Tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử

70 2.6K 2
Tài liệu ôn thi đại học môn lịch sử

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

BÀI 1 NH NG CHUY N BI N M I V KINH T - XÃ H I VI TỮ Ể Ế Ớ Ề Ế Ộ Ở Ệ NAM T SAU CHI N TRANH TH GI I TH NH TỪ Ế Ế Ớ Ứ Ấ 1. Chính sách khai thác thu c đ a l n th hai c a th c dân Phápộ ị ầ ứ ủ ự 1.1. B i c nhố ả Sau chi n tranh th gi i th nh t, n c Pháp b t n th t n ng n : hàng lo t nhàế ế ớ ứ ấ ướ ị ổ ấ ặ ề ạ máy, đ ng sá, c u c ng và làng m c b tàn phá, s n xu t công nghi p b đình tr , l mườ ầ ố ạ ị ả ấ ệ ị ệ ạ phát tràn lan, giá c gia tăng.ả Đ nhanh chóng kh c ph c nh ng thi t h i, n đ nh tình hình kinh t - xã h i, chínhể ắ ụ ữ ệ ạ ổ ị ế ộ quy n Pháp đã ra s c khôi ph c và thúc đ y s n xu t trong n c, đ ng th i ề ứ ụ ẩ ả ấ ướ ồ ờ tăng c ngườ đ u t khai thác các n c thu c đ a c a Pháp Đông D ng và Châu Phiầ ư ướ ộ ị ủ ở ươ . 1.2. Chính sách khai thác c a Pháp Đông D ngủ ở ươ Sau chi n tranh th gi i th nh t, th c dân Pháp đã chính th c tri n khai ch ngế ế ớ ứ ấ ự ứ ể ươ trình khai thác l n th hai Đông D ng, trong đó có Vi t Nam;ầ ứ ở ươ ệ T b n Pháp đã tăng c ng đ u t vào Vi t Nam v i quy mô l n, trung ch y u vàoư ả ườ ầ ư ệ ớ ớ ủ ế lĩnh v c nông nghi p và khai thác khoáng s n: trong 6 năm (1924 - 1929), t ng s v n đ uự ệ ả ổ ố ố ầ t vào Đông D ng, trong đó ch y u là Vi t Nam lên đ n 4 t Ph - răng (tăng 6 l n soư ươ ủ ế ệ ế ỉ ờ ầ v i 20 năm tr c chi n tranh).ớ ướ ế Ch ng trình khai thác l n th hai đã làm bi n đ i m nh m n n kinh t Vi t Nam.ươ ầ ứ ế ổ ạ ẽ ề ế ệ 1.3. Ho t đ ng đ u t khai thác l n th hai Vi t Namạ ộ ầ ư ầ ứ ở ệ * Trong nông nghi pệ Năm 1927, s v n đ u t vào nông nghi p mà ch y u là l p các đ n đi n cao suố ố ầ ư ệ ủ ế ậ ồ ề lên đ n 400 tri u ph -răng, tăng 10 l n so v i tr c chi n tranh; di n tích cao su nămế ệ ờ ầ ớ ướ ế ệ 1930 tăng lên 120.000 ha (năm 1918: 15.000 ha) và nhi u công ty cao su m i ra đ i nh :ề ớ ờ ư Đ t Đ , Mis lanh, Công ty tr ng tr t cây nhi t đ i ấ ỏ ơ ồ ọ ệ ớ * Trong lĩnh v c khai mự ỏ * Ti u th công nghi p: ể ủ ệ Th c dân Pháp m thêm nhi u c s gia công, ch bi n:ự ở ề ơ ở ế ế + Nhà máy s i Nam Đ nh, H i Phòng; nhà máy r u Hà N i, Nam Đ nh, Hàợ ở ị ả ượ ở ộ ị Đông; nhà máy diêm Hà N i, Hàm R ng, B n Th y.ở ộ ồ ế ủ + Nhà máy đ ng Tuy Hòa, nhà máy xay xác, ch bi n g o Ch L n….ườ ế ế ạ ợ ớ * Th ng nghi p:ươ ệ Giao l u buôn bán n i đ a đ c đ y m nh, đ c bi t là ngo i th ng: tr c chi nư ộ ị ượ ẩ ạ ặ ệ ạ ươ ướ ế tranh, hàng hóa Pháp nh p vào Đông D ng chi m 37%, đ n năm 1930 đã lên đ n 63%.ậ ươ ế ế ế Pháp th c hi n chính sách đánh thu n ng đ i v i hàng hoá n c ngoài nh p vàoự ệ ế ặ ố ớ ướ ậ Vi t Nam đ t o thu n l i cho hàng hóa Pháp nh p kh u vào Vi t Nam.ệ ể ạ ậ ợ ậ ẩ ệ * Giao thông v n t i ậ ả ti p t c đ c đ u t phát tri n, đ c bi t là h th ng đ ngế ụ ượ ầ ư ể ặ ệ ệ ố ườ s t và đ ng th y nh m ph c v cho công cu c khai thác, v n chuy n v t li u và hàngắ ườ ủ ằ ụ ụ ộ ậ ể ậ ệ hoá. Các đô th đ c m r ng và c dân thành th cũng tăng nhanh.ị ượ ở ộ ư ị * Tài chính ngân hàng Ngân hàng Đông D ng n m quy n ch huy n n kinh t Đông D ng: n m quy nươ ắ ề ỉ ề ế ươ ắ ề phát hành gi y b c và có nhi u c ph n trong h u h t các công ty t b n Pháp ấ ạ ề ổ ầ ầ ế ư ả 1 T b n Pháp ư ả t p trung ậ đ u t vào ầ ư lĩnh v c khai ự thác than và khoáng s nả Các công ty than đã có tr c đây:ướ tăng c ng đ u t và khai ườ ầ ư thác. L p thêm nhi u công ty than m i:ậ ề ớ Công ty than H Long - ạ Đ ng Đăng; Công ty than và kim khí Đông D ng; Công ty than ồ ươ Tuyên Quang; Công ty than Đông Tri u.ề * Ngoài ra, th c dân Pháp còn bóc l t nhân dân ta b ng các lo i thu khóa n ng n .ự ộ ằ ạ ế ặ ề Nh v y, ngân sách Đông D ng thu đ c năm 1930 tăng g p 3 l n so v i năm 1912.ờ ậ ươ ượ ấ ầ ớ 2. Chính sách chính tr - xã h i và văn hoá – giáo d c c a th c dân Pháp ị ộ ụ ủ ự 2.1. Chính tr - xã h iị ộ M t m t, th c dân Pháp thi hành chính sách chuyên ch tri t đ , tăng c ng hộ ặ ự ế ệ ể ườ ệ th ng c nh sát, m t thám, nhà tù đ tr n áp các ho t đ ng cách m ng.ố ả ậ ể ấ ạ ộ ạ M t khác, ti n hành m t s c i cách chính tr - hành chính, lôi kéo m t b ph n đ aặ ế ộ ố ả ị ộ ộ ậ ị ch và t s n Vi t Nam tham gia vào H i đ ng qu n h t Nam kỳ, Vi n dân bi u B củ ư ả ệ ộ ồ ả ạ ở ệ ể ắ kỳ và Trung kỳ, khai thác vai trò c a b máy chính quy n phong ki n tay sai.ủ ộ ề ế 2.2. Văn hoá - giáo d cụ H th ng giáo d c Pháp - Vi t đ c m r ng t c p ti u h c đ n trung h c, caoệ ố ụ ệ ượ ở ộ ừ ấ ể ọ ế ọ đ ng và đ i h c, nh m đào t o ngu n nhân l c t i ch ph c v cho vi c khai thác và caiẳ ạ ọ ằ ạ ồ ự ạ ỗ ụ ụ ệ tr c a Pháp.ị ủ Cho phép hàng ch c t báo, t p chí b ng ch Qu c ng và ti ng Pháp ho t đ ng,ụ ờ ạ ằ ữ ố ữ ế ạ ộ khuy n khích xu t b n các sách báo c vũ ch tr ng “Pháp - Vi t đ hu ”, ế ấ ả ổ ủ ươ ệ ề ề gieo r c oắ ả t ng hòa bình và h p tác gi a chúng v i b n bù nhìn.ưở ợ ữ ớ ọ Các trào l u t t ng, khoa h c – kĩ thu t, văn hóa ngh thu t ph ng tây du nh pư ư ưở ọ ậ ệ ậ ươ ậ vào Vi t Nam. Bên c nh đó, chúng còn khuy n khích các ho t đ ng mê tín d đoan và tệ ạ ế ạ ộ ị ệ n n xã h i.ạ ộ Các y u t văn hóa truy n th ng, văn hóa m i ti n b , ngo i lai, nô d ch cùng t nế ố ề ố ớ ế ộ ạ ị ồ t i, đan xen và đ u tranh v i nhau.ạ ấ ớ 3. Nh ng chuy n bi n m i v kinh t và xã h i Vi t Namữ ể ế ớ ề ế ộ ệ 3.1. Chuy n bi n v kinh tể ế ề ế Th c dân Pháp đã du nh p vào Vi t Nam quan h s n xu t T b n ch nghĩa trongự ậ ệ ệ ả ấ ư ả ủ m t ch ng m c nh t đ nh đan xen v i quan h s n xu t phong ki n.ộ ừ ự ấ ị ớ ệ ả ấ ế Các ngành kinh t - kĩ thu t c a t b n Pháp Vi t Nam phát tri n h n tr c.ế ậ ủ ư ả ở ệ ể ơ ướ M c dù v y, n n kinh t Vi t Nam v n r t l c h u, m t cân đ i và l thu c vàoặ ậ ề ế ệ ẫ ấ ạ ậ ấ ố ệ ộ n n kinh t Pháp, nhân dân ta càng đói kh h n.ề ế ổ ơ 3.2. Chuy n bi n v giai c pể ế ề ấ Công cu c khai thác l n th hai c a th c dân Pháp đã làm cho xã h i Vi t Nam cóộ ầ ứ ủ ự ộ ệ s phân hoá sâu s c, bên c nh các giai c p cũ (Đ a ch - phong ki n và nông dân) đã xu tự ắ ạ ấ ị ủ ế ấ hi n các giai c p m i (T s n, ti u t s n và công nhân) v i quy n l i, đ a v và thái đệ ấ ớ ư ả ể ư ả ớ ề ợ ị ị ộ chính tr khác nhau.ị 3.2.1. Giai c p đ a ch - phong ki nấ ị ủ ế M t b ph n đ c th c dân Pháp dung d ng đ làm ch d a cho chúng, nên l cộ ộ ậ ượ ự ưỡ ể ỗ ự ự l ng này th ng đ tăng c ng c p đo t ru ng đ t, bóc l t nhân dân.ượ ườ ể ườ ướ ạ ộ ấ ộ Tuy v y, v n có m t b ph n đ a ch , nh t là đ a ch v a và nh có tinh th n yêuậ ẫ ộ ộ ậ ị ủ ấ ị ủ ừ ỏ ầ n c, s n sàng tham gia các phong trào ch ng Pháp và tay sai.ướ ẵ ố 3.2.2. Giai c p t s nấ ư ả M y năm sau khi chi n tranh k t thúc, giai c p t s n Vi t Nam đ c hình thành;ấ ế ế ấ ư ả ệ ượ h ph n l n là nh ng ti u ch trung gian làm th u khoán, đ i lí cho t b n Pháp,… đãọ ầ ớ ữ ể ủ ầ ạ ư ả tích lu v n và đ ng ra kinh doanh riêng tr thành t s n nh : B ch Thái B i, Nguy nỹ ố ứ ở ư ả ư ạ ưở ễ H u Thu, Tr ng Văn B n ữ ươ ề Giai c p t s n Vi t Nam tham gia nhi u lĩnh v c kinh doanh nh Công th ngấ ư ả ệ ề ự ư ươ (Tiên Long Th ng đoàn (Hu ), H ng Hi p h i xã (Hà N i), x ng ch xà phòng c aươ ế ư ệ ộ ộ ưở ế ủ Tr ng Văn B n (Sài Gòn)), kinh doanh ti n t (Ngân hàng Vi t Nam Nam Kì), Nôngươ ề ề ệ ệ ở nghi p và khai m (công ty c a B ch Thái B i, đ n đi n cao su c a Lê Phát Vĩnh vàệ ỏ ủ ạ ưở ồ ề ủ Tr n Văn Ch ng).ầ ươ 2 Ngay khi v a m i ra đ i giai c p t s n Vi t Nam đã b t b n Pháp chèn ép, kìmừ ớ ờ ấ ư ả ệ ị ư ả hãm nên s l ng ít, th c l c kinh t y u, n ng v th ng nghi p và sau m t th i gianố ượ ự ự ế ế ặ ề ươ ệ ộ ờ phát tri n thì b phân hoá thành hai b ph n:ể ị ộ ậ T s n m i b n:ư ả ạ ả Có quy n l i g n li n v i đ qu c nên h câu k t ch t ch v iề ợ ắ ề ớ ế ố ọ ế ặ ẽ ớ th c dân Pháp.ự T s n dân t c:ư ả ộ Kinh doanh đ c l p, b chèn ép. H có khuynh h ng dân t c vàộ ậ ị ọ ướ ộ dân ch và gi m t vai trò đáng k trong phong trào dân t c.ủ ữ ộ ể ộ 3.3.3. Giai c p ti u t s n thành th (Nh ng ng i buôn bán nh , viên ch c, triấ ể ư ả ị ữ ườ ỏ ứ th c, h c sinh, sinh viên )ứ ọ Sau chi n tranh, giai c p ti u t s n phát tri n nh y v t v s l ng; h b t b nế ấ ể ư ả ể ả ọ ề ố ượ ọ ị ư ả Pháp ráo ri t chèn ép, khinh r , b c đãi, đ i s ng b p bênh, d b phá s n và th t nghi p.ế ẽ ạ ờ ố ấ ễ ị ả ấ ệ H có tinh th n dân t c, ch ng th c dân và tay sai. Đ c bi t b ph n h c sinh, sinhọ ầ ộ ố ự ặ ệ ộ ậ ọ viên, tri th c có đi u ki n, kh năng ti p xúc v i các t t ng ti n b nên có tinh th nứ ề ệ ả ế ớ ư ưở ế ộ ầ hăng hái tham gia cách m ng.ạ 3.3.4. Giai c p nông dân (90% dân s )ấ ố B đ qu c và phong ki n áp b c bóc l t n ng n d n đ n b n cùng hoá và phá s nị ế ố ế ứ ộ ặ ề ẫ ế ầ ả trên quy mô l n. M t b ph n tr thành tá đi n cho đ a ch - phong ki n, m t b ph nớ ộ ộ ậ ở ề ị ủ ế ộ ộ ậ nh r i b làng quê vào làm vi c trong các nhà máy, đ n đi n, h m m c a t s n => Trỏ ờ ỏ ệ ồ ề ầ ỏ ủ ư ả ở thành công nhân. H có mâu thu n sâu s c v i đ qu c, phong ki n và s n sàng n i lên đ u tranh gi iọ ẫ ắ ớ ế ố ế ẵ ỗ ấ ả phóng dân t c.ộ 3.3.5. Giai c p công nhânấ Giai c p công nhân ngày càng phát tri n. Tr c chi n tranh, giai công nhân Vi tấ ể ướ ế ệ Nam kho ng 10 v n ng i, đ n năm 1929 tăng lên đ n 22 v n.ả ạ ườ ế ế ạ Ngoài nh ng đ c tr ng chung c a giai c p công nhân th gi i, giai c p công nhânữ ặ ư ủ ấ ế ớ ấ Vi t Nam còn có nh ng nét riêng:ệ ữ + Có quan h g n bó t nhiên v i giai c p nông dân.ệ ắ ự ớ ấ + Ch u s áp b c bóc l t n ng n c a đ qu c, phong ki n và t b n ng i Vi t.ị ự ứ ộ ặ ề ủ ế ố ế ư ả ườ ệ + K th a truy n th ng b t khu t, anh hùng c a dân t c.ế ừ ề ố ấ ấ ủ ộ + S m ti p thu nh ng nh h ng c a phong trào cách m ng th gi i.ớ ế ữ ả ưở ủ ạ ế ớ Là m t giai c p m i, nh ng công nhân đã s m tr thành m t l c l ng chính tr đ cộ ấ ớ ư ớ ở ộ ự ượ ị ộ l p, th ng nh t, t giác và v n lên n m quy n lãnh đ o cách m ng Vi t Nam đi theoậ ố ấ ự ươ ắ ề ạ ạ ệ khuynh h ng ti n b .ướ ế ộ Tóm l i,ạ T sau chi n tranh th gi i th nh t đ n cu i nh ng năm 20 c a th kừ ế ế ớ ứ ấ ế ố ữ ủ ế ỉ XX, Vi t Nam có nh ng chuy n bi n quan tr ng trên t t c các lĩnh v c: kinh t , xã h i,ệ ữ ể ế ọ ấ ả ự ế ộ văn hóa, giáo d c. Nh ng mâu thu n trong xã h i Vi t Nam ngày càng sâu s c, đ c bi t làụ ữ ẫ ộ ệ ắ ặ ệ mâu thu n gi a dân t c Vi t Nam v i th c dân Pháp và tay sai, đ y tinh th n cách m ngẫ ữ ộ ệ ớ ự ẩ ầ ạ c a đ i b ph n nhân dân Vi t Nam lên m t đ cao m i.ủ ạ ộ ậ ệ ộ ộ ớ Câu h i và bài t pỏ ậ : 1. D i tác đ ng c a đ t khai thác thu c đ a l n th hai c a th c dân Pháp, tìnhướ ộ ủ ợ ộ ị ầ ứ ủ ự hình giai c p c a xã h i Vi t Nam có gì thay đ i? (Đ thi tuy n sinh Đ i h c Qu c giaấ ủ ộ ệ ổ ề ể ạ ọ ố Hà N i năm 2001).ộ 2. Thái đ c a các giai c p trong xã h i Vi t Nam đ i v i s th ng tr c a th cộ ủ ấ ộ ệ ố ớ ự ố ị ủ ự dân Pháp và tay sai. 3. Trình bày chính sách đ u t khai thác thu c đ a l n th hai c a Pháp và tác đ ngầ ư ộ ị ầ ứ ủ ộ c a nó đ n tình hình kinh t Vi t Nam.ủ ế ế ệ 3 BÀI 2 PHONG TRÀO DÂN T C DÂN CH VI T NAMỘ Ủ Ở Ệ T NĂM 1919 Đ N NĂM 1925Ừ Ế 1. B i c nh qu c t và tác đ ng c a nó đ n Vi t Nam.ố ả ố ế ộ ủ ế ệ Tháng 11/1917, cách m ng tháng M i Nga thành công, đ a giai c p công nông lênạ ườ ư ấ n m chính quy n và xây d ng ch nghĩa xã h i, bi n h c thuy t c a Mác thành hi nắ ề ự ủ ộ ế ọ ế ủ ệ th c.ự Tháng 2/1919, Qu c t c ng s n (Qu c t 3) thành l p. D i s lãnh đ o c a Qu cố ế ộ ả ố ế ậ ướ ự ạ ủ ố t III, phong trào cách m ng vô s n th gi i phát tri n nhanh chóng:ế ạ ả ế ớ ể Tháng 12/1920, Đ ng c ng s n Pháp thành l p.ả ộ ả ậ Năm 1921, Đ ng c ng s n Trung Qu c ra đ i.ả ộ ả ố ờ T năm 1923 tr đi, m t s n i dung c b n c a ch nghĩa Mác - Lênin đã đ c duừ ở ộ ố ộ ơ ả ủ ủ ượ nh p vào Vi t Nam qua m t s sách báo c a Đ ng c ng s n Pháp và Đ ng c ng s nậ ệ ộ ố ủ ả ộ ả ả ộ ả Trung Qu c và tác đ ng tr c ti p đ n m t s trí th c Vi t Nam yêu n c n c ngoàiố ộ ự ế ế ộ ố ứ ệ ướ ở ướ mà tiêu bi u là Nguy n Ái Qu c.ể ễ ố 2. Phong trào dân t c dân ch trong n c do giai c p t s n dân t c và ti u tộ ủ ướ ấ ư ả ộ ể ư s n lãnh đ o giai đo n 1919 – 1925ả ạ ạ Nh ng năm sau chi n tranh th gi i th nh t, phong trào dân t c dân ch do giai c pữ ế ế ớ ứ ấ ộ ủ ấ t s n dân t c và ti u t s n lãnh đ o di n ra khá m nh m :ư ả ộ ể ư ả ạ ễ ạ ẽ 2.1. Phong trào c a giai c p t s n dân t củ ấ ư ả ộ Đ ch ng l i s chèn ép, kìm hãm c a Pháp, v n lên giành l y v trí khá h n vể ố ạ ự ủ ươ ấ ị ơ ề kinh t - chính tr trong xã h i, giai c p t s n dân t c đã phát đ ng nhi u ho t đ ng đ uế ị ộ ấ ư ả ộ ộ ề ạ ộ ấ tranh sôi n i:ổ + Phong trào ch n h ng n i hoá, bài tr ngo i hoá di n ra vào năm 1919.ấ ư ộ ừ ạ ễ + Ch ng đ c quy n th ng c ng Sài Gòn (1923).ố ộ ề ươ ả + Ra m t s t báo đ làm di n đàn đ u tranh nh : Di n dàn Đông D ng, Ti ngộ ố ờ ể ễ ấ ư ễ ươ ế vang An Nam + Thành l p Đ ng L p Hi n đ t p h p l c l ng đ u tranh đòi t do, dân ch ậ ả ậ ế ể ậ ợ ự ượ ấ ự ủ Phong trào di n ra khá r m r , nh ng khi th c dân Pháp nh ng b cho h m t s ítễ ầ ộ ư ự ượ ộ ọ ộ ố quy n l i thì nh ng ng i lãnh đ o đã th a hi p và ng ng đ u tranh.ề ợ ữ ườ ạ ỏ ệ ừ ấ 2.2. Phong tràoTi u t s n tri th cể ư ả ứ Ngày 19/6/1924, ti ng bom Sa Di n (Qu ng Châu – Trung Qu c) c a Ph m H ngế ệ ả ố ủ ạ ồ Thái đã nhóm l i ng n l a đ u tranh và đánh th c lòng yêu n c, m màng cho m t th iạ ọ ử ấ ứ ướ ở ộ ờ kỳ đ u tranh m i c a cách m ng Vi t Nam;ấ ớ ủ ạ ệ trong n c, nh ng tri th c Vi t Nam yêu n c đã t p h p các l c l ng yêuỞ ướ ữ ứ ệ ướ ậ ợ ự ượ n c ti n b , thành l p nên nhi u t ch c chính tr nh : H i Ph c Vi t, Đ ng Thanhướ ế ộ ậ ề ổ ứ ị ư ộ ụ ệ ả Niên, ra m t s t báo nh Chuông Rè, An Nam, Ng i nhà quê đ đ u tranh đòi t doộ ố ờ ư ườ ể ấ ự dân ch .ủ Tiêu bi u nh t là cu c đ u tranh đòi th c Phan B i Châu (1925) và đám tang cể ấ ộ ấ ả ụ ộ ụ Phan Chu Trinh (1926). => T t c h at đ ng đ u tranh do t ng l p ti u t s n t ch c đ u th t b i vì tấ ả ọ ộ ấ ầ ớ ể ư ả ổ ứ ề ấ ạ ổ ch c không ch t ch , thi u m t đ ng l i chính tr rõ ràng.ứ ặ ẽ ế ộ ườ ố ị S th t b i c a phong trào dân ch công khai trong giai đ an 1919 – 1925 do giaiự ấ ạ ủ ủ ọ c p t s n và ti u t s n lãnh đ o đã cho th y s b t c v l c l ng lãnh đ o và conấ ư ả ể ư ả ạ ấ ự ế ắ ề ự ượ ạ đ ng gi i phóng dân t c c a cách m ng Vi t Nam.ườ ả ộ ủ ạ ệ 3. Phong trào công nhân t ng b c tr ng thành, s n sàng ti p nh n Chừ ướ ưở ẵ ế ậ ủ nghĩa Mác-Lênin và lãnh đ o cách m ng Vi t Namạ ạ ệ 4 Cùng v i phong trào đ u tranh c a giai c p t s n và ti u t s n, phong trào đ uớ ấ ủ ấ ư ả ể ư ả ấ tranh c a giai c p công nhân Vi t Nam cũng t ng b c tr ng thành:ủ ấ ệ ừ ướ ưở + Năm 1919, công nhân nhi u n i đã đ u tranh đòi tăng l ng, gi m gi làm,ở ề ơ ấ ươ ả ờ nh ng v n còn mang tính l t , thi u t ch c và liên k t. (25 v đ u tranh)ư ẫ ẻ ẻ ế ổ ứ ế ụ ấ + Năm 1920, công nhân Sài Gòn - Ch L n đã thành l p Công h i đ (bí m t) doợ ớ ậ ộ ỏ ậ Tôn Đ c Th ng đ ng đ u.ứ ắ ứ ầ + Năm 1922: công nhân viên ch c các s công th ng t nhân B c kỳ đòi trứ ở ở ươ ư ắ ả l ng ngày ch nh t, th nhu m Ch L n bãi công.ươ ủ ậ ợ ộ ở ợ ớ + Năm 1924: công nhân d t, r u Nam Đ nh, Hà N i, H i D ng bãi công.ệ ượ ở ị ộ ả ươ + Đ c bi t, tháng 8/1925, công nhân Ba Son (Sài Gòn) đã l y c đòi quy n l i đ bãiặ ệ ấ ớ ề ợ ể công nh m ngăn c n tàu chi n c a Pháp ch quân sang đàn áp phong trào đ u tranh c aằ ả ế ủ ở ấ ủ các th y th Trung Qu c => Cu c bãi công k t thúc th ng l i v i s h ng ng và h trủ ủ ố ộ ế ắ ợ ớ ự ưở ứ ỗ ợ c a công nhân các ngành khác Sài Gòn.ủ ở Đây là cu c bãi công có t ch c và m c tiêu chính tr rõ ràng, không còn mang tính tộ ổ ứ ụ ị ự phát, vì m c đích kinh t đ n thu n nh tr c đây. S ki n này đánh d u b c chuy nụ ế ơ ầ ư ướ ự ệ ấ ướ ể quan tr ng c a giai c p công nhân Vi t Nam.ọ ủ ấ ệ S l n m nh v quy mô và tr ng thành v t ch c và chính tr c a phong trào côngự ớ ạ ề ưở ề ổ ứ ị ủ nhân Vi t Nam là đi u ki n thu n l i cho quá trình truy n bá và phát tri n ch nghĩa Mác-ệ ề ệ ậ ợ ề ể ủ Lênin Vi t Nam c a Nguy n Ái Qu c trong giai đo n sau này.ở ệ ủ ễ ố ạ 4. Ho t đ ng yêu n c c a Nguy n Ái Qu c (1919 - 1924) n c ngoàiạ ộ ướ ủ ễ ố ở ướ Ngày 5/6/1911, Nguy n T t Thành v i tên g i m i là Văn Ba đã r i c ng Nhà R ngễ ấ ớ ọ ớ ờ ả ồ trên con tàu v n t i La-tus-trê-vin đ sang các n c ph ng Tây.ậ ả ể ướ ươ T 1911 đ n 1917, Ng i đ n nhi u n c Châu Phi, Châu Mĩ và đ n cu i nămừ ế ườ ế ề ướ ở ế ố 1917 Ng i tr v Pháp và gia nh p Đ ng xã h i Pháp.ườ ở ề ậ ả ộ Ngày 18/6/1919, Nguy n Ái Qu c cùng v i các chí sĩ cách m ng Vi t Nam t i Phápễ ố ớ ạ ệ ạ đã g i t i H i ngh Vec-xai “B n yêu sách c a nhân dân An Nam” đòi Chính ph Phápử ớ ộ ị ả ủ ủ th a nh n các quy n t do, dân ch , quy n bình đ ng c a dân t c Vi t Nam. Nh ng b nừ ậ ề ự ủ ề ẳ ủ ộ ệ ư ả yêu sách đã không đ c ch p nh n.ượ ấ ậ Tháng 7/1920, Ng i đ c b n “S th o l n th nh t Lu n c ng v v n đ dânườ ọ ả ơ ả ầ ứ ấ ậ ươ ề ấ ề t c và thu c đ a” c a Lênin, t đó Ng i tin theo Lênin và đ ng v phía Qu c t c ngộ ộ ị ủ ừ ườ ứ ề ố ế ộ s n.ả Tháng 12/1920, t i Đ i h i Đ ng xã h i Pháp Tua, Nguy n Ái Qu c đã b phi uạ ạ ộ ả ộ ở ễ ố ỏ ế tán thành vi c gia nh p Qu c t 3, và tham gia sáng l p Đ ng c ng s n Pháp, Ng i trệ ậ ố ế ậ ả ộ ả ườ ở thành ng i C ng s n Vi t Nam đ u tiên.ườ ộ ả ệ ầ Nguy n Ái Qu c đã tìm th y ch nghĩa Mác-Lênin m t con đ ng m i cho phongễ ố ấ ở ủ ộ ườ ớ trào cách m ng gi i phóng dân t c Vi t Nam đó là ạ ả ộ ở ệ Con đ ng cách m ng vô s nườ ạ ả . Năm 1921, Nguy n Ái Qu c sáng l p ra H i Liên hi p các dân t c thu c đ a Pháp.ễ ố ậ ộ ệ ộ ộ ị ở Năm 1922, ra báo “Ng i cùng kh ” đ v ch tr n t i ác c a Ch nghĩa đ qu c.ườ ổ ể ạ ầ ộ ủ ủ ế ố Ngoài ra còn vi t bài cho các báo “Nhân đ o”, “Đ i s ng” và vi t cu n “B n án ch đế ạ ờ ố ế ố ả ế ộ th c dân Pháp” ự Năm 1923, Ng i đi Liên Xô d H i ngh Qu c t nông dân và l i làm vi c t iườ ự ộ ị ố ế ở ạ ệ ạ Qu c t 3, vi t bài cho báo S th t, T p chí th tín Qu c t ố ế ế ự ậ ạ ư ố ế Năm 1924, Ng i d Đ i h i Qu c t c ng s n l n th V.ườ ự ạ ộ ố ế ộ ả ầ ứ Tháng 11/1924, Nguy n Ái Qu c v Qu ng Châu (Trung Qu c), chu n b cho vi cễ ố ề ả ố ẩ ị ệ truy n bá ch nghĩa Mác-Lênin vào Vi t Nam.ề ủ ệ Câu h i và bài t pỏ ậ : Xem ph n bài t p c a bài 3ở ầ ậ ủ 5 BÀI 3 PHONG TRÀO CÁCH M NG VI T NAM TRONG NH NGẠ Ệ Ữ NĂM TR C THÀNH L P Đ NG (1925 – 1930)ƯỚ Ậ Ả 1. S phát tri n c a khuynh h ng cách m ng vô s n và phong trào công nhânự ể ủ ướ ạ ả 1.1. H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niênộ ệ ạ 1.1.1. Nguy n Ái Qu c thành l p H i Vi t Nam cách m ng thanh niênễ ố ậ ộ ệ ạ Sau khi tr v Qu ng Châu – Trung Qu c (1/11/1924), Nguy n Ái Qu c đã ti p xúcở ề ả ố ễ ố ế v i các nhà cách m ng Vi t Nam đây cùng v i m t s thanh niên Vi t Nam hăng háiớ ạ ệ ở ớ ộ ố ệ m i t trong n c sang.ớ ừ ướ Tháng 2/1925, Nguy n Ái Qu c đã l a ch n m t s thanh niên Vi t Nam tích c c đễ ố ự ọ ộ ố ệ ự ể tuyên truy n giác ng h và l p ra t ch c “C ng s n đoàn”.ề ộ ọ ậ ổ ứ ộ ả Tháng 6/1925, Nguy n Ái Qu c đã thành l p H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên,ễ ố ậ ộ ệ ạ trong đó t ch c “C ng s n đoàn” là nòng c t và ra tu n báo Thanh niên làm c quanổ ứ ộ ả ố ầ ơ tuyên truy n c a H i.ề ủ ộ 1.1.2. Truy n bá ch nghĩa Mác - Lênin vào Vi t Namề ủ ệ T năm 1924 đ n năm 1927, Ng i đã tr c ti p m nhi u l p hu n luy n chính tr ,ừ ế ườ ự ế ở ề ớ ấ ệ ị đào t o đ c 75 thanh niên Vi t Nam thành nh ng chi n sĩ cách m ng đ truy n bá chạ ượ ệ ữ ế ạ ể ề ủ nghĩa Mác-Lênin vào Vi t Nam, chu n b cho vi c thành l p chính đ ng c a giai c p côngệ ẩ ị ệ ậ ả ủ ấ nhân Vi t Nam.ệ Đ u năm 1927, Nguy n Ái Qu c đã t p h p nh ng bài gi ng trong các l p đào t oầ ễ ố ậ ợ ữ ả ớ ạ cán b Qu ng Châu và in thành tác ph m “Đ ng Cách M nh”.ộ ở ả ẩ ườ ệ N i dung c b n c a tác ph m “Đ ng Cách M nh”:ộ ơ ả ủ ẩ ườ ệ * Ba t t ng c b n c a cách m ng Vi t Nam:ư ưở ơ ả ủ ạ ệ Cách m nh là s nghi p c a qu n chúng đông đ o, nên ph i đ ng viên, t ch c vàệ ự ệ ủ ầ ả ả ộ ổ ứ lãnh đ o qu n chúng vùng d y đánh đ các giai c p áp b c, bóc l t.ạ ầ ậ ổ ấ ứ ộ Cách m ng ph i có Đ ng c a ch nghĩa Mác-Lênin lãnh đ o. ạ ả ả ủ ủ ạ Cách m ng trong n c c n ph i đoàn k t v i giai c p vô s n th gi i và là m tạ ướ ầ ả ế ớ ấ ả ế ớ ộ b ph n c a cách m ng th gi i.ộ ậ ủ ạ ế ớ * Sáu m c đích nói cho đ ng bào ta bi t rõ:ụ ồ ế Vì sao chúng ta mu n s ng thì ph i làm cách m nh?ố ố ả ệ Vì sao cách m nh là vi c chung c a c dân chúng ch không ph i là vi c c a m tệ ệ ủ ả ứ ả ệ ủ ộ hai ng i?ườ Đem l ch s cách m nh các n c làm g ng cho chúng ta soi.ị ử ệ ướ ươ Đem phong trào th gi i nói cho đ ng bào ta rõ.ế ớ ồ Ai là b n ta và ai là thù ta?ạ Cách m nh thì ph i làm nh th nào?ệ ả ư ế Năm 1926, H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên đã có nh ng t ch c c s nhi uộ ệ ạ ữ ổ ứ ơ ở ở ề trung tâm l n trong n c (Hà N i, H i Phòng, Sài Gòn )ớ ướ ộ ả Song song v i vi c phát tri n c s h i trong n c, tác ph m “Đ ng Cách M nh”ớ ệ ể ơ ở ộ ướ ẩ ườ ệ và tu n báo Thanh Niên đ c bí m t đ a v n c đ tuyên truy n và ph bi n ch nghĩaầ ượ ậ ư ề ướ ể ề ổ ế ủ Mác-Lênin vào giai c p vô s n.ấ ả Năm 1928, H i Vi t Nam Cách M ng Thanh Niên th c hi n ch tr ng “Vô s nộ ệ ạ ự ệ ủ ươ ả hoá”: Đ a h i viên đã đ c đào t o vào các nhà máy, h m m , đ n đi n , cùng s ng, laoư ộ ượ ạ ầ ỏ ồ ề ố đ ng v i công nhân đ t rèn luy n, đ ng th i tr c ti p truy n bá ch nghĩa Mác-Lêninộ ớ ể ự ệ ồ ờ ự ế ề ủ vào giai c p công nhân Vi t Nam.ấ ệ Đ n tháng 5/1929, H i đã có t ch c c s h u kh p c n c.ế ộ ổ ứ ơ ở ầ ắ ả ướ 1.2. Phong trào công nhân tr thành m t l c l ng đ c l p 1925 - 1929ở ộ ự ượ ộ ậ 6 Nh ng ho t đ ng truy n bá ch nghĩa Mác – Lênin c a H i Vi t Nam Cách m ngữ ạ ộ ề ủ ủ ộ ệ ạ Thanh niên đã tác đ ng m nh m đ n s giác ng chính tr c a giai c p công nhân Vi tộ ạ ẽ ế ự ộ ị ủ ấ ệ Nam. Thêm vào đó là s tác đ ng tr c ti p c a cu c cách m ng dân t c dân ch Qu ngự ộ ự ế ủ ộ ạ ộ ủ ở ả Châu và nh ng Ngh quy t v phong trào cách m ng các n c thu c đ a c a Đ i h iữ ị ế ề ạ ở ướ ộ ị ủ ạ ộ Qu c t C ng s n l n th 5 , phong trào công nhân Vi t Nam phát tri n m nh m h nố ế ộ ả ầ ứ ệ ể ạ ẽ ơ trong giai đo n 1926 – 1929:ạ * Trong hai năm 1926 – 1927: Nhi u cu c bãi công c a công nhân viên ch c đã nề ộ ủ ứ ổ ra liên ti p nhi u n i nh : Nhà máy s i Nam Đ nh, đ n đi n cao su Cam Triêm, Phúế ở ề ơ ư ợ ị ồ ề Ri ng, đ n đi n cà phê Rayan (Thái Nguyên).ề ồ ề * Trong hai năm 1928 – 1929: Có đ n 40 cu c đ u tranh n ra trên kh p c n c,ế ộ ấ ổ ắ ả ướ tiêu bi u nh các cu c bãi công c a công nhân nhà máy ximăng, s i H i Phòng, nhà máyể ư ộ ủ ở ợ ả s i Nam Đ nh, nhà máy diêm - c a B n Th y, đóng xe l a Tr ng Thi (Vinh), X ng s aợ ị ư ế ủ ử ườ ưở ử ch a ôtô Avia (Hà N i), X ng đóng, s a ch a tàu Ba Son (Sài Gòn), Đ n đi n Phúữ ộ ưở ử ữ ồ ề Ri ng.ề Đ c đi m c a phong trào công nhân trong giai đo n này là đã v t ra kh i ph m viặ ể ủ ạ ượ ỏ ạ c a m t nhà máy, công x ng, b c đ u có s liên k t gi a nhi u ngành, nhi u đ aủ ộ ưở ướ ầ ự ế ữ ề ề ị ph ng và đã tr thành m t phong trào liên t c, m nh m . ươ ở ộ ụ ạ ẽ Đi u đó ch ng t trình đề ứ ỏ ộ giác ng c a công nhân đã nâng lên rõ r t và giai c p công nhân đã tr thành m tộ ủ ệ ấ ở ộ l c l ng chính tr đ c l p.ự ượ ị ộ ậ Cùng v i s l n m nh và tr ng thành c a phong trào công nhân, phong trào đ uớ ự ớ ạ ưở ủ ấ tranh c a nông dân, ti u t s n và các t ng l p yêu n c khác cũng phát tri n, t o nênủ ể ư ả ầ ớ ướ ể ạ m t làn sóng cách m ng dân t c kh p c n c.ộ ạ ộ ắ ả ướ 2. Phong trào đ u tranh do t s n và ti u t s n lãnh đ o (1925 - 1930).ấ ư ả ể ư ả ạ 2.1. Tân Vi t Cách M ng Đ ng và s phân hoá c a nóệ ạ ả ự ủ Cùng v i s ra đ i c a H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên n c ngoài, thángớ ự ờ ủ ộ ệ ạ ở ướ 7/1925, t i Vinh (Ngh An), nhóm chính tr ph m Trung kỳ và các sinh viên tr ng Caoạ ệ ị ạ ở ườ đ ng S ph m Hà N i đã thành l p H i Ph c Vi t.ẳ ư ạ ộ ậ ộ ụ ệ Đây là m t t ch c yêu n c, nh ng khi m i thành l p, H i ch a có l p tr ng rõộ ổ ứ ướ ư ớ ậ ộ ư ậ ườ ràng. Sau cu c đ u tranh đòi th c Phan B i Châu (11/1925), th c dân Pháp đã phát hi nộ ấ ả ụ ộ ự ệ và theo dõi, phá ho i, nên H i đã đ i tên thành H i H ng Nam.ạ ộ ổ ộ ư Trong quá trình ho t đ ng, H i H ng Nam đã ch u tác đ ng m nh m c a l pạ ộ ộ ư ị ộ ạ ẽ ủ ậ tr ng, t t ng cách m ng vô s n c a H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên:ườ ư ưở ạ ả ủ ộ ệ ạ + H i H ng Nam đã nhi u l n liên l c đ h p nh t v i H i Vi t Nam Cách M ngộ ư ề ầ ạ ể ợ ấ ớ ộ ệ ạ Thanh Niên, nh ng không thành.ư + Nhi u l n đ i tên: Năm 1926: Vi t Nam cách m ng Đ ng; Năm 1927 đ i thànhề ầ ổ ệ ạ ả ổ Vi t Nam cách m ng đ ng chí h i; và tháng 7/1928, l y tên Tân Vi t cách m ng Đ ng.ệ ạ ồ ộ ấ ệ ạ ả * N i b c a Tân Vi t cách m ng Đ ng b phân hoá m nh m do tác đ ng c aộ ộ ủ ệ ạ ả ị ạ ẽ ộ ủ H i Vi t Nam Cách M ng Thanh Niên:ộ ệ ạ - M t b ph n l n theo đ ng l i vô s n và nhóm này cũng phân thành 2 nhóm:ộ ộ ậ ớ ườ ố ả + M t nhóm nh gia nh p vào H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên.ộ ỏ ậ ộ ệ ạ + Nhóm còn l i chu n b thành l p m t chính đ ng m i theo ch nghĩa Mác-Lênin.ạ ẩ ị ậ ộ ả ớ ủ - B ph n còn l i theo đ ng l i dân ch t s n.ộ ậ ạ ườ ố ủ ư ả 2.2. Vi t Nam Qu c dân Đ ng và cu c kh i nghĩa Yên Báiệ ố ả ộ ở 2.2.1. Vi t Nam Qu c Dân Đ ng thành l pệ ố ả ậ Đ u năm 1927, m t nhóm thanh niên yêu n c do Ph m Tu n Tài đ ng đ u đã l pầ ộ ướ ạ ấ ứ ầ ậ ra m t nhà xu t b n ti n b - Nam Đ ng th xã.ộ ấ ả ế ộ ồ ư Lúc đ u, h ch a có đ ng l i chính tr rõ r t, nh ng sau đó đã ti p thu t t ngầ ọ ư ườ ố ị ệ ư ế ư ưở Tam dân c a Tôn Trung S n (Trung Qu c) và l p ra Vi t Nam qu c dân Đ ng vào cu iủ ơ ố ậ ệ ố ả ố năm 1927. Đây là m t đ ng chính tr theo xu h ng dân ch t s n.ộ ả ị ướ ủ ư ả 7 + M c tiêu c a đ ng là đánh đu i gi c Pháp, đánh đ ngôi vua, thi t l p dân quy n.ụ ủ ả ổ ặ ổ ế ậ ề + Thành ph n c a đ ng g m sinh viên, h c sinh, công ch c, t s n l p d i, ng iầ ủ ả ồ ọ ứ ư ả ớ ướ ườ làm ngh t do, m t s nông dân khá gi , thân hào, đ a ch , binh lính sĩ quan ng i Vi tề ự ộ ố ả ị ủ ườ ệ trong quân đ i Pháp ộ + V t ch c, Vi t nam Qu c dân Đ ng có 4 c p t Trung ng xu ng chi b c sề ổ ứ ệ ố ả ấ ừ ươ ố ộ ơ ở nh ng ch a bao gi tr thành m t h th ng trong c n c, vi c k t n p đ ng viên dư ư ờ ở ộ ệ ố ả ướ ệ ế ạ ả ễ dàng, l ng l o ỏ ẽ 2.2.2. Cu c kh i nghĩa Yên Bái (02/1930)ộ ở * Nguyên nhân bùng nổ Ngày 9/2/1929, Hà N i x y ra v ám sát tên trùm m phu Ba – Danh (Bazin), th cở ộ ả ụ ộ ự dân Pháp đã ti n hành đàn áp các t ch c và đ ng phái cách m ng Vi t Nam.ế ổ ứ ả ạ ệ L c l ng c a Vi t Nam Qu c Dân Đ ng b t n th t l n trong đ t truy quét này.ự ượ ủ ệ ố ả ị ổ ấ ớ ợ Thay vì ph i t p trung đ khôi ph c và c ng c l c l ng, các y u nhân còn l i c aả ậ ể ụ ủ ố ự ượ ế ạ ủ Đ ng này đã quy t đ nh d c h t l c l ng cho m t cu c b o đ ng v i m c tiêu “Khôngả ế ị ố ế ự ượ ộ ộ ạ ộ ớ ụ thành công cũng thành nhân”. * Di n bi nễ ế Đêm 9/2/1930, cu c kh i nghĩa n ra Yên Bái, sau đó là Phú Th , H i D ng, Tháiộ ở ổ ở ọ ả ươ Bình. Hà N i có ném bom ph i h p.Ở ộ ố ợ Yên Bái, quân kh i nghĩa chi m đ c tr i lính, gi t và làm b th ng m t s quânỞ ở ế ượ ạ ế ị ươ ộ ố Pháp, nh ng không làm ch đ c t nh l nên hôm sau đã b Pháp ph n công và tiêu di t.ư ủ ượ ỉ ị ị ả ệ các n i khác, nghĩa quân cũng ch t m th i làm ch m y huy n l nh , sau đó bỞ ơ ỉ ạ ờ ủ ấ ệ ị ỏ ị Pháp chi m l i.ế ạ Cu c kh i nghĩa đã hoàn toàn th t b i, Nguy n Thái H c cùng 12 đ ng chí c a ôngộ ở ấ ạ ễ ọ ồ ủ b th c dân Pháp k t án t hình.ị ự ế ử * Nguyên nhân th t b i và ý nghĩa l ch sấ ạ ị ử Cu c kh i nghĩa ch a đ c chu n b đ y đ c v t ch c l n l c l ng, trong khiộ ở ư ượ ẩ ị ầ ủ ả ề ổ ứ ẫ ự ượ đó th c dân Pháp còn r t m nh, đ s c đ đàn áp.ự ấ ạ ủ ứ ể Tuy th t b i, nh ng cu c kh i nghĩa đã góp ph n c vũ lòng yêu n c c a nhân dân.ấ ạ ư ộ ở ầ ổ ướ ủ S th t b i c a cu c kh i nghĩa Yên Bái đã ch m d t vai trò c a Vi t Nam Qu cự ấ ạ ủ ộ ở ấ ứ ủ ệ ố dân Đ ng trong phong trào gi i phóng dân t c.ả ả ộ Câu h i và bài t p Bài 2 & 3ỏ ậ : 1. Quá trình phát tri n c a phong trào công nhân Vi t Nam t sau chi n tranh thể ủ ệ ừ ế ế gi i th nh t đ n tr c khi thành l p Đ ng.ớ ứ ấ ế ướ ậ ả 2. Tình hình giai c p t s n và ti u t s n Vi t Nam t sau chi n tranh th gi iấ ư ả ể ư ả ệ ừ ế ế ớ th nh t đ n tr c khi thành l p Đ ng.ứ ấ ế ướ ậ ả 3. Phong trào yêu n c theo khuynh h ng dân ch t s n n c ta trong giaiướ ướ ủ ư ả ở ướ đo n 1919 – 1930. T i sao các phong trào đ u th t b i?ạ ạ ề ấ ạ 4. Vai trò c a H i Vi t Nam cách m ng thanh niên đ i v i phong trào công nhân vàủ ộ ệ ạ ố ớ s ra đ i c a chính đ ng vô s n Vi t Nam.ự ờ ủ ả ả ệ 8 BÀI 4 Đ NG C NG S N VI T NAM RA Đ I (03 - 2 - 1930)Ả Ộ Ả Ệ Ờ 1. S ra đ i c a ba t ch c c ng s n Vi t Namự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ 1.1. Đông D ng C ng S n Đ ng và An Nam C ng S n Đ ngươ ộ ả ả ộ ả ả S phát tri n c a phong trào gi i phóng dân t c dân ch và đ c bi t là phong tràoự ể ủ ả ộ ủ ặ ệ công nhân trong nh ng năm 1928 – 1929 cho th y đã đ n lúc c n ph i lãnh đ o giai c pữ ấ ế ầ ả ạ ấ công – nông cùng các l c l ng yêu n c khác đ u tranh ch ng đ qu c, phong ki n tayự ượ ướ ấ ố ế ố ế sai giành đ c l p, t do.ộ ậ ự Nh ng yêu c u m i đó đã v t quá kh năng lãnh đ o c a H i Vi t Nam Cáchữ ầ ớ ượ ả ạ ủ ộ ệ M ng Thanh Niên.ạ Cu i tháng 3/1929, m t s h i viên tiên ti n c a H i Vi t Nam Cách M ng Thanhố ộ ố ộ ế ủ ộ ệ ạ Niên B c kỳ đã h p s nhà 5D Hàm Long (Hà N i) và l p ra chi b C ng s n đ uở ắ ọ ở ố ộ ậ ộ ộ ả ầ tiên Vi t Nam g m 7 ng i, m đ u cho quá trình thành l p Đ ng c ng s n thay thở ệ ồ ườ ở ầ ậ ả ộ ả ế cho H i Vi t Nam cách m ng Thanh Niên.ộ ệ ạ Tháng 5/1929, t i Đ i h i toàn qu c l n th nh t c a H i Vi t Nam Cách M ngạ ạ ộ ố ầ ứ ấ ủ ộ ệ ạ Thanh Niên ( H ng C ng – Trung Qu c), đoàn đ i bi u B c kỳ đã đ a ra đ ngh thànhở ươ ả ố ạ ể ắ ư ề ị l p Đ ng c ng s n, nh ng không đ c ch p nh n nên h đã rút kh i H i ngh v n cậ ả ộ ả ư ượ ấ ậ ọ ỏ ộ ị ề ướ và ti n hành v n đ ng thành l p Đ ng c ng s n.ế ậ ộ ậ ả ộ ả Ngày 17/6/1929, đ i bi u các t ch c c s c a H i VNCMTN mi n B c đã h pạ ể ổ ứ ơ ở ủ ộ ở ề ắ ọ và quy t đ nh thành l p ế ị ậ Đông D ng C ng S n Đ ngươ ộ ả ả , thông qua tuyên ngôn, đi u lề ệ Đ ng và ra báo Búa li m làm c quan ngôn lu n.ả ề ơ ậ Đông D ng C ng S n Đ ng ra đ i đã nh n đ c s h ng ng m nh m c aươ ộ ả ả ờ ậ ượ ự ưở ứ ạ ẽ ủ qu n chúng, uy tín và t ch c Đ ng phát tri n r t nhanh, nh t là B c và Trung kỳ.ầ ổ ứ ả ể ấ ấ ở ắ Tr c nh h ng sâu r ng c a Đông D ng C ng S n Đ ng, ướ ả ưở ộ ủ ươ ộ ả ả tháng 7/1929, các h iộ viên tiên ti n c a H i Vi t Nam Cách M ng Thanh Niên Trung Qu c và Nam kỳ cũngế ủ ộ ệ ạ ở ố đã quyêt đ nh thành l pị ậ An Nam C ng S n Đ ng.ộ ả ả 1.2. Đông D ng C ng S n Liên Đoànươ ộ ả S ra đ i và nh h ng sâu r ng c a Đông D ng C ng S n Đ ng và An Namự ờ ả ưở ộ ủ ươ ộ ả ả C ng S n Đ ng đã tác đ ng m nh m đ i v i nh ng đ ng viên theo ch tr ng cáchộ ả ả ộ ạ ẽ ố ớ ữ ả ủ ươ m ng vô s n trong Tân Vi t Cách M ng Đ ng.ạ ả ệ ạ ả Tháng 9/1929, nhóm theo ch nghĩa Mác trong Tân Vi t Cách M ng Đ ng đã tách ra,ủ ệ ạ ả thành l p ậ Đông D ng C ng S n Liên Đoàn.ươ ộ ả 1.3. Ý nghĩa Đó là k t qu t t y u trong quá trình v n đ ng cách m ng Vi t Nam.ế ả ấ ế ậ ộ ạ ệ Đánh d u b c tr ng thành c a giai c p công nhân Vi t Nam và ch ng t xuấ ướ ưở ủ ấ ệ ứ ỏ h ng cách m ng vô s n là phù h p v i th c ti n cách m ng Vi t Nam.ướ ạ ả ợ ớ ự ễ ạ ệ Đây là b c chu n b tr c ti p cho vi c thành l p Đ ng C ng S n Vi t Nam.ướ ẩ ị ự ế ệ ậ ả ộ ả ệ 2. H i ngh thành l p Đ ng C ng S n Vi t Nam (03 - 07/02/1930)ộ ị ậ ả ộ ả ệ 2.1. B i c nh l ch số ả ị ử S ra đ i c a ba t ch c C ng s n Vi t Nam là m t xu th t t y u và ba t ch cự ờ ủ ổ ứ ộ ả ở ệ ộ ế ấ ế ổ ứ c ng s n đá lãnh đ o nhân dân c n c ti n hành đ u tranh m nh m h n.ộ ả ạ ả ướ ế ấ ạ ẽ ơ Song, trong quá trình tuyên truy n v n đ ng qu n chúng, các t ch c này đã tranhề ậ ộ ầ ổ ứ giành, công kích l n nhau, gây nên tình tr ng thi u th ng nh t, đ y phong trào cách m ngẫ ạ ế ố ấ ẩ ạ Vi t Nam đ ng tr c nguy c b chia r .ệ ứ ướ ơ ị ẽ Yêu c u b c thi t c a cách m ng Vi t Nam là ph i có m t Đ ng c ng s n th ngầ ứ ế ủ ạ ệ ả ộ ả ộ ả ố nh t trong c n c.ấ ả ướ Tr c tình hình đó, v i t cách là phái viên c a Qu c t c ng s n, Nguy n Ái Qu cướ ớ ư ủ ố ế ộ ả ễ ố đã tri u t p H i ngh h p nh t các t ch c C ng s n Vi t Nam.ệ ậ ộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ở ệ 9 2.2. Nguy n Ái Qu c ch trì H i ngh thành l p Đ ngễ ố ủ ộ ị ậ ả T ngày 03 đ n ngày 7/2/1930, t i C u Long (H ng C ng – Trung Qu c), Nguy nừ ế ạ ử ươ ả ố ễ Ái Qu c đã ch trì H i ngh h p nh t các t ch c c ng s n. Tham d H i ngh có đ iố ủ ộ ị ợ ấ ổ ứ ộ ả ự ộ ị ạ di n c a Đông D ng C ng S n Đ ng và An Nam C ng S n Đ ng.ệ ủ ươ ộ ả ả ộ ả ả T i H i ngh , Nguy n Ái Qu c đã phân tích tình hình th gi i, trong n c, phê phánạ ộ ị ễ ố ế ớ ướ nh ng hành đ ng thi u th ng nh t c a các t ch c C ng s n, và đ ngh các t ch cữ ộ ế ố ấ ủ ổ ứ ộ ả ề ị ổ ứ c ng s n h p nh t thành m t Đ ng c ng s n duy nh t. ộ ả ợ ấ ộ ả ộ ả ấ Các đ i bi u đã nh t trí h p nh t thành m t Đ ng C ng s n duy nh t, l y tên làạ ể ấ ợ ấ ộ ả ộ ả ấ ấ Đ ng C ng S n Vi t Nam.ả ộ ả ệ H i ngh đã thông qua Chính c ng v n t t, Sách l c v n t t, Đi u l v n t t c aộ ị ươ ắ ắ ượ ắ ắ ề ệ ắ ắ ủ Đ ng do Nguy n Ái Qu c d th o. Đó là C ng lĩnh chính tr đ u tiên c a Đ ng.ả ễ ố ự ả ươ ị ầ ủ ả 2.3. N i dung c a c ng lĩnh chính tr đ u tiên (03/02/1930)ộ ủ ươ ị ầ M c tiêuụ c a cách m ng Vi t Nam là ti n hành cu c cách m ng t s n dân quy nủ ạ ệ ế ộ ạ ư ả ề và cách m ng ru ng đ t đ đi t i xã h i c ng s n.ạ ộ ấ ể ớ ộ ộ ả Nhi m vệ ụ c a cách m ng t s n dân quy n là đánh đ đ qu c Pháp cùng b nủ ạ ư ả ề ổ ế ố ọ phong ki n, t s n ph n cách m ng đ làm cho n c Vi t Nam đ c l p, thành l p chínhế ư ả ả ạ ể ướ ệ ộ ậ ậ ph công – nông – binh, ti n t i làm cách m ng ru ng đ t. Trong đó, quan tr ng nh t làủ ế ớ ạ ộ ấ ọ ấ nhi m v ch ng đ qu c và tay sai, giành đ c l p dân t c và t do cho nhân dân.ệ ụ ố ế ố ộ ậ ộ ự L c l ngự ượ cách m ng bao g m ch y u là công – nông. Ngoài ra còn ph i liên k tạ ồ ủ ế ả ế v i ti u t s n, trí th c, trung nông, tranh th hay ít ra cũng trung l p phú nông, trung ti uớ ể ư ả ứ ủ ậ ể đ a ch , và t s n An Nam ch a l rõ b n ch t ph n cách m ng.ị ủ ư ả ư ộ ả ấ ả ạ Lãnh đ oạ cách m ng là Đ ng c ng s n Vi t Nam, l y ch nghĩa Mác-Lênin làmạ ả ộ ả ệ ấ ủ n n t ng t t ng và là kim ch nam cho m i hành đ ng.ề ả ư ưở ỉ ọ ộ Cách m ng Vi t Nam là m t b ph n c a cách m ng vô s n th gi i, đ ng cùngạ ệ ộ ộ ậ ủ ạ ả ế ớ ứ m t tr n v i các dân t c b áp b c và giai c p công nhân th gi i.ặ ậ ớ ộ ị ứ ấ ế ớ  C ng lĩnh đ u tiên này tuy v n t t, nh ng th hi n rõ t t ng cách m ng đúngươ ầ ắ ắ ư ể ệ ư ưở ạ đ n, sáng t o, th m đ m tính dân t c và tính nhân văn.ắ ạ ấ ượ ộ 2.4. C ng lĩnh chính tr 10/1930ươ ị Tháng 10/1930, Ban ch p hành Trung ng lâm th i c a Đ ng đã h p H i ngh l nấ ươ ờ ủ ả ọ ộ ị ầ th nh t t i H ng C ng (Trung Qu c).ứ ấ ạ ươ ả ố H i ngh đã b u Ban ch p hành chính th c do đ ng chí Tr n Phú làm T ng Bí th ,ộ ị ầ ấ ứ ồ ầ ổ ư đ i tên Đ ng thành Đ ng C ng S n Đông D ng và thông qua lu n c ng chính tr doổ ả ả ộ ả ươ ậ ươ ị Tr n Phú so n th o.ầ ạ ả * N i dung c a lu n c ng chính tr 10/1930:ộ ủ ậ ươ ị Tính ch tấ c a cách m ng Đông D ng lúc đ u là cách m ng t s n dân quy n. Sauủ ạ ươ ầ ạ ư ả ề khi th ng l i s b qua th i kỳ t b n ch nghĩa ti n th ng lên xã h i ch nghĩa.ắ ợ ẽ ỏ ờ ư ả ủ ế ẳ ộ ủ Nhi m vệ ụ c t y u c a cách m ng là ố ế ủ ạ đánh đ các th l c phong ki nổ ế ự ế , các hình th cứ bóc l t theo l i ti n t b n, th c hi n tri t đ cách m ng th đ a, ộ ố ề ư ả ự ệ ệ ể ạ ổ ị đánh đ đ qu c Phápổ ế ố , làm cho Đông D ng hoàn toàn đ c l p. Hai nhi m v này có m i quan h khăng khít v iươ ộ ậ ệ ụ ố ệ ớ nhau. Giai c p vô s n và nông dân là hai đ ng l c chính, ấ ả ộ ự vô s n n m quy n lãnh đ oả ắ ề ạ cách m ngạ . Đi u ki n c t y uề ệ ố ế d n đ n th ng l i là Đ ng c ng s n lãnh đ o. Khi tình th cáchẫ ế ắ ợ ả ộ ả ạ ế m ng xu t hi n, Đ ng lãnh đ o qu n chúng đánh đ chính quy n đ ch, giành chính quy nạ ấ ệ ả ạ ầ ổ ề ị ề cho công – nông. Đ ng ph i liên l c v i vô s n và các thu c đ a trên th gi i, nh t là vôả ả ạ ớ ả ộ ị ế ớ ấ s n Pháp.ả 2.5. So sánh C ng lĩnh đ u tiên 3/2/1930 v i Lu n c ng chính tr 10/1930ươ ầ ớ ậ ươ ị So v i C ng lĩnh chính tr đ u tiên, Lu n c ng tháng 10/1930 có m t s đi mớ ươ ị ầ ậ ươ ộ ố ể khác bi t và ch a phù h p v i th c ti n cách m ng Vi t Nam:ệ ư ợ ớ ự ễ ạ ệ 10 [...]... dân học chữ quốc ngữ nhằm xây dựng đời sống mới Chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh duy trì 4 – 5 tháng thì bị thực dân Pháp và tay sai đàn áp Tuy chỉ tồn tại ở một số xã trong vòng 4, 5 tháng, nhưng hoạt động của của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh đã thể hiện được bản chất cách mạng của một chính quyền công nông 2.4 Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử. .. Nam (Đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2001) 5 Hoàn cảnh lịch sử và nội dung của Hội nghị thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930) (Đề thi tuyển sinh Cao đẳng Sư phạm Tp Hồ Chí Minh năm 1999) 7 Ý nghĩa của việc thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930) (Đề thi tuyển sinh Đại học Luật Hà Nội năm 1999) 8 Tại sao nói: sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một bước ngoặt vĩ đại của... (Đề thi tuyển sinh Đại học mở Hà Nội năm 1999) 9 Nội dung cơ bản của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng 03/02/1930 (Đề thi tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2000) 10 Hãy phân tích tính cách mạng đúng đắn và sáng tạo của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng Sản Việt Nam (Đề thi tuyển sinh Đại học. .. sau của dân tộc Việt Nam Nó đánh dấu một bước ngoặt lịch sử của cách mạng Việt Nam Câu hỏi và bài tập: 1 Trình bày những hoạt động cách mạng của Nguyễn Ái Quốc trong những năm từ 1919 đến 1930 (Đề thi tuyển sinh Đại học Đà Lạt năm 1999) 2 Từ năm 1919 đến năm 1930, phong trào công nhân Việt Nam đã phát triển như thế nào? (Đề thi tuyển sinh Đại học Công đoàn năm 1999) 3 Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong... không sang 15 Phong trào đấu tranh đòi tự do, dân chủ, dân sinh: Năm 1937, nhân dịp đón phái viên Chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương; Quần chúng nhân dân trong đó đông đảo và hăng hái nhất là công nhân và nông dân đã tổ chức nhiều cuộc mittinh, biểu tình để đưa dân nguyện đòi tự do, dân chủ, cải thi n đời sống (ở nông thôn và thành thị) Bên cạnh những hoạt động trên, phong trào bãi công,... cảnh lịch sử của nước Việt Nam năm đầu sau cách mạng tháng Tám 1945 [Đề thi TS Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, 1996] 2 Những thành tựu về xây dựng và củng cố nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ tháng 9/1945 đến tháng 12 năm 1946 [Đề thi TS Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh, 1998] 3 Ngay sau khi thành lập, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ở vào tình thế khó khăn như “ngàn cân treo sợi tóc” Vì sao? [Đề thi tuyển... Hoàn cảnh lịch sử và nội dung Hội nghị Trung ương lần thứ 6 (11/1939) [CĐSP Cần Thơ 2000] 2 Nội dung chuyển hướng chiến lược cách mạng của Hội nghị trung ương lần thứ 8 (5/1941) của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương? [Đại học Luật Hà Nội - 1999] 3 Những nét chính về diễn biến của các cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn, Nam Kì và binh biến Đô Lương? Ý nghĩa lịch sử của các sự kiện trên [Đề thi TS... [Đề thi TS ĐHSP Hà Nội 2 - 2000] 2 Trình bày khái quát cao trào kháng Nhật cứu nước từ tháng 3 đến tháng 8/ 1945 Cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám đã thành công như thế nào? [Đề thi TS DHDL Đông Đô 2000] 3 Phân tích bài học thời cơ của Cách mạng tháng tám – 1945 [Đề thi TS ĐHVH H Nội 1999] 4 Nguyên nhân thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám 1945 [Đề TS ĐH Luật H.Nội 1999] 5 Phân tích ý nghĩa lịch sử và... thời, nông dân ở Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng biểu tình + Trong ngày Quốc tế lao động 1/5/1930, công nông và dân chúng Việt Nam từ thành thị đến nông thôn khắp cả ba miền đất nước đã tiến hành bãi công, tuần hành và biểu tình dưới sự lãnh đạo của Đảng + Sau ngày 1/5/1930, làn sóng đấu tranh tiếp tục dâng cao; trong tháng 5/1930, cả nước có 16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 cuộc của nông... các vùng nông thôn và miền núi, làm cho kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh của thực dân Pháp không thành công 3 Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947 3.1 Bối cảnh Sau khi chiếm được các đô thị và một số tuyến đường giao thông quan trọng, thực dân Pháp bắt đầu gặp khó khăn do chiến tranh kéo dài và thi u quân Tháng 03/1947, Chính phủ Pháp triệu hồi Đắc-giăng-li-ơ và cử Bô-léc sang làm Cao ủy Pháp ở Đông Dương . nả Các công ty than đã có tr c đây:ướ tăng c ng đ u t và khai ườ ầ ư thác. L p thêm nhi u công ty than m i:ậ ề ớ Công ty than H Long - ạ Đ ng Đăng; Công ty than và kim khí Đông D ng; Công ty than. ớ ứ ươ ầ đông đ o và hăng hái nh t là công nhân và nông dân đã t ch c nhi u cu c mittinh, bi uả ấ ổ ứ ề ộ ể tình đ đ a dân nguy n đòi t do, dân ch , c i thi n đ i s ng ( nông thôn và thành. ắ ọ và quy t đ nh thành l p ế ị ậ Đông D ng C ng S n Đ ngươ ộ ả ả , thông qua tuyên ngôn, đi u lề ệ Đ ng và ra báo Búa li m làm c quan ngôn lu n.ả ề ơ ậ Đông D ng C ng S n Đ ng ra đ i đã nh

Ngày đăng: 16/02/2015, 14:59

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • 1. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám

  • 1.1. Những thuận lợi

  • Đại hội VI đã thay đổi nhận thức về CNXH khoa học, xác định lại thời kì quá độ lên CNXH ở nước ta là cả một thời kì lịch sử lâu dài, khó khăn và trải qua nhiều chặng.

  • Đại hội VI đã đề ra “nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát” của chặng đường đầu tiên là “ổn định mọi mặt tình hình kinh tế – xã hội, tiếp tục xây dựng những tiền đề cần thiết cho việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong chặng đường tiếp theo”.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan