Chuyên đề bất đẳng thức ôn thi đại học

56 916 1

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 21:50

Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 1 Mục lục 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 2 1.1 Định nghĩa bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1.2 Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC 3 2.1 Chứng minh bất đẳng thức dùng định nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.2 Phương pháp biến đổi tương đương . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2.3 Phương pháp sử dụng bất đẳng thức X 2 ≥ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4 Dùng các bất đẳng thức cổ điển để chứng minh bất đẳng thức . . . . . . . 9 2.4.1 Bất đẳng thức Côsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.4.2 Bất đẳng thức Bunhiacopxki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2.5 Phương pháp phản chứng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2.6 Phương pháp quy nạp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 2.7 Phương pháp tam thức bậc hai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 2.8 Phương pháp đạo hàm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 2.9 Phương pháp hình học, toạ độ, véctơ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 2.10 Phương pháp miền giá trị . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 2.11 Các phương pháp khác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.11.1 Phương pháp làm trội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 2.11.2 Phương pháp lượng giác . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 3 ỨNG DỤNG CỦA BẤT ĐẲNG THỨC 48 3.1 Giải phương trình, hệ phương trình, bất phương trình . . . . . . . . . . . . 48 3.2 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 2 1 KIẾN THỨC CHUẨN BỊ 1.1 Định nghĩa bất đẳng thức Định nghĩa 1.1. Cho hai số a và b, ta nói rằng a nhỏ hơn b và kí hiệu là a < b nếu a −b âm. a < b ⇐⇒ a − b âm. Tương tự ta có a lớn hơn b và kí hiệu là a > b nếu a −b dương. a > b ⇐⇒ a − b dương. Định nghĩa 1.2. Cho a, b là hai biểu thức số, các mệnh đề dạng ”a < b” hoặc ”a > b” được gọi là bất đẳng thức. Định nghĩa 1.3. Ta nói a nhỏ hơn hoặc bằng b nếu a < b hoặc a = b và kí hiệu là a ≤ b. Vậy a ≤ b ⇔ a < b ∨ a = b Tương tự ta cũng có định nghĩa cho a lớn hơn hoặc bằng b. 1.2 Các tính chất cơ bản của bất đẳng thức Tính chất 1.1. Tính bắc cầu: a < b và b < c suy ra a < c. Tính chất 1.2. Quy tắc cộng bất đẳng thức với một số: a < b ⇐⇒ a + c < b + c, ∀c Tính chất 1.3. Quy tắc chuyển vế: a < b + c ⇐⇒ a − c < b Tính chất 1.4. Quy tắc cộng hai bất đẳng thức:  a < b c < d ⇒ a + c < b + d Chú ý: Không có quy tắc trừ hai bất đẳng thức cùng chiều. Tính chất 1.5. Quy tắc nhân hai bất đẳng thức với một số: • a < b ⇔ ac < bc nếu c > 0 • a < b ⇔ ac > bc nếu c < 0 Tính chất 1.6. Quy tắc nhân hai bất đẳng thức:  0 ≤ a < b 0 ≤ c < d ⇔ ac < bd Chú ý: Chir được phép nhân hai bất đẳng thức không âm cùng chiều và không có phép chia hai bất đẳng thức cùng chiều. Tính chất 1.7. Với hai số a, b > 0; n nguyên dương ta có: a < b ⇔ a n < b n Tính chất 1.8. Với a, b > 0, n ∈ N, n ≥ 1 ta có: a < b ⇔ n √ a < n √ b HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 3 2 PHƯƠNG PHÁP CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC 2.1 Chứng minh bất đẳng thức dùng định nghĩa Để chứng minh A > B, ta đi chứng minh A−B dương và ngược lại, để chứng minh A < B ta chứng minh A − B âm. Sau đây là các ví dụ: VÍ DỤ MINH HOẠ Ví dụ 2.1. Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có x 2 + y 2 2 ≥ |xy|. Lời giải. Xét hiệu x 2 + y 2 2 − |xy|, ta có x 2 + y 2 2 − |xy| = x 2 + y 2 − 2|xy| 2 = (|x| + |y|) 2 2 ≥ 0. Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi |x| = |y|. Vậy bất đẳng thức đúng. Ví dụ 2.2. Chứng minh rằng với mọi x, y ta luôn có x 4 + y 4 ≥ x 3 y + xy 3 . Lời giải. Xét hiệu x 4 + y 4 − (x 3 y + xy 3 ), ta có x 4 + y 4 − (x 3 y + xy 3 ) = (x 4 − x 3 y) + (y 4 − xy 3 ) = x 3 (x − y) + y 3 (y −x) = (x − y)(x 3 − y 3 ) = (x − y) 2 (x 2 + xy + y 2 ) = (x − y) 2  (x + y 2 ) 2 + 3y 2 4  ≥ 0. V ậy bất đẳng thức luôn đúng. Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi x = y. Ví dụ 2.3. Chứng minh rằng với mọi a, b ta luôn có a 2 + b 2 + 1 ≥ ab + a + b. Lời giải. Xét hiệu S = a 2 + b 2 + 1 − (ab + a + b) = a 2 + b 2 + 1 − ab − a − b. Ta có 2S = 2a 2 + 2b 2 + 2 − 2ab − 2a − 2b = (a 2 − 2ab + b 2 ) + (a 2 − 2a + 1) + (b 2 − 2b + 1) = (a − b) 2 + (a − 1) 2 + (b − 1) 2 ≥ 0. HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 4 Do đó S ≥ 0, dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi      a − b = 0 a − 1 = 0 b − 1 = 0 ⇔ a = b = 1. Bất đẳng thức đã được chứng minh. Ví dụ 2.4. Cho các số dương a, b, chứng minh rằng 2 √ ab √ a + √ b ≤ 4 √ ab. Lời giải. Xét hiệu 4 √ ab − 2 √ ab √ a + √ b , ta có 4 √ ab − 2 √ ab √ a + √ b = 4 √ ab  1 − 2 4 √ ab √ a + √ b  = 4 √ ab √ a + √ b ( √ a − 2 4 √ ab + √ b) = 4 √ ab √ a + √ b ( 4 √ a − 4 √ b) 2 ≥ 0. V ậy bất đẳng thức đúng. Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi a = b. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ Bài tập 2.1. CMR với mọi a, b, c, d, e ta đều có a 2 + b 2 + c 2 + d 2 + e 2 ≥ a(b + c + d + e). Bài tập 2.2. CMR với mọi a, b, c ta luôn có a 2 + b 2 + c 2 3 ≥  a + b + c 3  2 . Bài tập 2.3. CMR với mọi a, b, c ta luôn có a 2 + b 2 + c 2 ≥ ab + bc + ca. Bài tập 2.4. Cho a, b, c ≥ −1, chứng minh rằng 2(1 + a + b + c + ab + bc + ca) ≥ −abc. Hướng dẫn: Chuyển vế, đưa về dạng (1 + a)(1 + b)(1 + c) + (a + b + c + 1) 2 2 ≥ 0, (vì a, b, c ≥ −1). Bài tập 2.5. Cho  a, b, c > 0 a + b + c = 1 . Chứng minh rằng b + c ≥ 16abc Bài tập 2.6. Cho a, b ≥ 0. Chứng minh rằng (a + b)(1 + ab) ≥ 4ab. HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 5 2.2 Phương pháp biến đổi tương đương Biến đổi tương đương BĐT cần chứng minh về một BĐT đã biết hoặc BĐT hiển nhiên đúng. Sau đây là các ví dụ: VÍ DỤ MINH HOẠ Ví dụ 2.5. Cho các số không âm a, b, chứng minh rằng a + b 2 ≥ √ ab. Lời giải. Ta có a + b 2 ≥ √ ab ⇔ a + b − 2 √ ab ≥ 0 ⇔  √ a − √ b  2 ≥ 0 Đâ y là bất đẳng thức đúng. Từ đó suy ra đpcm Ví dụ 2.6. Cho a, b > 0. Chứng minh rằng a b + b a ≥ 2 Lời giải. a b + b a ≥ 2 ⇔ a 2 + b 2 ab ≥ 2 ⇔ a 2 + b 2 − 2ab ab ≥ 0 ⇔ (a − b) 2 ab ≥ 0 Đúng vì a, b > 0 Đẳng thưc xảy ra ⇐⇒ a = b Ví dụ 2.7. Chứng minh rằng ∀a, b ∈ R ta có: a 4 + b 4 ≥ a 3 b + ab 3 Lời giải. Ta có a 4 + b 4 ≥ a 3 b + ab 3 ⇔(a 4 − a 3 b) + (b 4 − ab 3 ) ≥ 0 ⇔a 3 (a − b) + b 3 (b − a) ≥ 0 ⇔(a − b)(a 3 − b 3 ) ≥ 0 ⇔(a − b) 2  (a + b 2 ) 2 + ( √ 3 2 b) 2  ≥ 0 (luôn đúng) Đẳng thức xảy ra ⇔ a = b. Ví dụ 2.8. Cho các số thực dương a, b, chứng minh rằng b √ a + a √ b ≥ √ a + √ b. Lời giải. Bất đẳng thức trên tương đương với b √ b + a √ a √ ab ≥ √ a + √ b ⇔ b √ b + a √ a − a √ b − b √ a ≥ 0 (do √ ab > 0) ⇔ √ a(a − b) + √ b(b − a) ≥ 0 ⇔ ( √ a − √ b)(a − b) ≥ 0. HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 6 Bất đẳng thức trên đúng vì √ a − √ b và a − b luôn cùng dấu. Vậy BĐT ban đầu đúng. Dấu ” = ” xảy ra khi và chỉ khi a = b. Ví dụ 2.9. Chứng minh rằng nếu ab ≥ 0 thì (a 2 − b 2 ) 2 ≥ (a − b) 4 . Lời giải. Ta có bất đẳng thức trên tương đương với (a − b) 2 (a + b) 2 − (a − b) 4 ≥ 0 ⇔ (a − b) 2 [(a + b) 2 − (a − b) 2 ] ≥ 0 ⇔ 4ab(a − b) 2 ≥ 0. Bất đẳng thức cuối đúng vì ab ≥ 0, do đó bất đẳng thức ban đầu đúng. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b hoặc a = 0 hoặc b = 0. BÀI TẬP TƯƠNG TỰ Bài tập 2.7. Chứng minh rằng ∀a ∈ R ∗ + ta có a + 1 a ≥ 2 Bài tập 2.8. Chứng minh rằng ∀a = 0 ta có |a + 1 a | ≥ 2. Bài tập 2.9. Chứng minh rằng ∀a ta có a 2 + 1 4 ≥ a. Bài tập 2.10. Cho các số a, b, c, x, y thoả mãn  ax + by = c a 2 + b 2 > 0 Chứng minh rằng x 2 + y 2 ≥ c 2 a 2 + b 2 . Bài tập 2.11. Chứng minh rằng (a 5 + b 5 )(a + b) ≥ (a 4 + b 4 )(a 2 + b 2 ) với ab > 0. HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 7 2.3 Phương pháp sử dụng bất đẳng thức X 2 ≥ 0 Bất đẳng thức cổ điển nhất là x 2 ≥ 0, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 0. Ta sẽ nêu ra hai dạng bất đẳng thức áp dụng bất đẳng thức trên. • Với mọi a, b, ta có: (a − b) 2 ≥ 0 ⇔ a 2 + b 2 ≥ 2ab ⇔ (a + b) 2 ≥ 4ab ⇔ 2(a 2 + b 2 ) ≥ (a + b) 2 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b. • Áp dụng bất đẳng thức trên ba lần cho ba số thực bất kì a, b, c, ta có: a 2 +b 2 +c 2 ≥ ab+bc+ca ⇔ (a+b+c) 2 ≥ 3(ab+bc+ca) ⇔ 3(a 2 +b 2 +c 2 ) ≥ (a+b+c) 2 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = c. VÍ DỤ MINH HOẠ Ví dụ 2.10. Cho a + b ≥ 2. Chứng minh rằng a. a 2 + b 2 ≥ 2. b. a 2 + b 2 ≥ a + b Lời giải. Ta có 2(a 2 + b 2 ) ≥ (a + b) 2 ⇔ a 2 + b 2 ≥ (a + b) 2 2 . a. Mà a + b ≥ 2, nên ta suy ra ngay a 2 + b 2 ≥ 2. b. Từ a 2 +b 2 ≥ (a + b) 2 2 = (a+b) a + b 2 . Mà a+b ≥ 2, nên ta suy ra ngay a 2 +b 2 ≥ a+b. Ở câu b. chúng ta có thể làm như sau: Ta có: a 2 + 1 ≥ 2a và b 2 + 1 ≥ 2b, suy ra a 2 + b 2 ≥ a + b + (a + b − 2) ≥ a + b. Bình luận Cả hai cách giải của câu b. chúng ta đã sử dụng phương pháp tách theo lượng trội như sau: Để chứng minh A ≥ B, có thể làm theo hai cách: C1. Chứng minh A ≥ B + C, rồi chứng minh C ≥ 0. C2. Chứng minh A ≥ BC, (giả sử B > 0 ) rồi chứng minh C ≥ 1. Vẫn sử dụng ý tưởng tách theo lượng trội như trên, ta xét ví dụ sau: Ví dụ 2.11. Cho a, b, c > 0 và a + b + c ≤ 3. Chứng minh rằng √ a + √ b + √ c ≥ √ ab + √ bc + √ ca HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 8 Lời giải. Đặt x = √ a, y = √ b, z = √ c. Ta có x, y, z > 0 và x 2 + y 2 + z 2 ≤ 3. Ta cần chứng minh x + y + z ≥ xy + yz + zx Ta có 3(xy + yz + zx) ≤ (x + y + z) 2 ⇔ xy + yz + zx ≤ (x + y + z) x + y + z 3 (1) Mặt khác (x + y + z) 2 ≤ 3(x 2 + y 2 + z 2 ) ≤ 9, ta được x + y + z ≤ 3 (2) Từ (1) và (2) ta có điều phải chứng minh. HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 9 2.4 Dùng các bất đẳng thức cổ điển để chứng minh bất đẳng thức 2.4.1 Bất đẳng thức Côsi 1. Dạng tổng quát: Cho a 1 , a 2 , ··· , a n là những số không âm. Khi đó • a 1 + a 2 + ··· + a n n ≥ n √ a 1 a 2 · ··a n • Dấu bằng trong bất đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a 1 = a 2 = ··· = a n 2. Trường hợp đặc biệt • Với n = 2 ta có: a 1 + a 2 2 ≥ √ a 1 a 2 dấu bằng xảy ra ⇐⇒ a 1 = a 2 • Với n = 3 ta có: a 1 + a 2 + a 3 3 ≥ 3 √ a 1 a 2 a 3 dấu bằng xảy ra ⇐⇒ a 1 = a 2 = a 3 VÍ DỤ MINH HOẠ Ví dụ 2.12. Cho a 1 , a 2 , ··· , a n > 0. Chứng minh rằng: (a 1 + a 2 + ··· + a n )  1 a 1 + 1 a 2 + · ·· + 1 a n  ≥ n 2 Lời giải. Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho các số dương a 1 , a 2 , ···a n và 1 a 1 , 1 a 2 , · ·· 1 a n ta đượ c: a 1 + a 2 + ··· + a n n ≥ n √ a 1 a 2 · ··a n (1) 1 a 1 + 1 a 2 + · ·· + 1 a n n ≥ n  1 a 1 a 2 · ··a n (2) Do hai vế của ( 1) và ( 2) đều là số dương, nên nhân từng vế của chúng ta có điều phải chứng minh. Dấu bằng xảy ra ⇔    a 1 = a 2 = ··· = a n 1 a 1 = 1 a 2 = · ·· = 1 a n ⇔ a 1 = a 2 = · ·· = a n Bình luận Bất đẳng thức trên tuy đơn giản, nhưng nó lại có ứng dụng rộng rãi. Người ta thường hay sử dụng hai dạng đặc biệt của nó, đó là: 1. Với n = 2 (a + b)( 1 a + 1 b ) ≥ 4 ⇔ 1 a + 1 b ≥ 4 a + b (3) HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 10 2. Với n = 3 (a + b + c)( 1 a + 1 b + 1 c ) ≥ 9 ⇔ 1 a + 1 b + 1 c ≥ 9 a + b + c (4) Trong đó a, b, c là những số dương Các bạn hãy xem các ví dụ 2.13, 2.14 và các bài tập 2.18 trên trang 16, 2.12 trên trang 15, 2.15 trên trang 15 để biết thêm ứng dụng của nó. Ví dụ 2.13. Cho tam giác ABC, có các cạnh a, b, c và p là nửa chu vi. Chứng minh rằng: 1 p − a + 1 p − b + 1 p − c ≥ 2  1 a + 1 b + 1 c  Lời giải. Áp dụng ( 3 trên trang trước) ta có:              1 p − a + 1 p − b ≥ 4 (p − a) + (p − b) = 4 c 1 p − b + 1 p − c ≥ 4 (p − b) + (p − c) = 4 a 1 p − c + 1 p − a ≥ 4 (p − c) + (p − a) = 4 b Cộng từng vế ba bất đẳng thức trên suy ra: 1 p − a + 1 p − b + 1 p − c ≥ 2  1 a + 1 b + 1 c  Dấu bằng xảy ra ⇔ p − a = p − b = p − c ⇔ a = b = c ⇔ ABC là tam giác đều Ví dụ 2.14. Cho a, b, c > 0 và thoả mãn ab + bc + ca = abc. Chứng minh rằng 1 a + 3b + 2c + 1 b + 3c + 2a + 1 c + 3a + 2b ≤ 1 6 Lời giải. Áp dụng ( 3 trên trang ngay trước) ta có: 1 a + 3b + 2c = 1 3b + (a + 2c) ≤ 1 4  1 3b + 1 a + 2c  ≤ 1 4  1 3b + 1 9  1 a + 1 c + 1 c  = 1 12  1 3a + 1 b + 2 1 3c  (1) Hoàn toàn tương tự ta có 1 b + 3c + 2a ≤ 1 12  1 3b + 1 c + 2 1 3a  (2) 1 c + 3a + 2b ≤ 1 12  1 3c + 1 a + 2 1 3b  (3) Cộng từng vế các bất đẳng thức ( 1), ( 2), ( 3) ta được 1 a + 3b + 2c + 1 b + 3c + 2a + 1 c + 3a + 2b ≤ 1 6  1 a + 1 b + 1 c  HO À N G TH A N H TH Ủ Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com [...]... i=1 n n i=1 2 x2 i n S2 − i=1 x2 i Lại theo bất đẳng thức Bunhiacopxki, ta có: n n i=1 x2 ≥ i 2 n xi hay i=1 n n i=1 (2) x2 ≥ S 2 i Mặt khác, sử dụng bất đẳng thức Bunhiacopxki một lần nữa ta có: n 2 x2 i i=1 Kết hợp với giả thi t suy ra ≥ (x1 x2 + x2 x3 + · · · + xn−1 xn + xn x1 )2 n i=1 www.VNMATH.com x2 ≥ 1 i (3) HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 20 Từ ( 1 trên trang trước),... TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 2.9 www.VNMATH.com 35 Phương pháp hình học, toạ độ, véctơ Khi sử dụng nhóm phương pháp này để giải bài toán chứng minh bất đẳng thức chúng ta thường vận dụng các kiến thức cơ bản sau: 1 Trong tất cả các đường gấp khúc nối hai điểm A, B cho trước, thì đường thẳng nối A, B là đường có độ dài bé nhất 2 Trong một tam giác, tổng độ dài hai cạnh luôn luôn lớn hơn độ... Tìm m để biểu thức sau đây luôn dương P = 9x2 + 20y 2 + 4z 2 − 12xy + 6xz + mxyz với x2 + y 2 + z 2 = 0 www.VNMATH.com HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 2.8 www.VNMATH.com 29 Phương pháp đạo hàm Để giải một bài toán chứng minh bất đẳng thức bằng đạo hàm, thường chúng ta làm theo các bước sau: ( Bước 1: Xác định hàm f (x) và miền xác định D của nó ( Bước 2: Xét sự biến thi n của f (x)... a1 = = xảy ra ⇔ b1 b2 b3 Bình luận Chứng minh bất đẳng thức Bunhiacopxki trong trường hợp tổng quát đã được chúng tôi trình bày trong phần Phương pháp tam thức bậc hai Cho nên ở đây chúng tôi không trình bày lại, bạn hãy xem ví dụ 2.37 trên trang 26 Sau đây chúng tôi trình bày ứng dụng của bất đẳng thức Bunhiacopxki trong các bài toán chứng minh bất đẳng thức VÍ DỤ MINH HOẠ √ Ví dụ 2.23 Cho a2 + b2... cùng phương a www.VNMATH.com HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 36 √ √ − = (a + 1 ; 3 ), − = (−a + 1 ; 3 ) ta có: → → Đặt u v 2 2 2 2 √ 3 2 1 → ) • |− | = (a + )2 + ( u 2 2 √ − | = (a − 1 )2 + ( 3 )2 → • |v 2 2 −− −→ • |u + v| = 2 − → − → −− −→ Bất đẳng thức cần chứng minh có dạng |u| + |v| ≥ |u + v| = 2 đây là một bất đẳng thức đúng, từ đó suy ra điều phải chứng minh √ 3 1... − 1) ≥ 0, ∀t ≥ 1 = t(t + 1)2 f ′ (t) = Do đó hàm f (t) luôn đồng biến trên [1; +∞) Bước 3: Suy ra f (t) > f (1) = 0 Vậy, (2) đúng, từ đó suy ra (đ.p.c.m) ( Chú ý: Khi sử dụng phương pháp đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức thì chúng ta phải đi  www.VNMATH.com HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 31 khảo sát sự biến thi n của một hàm f nào đó Vì vậy chúng ta cần chú ý đến... TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 26 Ví dụ 2.37 Chứng minh bất đẳng thức Bunhiacôpxki tổng quát Cho a1 , a2 , , an , b1 , b2 , , bn là 2n số bất kì Chứng minh rằng: (a2 + a2 + · · · + a2 )(b2 + b2 + · · · + b2 ) ≥ (a1 b1 + a2 b2 + · · · + an bn )2 1 2 n 1 2 n (2) Lời giải Nếu a1 = a2 = · · · = an = 0 thì ( 2) hiển nhiên đúng Xét a2 + a2 + · · · + a2 = 0 Lập tam thức bậc hai: 1.. .Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 11 1 1 1 Mặt khác theo giả thi t, từ ab + bc + ca = abc ta có + + = 1 a b c 1 1 1 1 Vậy + + ≤ a + 3b + 2c b + 3c + 2a c + 3a + 2b 6 Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 3 Ví dụ 2.15 Cho a, b, c, d ≥ 0, chứng minh rằng 1 a3 + b3 + c3 ≥ a2 b + b2 c + c2 a 2 a3 b3 c3 d3 + + + ≥a+b+c+d b2 c2 d2 a2 Lời giải 1 Áp dụng bất đẳng thức Côsi cho ba số không âm... (k + 1) k+1 1 1 1 ⇔0 < − − k (k + 1)2 k + 1 1 ⇔0 < k(k + 1)2 1− Bất đẳng thức cuối cùng đúng, tức là ( 3) đúng Từ đó suy ra điều phải chứng minh Ví dụ 2.35 Cho a, b là hai số tuỳ ý và thoả mãn a + b ≥ 0 Chứng minh rằng ∀n nguyên dương ta đều có: a + b n an + bn (1) ≤ 2 2 Lời giải www.VNMATH.com HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 24 • Với n = 1 dễ thấy ( 1 trên trang trước)... · · · (1 + an−1 ) Nhân từng vế của n bất đẳng thức trên, ta được: a1 a2 · · · an 1 ≥ (n − 1)n (1 − a1 )(1 + a2 ) · · · (1 + an ) (1 + a1 )(1 + a2 ) · · · (1 + an ) 1 ⇔ a1 a2 · · · an ≤ (n − 1)n Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi a1 = a2 = · · · = an = www.VNMATH.com 1 n−1 HO À N G TH A N H TH Ủ Y Chuyên Đề Bất Đẳng Thức www.VNMATH.com 14 Ví dụ 2.21 Cho hai dãy số không âm a1 , a2 , · · · an ; b1 , b2 , . Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 9 2.4 Dùng các bất đẳng thức cổ điển để chứng minh bất đẳng thức 2.4.1 Bất đẳng thức Côsi 1. Dạng tổng quát: Cho a 1 , a 2 , ··· , a n là những số không âm. Khi. Y www.VNMATH.com www.VNMATH.com Chuyên Đề Bất Đẳng Thức 7 2.3 Phương pháp sử dụng bất đẳng thức X 2 ≥ 0 Bất đẳng thức cổ điển nhất là x 2 ≥ 0, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi x = 0. Ta sẽ nêu ra hai dạng bất đẳng thức áp. Phương pháp sử dụng bất đẳng thức X 2 ≥ 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 2.4 Dùng các bất đẳng thức cổ điển để chứng minh bất đẳng thức . . . . . . . 9 2.4.1 Bất đẳng thức Côsi . . . . .

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan