣời tăn g, + Kh oa h ọc - kĩ th uật, v ăn h oá v à gi áo dục đều đạ t th ành tựu quan trọn g, l à n ƣớc th ứ b a (sau Nga, Mĩ ) có tàu cùn g con n gƣời b ay v ào v ũ trụ . - Về đ ối n g oại , T run g Q u ốc c ó n hi ều th ay đ ổi th e o h ƣớn g h oà dị u : Năm 1979, Trun g Quốc thi ết l ập quan h ệ n goại gi ao v ới Mĩ ; từ n h ữn g n ăm 80 của th ế kỉ XX, T run g Quốc b ì nh th ƣờn g h oá v ới Li ên Xô, Vi ệt Nam , Môn g Cổ, kh ôi phục quan hệ n goại gi ao v ới m ột s ố n ƣớc. II – BÁN ĐẢO TRI ỀU TIÊN - Sau Chi ến tran h thế gi ới th ứ h ai , Tri ều Ti ên bị chi a th ành h ai m iền . Nh à nƣớc Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) đƣợc th ành lập ở phí a n am (8 1948), C ộn g h oà Dân chủ Nh ân dân Tri ều Ti ên ra đời ở phí a b ắc (9 1948). - Th án g 6 - 1950 , cu ộc chi ến tran h giữa hai mi ền bùn g n ổ, kéo dài h ơn 3 n ăm (1950 – 1953). Th án g 7 - 1953 , H i ệ p đị n h đì n h c h i ến đ ƣ ợ c k í k ế t g i ữ a h ai m i ền N am - B ắ c, l ấy vĩ tuy ến 38 l àm ranh giới quân sự. 1. Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Tr iều Tiên - Sau chi ến tran h , CHDCND Tri ều Ti ên b ƣớc v ào x ây dựn g đất n ƣớc v ới nhi ều kế h oạch dài h ạn . - Đặc đi ểm n ền ki nh tế : m an g tí nh kế h oạch h oá tậ p trun g cao độ, tập th ể h oá n ôn g n ghi ệp, côn g n ghiệp h oàn toàn do n h à n ƣớc quản l í , côn g n ghi ệp nặn g, đặc biệt c ôn g n ghiệp quốc ph òn g, đƣợc ch ú tr ọn g. Nền ki nh tế còn kh ó kh ăn , nhất l à n ạn thi ếu l ƣơn g thực, m ặc dù đƣợc tuy ên b ố mở cửa từ n ăm 1995. 2. Đại Hàn Dân Quốc (Hàn Quốc) - Nh ữn g n ăm 50 đầu 60 của th ế kỉ XX, ki nh tế – x ã h ội kh ó kh ăn . [...]... Trong lĩnh vực khoa học cơ bản : Nhiều phát minh lớn trong Tốn học, Vật lí học, Hố học, Sinh học, đã đƣợc ứng dụng vào kĩ thuật và sản xuất phục vụ con ngƣời, tạo nên những bƣớc nhảy vọt chƣa từng thấy – Tháng 3 - 1997, các nhà khoa học đã tạo ra đƣợc một con cừu bằng phương pháp sinh sản vơ tính – Tháng 6 - 2000, các nhà khoa học Anh, Pháp, Mĩ, Đức, Nhật Bản, Trung Quốc đã cơng bố "Bản đồ gen người"... theo chế độ dân chủ đại nghị tƣ sản, dựa trên ba ngun tắc cơ bản : chủ quyền của tồn dân, Thi n hồng có vai trò tƣợng trƣng, hồ bình và quyền cơ bản của con ngƣời đƣợc tơn trọng + Nhật Bản cam kết từ bỏ tiến hành chiến tranh, khơng đe doạ sử dụng vũ lực, khơng duy trì qn đội thƣờng trực, khơng đƣa qn ra nƣớc ngồi - Về kinh tế : Nhờ tiến hành những cuộc cải cách lớn, dựa vào nỗ lực của bản thân và viện... nhau của tất cả các khu vực, các quốc gia, các dân tộc trên thế giới - Những biểu hiện chủ yếu của xu thế tồn cầu hố : + Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế + Sự phát triển và tác động to lớn của các cơng ti xun quốc gia + Sự sáp nhập và hợp nhất các cơng ti thành những tập đồn lớn, nhất là các cơng ti khoa học – kĩ thuật, nhằm tăng khả năng cạnh tranh + Sự ra đời của các tổ chức liên... giữa cách mạng Việt Nam và cách mạng thế giới - Hạn chế : Luận cƣơng chƣa nêu đƣợc mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Đơng Dƣơng, khơng đƣa ngọn cờ dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp và cách mạng ruộng đất 4 Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của phong trào cách mạng 1930 – 1931 - Ý nghĩa lịch sử : + Khẳng định đƣờng lối đúng đắn của Đảng, quyền lãnh đạo cách mạng của giai cấp cơng nhân... cực : Làm trầm trọng thêm sự bất cơng xã hội (giàu – nghèo), làm cho mọi hoạt động và đời sống của con ngƣời kém an tồn hơn, tạo nguy cơ mất bản sắc dân tộc và độc lập, tự chủ của các quốc gia - Tồn cầu hố là thời cơ lịch sử Việt Nam cũng nằm trong xu thế đó, vì vậy phải biết nắm bắt cơ hội, vƣợt qua thách thức để đƣa đất nƣớc phát triển mạnh mẽ Bản quyền của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Download tài... thời cơ phát triển thuận lợi, vừa đối mặt với những thách thức vơ cùng gay gắt CÁCH MẠNG KHOA HỌC - CƠNG NGHỆ VÀ XU THẾ TỒN CẦU HỐ NỬA SAU THẾ KỈ XX I – CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CƠNG NGHỆ 1 Nguồn gốc và đặc điểm - Cuộc cách mạng khoa học – cơng nghệ ngày nay diễn ra là do những đòi hỏi của cuộc sống, của sản xuất nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất và tinh thần ngày càng cao của con ngƣời (tìm kiếm những cơng... Việt Nam mang tầm vóc lịch sử của một Đại hội thành lập Đảng Ngày 24 - 2 - 1930, theo đề nghị của Đơng Dƣơng Cộng sản liên đồn, tổ chức này đƣợc gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam - Việc thành lập Đảng là một bƣớc ngoặt vĩ đại trong lịch sử Việt Nam Từ đây, cách mạng giải phóng dân tộc đã đặt dƣới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, một Đảng có đƣờng lối cách mạng khoa học và sáng tạo, có tổ... tranh : còn lẻ tẻ, tự phát nhƣng đã thể hiện ý thức giai cấp, làm cơ sở cho các tổ chức, phong trào về sau Năm 1920, cơng nhân Sài Gòn – Chợ Lớn thành lập Cơng hội (bí mật) do Tơn Đức Thắng đứng đầu - Năm 1922, cơng nhân và viên chức các sở cơng thƣơng của tƣ nhân ở Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có trả lƣơng, cuộc bãi cơng của cơng nhân nhà máy dệt, nhà máy rƣợu, nhà máy xay xát gạo ở Nam Định,... chính trị các nƣớc Tây Âu ổn định, các nƣớc này đều có sự điều chỉnh trong đƣờng lối đối ngoại : mở rộng quan hệ hợp tác khơng chỉ với các nƣớc tƣ bản mà cả với các nƣớc Á, Phi, Mĩ Latinh cũng nhƣ các nƣớc Đơng Âu và SNG V – LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) Bản quyền của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Download tài li u h c t p t i : http://aotrangtb.com Hợp tác giữa Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam và Mạng đào... họp Đại hội tại Huế, quyết định lấy tên là Tân Việt cách mạng đảng (Đảng Tân Việt) - Chủ trƣơng của đảng nhằm đánh đổ đế quốc chủ nghĩa, thi t lập một xã hội bình đẳng và bác ái Đảng tập hợp những trí thức và thanh niên tiểu tƣ sản u nƣớc Địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì Bản quyền của Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam Download tài li u h c t p t i : http://aotrangtb.com Hợp tác giữa Nhà Xuất Bản Giáo . BEA.VN LÊ MẬU HÃN (Chủ biên) LÊ ĐÌNH HÀ - NG UYỄN HỒNG LIÊN - LÊ HỒNG SƠN CÁC CHỦ ĐỀ CƠ BẢN Ô N TH I ĐẠ I H ỌC VÀ CA O ĐẲ NG Môn: Lịch Sử NHÀ XUẤT BẢN G IÁO DỤC VIỆT NAM Bản q uyền c ủa N. n ói đ ầu Cuố n sách Các ch ủ đề cơ bản ôn thi đạ i h ọc và cao đẳ ng m ôn Lịch sử n h ằm gi úp họ c sinh đã học xong ch ƣơng trình trun g họ c phổ thô ng , củng cố , ôn l uyện v à hệ thố ng. kiến th ức lị ch sử để ch uẩn bị thi v ào các trƣờn g đại họ c v à cao đẳn g . Cuố n sách đƣợc kế t cấu theo ba phần : Ph ần một : Các chủ đề cơ bản Kh ái q uát kiến th ức cơ bản theo ch ƣơng

Ngày đăng: 16/02/2015, 15:03

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan