đề thi thử đại học môn sinh năm 2015 trường thpt triệu sơn 1

13 1.8K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/02/2015, 20:04

1 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 975 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Phòng thi ……………… DeThiThuDaiHoc.com 1: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không gồm phương pháp A. nuôi cấy hạt phấn, lai xôma. B. cấy truyền phôi. C. chọn dòng tế bào xôma có biến dị. D. nuôi cấy tế bào thực vật Invitro tạo mô sẹo. DeThiThuDaiHoc.com 2. Có 2 tế bào sinh tinh của một cá thể có kiểu gen AaBbddX E Y tiến hành giảm phân hình thành các tinh trùng bi ết quá trình giảm phân diễn ra bình thường không xảy ra hoán vị gen và không xảy ra đột biến nhiễm sắc thể. Tính theo l ý thuyết số loại tinh trùng tối đa có thể tạo ra là bao nhiêu: A. 16 B. 8 C. 6 D. 4 DeThiThuDaiHoc.com 3.Cho các thông tin sau đây : (1) mARN sau phiên mã được trực tiếp dùng làm khuôn để tổng hợp prôtêin. (2) Khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc trên mARN thì quá trình dịch mã hoàn tất. (3) Nh ờ một enzim đặc hiệu, axit amin mở đầu được cắt khỏi chuỗi pôlipeptit vừa tổng hợp. (4) mARN sau phiên mã được cắt bỏ intron, nối các êxôn lại với nhau thành mARN trưởng thành. Các thông tin về sự phiên mã và dịch mã đúng với cả tế bào nhân thực và tế bào nhân sơ là: A. (1) và (4). B. (2) và (4). C. (2) và (3). D. (3) và (4). DeThiThuDaiHoc.com 4. Ở loài đậu thơm, sự có mặt của 2 gen trội A và B trong cùng kiểu gen quy định màu hoa đỏ, các tổ hợp gen khác chỉ có 1 trong 2 loại gen trội trên, cũng như kiểu gen đồng hợp lặn sẽ cho kiểu hình hoa trắng.Tính trạng màu hoa là kết quả của hiện tượng A. tác động át chế B. tác động bổ trợ C. tr ội không hoàn toàn D. tác động cộng gộp DeThiThuDaiHoc.com 5: Ở người, nếu có 2 gen trội GG thì khả năng chuyển hoá rượu (C 2 H 5 OH) thành an đehit rồi sau đó anđehit chuyển hoá thành muối axêtat một cách triệt để. Người có kiểu gen Gg thì khả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat kém hơn một chút. Cả 2 kiểu gen GG, và Gg đều biểu hiện kiểu hình mặt không đỏ khi uống rượu vì sản phẩm chuyển hoá cuối axetat tương đối vô hại. Còn người có kiểu gen gg thì kh ả năng chuyển hoá anđehit thành muối axêtat hầu như không có, mà anđehit là một chất độc nhất trong 3 chất nói trên, vì vậy những người này uống rượu thường bị đỏ mặt và ói mửa. Giả sử quần thể người Việt Nam có 36% dân số uống rượu mặt đỏ. Một cặp vợ chồng của quần thể này uống rượu mặt không đỏ sinh được 2 con trai. Tính xác suất để cả 2 đứa uống rượu mặt không đỏ? A. 0,7385 B. 0,75 C. 0,1846 D. 0,8593. DeThiThuDaiHoc.com 6: Ba gen E, D, G nằm trên 3 cặp nhiễm sắc thể thường tương đồng khác nhau. Trong đó gen E có 3 alen, gen D có 4 alen, gen G có 5 alen. Tính số kiểu gen có gen dị hợp tối đa có thể có trong quần thể ? A. 900 B. 840 C. 180 D. 60 DeThiThuDaiHoc.com 7 : Bệnh u xơ nang và bệnh bạch tạng ở người đều do 2 gen lặn nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau quy định. Một cặp vợ chồng đều dị hợp gen về cả 2 tính trạng này.Xác suất h ọ sinh 2 đứa con mà 1 đứa bị 1 trong 2 bệnh này, còn 1 đứa bị cả 2 bệnh này là bao nhiêu? A. 1/8 B. 3/8 C. 3/64 D. 1/4 DeThiThuDaiHoc.com 8: Có 4 dòng ru ồi giấm (a, b,c,d ) được phân lập ở những vùng đia lý khác nhau. So sánh các b ăng mẫu nhiễm sắc thể số III và nhận được kết quả sau: Dòng a: 1 2 6 5 4 3 7 8 9 10 Dòng b: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 Dòng c: 1 2 6 5 8 7 9 4 3 10 Dòng d:1 2 6 5 8 7 3 4 9 10 Biết dòng nọ đột biến thành dòng kia. Nếu dòng c là dòng gốc, thì hướng xảy ra các dòng đột biến trên là: A. c dab B. c adb C. c bad D. c abd DeThiThuDaiHoc.com 9: Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleôtit bình thường nào dưới đây có thể gây nên đột biết gen? A. Ađêmin B. Timin C. Xitôzin D. 5 - BU DeThiThuDaiHoc.com 10: Ở một loài thực vật, cặp NST số 1 chứa cặp gen Aa ; cặp NST số 3 chứa cặp gen Bb. Nếu một số tế bào, cặp NST số 1 không phân ly trong giảm phân 2, cặp NST số 3 phân ly bình th ường thì cơ thể có kiểu gen Aabb giảm phân sẽ tạo ra các loại giao tử đột biến có thành phần các gen A. Aabb, aabb, Ab, ab B. AAb, aab, Ab, ab, b C. AAb, aab, b D. Aab, aab, b, Ab, ab DeThiThuDaiHoc.com 11: Cho các thành t ựu sau: (1) Tạo giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoại. (2) T ạo cừu sản sinh prôtêin người trong sữa (3) Tạo giống lúa "gạo vàng" có khả năng tổng hợp β - carôten trong hạt. (4) Tạo giống dưa hấu đa bội. (5) Tạo giống lúa lai HYT 100 với dòng mẹ (A) là IR 58025A và dòng bố (R) là R100, HYT 100 có năng suất cao, chất lượng tốt, thời gian sinh trưởng ngắn, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa Việt Nam lai chọn tạo. (6) T ạo giống nho quả to, không hạt, hàm lượng đường tăng. (7) Tạo chủng vi khuẩnE. coli sản xuất insulin của người. (8) Nhân nhanh các giống cây trồng quý hiếm, tạo nên quần thể cây trồng đồng nhất về kiểu gen. (9) T ạo giống bông kháng sâu hại Số thành tựu được tạo ra bằng phương pháp công nghệ gen là: A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 DeThiThuDaiHoc.com 12: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn, không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở cả bố và mẹ. Theo lí thuyết, phép lai P A a a BD BD X X X Y bd bD × cho đời con có số loại kiểu gen và kiểu hình tối đa là: A. 24 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình B. 32 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình C. 28 lo ại kiểu gen, 12 loại kiểu hình D. 28 loại kiểu gen, 8 loại kiểu hình DeThiThuDaiHoc.com 13: Ở thế hệ thứ nhất của một quần thể giao phối, tần số của alen A ở cá thể đực là 0,9. Qua ngẫu phối, thế hệ thứ 2 của quần thể có cấu trúc di truyền là: P2: 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1 Nếu không có đột biến, di nhập gen và chọn lọc tự nhiên xảy ra trong quần thể thì cấu trúc di truyền của quần thể ở thế hệ thứ nhất (P 1 ) sẽ như thế nào? A. 0,0625 AA + 0,375 Aa + 0,5625 aa = 1 B. 0,5625 AA + 0,375 Aa + 0,0625 aa = 1 C. 0, 81AA + 0,18 Aa + 0,01 aa = 1 D. 0,54 AA + 0,42 Aa + 0,04 aa = 1 DeThiThuDaiHoc.com 14: Phát biểu nào sau đây không đúng về người đồng sinh? A. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó chịu ảnh hưởng nhiều của môi trường. B. Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính tr ạng đó do kiểu gen quy định là chủ yếu. C. Những người đồng sinh khác trứng thường khác nhau ở nhiều đặc điểm hơn người đồng sinh cùng trứng. D. Những người đồng sinh cùng trứng không hoàn toàn giống nhau về tâm lí, tuổi thọ và sự biểu hiện các năng khiếu. DeThiThuDaiHoc.com 15: Cho các thông tin sau: (1) Trong t ế bào chất của một số vi khuẩn không có plasmit. (2) Vi khu ẩn sinh sản rất nhanh, thời gian thế hệ ngắn. (3) Ở vùng nhân của vi khuẩn chỉ có một phân tử ADN mạch kép, có dạng vòng nên hầu hết các đột biến đều biểu hiện ngay ở kiểu hình. 3 (4) Vi khun cú th sng kớ sinh, hoi sinh hoc t dng. Nhng thụng tin c dựng lm cn c gii thớch s thay i tn s alen trong qun th vi khun nhanh hn so vi s thay i tn s alen trong qun th sinh vt nhõn thc lng bi l: A. (2), (3). B. (1), (4). C. (3), (4). D. (2), (4). DeThiThuDaiHoc.com 16: Trong tr ng hp gim phõn v th tinh bỡnh thng, mt gen quy nh mt tớnh trng v gen tri l tri hon ton. Tớnh theo lớ thuyt, phộp lai AaBbDdEeFf ì AaBbDdEeFf s cho kiu hỡnh mang 3 tớnh trng tri v 2 tớnh trng ln i con chim t l l A. 135/1024. B. 27/1024. C. 27/512. D. 135/512. DeThiThuDaiHoc.com 17: Kho sỏt s di truyn bnh M ngi qua ba th h nh sau: Bit rng cỏc cỏ th trong ph h khụng xy ra t bin. Xỏc sut ngi III 2 mang gen bnh l bao nhiờu: A. 1/2. B. 1/4. C. 3/4. D. 2/3. DeThiThuDaiHoc.com 18: Trong quỏ trỡnh gim phõn c th cú kiu gen Ab aB ó xy ra hoỏn v gen gia cỏc alen B v b vi tn s l 32 %. Tớnh theo lý thuyt, c 1000 t bo sinh tinh ca c th ny gim phõn thỡ s t bo khụng xy ra hoỏn v gen gia cỏc alen B v b l A. 640. B. 680. C. 360. D. 320. DeThiThuDaiHoc.com 19: Võy cỏ mp, võy cỏ ng long v võy cỏ voi l vớ d v bng chng A. c quan thoỏi húa. B. phụi sinh hc. C. c quan tng ng. D. c quan tng t. DeThiThuDaiHoc.com 20 : Nếu một chuỗi polypeptit đợc tổng hợp từ trình tự mARN dới đây, thì số axit amin của nó sẽ là bao nhiêu? Khụng tớnh axit amin m u. 5 XGAUGUUXXAAGUGAUGXAUAAAGAGUAGXXG 3 A. 7. B. 10. C. 8 D. 9 DeThiThuDaiHoc.com 21: Mt cõy ngụ cú lỏ b rỏch thnh nhiu mnh v cú ht phn trũn lai vi cõy ngụ cú lỏ bỡnh th ng v ht phn cú gúc cnh, ngi ta thu c 100 % cõy F 1 cú lỏ b rỏch v ht phn cú gúc cnh. Cho cõy F 1 t th phn, hóy cho bit xỏc sut cõy cú lỏ b rỏch v ht phn cú gúc cnh F 2 l bao nhiờu? Bit rng hai cp gen quy nh hai cp tớnh trng trờn nm trờn hai cp nhim sc th khỏc nhau. A. 56,25%. B. 75%. C. 43,75%. D. 31,25%. DeThiThuDaiHoc.com 22: iu khụng ỳng v di truyn qua t bo cht l A. v t cht di truyn v t bo cht c chia u cho cỏc t bo con. B. kt qu lai thun nghch khỏc nhau trong ú con lai thng mang tớnh trng ca m v vai trũ ch yu thuc v t bo cht ca giao t cỏi. C. cỏc tớnh trng di truyn khụng tuõn theo cỏc quy lut di truyn nhim sc th. D. tớnh tr ng do gen trong t bo cht quy nh vn s tn ti khi thay th nhõn t bo bng mt nhõn cú c u trỳc khỏc. DeThiThuDaiHoc.com 23: S lng nhim sc th trong t bo sinh dng ca ngi b bnh ung th mỏu l 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 I II III Nam bỡnh th ng Nam b bnh M N bỡnh thng N b bnh M 4 A. 46. B. 45. C. 47. D. 23. DeThiThuDaiHoc.com 24: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng n ằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai D d D AB AB X X x X Y ab ab cho F 1 có kiểu hình thân xám, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 3,75%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi đực F 1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là A. 2,5%. B. 5%. C. 15%. D. 7,5%. DeThiThuDaiHoc.com 25: Bộ ba đối mã (anti côđon) của tARN vận chuyển axit amin metiônin là A. 5'XAU3'. B. 3'XAU5'. C. 3'AUG5'. D. 5'AUG3'. DeThiThuDaiHoc.com 26 : Để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây? A. Lai khác dòng B. Công nghệ gen C. lai tế bào xôma khác loài D. Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa DeThiThuDaiHoc.com 27: Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng m ột kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá; tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen. Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết quả đúng trong các kết luận sau đây? (1)Các t ế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng. (2)Gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin biểu hiện ở điều kiện nhiệt độ thấp nên các vùng đầu mút của cơ thể lông có màu đen. (3)Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin (4)Khi bu ộc cục nước đá vào lưng có lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen. A. 2 B. 1 C. 3 D. 4 DeThiThuDaiHoc.com 28: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây không diễn ra trong giai đoạn tiến hóa hóa học? A.T ừ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản B.Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thủy) C.Các axit amin liên k ết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản. D.Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic DeThiThuDaiHoc.com 29: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về nhiễm sắc thể gi ới tính ở động vật? (1)Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục (2)Nhi ễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính. (3)H ợp tử mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY bao giờ cũng phát triển thành cơ thể đực. (4)Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng. A. 3 B. 4 C. 1 D. 2 DeThiThuDaiHoc.com 30: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây hoa đỏ, quả tròn thuần chủng giao phấn với cây hoa vàng, quả bầu dục thuần chủng (P), thu được F 1 gồm 100% cây hoa đỏ, quả tròn. Cho các cây F 1 tự thụ phấn, thu được F 2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây hoa đỏ, quả bầu dục chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, có bao nhiêu k ết luận đúng với phép lai trên? (1) F 2 có 9 loại kiểu gen (2) F 2 có 5 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình hoa đỏ, quả tròn (3) Ở F 2 , số cá thể có kiểu gen giống kiểu gen của F 1 chiếm tỉ lệ 50% (4) F 1 xảy ra hoán vị gen với tần số 20%. A. 1 B. 4 C. 3 D. 2. www.VnDoc.com Facebook.com/vndoc 5 Theo quan niệm của Đacuyn, nguồn nguyên chủ yếu của quá trình tiến hóa là A.đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể B. đột biến gen C. biến dị cá thể D. đột biến số lượng nhiễm sắc thể DeThiThuDaiHoc.com 32: Các nhân t ố nào sau đây vừa làm thay đổi tần số alen vừa có thể làm phong phú vốn gen của quần thể? A. Chọn lọc tự nhiên và giao phối không ngẫu nhiên B.Chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên C.Giao phối ngẫu nhiên và các cơ chế cách li D.Đột biến và di - nhậ DeThiThuDaiHoc 31: www.VnDoc.com – Đề Thi Thử Đại Học 6 DeThiThuDaiHoc.com 33: Ở một loài hoa, xét ba cặp gen phân li độc lập, các gen này quy định các enzim khác nhau cùng tham vào một chuỗi phản ứng hóa sinh để tạo nên sắc tố ở cánh hoa theo sơ đồ sau: ` Các alen lặn đột biến k, l, m đều không tạo ra được các enzim K, L và M tương ứng. Khi các sắc tố không được hình thành thì hoa có màu trắng. Cho cây hoa đỏ đồng hợp tử về cả ba cặp gen giao phấn với cây hoa trắng đồng hợp tử về ba cặp gen lặn, thu được F 1 . Cho các cây F 1 giao phấn với nhau, thu được F 2 . Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, trong tổng số cây thu được ở F 2 , số cây hoa trắng chiếm tỉ lệ A. 37/64 B. 7/16 C. 9/16 D. 9/64. DeThiThuDaiHoc.com 34: Khi nói v ề nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây đúng? A.Giao phối không ngẫu nhiên không chỉ làm thay đổi tần số alen mà còn làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể B.Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể v ới các kiểu gen khác nhau trong quần thể. C.Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu gen, qua đó làm thay đổi tần số alen của quần thể. D.Yếu tố ngẫu nhiên là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên. DeThiThuDaiHoc.com 35: Alen B dài 221 nm và có 1669 liên k ết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 1689 nuclêôtit loại timin và 2211 nuclêôtit loại xitôzin. Dạng đột biến đã x ảy ra với alen B là A. thay thế một cặp G-X bằng một cặp A-T. B. thay thế một cặp A-T bằng một cặp G-X C. m ất một cặp A-T D. mất một cặp G-X. DeThiThuDaiHoc.com 36: Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn? A. Chuy ển đoạn trong một nhiễm sắc thể. B. Đảo đoạn. C. Mất đoạn. D. Lặp đoạn. DeThiThuDaiHoc.com 37: Trong các ph ương pháp tạo giống sau đây, có bao nhiêu phương pháp có thể tạo ra giống mới mang nguồn gen của hai loài sinh vật khác nhau? (1) Tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp. (2) Nuôi cấy hạt phấn. (3) Lai t ế bào sinh dưỡng tạo nên giống lai khác loài. (4) Tạo giống nhờ công nghệ gen. A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. DeThiThuDaiHoc.com 38: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 6. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét m ột gen có hai alen. Do đột biến, trong loài đã xuất hiện 3 dạng thể ba kép tương ứng với các cặp nhiễm sắc thể. Theo lí thuyết, các thể ba kép này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét? A. 108. B. 36. C. 64. D. 144. DeThiThuDaiHoc.com 39: Sự điều hoà với operon Lac ở EColi được khái quát như thế nào? A. Sự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng P và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế. B. Sự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất ức chế làm bất hoạt chất cảm ứng. C. S ự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế không gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất c ảm ứng làm bất hoạt chất ức chế. D. S ự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm b ất hoạt chất ức chế . DeThiThuDaiHoc.com 40: Gen A quy định cây cao; a quy định cây thấp. Thế hệ ban đầu của một quần thể giao phối có tỉ lệ kiểu gen 1 Aa : 1 aa. Tỉ lệ kiểu hình ở thế hệ ngẫu phối F n : A. 15 cao : 1 thấp B. 7 cao : 9 thấp C. 9 cao : 7 thấp D. 3 cao : 13 thấp. Gen K Gen L Gen M Enzim K Enzim L Enzim M Chất không màu 1 Chất không màu 2 Sắc tố vàng Sắc tố đỏ Facebook.com/vndoc 7 DeThiThuDaiHoc.com 41: Từ một phơi bò có kiểu gen Aabb, bằng qui trình cấy truyền phơi đã tạo ra 10 con bò. Những con bò này có A. kiểu hình hồn tồn khác nhau. B. giới tính giống hoặc khác nhau. C. kh ả năng giao phối với nhau. D. mức phản ứng giống nhau. DeThiThuDaiHoc.com 42: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm chung cho tất cả các nhân tố tiến hóa? A. Làm thay đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể. B. Làm tăng tính đa dạng và phong phú về vốn gen của quần thể. C. Làm thay đổi thành phần kiểu gen và tạo ra sự sai khác về tỉ lệ kiểu gen trong quần thể. D. Làm xu ất hiện các alen mới cung cấp ngun liệu cho q trình chọn lọc. DeThiThuDaiHoc.com 43. Một gen ở sinh vật nhân thực có 8 Exon (1E1, 2E2, 2E3và 3E4) theo trậ tự trên vùng mã hóa: 2 4 3' vùng mở đầu E I I E vùngkếtthúc 5'− − . Gen này thực hiện phiên mã rồi dịch mã, có th ể tạo ra tối đa bao nhiêu loại protein khác nhau? A. 6. B. 1680. C. 180. D. 16. DeThiThuDaiHoc.com 44: Thể mắt dẹt ở ruồi giấm là do A. lặp đoạn trên nhiễm sắc thể thường. B. chuyển đoạn trên nhiễm sắc thể thường. C. lặp đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính. D. chuyển đoạn trên nhiễm sắc thể giới tính. DeThiThuDaiHoc.com 45: Phép lai thu ận nghịch là A. phép lai theo hai hướng, hướng này lấy dạng thứ nhất làm bố, thì hướng kia lấy chính dạng đó làm mẹ. B. phép lai trở lại của con lai có kiểu hình trội với cá thể có kiểu hình lặn để xác định kiểu gen của cá thể trội. C. phép lai tr ở lại của con lai có kiểu hình lặn với cá thể có kiểu hình trội để xác định kiểu gen của cá thể trội. D. phép lai gi ữa các cá thể F 1 với nhau để xác định sự phân li của các tính trạng. DeThiThuDaiHoc.com 46: Thí nghiệm của Fox và cộng sự đã chứng minh A. trong điều kiện khí quyển ngun thuỷ, chất hố học đã được tạo thành từ các chất vơ cơ theo con đường hố học. B. trong điều kiện trái đất ngun thuỷ đã có sự kết hợp các axit amin với nhau tạo nên các chuỗi pơlipeptit đơn giản. C. có sự hình thành các tế bào sống sơ khai từ các đại phân tử hữu cơ. D. sinh vật đầu tiên đã được hình thành trong điều kiện trái đất ngun thuỷ. DeThiThuDaiHoc.com 47: Nội dung thuyết tiến hóa của Kimura là A. Q trình hình thành các nhóm phân loại trên lồi: Chi, họ, bộ, lớp, ngành. B. Q trình biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể bao gồm phát sinh đột biến, phát sinh đột biến qua giao phối, chọn lọc các đột biến có lợi, cách li sinh sản giữa quần thể biến đổi và quần thể gốc. C. S ự tiến hóa diễn ra bằng sự củng cố ngẫu nhiên các đột biến trung tính khơng chịu tác dụng của chọn lọc tự nhiên. D. Bao gồm 2 mặt song song vừa tích lũy biến dị có lợi vừa đào thải biến dị có hại cho sinh vật. DeThiThuDaiHoc.com 48. Nhịp tim của voi là 25 nhịp/phút. Giả sử thời gian nghỉ của tâm nhĩ là 2,1giây và của tâm thất là 1,5 giây. Hãy tính tỉ lệ về thời gian của các pha trong chu kì tim voi. A. 1: 3: 4 B. 2: 3 : 4 C. 1: 4 : 5 D. 1: 5 : 7 DeThiThuDaiHoc.com 49. Điểm đáng chú ý nhất trong đại trung sinh là: A. Phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát B. Phát triển ưu thế của cây hạt trần, chim và thú C. Phát triển ưu thế của cây hạt kín, sâu bọ, chim và thú D. Chinh phục đất liền của thực vật và động vật. DeThiThuDaiHoc.com 50.Qu ần thể là đơn vị tiến hố cơ sở vì quần thể A. là đơn vị tồn tại, sinh sản của lồi trong tự nhiên, đa hình về kiểu gen và kiểu hình, cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các quần thể khác trong lồi, có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác d ụng của các nhân tố tiến hố. B. là đơn vị tồn tại, sinh sản của lồi trong tự nhiên, đa hình về kiểu gen và kiểu hình. www.VnDoc.com – Đề Thi Thử Đại Học 8 C. có cấu trúc di truyền ổn định, cách ly tương đối với các quần thể khác trong loài, có khả năng biến đổi vốn gen dưới tác dụng của các nhân tố tiến hoá. D. là đơn vị tồn tại, sinh sản của loài trong tự nhiên, là hệ gen kín, không trao đổi gen với các loài khác. *******************Hết******************* (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) – Đề Thi Thử Đại Học 9 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2014- 2015 Môn: SINH HỌC, khối B Câu Mã đề 975 Câ1 B DeThiThuDaiHoc.com 2 D DeThiThuDaiHoc.com 3 C DeThiThuDaiHoc.com 4 B DeThiThuDaiHoc.com 5 A DeThiThuDaiHoc.com 6 B DeThiThuDaiHoc.com 7 C DeThiThuDaiHoc.com 8 A DeThiThuDaiHoc.com 9 B DeThiThuDaiHoc.com 10 C DeThiThuDaiHoc.com 11 C DeThiThuDaiHoc.com 12 D DeThiThuDaiHoc.com 13 D DeThiThuDaiHoc.com 14 B DeThiThuDaiHoc.com 15 A DeThiThuDaiHoc.com 16 D DeThiThuDaiHoc.com 17 D DeThiThuDaiHoc.com 18 C DeThiThuDaiHoc.com 19 D DeThiThuDaiHoc.com 20 A DeThiThuDaiHoc.com 2 1 A DeThiThuDaiHoc.com 22 A DeThiThuDaiHoc.com 23 A DeThiThuDaiHoc.com 24 B DeThiThuDaiHoc.com 25 A DeThiThuDaiHoc.com 26 D DeThiThuDaiHoc.com 27 C DeThiThuDaiHoc.com 28 B DeThiThuDaiHoc.com 29 C DeThiThuDaiHoc.com 30 D DeThiThuDaiHoc.com 31 C DeThiThuDaiHoc.com 32 D DeThiThuDaiHoc.com 33 B DeThiThuDaiHoc.com 34 B DeThiThuDaiHoc.com 35 A DeThiThuDaiHoc.com 36 D DeThiThuDaiHoc.com 37 A DeThiThuDaiHoc.com 38 D DeThiThuDaiHoc.com 39 D DeThiThuDaiHoc.com 40 B DeThiThuDaiHoc.com 41 D DeThiThuDaiHoc.com 42 C DeThiThuDaiHoc.com 43 C DeThiThuDaiHoc.com 44 C DeThiThuDaiHoc.com 45 A DeThiThuDaiHoc.com 46 B DeThiThuDaiHoc.com 47 C DeThiThuDaiHoc.com 48 A DeThiThuDaiHoc.com 49 A DeThiThuDaiHoc.com 50 A – Đề Thi Thử Đại Học 10 [...]... = 0 ,1 ) x Giới đực ( A = 0,6 ; a = 0,4 ) 11 – Đề Thi Thử Đại Học P1 : 0,54 AA + 0,42 Aa + 0,04 aa = 1 DeThiThuDaiHoc.com 14 : B Những người đồng sinh cùng trứng sống trong hoàn cảnh khác nhau có những tính trạng khác nhau thì các tính trạng đó do kiểu gen quy định là chủ yếu DeThiThuDaiHoc.com 15 : A (2), (3) DeThiThuDaiHoc.com 16 : D 13 5/ 512 Hướng dẫn: C35(3/4)3 (1/ 4)2 = 13 5/ 512 DeThiThuDaiHoc.com 17 :...– Đề Thi Thử Đại Học TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN CHI TIẾT Môn: SINH HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 975 Họ, tên thí sinh: Số báo danh: .Phòng thi ……………… DeThiThuDaiHoc.com 1: B cấy truyền phôi DeThiThuDaiHoc.com 2 D 4 Hướng dẫn: 1 TB giảm phân bình thường không xảy ra hoán vị gen... A+ G = 2 210 :3,4 = 650 và 2A + 3G = 16 69 vậy A = T = 2 81 và G = X = 369 Số Nu loại A trong Cặp Bb = 16 89 : (22 – 1) = 563 vậy alen b có A =T = 563 – 2 81 = 282 Số Nu loại G trong cặp Bb = 2 211 : (22 – 1) = 737 vậy alen b có G = X = 737 – 369 = 368 Gen ĐB có A- T tăng 1 còn G-X giảm 1 vậy Đ/A đúng là A DeThiThuDaiHoc.com 36: D Lặp đoạn DeThiThuDaiHoc.com 37: A 2 Vì:Đáp án đúng là (3) và (4) DeThiThuDaiHoc.com... DeThiThuDaiHoc.com 33: B 7 /16 Hướng dẫn: Có màu K-L-M- và K-L- mm còn lại là hoa trắng Facebook.com/vndoc 12 www.vndoc.com – Đề Thi Thử Đại Học Có màu K-L-M- và K-L- mm = (3/4)3 + (3/4)2x ¼ = 36/64 Cây hoa trắng 1 – 36/64 = 28/64 = 7 /16 DeThiThuDaiHoc.com 34: B.Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể DeThiThuDaiHoc.com... cầu đầu bài là : C12 x 6 /16 x 1/ 16 = 3/64 DeThiThuDaiHoc.com 8: A c d a b Hướng dẫn: Dòng c đảo 3 gen(9 4 3) thành dòng d; dòng d đảo 4 gen ( 8 7 3 4) thành dòng a; dòng a đảo 4 gen (6 5 4 3) thành dòng b DeThiThuDaiHoc.com 9: B Timin DeThiThuDaiHoc.com 10 : C AAb, aab, b Hướng dẫn: Aabb = (AA : aa : A : a : 0) b = AA b : aab : 0b Chỉ tính giao tử đột biến DeThiThuDaiHoc.com 11 : C 5 Vì (1) , (2), (3) ,... có 1AA : 2Aa : 1aa vậy con III2 bình thường mang gen bệnh chiếm 2/3 DeThiThuDaiHoc.com 18 : C 360 Hướng dẫn: Giao tử hoán vị / tổng giao tử = 32% vậy giao tử hoán vị = 10 00 x 4 x 32% = 12 80 Mỗi TB hoán vị cho 2 giao tử hoán vị vậy số TB xãy ra hoán vị gen là : 12 80 : 2 = 640 Số TB không có hoán vị gen là: 10 00 – 640 = 360 Hoặc f = Số TB hoán vị/ 2 tống số TB sinh giao tử => Số TB hoán vị = 32% 2 10 00... A-bb (1/ 4 +1/ 4 +1/ 4)=3,75% =>A-bb= 5% => A-bb+ aabb=25%=> aabb=20% Mà KH ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ F1 có KG là aabbXD Y = 20% x 1/ 4=5% DeThiThuDaiHoc.com 25: A 5'XAU3' Vì bộ ba mã hóa trên mARN là 5’ AUG 3’ nên trên tARN phải bổ sung và ngược chiều 3' UAX 5' DeThiThuDaiHoc.com 26 : D Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa DeThiThuDaiHoc.com 27: C 3 Vì : (1) ;(2);(3) Là nội dung đúng DeThiThuDaiHoc.com... chọn lọc tự nhiên DeThiThuDaiHoc.com 48 A 1: 3: 4 Hướng dẫn Thời gian của 1 chu kì tim voi là: 60/25 = 2,4 giây Pha thất co là: 2,4 – 1, 5 = 0,9 giây - Pha nhĩ co là: 2,4 – 2 ,1 = 0,3 giây - Pha giãn chung là: 2,4 – (0,3+ 0,9) = 1, 2 giây 0,3 : 0,9 : 1, 2 1: 3 : 4 => Tỉ lệ về thời gian các pha trong chu kì tim voi là: DeThiThuDaiHoc.com 49 A Phát triển ưu thế của cây hạt trần và bò sát DeThiThuDaiHoc.com 50... DeThiThuDaiHoc.com 30: D 2 Hướng dẫn: Chỉ có (2) và (4) đúng (2): 5 KG qui định hoa đỏ: AB/AB; AB/ab; AB/Ab ; AB/aB ;Ab/aB (4) cây hoa đỏ ,quả bầu dục A- ,bb = 0,25 – KH(ab/ab) = 0,09 vậy ab/ab =0 ,16 ,giao tử ab = 0,4 vậy f = 20% (1) cho 10 KG, (3) bố mẹ AB/ab x AB/ab con có KG AB/ab = 2 x 0,3 x 0,3 = 0 ,18 DeThiThuDaiHoc.com 31: C biến dị cá thể DeThiThuDaiHoc.com 32: D.Đột biến và di - nhập gen DeThiThuDaiHoc.com... D 14 4 Hướng dẫn: Nếu thể 3 kếp ở cặp số 1 và 2 Cặp số 1: AAA ; AAa : Aaa : aaa = 4 ; cặp số 2 : BBB : BBb : Bbb : bbb = 4 Cặp số 3 : DD: Dd : dd = 3 vậy KG có thể có là C23 x 4 x 4 x 3 = 14 4 DeThiThuDaiHoc.com 39: D Sự phiên mã bị kìm hãm khi chất ức chế gắn vào vùng O và lại diễn ra bình thường khi chất cảm ứng làm bất hoạt chất ức chế DeThiThuDaiHoc.com 40: B 7 cao : 9 thấp Hướng dẫn: P0: 1Aa : 1 . Thi Thử Đại Học 9 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I. ĐÁP ÁN ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Môn: SINH HỌC, khối B Câu Mã đề 975 C 1 B DeThiThuDaiHoc.com. DeThiThuDaiHoc.com 49 A DeThiThuDaiHoc.com 50 A – Đề Thi Thử Đại Học 10 – Đề Thi Thử Đại Học 11 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐÁP ÁN CHI TIẾT Môn: SINH HỌC Th ời gian làm bài:. 1 TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN I ĐỀ THI CHÍNH THỨC ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA VÀ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM HỌC 2 014 - 2 015 Môn: SINH HỌC, khối B Thời gian

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan