Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn hóa

23 1,135 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/02/2015, 13:58

http://chukienthuc.com/ CHƯƠNG I: ESTE – LIPIT A. BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Viết CTCT và gọi tên các este có CTPT C 3 H 6 O 2 ; C 4 H 8 O 2 ; C 5 H 10 O 2 2.Viết phương trình phản ứng theo công thức tổng quát tạo este từ: a.Axít no, đơn và ancol no đơn b.Axít đơn và ancol đơn c.Axít không no, đơn (có 1 nối đôi) và ancol no, đơn d.Axít thơm đơn và ancol no, đơn 3.Hoàn thành chuổi phản ứng ghi rõ điều kiện (nếu có) a.                  (C 6 H 10 O 5 ) b.             C 4 H 10 c. CaCO 3 !       " !   # !  " !!  " !!   #   # ! $  %  & ' 4.Viết phương trình xà phòng hóa bởi dung dịch NaOH của: a.Etylaxetat b.Vinyl axetat c.Metyl format d.Đietyl oxalat e.Phenyl propionat f.CH 3 COOCHClCH 3 g.CH 3 – COOCCl 2 – CH 3 5.Viết phương trình phản ứng điều chế: a.Etyl axetat từ etan b.Etyl fomat từ nhôm cacbua c.Etyl acrylat từ propan d.Vinyl axetat từ mêtan 6.Một este (A) tạo bởi ankanoic và ankanol a.Viết CTPT tổng quát và CTCT tổng quát của A b.Xác định CTPT A biết A có chứa 9,09%H. c.Xác định CTCT đúng và tên gọi A biết 0,1 mol A tác dụng dung dịch NaOH (đủ) tạo ra 8,2g muối natri 7.Đốt cháy hoàn toàn 1,48g este (A) tạo bởi axít hữu cơ no, đơn và ancl no, đơn thu được 336 ml CO 2 (ở 54,6 o C và 4,8 atm). Tìm CTPT, CTCT, tên A 8.A là este tạo bởi axít no, đơn và anclo no, đơn a.Tìm CTPT A biết d A/O 2 = 2,3125 b.Đun 3,7g A với dung dịch NaOH dư thu được 4,1g muối. Tìm CTCT + tên A 9.Một hỗn hợp gồm etyl axetat và etyl fomat. Muốn thủy phân 5,6g hỗn hợp trên cần 25,96ml dung dịch NaOH 10% (D=1,08g/ml). Xác định thành phần của hỗn hợp. 10.Phân tích 0,5g một este A thu được 0,89g CO 2 và 0,36g H 2 O a.Tìm CTĐGN của A b.Tìm CTPT của A biết d A/kk = 2,55 c.Cho A tác dụng với NaOH cho một muối có khối lượng bằng 34/37 khối lượng A. Xác định CTCT, tên A 11.Chất hữu cơ A (C, H, O) có d A/N 2 = 3,1428. Đốt cháy hoàn toàn 8,8g A thu được 8,96 l CO 2 (đkc) và 7,2g H 2 O. a.Tìm CTPT A b.Lấy 13,2g A cho phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được 12,3g muối. Tìm CTCT A c.Lấy 15,84g A phản ứng với 200ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được chất rắn. Tính khối lượng chất rắn này. Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… Bài 1: ESTE http://chukienthuc.com/ 12.Đốt cháy hoàn toàn 7,4g este đơn chức (B) thu được 13,2g CO 2 và 0,3 mol nước. Tìm CTPT, CTCT, tên B. 13.Thủy phân hoàn toàn 3g một este đơn chức (B) cần đúng 100ml dd NaOH 0,5M. Tìm CTPT, CTCT, tên B 14.Xà phòng hóa hoàn toàn 4,4g este đơn (A) bởi dung dịch NaOH. Đem lượng muối hữu cơ sinh ra đun nóng với vôi tôi xút thu được 0,8g khí hữu cơ có V=1,12 lít (đkc). Tìm CTCT, tên A 15.Xà phòng hoá hoàn toàn 1 este đơn A bằng dung dịch NaOH thu được muối B có KLPT bằng 24/29 KLPT A. Biết d A/CH 4 = 7,25. Tìm CTPT, CTCT, tên A 16. Cho 3,52g este no, đơn (X) tác dụng vừa đủ với 40 ml dung dịch NaOH 1M thu được A và B. Đốt cháy hoàn toàn 0,6g B thu được 1,32g CO 2 và 0,72g H 2 O và d B/H 2 = 30. Tìm CTCT este X, A, B biết rằng B tác dụng CuO, t o tạo andehit (giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn) 17.Có 2 este no, đơn đồng phân của nhau. Xà phòng hoá 22,2g hỗn hợp trên cần 12g NaOH nguyên chất, muối sinh ra sau khi xà phòng hoá sấy khô cân nặng 21,8g a.Tìm CTPT, CTCT của 2 este b.Tính khối lượng mỗi este B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1/ Cho metanol tác dụng với axit axetic thì thu được 1,48 gam este. Nếu H=25% thì khối lượng ancol phản ứng là: A. KQkhác. B. 4,16 g. C. 2,56 g. D. 9,32 g. 2/ Cho 13,4 gam hỗn hợp gồm este metylfomat và este metylaxetat tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư thì thu được 21,6 gam Ag. Khối lượng este metylfomiat trong hỗn hợp là: A. KQ khác. B. 7,4 g. C. 6,0 g. D. 8,8 g 3/ Metyl fomiat và Etyl axetat khác nhau ở chỗ: A. Phản ứng tráng gương. B. Phản ứng thủy phân. C. Phản ứng trung hòa. D. Phản ứng kiềm hóa. 4/ Chất hữu cơ thu được khi cho ancol metylic và axit fomic (có mặt H 2 SO 4 đặc) là: A. Este metyl axetat. B. Este etyl fomiat. C. Este metyl fomiat. D. Este metyl fomat. 5/ Cho 12 gam axit axetic tác dụng với 13,8 gam ancol etylic đến khi phản ứng đạt trạng thái cân bằng thì thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là A. 67,8% B. 62,5% C. 23,7% D. 76,4% 6/ Thuỷ phân este X trong môi trường axit thu được cả hai sản phẩm đều tham gia phản ứng tráng gương. Công thức của X là: A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. HCOOCH 3 . C. HCOOCH=CH 2 . D. CH 2 = CHCOOCH 3 . 7/ Etyl fomat có công thức phân tử là: A. HCOOCH 3 . B. HCOOC 2 H 5 . C. CH 3 COOCH 3 . D. CH 3 COOC 2 H 5 . 8/ Cho 16,2 gam hỗn hợp gồm este metylaxetat và este etylaxetat tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylaxetat là: A. 45,68%. B. 18,8%. C. 54,32%. D. Kết qủa khác. 9/ A là hợp chất không tác dụng với Na, tác dụng với NaOH, tác dụng với Cu(OH) 2 ,t 0 tạo kết tủa đỏ gạch. A có thể là chất nào trong số các chất sau: A. CH 3 COOCH 3 . B. CH 3 COOH. C. HCOOH. D. HCOOCH 3 . 10/ Chất nào sau đây tác dụng với cả dung dịch NaOH, dung dịch brôm, dung dịch AgNO 3 /NH 3 ? A. CH 3 COOCH=CH 2 . B. CH 3 COOH. C. HCOOCH=CH 2 . D. HCOOCH 3 11/ Cho 1,84 g axit fomic tác dụng với ancol etylic, nếu H = 25% thì khối lượng este thu được là: A. Kết qủa khác. B. 0,75 gam. C. 0,74 gam. D. 0,76 gam. 12/ Cho 9,2g axit fomic tác dụng với ancol etylic dư thì thu được 11,3 g este.Hiệu suất của p.ứng là: A. Kết qủa khác. B. 65,4%. C. 76,4%. D. 75,4%. 13/ Este có công thức phân tử CH 3 COOCH 3 có tên gọi là: A. metyl axetat. B. metyl propionat. C. metyl fomiat. D. vinyl axetat. 14/ Cho ancol propanol tác dụng với axit fomic thì thu được 8,8 gam este. Nếu H=75% thì khối lượng axit phản ứng là: A. kq khác. B. 6,133 g C. 4,233 g D. 3,450 g Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ 15/ Phản ứng hóa học đặc trưng của este là: A. Phản ứng oxi hóa. B. Phản ứng trung hòa. C. Phản ứng xà phòng hóa. D. Phản ứng este hóa. 16/ Từ metan điều chế metyl fomiat ít nhất phải qua mấy phản ứng: A. 5. B. 2. C. 3. D. 4. 17/ Vinyl axetat được điều chế từ: A. Một cách khác. B. CH 3 COOH và C 2 H 4 .C. CH 3 COOH và C 2 H 2 . D. CH 3 COOH và CH 2 = CH - OH. 18/ Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,3125. Công thức của A là: A. CH 3 COOC 2 H 5 . B. CH 3 COOCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH 3 . D. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . 19/ Este X có CTPT C 4 H 8 O 2 có thể được tạo nên từ ancol metylic và axit nào dưới đây A. Axit propionic. B. Axit axetic. C. Axit butiric. D. Axit fomic 20/ Metylfomiat khác metylaxetat ở phản ứng nào sau đây: A. Phản ứng xà phòng hóa. B. Phản ứng axit hóa. C. Phản ứng tráng gương. D. Phản ứng trung hòa 21/ Cho axit fomic tác dụng với 6 gam ancol propilic thì thu được 6,4 gam este. Hiệu suất của phản ứng là: A. 25,5%. B. KQ khác. C. 72,7%. D. 47,5%. 22/ Cho 23,6 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat và este etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metyl fomiat là: A. 25,42%. B. 68,88%. C. KQ khác. D. 42,32%. 23/ Cho các chất sau: CH 3 CH 2 OH (1); CH 3 COOH (2); HCOOC 2 H 5 (3). Thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là: A. (2);(3);(1). B.(1);(2);(3). C. (3);(1);(2). D. (2);(1);(3). 24/ Este điều chế từ ancol etylic có tỷ khối hơi so với không khí là 3,03. Công thức este đó là: A. CH 3 COOCH 3 . B. C 2 H 5 COOCH 3 . C. HCOOC 2 H 5 . D. CH 3 COOC 2 H 5 . 25/ Cho sơ đồ sau: 4 CH A HCOOH → → . A là chất nào trong số các chất sau: A. HCHO. B. CH 3 Cl. C. CH 3 OH. D. CO 2 . 26/Cho 9,6 gam ancol metylic tác dụng với axit etanoic, H=80% thì khối lượng este thu được là: A. 8,78 g. B. 4,74 g. C. 17,76 g. D. KQ khác. 27/ Công thức nào sau đây là đúng nhất cho este no đơn chức: A. C n H 2n O 2 . B. RCOOH. C. RCOOR'. D. C n H 2n O. 28/ Cho 14,8gam este đơn chức A tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thì thu được 43,2gam Ag.Este A là: A. HCOOC 3 H 7 . B.HCOOC 2 H 5 . C. HCOOH. D. HCOOCH 3 . 29/ Este A tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1:2 thì este đó là este: A. Ba chức. B. Hai chức. C. Đơn chức. D. Bốn chức. 30/ Cho 9,2g axitfomic tác dụng với ancol propilic dư thì thu được 11,3 g este. Hiệu suất của phản ứng là: A. KQ khác. B. 65,2%. C. 45,4%. D. 64,2%. 31/ Este X có CTTQ RCOOR'. Điều nào sau đây sai? A. R' là gốc ancol. B. X là este của axit đơn chức và ancol đơn chức. C. R và R' có thể là H hoặc nhóm ankyl. D. R là gốc axit. 32/ Xà phòng hóa este vinyl axetat thu được muối natri axetat và: A. Etilen. B. CH 3 - CHO C. CH 2 = CH - OH. D. Axetilen. 33/ Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm metyl fomiat và metyl axetat tác dụng với NaOH thì hết 150 ml dung dịch NaOH 2M. Khối lượng metyl fomiat trong hỗn hợp là A. 6 g. B. 7,4 g. C. KQ khác. D. 12 g. 34/ Este A có tỉ khối so với không khí là 2,552. Biết A có thể tác dụng với Cu(OH) 2 tạo kết tủa đỏ gạch. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A. HCOOC 3 H 7 . B. HCOOC 2 H 3 . C. HCOOC 2 H 5 . D. HCOOCH 3 . Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ 35/ Cho 26,8 gam hỗn hợp gồm este metylfomiat và este etylfomiat tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 2M thì vừa đủ. Thành phần % theo khối lượng của este metylfomiat là: A. KQ khác. B. 68,4%. C. 44,8%. D. 55,2%. 36/ Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,75. Công thức của A là: A. C 2 H 5 COOCH 3 . B. CH 3 COOCH 3 . C. CH 3 COOC 2 H 5 . D. C 2 H 5 COOC 2 H 5 . 37/ C 4 H 8 O 2 có số đồng phân este là: A. 3. B. 2. C. 5. D. 4. 38/ Este no đơn chức có công thức tổng quát là: A. C n H 2n + 1 O 2 . B. C n H 2n OH. C. C n H 2n O. D. C n H 2n O 2 . 39/Cho sơ đồ phản ứng: 0 1500 3 6 2 2 2 c LLN C H O A B C H → → → . A, B lần lượt là: A. CH 3 COONa, CH 4 . B. CH 4 , CH 3 COOH. C. HCOONa, CH 4 . D. CH 3 COONa, C 2 H 4 . 40/ Cho các axit sau: HCOOH (1); C 4 H 9 COOH (2); CH 2 FCOOH (3); CF 3 COOH (4). Tính axit tăng dần theo dãy sau: A. (2)<(1)<(3)<(4). B. (2)<(1)<(4)<(3). C. (3)<(1)<(2)<(4). D. (1)<(2)<(3)<(4). 41/ Cho 6 g este đơn chức A tác dụng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 dư thì thu được 21,6 gam Ag. Este A là: A. HCOOC 3 H 7 . B. HCOOH. C. HCOOCH 3 .D. HCOOC 2 H 5 . 42/ Cho 19,4 gam hỗn hợp gồm este metyl fomiat và este etyl fomiat tác dụng với AgNO 3 /NH 3 dư thì thu được 64,8 gam Ag. Khối lượng este metylfomiat trong hỗn hợp là: A. 12,0 g. B. KQ khác. C. 17,4 g. D. 18,8 g. 43/ Đốt cháy h.toàn 4,4g hỗn hợp metyl propionat và etyl axetat cần bao nhiêu lit khí oxi (đktc) A. 2,24 lit B. 1,12 lit C. 5,60 lit D. 3,36 lit 44/ Ứng với công thức C 3 H 6 O 2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 45/ Một hợp chất X có CTPT C 3 H 6 O 2 . X không tác dụng với Na và có phản ứng tráng bạc. CTCT của X là: A. CH 3 CH 2 COOH B. CH 3 COOCH 3 . C. HO – CH 2 – CHO D. HCOOCH 2 CH 3 . 46/ Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH 3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. CH 3 COOCH=CH-CH 3 . B. HCOOCH 3 . C. CH 3 COOCH=CH 2 . D. HCOOCH=CH 2 . 47/ Thủy phân 1 mol este X cần 2 mol KOH. Hỗn hợp sản phẩm thu được gồm glixerol, axit axetic và axit propionic. Có bao nhiêu công thức cấu tạo thỏa mãn với X? A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 48/ Chất vừa tác dụng với Na, vừa tác dụng với NaOH là: A. CH 3 - CH 2 - COO-CH 3 . B. CH 3 -COO- CH 2 - CH 3 . C. CH 3 - CH 2 - CH 2 - COOH. D. HCOO- CH 2 - CH 2 - CH 3 . 49/ Cho 8,8 gam etyl axetat tác dụng với 150 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thì khối lượng chất rắn khan thu được là bao nhiêu? A. 8,2 g B. 12,3 g C. 10,5 g. D. 10,2 g 50/ Đun nóng 6 gam axit axetic với 6 gam ancol etylic có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác. Khối lượng este tạo thành khi hiệu suất phản ứng 80% là A. 10,00 g B. 12,00 g C. 7,04 g D. 8,00 g 51/ Đốt cháy hoàn toàn 4,40 gam một este X no, đơn chức, mạch hở thu được 4,48 lít khí CO 2 (đktc).C ông thức phân tử của X là A. CH 2 O 2. B. C 4 H 8 O 2 . C. C 3 H 6 O 2. D. C 2 H 4 O 2. . 52/ Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất 17,20 gam hợp chất A (C, H, O) có thể tích bằng thể tích 5,60 gam khí nitơ. Khi cho 2,15 gam A tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ được 2,10 gam một muối và một anđêhit. A có CTCT là A. HCOOCH 2 – CH=CH 2 . B. HCOOCH=CH 2 . C. CH 3 COOCH=CH 2 . D. HCOOCH=CH-CH 3 . 53/ Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H 2 SO 4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hoá là (Cho H = 1; C = 12; O = 16) A. 75% B. 50%. C. 55%. D. 62,5%. 54/ Polivinyl axetat (hoặc poli(vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ A. CH 2 =CH-COO-C 2 H 5 . B. CH 2 =CH-COO-CH 3 . C. C 2 H 5 COO-CH=CH 2 . D. CH 3 COO- CH=CH 2 . 55/ Cho các chất: ancol etylic (1); axit axetic (2); nước (3); metyl fomiat (4).thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần là A. (1) > (4) > (3) > (2). B. (1) > (2) > (3) > (4). C. (1) < (2) < (3) < (4). D. (2) > (3) > (1) > (4). 56/ Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO 2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Tên của X là A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. etyl axetat. D. isopropyl axetat. 57/ Hai este đơn chức E, F là đồng phân của nhau. Khi hóa hơi 14,8 gam hỗn hợp trên được thể tích bằng thể tích của 6,4 gam oxi ở cùng điều kiện. CTCT thu gọn của 2 este là: A. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOC 2 H 5 . B. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 . C. C 2 H 5 COOCH 3 và HCOOCH(CH 3 ) 2 . D. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . 58/ Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. 59/ Dãy gồm các chất đều có thể điều chế trực tiếp được axit axetic là A. C 2 H 5 OH, HCHO, CH 3 COOCH 3 . B. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, HCOOCH 3 . C. C 2 H 5 OH, CH 3 CHO, CH 3 COOCH 3 . D. C 2 H 2 , CH 3 CHO, HCOOCH 3 . 60/ X, Y, Z đều có công thức C 2 H 4 O 2 . X tác dụng được với cả Na và NaOH, không tham gia phản ứng tráng gương; Y không tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng gương và tác dụng với dung dịch NaOH; Z tác dụng với Na và tham gia phản ứng tráng gương nhưng không tác dụng với NaOH. CTCT của X, Y, Z lần lượt là: A. HOCH 2 CHO, HCOOCH 3 ; CH 3 COOH. B. CH 3 COOH; HCOOCH 3 ; HOCH 2 CHO. C. CH 3 COOH; HCOOCH 3 ; HOCH 2 CHO. D. CH 3 COOH; HOCH 2 CHO, HCOOCH 3 . 61/ Ứng với công thức C 4 H 8 O 2 có bao nhiêu đồng phân đơn chức? A. 5 B. 6 C. 3 D. 4 62/ Este X no, đơn chức, mạch hở có phần trăm khối lượng oxi xấp xỉ bằng 36,364%. Công thức phân tử của X là: A. C 2 H 4 O 2. . B. C 4 H 8 O 2. C. C 3 H 6 O 2. D. CH 2 O 2 . 63/ Hỗn hợp gồm 2 axit no X và Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,3mol hỗn hợp thu được 11,2 lít khí CO 2 (đktc). Để trung hòa 0,3 mol hỗn hợp cần 500ml dung dịch NaOH 1M. Công thức cấu tạo của 2 axit là: A. HCOOH và C 2 H 5 COO B. CH 3 COOH và C 2 H 5 COOH C. CH 3 COOH và HOOC-CH 2 -COOH D. HCOOH và HOOC-COOH Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ A. BÀI TẬP TỰ LUẬN 1. Xà phòng là gì ?. Tại sao xà phòng có tác dụng giặt rửa ?. 2. Nêu sự giống nhau và khác nhau giữa xà phòng và chất giặt rửa tổng hợp ?. 3. Đun 85g chất béo trung tính với 250ml dd NaOH 2M cho đến khi phản ứng kết thúc. Để trung hòa lượng NaOH còn dư cần dùng 97ml dung dịch H 2 SO 4 1M. a.Để xà phòng hoá hoàn toàn 1 tấn chất béo trên cần bao nhiêu kg NaOH nguyên chất. b.Từ 1 tấn chất béo đó có thể tạo ra bao nhiêu kg glixêrol và bao nhiêu kg xà phòng 72%. 4.Cho 0,25ml NaOH vào 20g chất béo trung tính và nước rồi đun lên. Sau phản ứng kết thúc cần dung 180ml dung dịch HCl 1M để trung hoà lượng NaOH dư. a.Tính khối lượng NaOH nguyên chất cần xà phòng hoá 1 tấn chất béo trên. b.Tính khối lượng glixêrol và xà phòng thu được từ 1 tấn chất béo đó, 5.Tổng số m g KOH cần dùng để trung hoà axít cacboxylic tự do và xà phòng hoá hoàn toàn chất béo có trong 1g chất béo gọi là chỉ số xà phòng hoá. Tính chỉ số xà phòng hoá 1 tấn chất béo biết khi xà phòng hoá hoàn toàn 25,2 g chất béo đó cần 900ml dung dịch KOH 0,1M 6. Tính chỉ số xà phòng hóa của chất béo có chỉ số axit bằng 6 chứa tristearoylglixerol còn lẫn một luợng axit stearic. 7. Cần bao nhiêu kg chất béo chứa 90% khối lượng tristearin để sản xuất 1 tấn xà phòng chứa 72% khối lượng muối. B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1 Khi thủy phân bất kỳ chất béo nào cũng thu được A. glixerol. B. axit oleic. C. axit panmitic. D. axit stearic. 2 Phát biểu nào sau đây là đúng nhất? A. Lipit là trieste của glixerol với các axit béo. B. Axit béo là các axit mocacboxylic mạch cacbon không phân nhánh. C. Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa và là phản ứng thuận nghịch. D. Phương pháp thông thường sản xuất xà phòng là đun dầu thực vật hoặc mỡ động vật với dung dịch NaOH hoặc KOH. 3 Phát biểu nào sau đây là không đúng ? A. Chất béo không tan trong nước. B. Chất béo không tan trong nước, nhẹ hơn nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ. C. Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố. D. Chất béo là trieste của glixerol và các axit monocacboxylic mạch cacbon dài, không phân nhánh. 4 Ở nhiệt độ thường, dầu thực vật ở trạng thái lỏng vì đây là loại chất béo A. chứa chủ yếu các gốc axit béo no. B. chứa hàm lượng khá lớn các gốc axit béo không no. C. chứa chủ yếu các gốc axit béo thơm. D. dễ nóng chảy, nhẹ hơn nước và không tan trong nước. 5 Khi đun nóng chất béo với dung dịch H 2 SO 4 loãng ta thu được A.glixerol và axit béo. B.glixerol và muối của axit béo. C.glixerol và axit monocacboxylic. D.ancol và axit béo. 6 Từ dầu thực vật làm thế nào để có được bơ nhân tạo? A.Hiđro hoá axit béo. B.Hiđro hoá chất béo lỏng. C.Đehiđro hoá chất béo lỏng. D.Xà phòng hoá chất béo lỏng. 7 Trong cơ thể chất béo bị oxi hoá thành những chất nào sau đây? A.NH 3 và CO 2 . B. NH 3 , CO 2 , H 2 O. C.CO 2 , H 2 O. D. NH 3 , H 2 O. 8 Khi thủy phân chất nào sau đây sẽ thu được glixerol? A. Muối B. Este đơn chức C. Chất béo D. Etyl axetat Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… Bài 2: LIPIT http://chukienthuc.com/ 9 Mỡ tự nhiên có thành phần chính là A. este của axit panmitic và các đồng đẳng. B. muối của axit béo. C. các triglixerit D. este của ancol với các axit béo. 10 Đun hỗn hợp glixerol và axit stearic, axit oleic ( có H 2 SO 4 làm xúc tác) có thể thu được mấy loại trieste đồng phân cấu tạo của nhau? A. 3 . B. 5 . C. 4 . D. 6 . 11 Để điều chế xà phòng, người ta có thể thực hiện phản ứng A. phân hủy mỡ. B. thủy phân mỡ trong dung dịch kiềm. C. axit tác dụng với kim loại D. đehiđro hóa mỡ tự nhiên 12 Ở ruột non cơ thể người , nhờ tác dụng xúc tác của các enzim như lipaza và dịch mật chất béo bị thuỷ phân thành A.axit béo và glixerol. B.axit cacboxylic và glixerol. C.CO 2 và H 2 O. D. axit béo, glixerol, CO 2 , H 2 O. 13 Cho các chất lỏng sau: axit axetic, glixerol, triolein. Để phân biệt các chất lỏng trên, có thể chỉ cần dùng A.nước và quỳ tím. B.nước và dd NaOH . C.dd NaOH . D.nước brom. 14 Khi đun nóng glixerol với hỗn hợp 3 axit béo C 17 H 35 COOH, C 17 H 33 COOH, C 17 H 31 COOH để thu được các chất béo khác nhau. Số CTCT có thể có là bao nhiêu? A.9. B.18. C.15. D.12. 15 Khi thủy phân chất béo X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp hai muối C 17 H 35 COONa, C 15 H 31 COONa có khối lượng hơn kém nhau 1,817 lần. Trong phân tử X có A. 3 gốc C 17 H 35 COO. B. 2 gốc C 17 H 35 COO C. 2 gốc C 15 H 31 COO D. 3 gốc C 15 H 31 COO 16 Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam một loại chất béo trung tính cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Khối lượng muối natri thu được sau khi cô cạn dung dịch sau phản ứng là A.17,80 gam . B.19,64 gam . C.16,88 gam . D.14,12 gam . 17 Đun nóng một lượng chất béo cần vừa đủ 40 kg dd NaOH 15%, giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng (kg) glixerol thu được là A. 13,8 . B. 6,975. C. 4,6. D. 8,17. 18 Thể tích H 2 (đktc) cần để hiđrohoá hoàn toàn 1 tấn olein nhờ xúc tác Ni là bao nhiêu lit? A.76018 lit. B.760,18 lit. C.7,6018 lit. D.7601,8 lit. 19 Khối lượng olein cần để sản xuất 5 tấn stearin là bao nhiêu kg? A.4966,292 kg . B.49600 kg . C.49,66 kg . D.496,63 kg . 20 Khi đun nóng 4,45 gam chất béo ( Tristearin) có chứa 20% tạp chất với dd NaOH ta thu được bao nhiêu kg glixerol? (Biết hiệu suất phản ứng đạt 85 %.) A.0,3128 kg. B.0,3542 kg. C.0,43586 kg. D.0,0920 kg. 21 Chất béo luôn có một lượng nhỏ axít tự do. Số miligam KOH dùng để trung hòa lượng axit tự do trong 1 gam chất béo gọi là chỉ số axit của chất béo.Để trung hoà 8,4 gam chất béo cần 9,0 ml dd KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo là A.2. B.5. C.6. D.10. 22 Để trung hoà 4,0 g chất béo có chỉ số axit là 7 thì khối lượng của KOH cần dùng là A.28 mg. B.280 mg. C.2,8 mg. D.0,28 mg. 23 Khi cho 178 kg chất béo trung tính cần dùng vừa đủ 120 kg ddNaOH 20% (Giả sử phản ứng xảy ra hoàn toàn). khối lượng xà phòng thu được là: A.61,2kg B.183,6kg C.122,4kg D.Giá trị khác 24 Xà phòng hoá hoàn toàn 100 gam chất béo cần 19,72 gam KOH. Chỉ số xà phòng hoá của chất béo làA.0,1972. B.1,9720. C.197,20. D.19,720. 25Trong các công thức sau, công thức nào là của chất béo? A.C 3 H 5 (OOCC 4 H 9 ) 3 B.C 3 H 5 (OOCC 17 H 35 ) 3 C.(C 3 H 5 ) 3 OOCC 17 H 35 D.C 3 H 5 (COOC 17 H 35 ) 3 Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hôm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ Chương II –CACBOHIDRAT A. BÀI TẬP TỰ LUẬN 1.Bằng phản ứng hóa học nào có thể chứng minh những đặc điểm cấu tạo sao đây của glucơzơ: a. Có nhiều nhóm hydroxyl b. Có 5 nhóm hydroxyl c. Có nhóm chức andehit 2.Viết phản ứng hố học xảy ra khi cho: a. ( )* +,  !   # !  " !!   ! " CH 3 - CH - COOH ! b. Xenlulơzơ với axit nitric, axit axetic 3. Chuổi phản ứng ghi rõ điều kiện (nếu có) a. -    ' " .  & '   b. / 01        2   4. Từ tinh bột viết phương trình phản úng điều chế: axit axetic, etylaxetat, PVA, PVC, PE 5. Viết phương trìnhphản ứng điều chế glucơzơ từ: xenlulơzơ, andehit formic, quang hợp từ cây xan 6. Bằng phản ứng hố học, hãy nhận biết các lọ khơng nhãn. a.Glixerol, glucozơ, ancol etylic, andehit axetic, axit axetic b.Glixerol, etanol, glucozơ, phênol c.Glucơzơ, tinh bột, sacarơzơ, glixeriol 7.Cho glucơzơ lên men thành ancol etylic. Tồn bộ khí CO 2 sinh ra được hấp thụ hết vào dung dịch Ba(OH) 2 dư tạo ra 49,25g kết tủa. Tính khối lượng glucơzơ đã dùng biết hiệu suất của q trình lên men là 80% 8. Khí CO 2 chiếm 0,03% V kk . Cần bao nhiêu lít khơng khí (ở điều kiện chuẩn) để cung cấp CO 2 cho q trình quang hợp tạo ra 50g tinh bột. 9. Đun nóng dung dịch có chứa 27g glucơzơ với dungdịch AgNO 3 /NH 3 . Tính khối lượng Ag sinh ra và khối lượng AgNO 3 cần dùng. Giả sử phản ứng xảy ra hồn tồn. 10. Lên men glucozơ thành ancol etylic. Tồn bộ khí CO 2 sinh ra được hấp thụ vào dung dịch Ca(OH) 2 dư tạo ra 50g kết tủa. a.Tính khối lượng ancol sinh ra b.Tính khối lượng glucơzơ cần cho q trình lên men. Biết rằng hiệu suất của q trình lên men là 80% A. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 1/ Gluxit (cacbohiđrat) là những hợp chất hữu cơ tạp chức có cơng thức chung là A. C n (H 2 O) m B. C n H 2 O C. C x H y O z D. R(OH) x (CHO) y 2/ Glucozơ là một hợp chất: A. Gluxit B. Mono saccarit C. Đisaccarit D. A, B đều đúng 3/ Saccarozơ và mantozơ là: A. monosaccarit B. Gốc glucozơ C. Đồng phân D. Polisaccarit 4/ Tinh bột và xenlulozơ là A. monosaccarit B. Đisaccarit C. Đồng phân D. Polisaccarit 5/ Glucozơ và fructozơ là: A. Disaccarit B.Đồng đẳng C.Andehit và xeton D. Đồng phân 6/ Saccrozơ và mantozơ là: Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hơm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ A. Disaccarit B.gluxit C. Đồng phân D. Tất cả đều đúng 7/ Để chứng minh glucozơ có nhóm chức anđêhit, có thể dùng một trong ba phản ứng hồ học. Trong các phản ứng sau, phản ứng nào khơng chứng minh được nhóm chức anđehit của glucozơ? A. Oxi hố glucozơ bằng AgNO 3 /NH 3 B. Oxi hồ glucozơ bằng Cu(OH) 2 đun nóng C. Lên men glucozơ bằng xúc tác enzim D. Khử glucozơ bằng H 2 /Ni, t 0 8/ Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ là hợp chất tạp chức. A. Phản ứng tráng gương và phản ứng cho dung dòch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH) 2 . B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo phức với Cu(OH) 2 và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân 9/ Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có nhiều nhóm hiđrôxyl. A. phản ứng cho dung dòch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH) 2 . B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH) 2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng lên men rượu và phản ứng thủy phân 10/ Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với A. kim loại Na. B. AgNO 3 (hoặc Ag 2 O) trong dung dịch NH3, đun nóng. C. Cu(OH) 2 trong NaOH, đun nóng. D. Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường. 11/ Những phản ứng hóa học nào chứng minh rằng glucozơ có chứa 5 nhóm hiđrôxyl trong phân tử: A. phản ứng cho dung dòch màu xanh lam ở nhiệt độ phòng với Cu(OH) 2 .B. Phản ứng tráng gương và phản ứng lên men rượu C. Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với Cu(OH) 2 khi đun nóng và phản ứng lên mên rượu D. Phản ứng với axit tạo este có 5 gốc axit trong phân tử 12/ Phát biểu khơng đúng là A. Dung dịch fructozơ hồ tan được Cu(OH) 2 . B. Thủy phân (xúc tác H + , t o ) saccarozơ cũng như mantozơ đều cho cùng một monosaccarit. C. Sản phẩm thủy phân xenlulozơ (xúc tác H+, to) có thể tham gia phản ứng tráng gương. D. Dung dịch mantozơ tác dụng với Cu(OH) 2 khi đun nóng cho kết tủa Cu 2 O. 13/ Glucozơ tác dụng được với : A. H 2 (Ni,t 0 ); Cu(OH) 2 ; AgNO 3 /NH 3 ; H2O (H + , t 0 ) B. AgNO 3 /NH 3 ; Cu(OH) 2 ; H 2 (Ni,t 0 ); CH 3 COOH (H 2 SO 4 đặc, t 0 ) C. H 2 (Ni,t 0 ); . AgNO 3 /NH 3 ; NaOH; Cu(OH) 2 D. H 2 (Ni,t 0 ); . AgNO 3 /NH 3 ; Na 2 CO 3 ; Cu(OH) 2 14/ Những gluxit có khả năng tham gia phản ứng tráng gương là : A. Glucozơ, fructozơ, saccarozơ B. Glucozơ, fructozơ, tinh bột C. Glucozơ, fructozơ, xenlulozơ D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ 15/ Cho các hợp chất sau: 1) Glixerin 2) Lipit 3) Fructozơ 4) Saccarozơ 5) Mantozơ 6) Tinh bột 7) Xenlulozơ Những hợp chất cho phản ứng thủy phân tới cùng chỉ tạo glucozơ là: A. 4, 5, 6,7 B. 3, 4, 5, 6, 7 C.1, 2, 5, 6, 7 D. 5, 6, 7 16/ Nhận định sai là A. Phân biệt glucozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương. B. Phân biệt tinh bột và xenlulozơ bằng I 2 C. Phân biệt saccarozơ và glixerin bằng Cu(OH) 2 D. Phân biệt mantozơ và saccarozơ bằng phản ứng tráng gương 17/ Ba ống nghiệm không nhãn, chứa riêng ba dung dòch: glucozơ, hồ tinh bột, glixerin. Để phân biệt 3 dung dòch, người ta dùng thuốc thử. A. Dung dòch iot B. Dung dòch axit C. Dung dòch iot và phản ứng tráng bạc D. Phản ứng với Na Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hơm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… http://chukienthuc.com/ 18/ Nhận biết glucozơ, glixerin, anđehit axetic, lòng trắng trứng và rượu etylic có thể chỉ dùng một thuốc thử là: A. HNO 3 B. Cu(OH) 2 C. AgNO 3 /NH 3 D. dd brom 19/ Thuốc thử duy nhất có thể chọn để phân biệt các dung dịch glucozơ, etylic, HCHO, glixerin là A. Ag 2 O/NH 3 B. Cu(OH) 2 C. Na D. H 2 20/ Tinh bột, saccarozơ và mantozơ được phân biệt bằng: A. Cu(OH) 2 B. AgNO 3 /NH 3 C. Dd I 2 D. Na 21/ Cho 3 dung dòch: glucozơ, axit axetic, glixerin .Để phân biệt 3 dung dòch trên chỉ cần dùng 2 hóa chất là: A. Qùy tím và Na C. Dung dòch NaHCO 3 và dung dòch AgNO 3 B. Dung dòch Na 2 CO 3 và Na D. Ag 2 O/dd NH 3 và Qùy tím 22/ Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dòch: saccarozơ và glixerin. Để phân biệt 2 dung dòch, người ta phải thực hiện các bước sau: A. Thủy phân trong dung dịch axit vơ cơ lỗng. B. Cho tác dụng với Cu(OH) 2 hoặc thực hiện phản ứng tráng gương C. đun với dd axit vô cơ loãng, sau đó trung hòa bằng dd kiềm rồi thực hiện phản ứng tráng gương D. cho tác dụng với H 2 O rồi đem tráng gương 23/ Cacbohiđrat Z tham gia chuyển hố Cu(OH) /OH 2 Z − → dung dịch xanh lam 0 t → kết tủa đỏ gạch Vậy Z khơng thể là chất nào trong các chất cho dưới đây? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ 24/ Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng khơng khói ← X → Y → Sobit. X , Y lần lượt là A. xenlulozơ, glucozơ B. tinh bột, etanol C. mantozơ, etanol D. saccarozơ, etanol 25/ Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột → X → Y → axit axetic. X và Y lần lượt là: A. ancol etylic, andehit axetic. B. mantozo, glucozơ. C. glucozơ, etyl axetat. D. glucozo, ancol etylic. 26/ Cho sơ đồ chuyển hố: Glucozơ → X → Y → CH 3 COOH. Hai chất X, Y lần lượt là A. CH 3 CH 2 OH và CH 2 =CH 2 . B. CH 3 CHO và CH 3 CH 2 OH. C. CH 3 CH 2 OH và CH 3 CHO. D. CH 3 CH(OH)COOH và CH 3 CHO. 27/ Q trình thuỷ phân tinh bột bằng enzim khơng xuất hiện chất nào dưới đây? A. Đextrin B. Saccarozơ C. Mantozơ D. Glucozơ 28/ Phản ứng nào sau đây chuyển hố glucozơ và fructozơ thành một sản phẩm duy nhất A. Phản ứng với Cu(OH) 2 B. Phản ứng với dung dịch AgNO 3 /NH 3 C. Phản ứng với H 2 /Ni, t 0 D. Phản ứng với Na 29/ Các chất: glucozơ (C 6 H 12 O 6 ), fomanđehit (HCHO), axetanđehit (CH 3 CHO), metyl fomiat (H- COOCH 3 ), phân tử đều có nhóm –CHO nhưng trong thực tế để tráng gương người ta chỉ dùng một trong các chất trên, đó là chất nào? A. CH 3 CHO B. HCOOCH 3 C. C 6 H 12 O 6 D. HCHO 30/ Dãy gồm các dung dịch đều tác dụng với Cu(OH)2 là: A. glucozo, glixerol (Glixerin), andehit fomic, natri axetat. B. glucozo, glixerol, mantozo, natri axetat. C. glucozo, glixerol, mantozo, axit axetic. D. glucozo, glixerol, mantozo, ancol etylic. 31/ Giữa glucozơ và saccarozơ có đặc điểm giống nhau: A. Đều là đisaccarit B. Đều bò oxi hóa bởi dung dòch AgNO 3 /NH 3 cho ra bạc C. Đều là hợp chất gluxit D. Đều phản ứng được với Cu(OH) 2 đun nóng cho kết tủa đỏ gạch. 32/ Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là gì? A. Đều có trong củ cải đường B. Đều được sử dụng trong y học làm “huyết thanh ngọt” C. Đều tham gia phản ứng tráng gương D. Đều hồ tan Cu(OH) 2 ở nhiệt độ thường cho dung dịch màu xanh. 33/ Mantozơ, xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng : A. màu vói iốt. B. vói dung dich NaC1. C. tráng gương. D. thủy phân trong mơi trường axit. 34/ Cho các hợp chất sau: 1) Glucozơ 2) Tinh bột 3)Saccarozơ 4) Xenlulozơ 5) Mantozơ Đừng bao giờ để những thất vọng của ngày hơm qua che mờ những giấc mơ rực sáng của ngày mai…… [...]... xenlulozơ Công thức phân tử của hai este là : A [C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và [C6H7O2(OOCCH3)3]n B [C6H7O2(OH)(OOCCH3)2]n và [C6H7O2(OH)2(OOCCH3)]n C [C6H7O2(ONO2)3]n và [C6H7O2(OOCCH3)3]n D [C6H7O2(ONO2)3]n và [C6H7O2(OH) (OOCCH3)2]n 44/ Trong các chất sau: 1) Glucozơ 3) Saccarozơ 5) C3H5( OOCC15H31)3 2) Fructozơ 4) Tinh bột 6) Mantozơ Các chất tham gia phản ứng với dung dòch axit H2SO4 loãng là: A 3, 4, 5 và. .. http://chukienthuc.com/ 19 – Este A được điều chế từ aminoaxit B và ancol metylic .và có dA/H 2=44,5.Đốt cháy hồn tồn 8,9g A thu được 13,2g CO2; 6,3g H2O và 1,12 lít N2(đktc).Tìm CTPT; CTCT của A và B 20 – Cho 0,02 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80ml dd HCl 0,25M.Cơ cạn dd sau phản ứng thu được 3,67g muối.Tìm MA và CTPT của A 21 -Bằng phương pháp hố học hãy phân biệt 4dd: lòng trắng trứng; xà phòng; glixerol;... được bằng:A 28,4 gam B 7,1 gam C 19,1 gam D 14,2 gam 6/ Đốt cháy hồn tồn 100 ml hỗn hợp gồm đimetylamin và 2 hydrocacbon đồng đẳng kế tiếp thu được 140 ml CO2 và 250 ml hơi nước (các thể tích đo cùng điều kiện) Cơng thức phân tử của 2 hydrocacbon là: A C2H4 và C3H6 B CH4 và C2H6 C C2H2 và C3H4 D C2H6 và C3H8 7/ Cho 0,1 mol A (α-amino axit dạng H2NRCOOH) phản ứng hết với HCl tạo 11,15 gam muối A là: A... 2-aminopentanđioic D Axit 2aminohexanđioic 9/ Cho các dãy chuyển hóa: Glixin + NaOH → A + HCl → X ; Glixin +HCl → B + NaOH → Y X       và Y lần lượt là: A đều là ClH3NCH2COONa B ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa C ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa D ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa 10/ Dung dịch etylamin tác dụng được với dung dịch nước của chất nào sau đây: A FeCl3 và H2SO4 B NH3 C NaOH D NaCl 11/ (X) là hợp chất hữu... 14,05 gam C6H5N2 +Cl- (với hiệu suất 100%), lượng C6H5-NH2 và NaNO2 cần dùng vừa đủ là A 0,1 mol và 0,4 mol B 0,1 mol và 0,2 mol C 0,1 mol và 0,1 mol.D 0,1 mol và 0,3 mol 37/ Cho các loại hợp chất: aminoaxit (X), muối amoni của axit cacboxylic (Y), amin (Z), este của aminoaxit (T) Dãy gồm các loại hợp chất đều tác dụng được với dung dịch NaOH và đều tác dụng được với dung dịch HCl là A X, Y, Z, T B X,... Để trung hoà hoàn toàn 0,58g hỗn hợp 2 amin no đơn chức bậc 1 (có số ngtử C nhỏ hơn hoặc bằng 4) phải dùng 1 lít dd X Công thức của 2 amin có thể là A CH3NH2 và C4H9NH2 B C2H5NH2 và C4H9NH2 C C3H7NH2 và C4H9NH2 D Cả A và B 84/ Đốt cháy hoàn toàn a mol aminoaxit A thu được 2a mol CO 2 và a/2 mol N2 Aminoaxit A là A H2NCH2COOH B H2N[CH2]2COOH C H2N[CH2]3COOH D H2NCH(COOH)2 85/ Cho 0,01 mol aminoaxit X... LUẬN 1 -Polime là gì ? Cho ví dụ ? 2 –Cho biết sự giống và khác nhau giữa phản ứng trùnghợp và phản ứng trùng ngưng ?Cho VD 1 phản ứng trùng hợp và 1 phản ứng trùng ngưng 3 - Viết ptpứ tạo thành polime từ các monome sau và cho biết tên của phản ứng ; tên của sản phẩm a.CH2=CCl-CH=CH2 b.C6H5CH=CH2 và CH2=CH-CH=CH2 c.HO-CH2CH2-OH d.H2N(CH2)6NH2 và HOOC(CH2)4COOH 4 - Viết ptpứ tạo thành các polime có... su buna từ 3 loại ngun liệu khác nhau có sẵn trong thi n nhiên 6 Tính hệ số trùng hợp (số mắc xích) của tơ nilon-6,6( M=2 500g/mol) và của tơ capron( M=15 000g/mol) 7 - Người ta tổng hợp poli metylmetacrylat từ axit và ancol qua 2 giai đoạn là este hố( H=60%) và trùng hợp( H=80%) a.Viết phương trình hố học của các phản ứng b.Tính khối lượng axit và khối lượng ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime... su buna từ 3 loại ngun liệu khác nhau có sẵn trong thi n nhiên 6 – Tính hệ số trùng hợp (số mắc xích) của tơ nilon-6,6( M=2 500g/mol) và của tơ capron( M=15 000g/mol) 7 - Người ta tổng hợp poli metylmetacrylat từ axit và ancol qua 2 giai đoạn là este hố( H=60%) và trùng hợp( H=80%) a.Viết phương trình hố học của các phản ứng b.Tính khối lượng axit và khối lượng ancol cần dùng để thu được 1,2 tấn polime... CH2OH(CHOH)4CH2OH 38/ Chọn phát biểu sai: A Phân tử tinh bột gồm nhiều gốc glucozơ liên kết với nhau và có công thức phân tử (C 6H10O5)n B Tinh bột là hỗn hợp của hai thành phần amilozơ và amilopectin C Amilozơ có mạch phân tử không phân nhánh, được cấu tạo bởi gốc α - glucozơ D Amilopectin có mạch phân tử không phân nhánh, được cấu tạo bởi các phân tử amilozơ 39/ Phân tử mantozơ được cấu tạo bởi những . Qùy tím và Na C. Dung dòch NaHCO 3 và dung dòch AgNO 3 B. Dung dòch Na 2 CO 3 và Na D. Ag 2 O/dd NH 3 và Qùy tím 22/ Hai ống nghiệm không nhãn, chứa riêng hai dung dòch: saccarozơ và glixerin C 2 H 5 COOCH 3 và HCOOCH(CH 3 ) 2 . D. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 . 58/ Este X không no, mạch hở, có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3,125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và. . 60/ X, Y, Z đều có công thức C 2 H 4 O 2 . X tác dụng được với cả Na và NaOH, không tham gia phản ứng tráng gương; Y không tác dụng với Na, tham gia phản ứng tráng gương và tác dụng với dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn hóa, Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn hóa, Hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp và luyện thi đại học môn hóa

Từ khóa liên quan