Tuyển tập 50 đề thi thử đại học môn Sinh học năm 2015 (có đáp án)

460 14.9K 64

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/05/2015, 09:24

Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Môn: SINH HỌC; Khối B (LẦN I) Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi có 7 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh ĐỀ THI GỒM 50 CÂU (TỪ CÂU 1 ĐẾN CÂU 50) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Câu 1: Cách li địa lí có vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa vì A. nếu không có cách li địa lí thì không dẫn đến hình thành loài mới. B. cách li địa lí là nguyên nhân trực tiếp làm xuất hiện cách li sinh sản. C. cách li địa lí duy trì sự khác biệt về vốn gen giữa các quần thể. D. điều kiện địa lí khác nhau làm phát sinh các đột biến khác nhau dẫn đến hình thành loài mới. Câu 2: Cho biết alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả vàng. Theo lí thuyết, trong các phép lai sau đây, có bao nhiêu phép lai có thể cho đời con có tỉ lệ kiểu hình 1 thân cao, quả vàng : 2 thân cao, quả đỏ : 1 thân thấp, quả đỏ? (1) AaBB x AaBB. (2) AB ab x Ab aB , hoán vị gen một bên với tần số 20%. (3) AaBb x AABb. (4) AB ab x AB ab , hoán vị gen một bên với tần số 50%. (5) Ab aB x Ab aB , liên kết gen hoàn toàn. (6) Ab aB x Ab aB , hoán vị gen một bên với tần số 10%. (7) AB ab x Ab aB , liên kết gen hoàn toàn. (8) AB ab x Ab aB , hoán vị gen hai bên với tần số 25%. A. 2. B. 4. C. 6. D. 8. Câu 3 : Một loài thực vật giao phấn, xét một gen có hai alen, alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng, thể dị hợp về cặp gen này cho hoa hồng. Quần thể nào sau đây của loài trên đang ở trạng thái cân bằng di truyền? A. Quần thể gồm toàn cây hoa trắng. B. Quần thể gồm toàn cây hoa hồng. C. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng. Trang 1/460 - Mã đề thi 169 Mã đề thi : 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Câu 4: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về phương pháp nuôi cấy mô ở thực vật? (1) Giúp tiết kiệm được diện tích nhân giống. (2) Tạo được nhiều biến dị tổ hợp. (3) Có thể tạo ra số lượng cây trồng lớn trong một thời gian ngắn. (4) Có thể bảo tồn được một số nguồn gen quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4 Câu 5: Khi nói về đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Làm thay đổi số lượng gen xảy ra trong cùng một cặp nhiễm sắc thể. B. Làm tăng số lượng gen trên nhiễm sắc thể. C. Có thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường hoặc nhiễm sắc thể giới tính. D. Làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác. Câu 6: Ở một loài thực vật, cho cây thuần chủng hoa vàng giao phấn với cây thuần chủng hoa trắng (P) thu được F 1 gồm toàn cây hoa trắng. Cho F 1 tự thụ phấn thu được F 2 có tỉ lệ phân li kiểu hình là 9 cây hoa trắng : 6 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Cho cây F 1 giao phấn với cây hoa vàng, biết rằng không xảy ra đột biến, tính theo lí thuyết, tỉ lệ phân li kiểu hình ở đời con của phép lai này là A. 1 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 2 cây hoa vàng. B. 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa vàng. C. 2 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. D. 1 cây hoa trắng : 2 cây hoa đỏ : 1 cây hoa vàng. Câu 7: Quần thể có cấu trúc di truyền nào sau đây đã đạt trạng thái cân bằng Hacdi – Vanbec? A. 77,44% AA : 21,12% Aa : 1,44% aa. B. 49% AA : 47% Aa : 4% aa. C. 36% AA : 39% Aa : 25% aa. D. 27,5625% AA : 58,375% Aa : 14,0625% aa. Câu 8: Ở người, những bệnh, hội chứng nào sau đây liên quan đến đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? A. Hội chứng tiếng mèo kêu, bệnh mù màu. B. Bệnh ung thư máu ác tính, hội chứng tiếng mèo kêu. C. Bệnh máu khó đông, hội chứng Tơcnơ. D. Bệnh bạch tạng, hội chứng Đao. Câu 9: Kiểu gen của P là AB ab x AB ab . Biết mỗi gen qui định một tính trạng. Các gen A và B là trội hoàn toàn. Khoảng cách trên bản đồ di truyền của hai locut gen A và B là 8 cM. Tỉ lệ kiểu hình (A-B-) được mong đợi ở thế hệ F 1 là bao nhiêu? A. 51,16%. B. 56,25%. C. 66,25%. D. 71,16%. Câu 10: Khi nói về nhân tố tiến hóa, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Chọn lọc tự nhiên thực chất là quá trình phân hoá khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể với các kiểu gen khác nhau trong quần thể. B. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình, qua đó làm thay đổi tần số alen và tần số kiểu gen của quần thể. C. Di – nhập gen là nhân tố duy nhất làm thay đổi tần số alen của quần thể ngay cả khi không xảy ra đột biến và không có chọn lọc tự nhiên. Trang 2/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học D. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen mà chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể. Câu 11: Ở một loài thực vật, tính trạng chiều cao do một cặp gen quy định, tính trạng hình dạng quả do một cặp gen khác quy định. Cho cây thân cao, quả dài thuần chủng giao phấn với cây thân thấp, quả tròn thuần chủng (P), thu được F 1 gồm 100% cây thân cao, quả tròn. Cho các cây F 1 tự thụ phấn, thu được F 2 gồm 4 loại kiểu hình, trong đó cây thân cao, quả tròn chiếm tỉ lệ 50,64%. Biết rằng trong quá trình phát sinh giao tử đực và giao tử cái đều xảy ra hoán vị gen với tần số như nhau. Trong các kết luận sau, kết luận nào đúng với phép lai trên? (1) F 2 có 10 loại kiểu gen. (2) F 2 có 4 loại kiểu gen cùng quy định kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn. (3) Ở F 2 , số cá thể có kiểu gen khác với kiểu gen của F 1 chiếm tỉ lệ 64,72%. (4) F 1 xảy ra hoán vị gen với tần số 8%. (5) Ở F 2 , số cá thể có kiểu hình thân thấp, quả tròn chiếm tỉ lệ 24,84% A. (1), (2) và (3). B. (1), (2) và (4). C. (1), (2) và (5). D. (2), (3) và (5). Câu 12: Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? (1) Nuclêôtit hiếm có thể dẫn đến kết cặp sai trong quá trình nhân đôi ADN, gây đột biến thay thế một cặp nuclêôtit . (2) Đột biến gen tạo ra các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. (3) Đột biến điểm là dạng đột biến gen liên quan đến một số cặp nuclêôtit. (4) Đột biến gen tạo ra nguồn nguyên liệu sơ cấp chủ yếu cho tiến hóa. (5) Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào tổ hợp gen và điều kiện môi trường. (6) Hóa chất 5 - Brôm Uraxin gây đột biến thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T. A. 2. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 13: Cho cây (P) lá nguyên, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F 1 gồm: 56,25% cây lá nguyên, hoa đỏ; 18,75% cây lá nguyên, hoa hồng; 18,75% cây lá xẻ, hoa hồng; 6,25% cây lá xẻ, hoa trắng. Biết tính trạng về dạng lá do một cặp gen quy định, tính trạng màu sắc hoa do hai cặp gen khác quy định, không có hoán vị gen và không xảy ra đột biến. Nếu cho cây (P) giao phấn với cây lá nguyên, hoa trắng dị hợp tử thì tỉ lệ cây lá nguyên, hoa hồng ở đời con là A. 25%. B. 37,5%. C. 50%. D. 18,75%. Câu 14: Các phát biểu nào sau đây đúng với đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể? (1) Làm thay đổi vị trí gen trên nhiễm sắc thể. (2) Làm giảm hoặc tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào. (3) Có hai dạng là đột biến lệch bội và đột biến đa bội. (4) Có thể có lợi cho thể đột biến. A. (1), (4). B. (2), (4). C. (2), (3). D. (1), (2). Câu 15: Ở sinh vật nhân thực, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Gen ngoài nhân có thể bị đột biến. B. Gen ngoài nhân không được phân chia đều cho các tế bào con trong phân bào. C. Gen ngoài nhân luôn tồn tại thành từng cặp alen. D. Gen ngoài nhân được di truyền theo dòng mẹ. Trang 3/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Câu 16: Ở gà, gen quy định màu sắc lông nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X có hai alen: alen A quy định lông vằn, trội hoàn toàn so với alen a quy định lông đen. Cho gà trống lông vằn mang kiểu gen dị hợp tử giao phối với gà mái lông vằn thu được F 1 ; cho F 1 giao phối với nhau, thu được F 2 . Biết rằng không xảy ra đột biến, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, dự đoán nào sau đây phù hợp với kết quả ở F 2 ? A. Tất cả các gà lông đen đều là gà trống. B. Gà trống lông đen có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen. C. Gà lông vằn và gà lông đen có tỉ lệ tương ứng là 13 : 3. D. Gà trống lông vằn có tỉ lệ gấp đôi gà mái lông đen. Câu 17: Theo quan niệm của Đacuyn, tác động của chọn lọc tự nhiên là A. tích lũy các đặc tính thu được trong đời cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh. B. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho bản thân sinh vật. C. tích lũy các biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại cho con người. D. đào thải các cá thể mang kiểu gen qui định kiểu hình kém thích nghi, tích lũy các cá thể mang kiểu gen qui định kiểu hình thích nghi, khả năng sinh sản tốt. Câu 18: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb DE de x ♀ AaBb De dE . Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường; cơ thể cái giảm phân bình thường. Cả hai bên đều xảy ra hoán vị gen với tần số bằng nhau. Theo lí thuyết, sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử thừa nhiễm sắc thể? A. 12. B. 16. C. 24. D. 60. Câu 19: Để tạo giống cây trồng có ưu thế lai cao, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây? A. Lai giữa các dòng thuần chủng kiểu gen khác nhau. B. Công nghệ gen. C. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá. D. Lai tế bào xôma khác loài. Câu 20: Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 12. Trên mỗi cặp nhiễm sắc thể, xét một gen có hai alen. Nếu đột biến lệch bội xảy ra, tính theo lí thuyết, các thể một thuộc loài này có tối đa bao nhiêu loại kiểu gen về các gen đang xét? A. 5832. B. 192. C. 24576. D. 2916. Câu 21 : Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do A. sự tiến hoá trong quá trình phát triển của loài. B. chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo những hướng khác nhau. C. chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong điều kiện như nhau. D. chúng thực hiện các chức năng giống nhau. Câu 22: Trong các đặc điểm sau, những đặc điểm nào có thể có ở một quần thể sinh vật? (1) Quần thể bao gồm nhiều cá thể sinh vật. (2) Quần thể là tập hợp của các cá thể cùng loài. (3) Các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối với nhau. (4) Quần thể gồm nhiều cá thể cùng loài phân bố ở các nơi xa nhau. (5) Các cá thể trong quần thể có kiểu gen hoàn toàn giống nhau. (6) Quần thể có thể có khu vực phân bố rộng, giới hạn bởi các chướng ngại của thiên nhiên như sông, núi, eo biển,… Trang 4/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học A. (2), (3) và (6). B. (1), (3) và (6). C. (1), (4) và (6). D. (2), (3) và (5). Câu 23: Quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB ab X D X d không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen giữa alen A và alen a. Theo lí thuyết, các loại giao tử được tạo ra từ quá trình giảm phân của tế bào trên là: A. AB X D , AbX D , aBX d , abX d hoặc ABX d , AbX d , aBX D , abX D . B. AB X D , AbX D , aBX d , abX d hoặc ABX d , AbX D , aBX d , abX D . C. AB X D , AbX d , aBX D , abX d hoặc ABX d , AbX d , aBX D , abX D . D. AB X D , AbX d , aBX D , abX d hoặc ABX d , AbX D , aBX d , abX D . Câu 24: Trong các nhân tố sau đây, có bao nhiêu nhân tố có thể làm thay đổi tần số kiểu gen của quần thể? (1) Đột biến. (2) Giao phối không ngẫu nhiên. (3) Giao phối ngẫu nhiên. (4) Chọn lọc tự nhiên. (5) Di – nhập gen. (6) Các yếu tố ngẫu nhiên. A. 3. B. 4. C. 5. D. 6. Câu 25: Ở một loài thực vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Xét 2 gen, mỗi gen đều có hai alen, nằm trên một nhiễm sắc thể thường. Cho giao phấn giữa hai cây thuần chủng khác nhau về kiểu gen nhưng đều có kiểu hình mang một tính trạng trội và một tính trạng lặn (P), thu được F 1 . Cho F 1 tự thụ phấn, thu được F 2 . Biết rằng không xảy ra đột biến và các gen liên kết hoàn toàn. Theo lí thuyết, kết luận nào sau không đây đúng? A. F 1 dị hợp tử về hai cặp gen đang xét. B. F 2 có tỉ lệ phân li kiểu gen giống với tỉ lệ phân li kiểu hình. C. F 2 có số loại kiểu gen khác với số loại kiểu hình. D. F 2 có tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội chiếm 50%. Câu 26: Quá trình tự nhân đôi của ADN, enzim ADN pôlimeraza có vai trò A. lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn của ADN. B. tháo xoắn phân tử ADN. C. bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa 2 mạch ADN. D. tháo xoắn phân tử ADN, bẻ gãy các liên kết hiđrô giữa 2 mạch ADN và lắp ráp các nuclêôtit tự do theo nguyên tắc bổ sung với các nuclêôtit trên mỗi mạch khuôn của ADN. Câu 27: Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở động vật? A. Nhiễm sắc thể giới tính có ở tế bào sinh duỡng và tế bào sinh dục. B. Nhiễm sắc thể giới tính chỉ chứa các gen quy định tính trạng giới tính. C. Ở gà, gà mái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. D. Nhiễm sắc thể giới tính có thể bị đột biến về cấu trúc và số lượng. Câu 28: Người ta phải dùng thể truyền để chuyển một gen từ tế bào cho sang tế bào nhận là vì A. nếu không có thể truyền thì gen cần chuyển sẽ không vào được tế bào nhận. B. nếu không có thể truyền thì gen có vào được tế bào nhận cũng không thể nhân lên và phân li đồng đều về các tế bào con khi tế bào phân chia. C. nếu không có thể truyền thì khó có thể thu được nhiều sản phẩm của gen trong tế bào nhận. D. nếu không có thể truyền thì gen sẽ không thể tạo ra sản phẩm trong tế bào nhận. Trang 5/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Câu 29: Biết mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7 : 7 : 1 : 1? A. AB ab x ab ab , tần số hoán vị gen bằng 40%. B. Ab aB x ab ab , tần số hoán vị gen bằng 25%. C. AB ab x ab ab , tần số hoán vị gen bằng 20%. D. Ab aB x ab ab , tần số hoán vị gen bằng 12,5%. Câu 30: Điều nào sau đây không đúng khi nói về mối quan hệ giữa gen và tính trạng? A. Sự biểu hiện của gen không chịu sự chi phối của môi trường bên trong cũng như môi trường bên ngoài cơ thể. B. Gen là một trình tự nuclêôtit cụ thể quy định trình tự của các axit amin trong chuỗi pôlipeptit. C. Từng chuỗi pôlipeptit riêng biệt hoặc kết hợp với nhau tạo nên một phân tử prôtêin. D. Các prôtêin qui định đặc điểm của tế bào, tế bào lại quy định đặc điểm của các mô và sau đó là cơ quan. Các cơ quan lại quy định đặc điểm hình thái, sinh lí của cơ thể. Câu 31: Sơ đồ phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của một bệnh ở người do một trong hai alen của một gen quy định. Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ, xác suất sinh con đầu lòng mang alen gây bệnh của cặp vợ chồng ở thế hệ IV là A. 1 7 . B. 13 28 . C. 1 14 . D. 9 14 . Câu 32: Theo quan niệm hiện đại, chọn lọc tự nhiên A. làm thay đổi tần số alen của quần thể vi khuẩn chậm hơn so với ở quần thể sinh vật nhân thực lưỡng bội. B. thực chất là quá trình phân hóa khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể trong quần thể. C. tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. D. chống lại alen lặn làm thay đổi tần số alen nhanh hơn so với trường hợp chọn lọc chống lại alen trội. Trang 6/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Câu 33: Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới đực là 0,2BB : 0,6Bb : 0,2bb; ở giới cái là 0,3BB : 0,4Bb : 0,3bb. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối thì thế hệ F 1 A. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ lớn hơn kiểu gen đồng hợp tử lặn. B. đạt trạng thái cân bằng di truyền. C. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ nhỏ hơn kiểu gen đồng hợp tử lặn. D. có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 48%. Câu 34: Cơ sở tế bào học của hiện tương hoán vị gen là A. sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể trong giảm phân. B. sự tiếp hợp của các nhiễm sắc thể tương đồng trong kỳ đầu của giảm phân I. C. tổ hợp tự do của các nhiễm sắc thể kép trong kỳ giữa và kỳ sau của giảm phân I. D. trao đổi chéo giữa các crômatit khác nguồn trong cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng ở kỳ đầu của giảm phân I. Câu 35 : Ở người, khả năng nhận biết mùi vị của chất hóa học phenyltiocarbamide do alen trội A nằm trên nhiễm sắc thể thường qui định, không có khả năng này là do alen a quy định. Trong một quần thể người được xem là cân bằng di truyền, có tới 91% dân số có khả năng nhận biết mùi vị của chất hóa học phenyltiocarbamide, số còn lại thì không. Trong quần thể nêu trên, một người đàn ông có khả năng nhận biết được mùi vị chất phenyltiocarbamide lấy người vợ không có quan hệ họ hàng với anh ta và cũng có khả năng nhận biết chất hóa học trên. Tính theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng này sinh con trai đầu lòng không có khả năng nhận biết chất phenyltiocarbamide là bao nhiêu? A. 2, 21%. B. 5,25% C. 2,66%. D. 5,77%. Câu 36: Khi nói về sự phân bố cá thể của quần thể sinh vật, phát biểu nào sau đây không đúng? A. Sự phân bố cá thể của quần thể có ảnh hưởng tới khả năng khai thác nguồn sống trong khu vực phân bố. B. Kiểu phân bố theo nhóm rất phổ biến, gặp trong môi trường không đồng nhất, các cá thể sống tụ họp với nhau. C. Các cây thông trong rừng thông thuộc dạng phân bố theo nhóm. D. Kiểu phân bố ngẫu nhiên rất ít gặp, xuất hiện trong môi trường sống đồng nhất, các cá thể trong quần thể không có sự cạnh tranh gay gắt. Câu 37: Cho biết mỗi gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, không xảy ra đột biến. Cho phép lai: ♀AaBbddEe x ♂AabbDdEE, đời con có thể có bao nhiêu loại kiểu gen và bao nhiêu loại kiểu hình? A. 24 kiểu gen và 8 kiểu hình. B. 27 kiểu gen và 16 kiểu hình. C. 24 kiểu gen và 16 kiểu hình. D. 16 kiểu gen và 8 kiểu hình. Câu 38: Từ quần thể cây 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một loài mới vì A. giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ. B. có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng nhiễm sắc thể. C. không thể giao phấn được với các cây của quần thể cây 2n. D. có các đặc điểm thích nghi hình thái như kích thước cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn các cây của quần thể 2n. Câu 39 : Xét một tế bào sinh tinh của thể lưỡng bội có hàm lượng ADN nhân là y. Tế bào này đang thực hiện quá trình giảm phân, hàm lượng ADN trong tất cả các tế bào đang ở kì sau của giảm phân II là Trang 7/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học A. 1y. B. 0,5y. C. 4y. D. 2y. Câu 40: Theo quan niệm hiện đại, vai trò của giao phối ngẫu nhiên là: (1)Tạo các alen mới làm phong phú vốn gen của quần thể. (2)Giúp phát tán đột biến trong quần thể. (3)Tạo biến dị tổ hợp là nguyên liệu cho quá trình tiến hóa. (4)Trung hòa bớt tính có hại của đột biến trong quần thể. (5)Làm thay đổi tần số alen của quần thể dẫn đến hình thành loài mới. A. (1), (2), (3). B. (2), (3), (4). C. (2), (4), (5). D. (1), (2), (5). Câu 41: Trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật? (1)Tại một thời điểm nhất định, trong quần thể chỉ xảy ra một trong hai mối quan hệ: hoặc hỗ trợ, hoặc cạnh tranh. (2)Quan hệ hỗ trợ làm giảm kích thước của quần thể, dẫn tới trạng thái cân bằng của quần thể. (3) Quan hệ hỗ trợ đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản giữa các cá thể. (4)Quan hệ cạnh tranh giúp duy trì số lượng cá thể của quần thể ở mức độ phù hợp, đảm bảo sự tồn tại và phát triển của quần thể. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 42: Một quần thể thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Ở thế hệ xuất phát (P) có cấu trúc di tuyền: 0,5 AA + 0,4 Aa + 0,1 aa = 1. Khi (P) tự thụ phấn liên tiếp qua ba thế hệ, theo lí thuyết, trong tổng số cây thân cao ở F 3 , cây mang kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ A. 5%. B. 13,3 %. C. 7,41 %. D. 6,9 %. Câu 43: Ở cây đậu ngọt, các gen quy định dạng hạt phấn và màu hoa cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Hoa màu tím là trội so với hoa màu đỏ; hạt phấn dài là trội so với hạt phấn tròn. Nếu một cây dị hợp tử về hai tính trạng này lai với một cây đồng hợp tử trội về dạng hạt phấn và đồng đồng hợp tử lặn về màu hoa thì kiểu hình ở F 1 sẽ cho A. tất cả các cây có hạt phấn dài và một nửa có hoa tím. B. tất cả các cây có hoa tím và một nửa có hạt phấn tròn. C. tất cả các cây có hạt phấn tròn và một nửa có hoa tím. D. kết quả phụ thuộc vào tần số hoán vị gen. Câu 44: Theo quan niệm của thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng? A. Tiến hóa nhỏ sẽ không thể xảy ra nếu quần thể không có các biến dị di truyền. B. Các yếu tố ngẫu nhiên dẫn đến làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể. C. Tiến hóa nhỏ là quá trình làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể, kết quả là hình thành các nhóm phân loại trên loài. D. Lai xa và đa bội hóa có thể nhanh chóng tạo nên loài mới ở động vật. Câu 45: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn trội hoàn toàn so với alen a quy định quả bầu dục; alen B quy định quả chín sớm trội hoàn toàn so với alen b quy định quả chín muộn. Cho quả bầu dục, chín sớm giao phấn với cây quả tròn, chín sớm (P), thu được F 1 gồm 4 loại kiểu hình trong đó số cây quả tròn, chín sớm chiếm tỉ lệ 29,75%. Trang 8/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Biết rằng không xảy ra đột biến, theo lí thuyết, ở F 1 số cây quả tròn, chín muộn chiếm tỉ lệ A. 45,25%. B. 4,75%. C. 20,25%. D. 12,5%. Câu 46: Mật độ cá thể trong quần thể là nhân tố điều chỉnh A. cấu trúc tuổi của quần thể. B. kiểu phân bố cá thể của quần thể. C. sức sinh sản và mức độ tử vong của các cá thể trong quần thể. D. mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể. Câu 47 : Alen A có chiều dài 153nm và có 1169 liên kết hiđrô bị đột biến thành alen a. Khi cặp gen Aa tự nhân đôi nhân đôi hai lần, môi trường nội bào đã cung cấp 1089 nuclêôtit loại ađênin và 1611 nuclêôtit loại guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen A là A. mất một cặp G - X. B. thay thế một cặp G - X bằng một cặp A - T. C. mất một cặp A - T. D. thay thế một cặp A - T bằng một cặp G - X. Câu 48: Trong quá trình phát sinh sự sống trên Trái Đất, sự kiện nào sau đây diễn ra trong giai đoạn tiến hóa tiền sinh học? A. Hình thành nên các tế bào sơ khai (tế bào nguyên thuỷ). B. Các nuclêôtit liên kết với nhau tạo nên các phân tử axit nuclêic. C. Các axit amin liên kết với nhau tạo nên các chuỗi pôlipeptit đơn giản. D. Từ các chất vô cơ hình thành nên các chất hữu cơ đơn giản. Câu 49: Ở người, bệnh P do một alen lặn nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X quy định, không có alen tương ứng trên Y, alen trội quy định không bị bệnh. Một người phụ nữ có em trai bị bệnh P lấy một người chồng có anh trai bị bệnh P. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và trong cả hai gia đình trên không còn ai khác bị bệnh này. Xác suất sinh con đầu lòng bị bệnh P của cặp vợ chồng này là A. 1 8 B. 1 9 C. 1 4 D. 1 16 Trang 9/460 - Mã đề thi 169 Câu 50: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, A. cùng một kiểu gen không thể cho ra nhiều kiểu hình khác nhau. B. đột biến và biến dị tổ hợp là nguyên liệu của quá trình tiến hoá. C. sự biến đổi ngẫu nhiên về tần số alen và thành phần kiểu gen thường xảy ra đối với những quần thể có kích thước lớn. D. cách li địa lí là nhân tố trực tiếp tạo ra sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể trong quá trình hình thành loài mới. HẾT ĐỀ SỐ 2: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2014 (LẦN I) TRƯỜNG THPT CHUYÊN BẾN TRE Môn: SINH HỌC; Khối B Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề (Đề thi gồm 8 trang) Họ, tên thí sinh: Số báo danh I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40) Câu 1: Ở một loài thực vật, khi cho cây hoa đỏ, thân cao giao phấn với cây hoa trắng, thân thấp mang kiểu gen đồng hợp tử lặn, ở F 1 thu được tỉ lệ kiểu hình: 2 hoa đỏ, thân cao : 1 hoa đỏ, thân thấp : 1 hoa trắng, thân thấp . Cho F 1 giao phấn với cây khác, thu được F 2 có tỉ lệ kiểu hình: 50% hoa đỏ, thân cao : 43,75% hoa đỏ, thân thấp : 6,25% hoa trắng, thân thấp. Những phép lai nào sau đây của F 1 với cây khác có thể phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tính trạng chiều cao cây do một gen có hai alen D và d qui định. (1) AD ad Bb × AD ad Bb. (5) Aa Bd bD × Aa Bd bD . (2) Ad aD Bb × Ad aD Bb. (6) Aa Bd bD × Aa Bd bd . (3) Aa BD bd × Aa Bd bd . (7) AD ad Bb × Ad ad Bb. (4) Aa BD bd × Aa BD bd . (8) Ad aD Bb × Ad ad Bb. A. (1) và (4). B. (2) và (5). C. (3) và (7). D. (6) và (8). Câu 2: Các ví dụ nào sau đây thuộc cơ chế cách li trước hợp tử? (1) Ngựa cái giao phối với lừa đực sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Trang 10/460 - Mã đề thi 357 Mã đề thi : 357 [...]... nguồn sống của môi trường C mức độ sinh sản của quần thể giảm, các cá thể trong quần thể ít cạnh tranh lẫn nhau D số lượng cá thể của quần thể tăng lên mức tối đa LIÊN TRƯỜNG THPT TP VŨNG TÀU& CÁC HUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 4 NĂM 2015 Môn: SINH HỌC Mã đề thi: 132 (Đề thi có 7 trang) (Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề) Họ và tên thí sinh ………………………………………… Số báo danh ………….………... 18 và 60 Câu 50 Một quần thể người có hệ nhóm máu A, B, AB, O cân bằng di truyền.Tần số alen I A = 0,1 , IB = 0,7, Io = 0,2.Tần số các nhóm máu A, B, AB, O lần lượt là: A 0,05; 0,81; 0,10; 0,04 B 0,05 ; 0,7; 0,21; 0,04 C 0,05 ; 0,77; 0,14; 0,04 D 0,3; 0,4; 0,26 ; 0,04 ĐỀ SỐ 4: LIÊN TRƯỜNG THPT TP VŨNG TÀU& CÁC HUYỆN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA THÁNG 4 NĂM 2015 Môn: SINH HỌC (Đề thi có 7 trang)... - - HẾT ĐỀ SỐ 3: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NGÃI Trường THPT số 1 2015 Nghĩa Hành ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 - Năm học: 201 4Môn: Sinh học - Lớp 12 - Thời gian: 90 phút Họ tên HS:……………………… .………… Mã đề: 158 Câu 1 Khi các cá thể của một quần thể giao phối (quần thể lưỡng bội) tiến hành giảm phân hình thành giao tử đực và cái, ở một số tế bào sinh giao tử, một cặp nhiễm sắc... sự sống trên trái đất (2 câu) ( )Năm 1 950, Fox và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp các axit amin khô ở nhiệt độ 150 – 180oC tạo ra các protein nhiệt, đây là thí nghiệm minh chứng cho giai đoạn nào của quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất? A Tiến hoá sinh học B Tiến hoá hóa học C Tiến hoá tiền sinh học D Cuối giai đoạn tiến hoá tiền sinh học ()Khi nói về hóa thạch, phát... của NST giới tính X và Y Câu 34: Năm 1 950, Fox và các cộng sự đã tiến hành thí nghiệm đun nóng hỗn hợp các axit amin khô ở nhiệt độ 150 – 180oC tạo ra các protein nhiệt, đây là thí nghiệm minh chứng cho giai đoạn nào của quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất? A Tiến hoá hóa học B Tiến hoá sinh học C Tiến hoá tiền sinh học D Cuối giai đoạn tiến hoá tiền sinh học Câu 35: Cho một phần trình tự... Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ B Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, các chất hữu cơ C Sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải D Sinh vật sản xuất, sinh vật phân giải, các chất hữu cơ ()Sự cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật sẽ làm cho A số lượng cá thể của quần thể giảm xuống dưới mức tối thi u để tránh hiện tượng cạn kiệt nguồn sống B số lượng... A Hai loài có ổ sinh thái không trùng nhau thì không cạnh tranh nhau B Sự trùng lặp ổ sinh thái là nguyên nhân gây ra sự cạnh tranh giữa các loài C Cùng một nơi ở có thể chứa nhiều ổ sinh thái đặc trưng cho từng loài D Sự cạnh tranh khác loài là nguyên nhân chính làm mở rộng ổ sinh thái [] ()Trong hệ sinh thái, thành phần hữu sinh bao gồm các yếu tố nào? A Sinh vật tiêu thụ, sinh vật phân giải,... dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện ra hội chứng Đao ở người trong giai đoạn sớm, trước sinh? A Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích các cặp NST thường B Sinh thi t tua nhau thai lấy tế bào phôi cho phân tích prôtêin C Chọc dò dịch ối lấy tế bào phôi cho phân tích các cặp NST giới tính D Sinh thi t tua nhau thai lấy tế bào phôi phân tích ADN Câu 25 Ở một loài thực vật, alen A quy định... đời con (F1) là A 15% B 12% C 7,5% D 22,5% Câu 26 Loài sinh học là một đơn vị phân loại trong tự nhiên, nó có các đặc điểm 1 là tổ chức cơ bản của sinh giới 2 là đơn vị tồn tại đơn vị tiến hoá của loài 3 là đơn vị sinh sản, là một thể thống nhất, về sinh thái và di truyền 4 là một nhóm cá thể có vốn gen chung, có tính trạng chung về hình thái và sinh lý A 2,3,4 B 1,3,4 C 1,2,4 D 1,2,3,4 Câu 27 Cặp bố... trên Y, alen trội tương ứng qui định mắt đỏ Cho ruồi đực mắt đỏ giao phối với ruồi cái mắt trắng, tỉ lệ phân tính ở F1 A 50% cái mắt trắng : 50% đực mắt đỏ B 50% cái mắt đỏ : 50% đực mắt trắng C 25% cái mắt đỏ : 25% cái mắt trắng : 50% đực mắt đỏ D 25% cái mắt đỏ : 25% cái mắt trắng : 50% đực mắt trắng Câu 33: Trong trường hợp nào sau đây, đột biến lặn có hại sẽ nhanh chóng bị chọn lọc tự nhiên loại bỏ? . Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học ĐỀ SỐ 1: SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BẾN TRE ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015. thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa hồng. Trang 1/460 - Mã đề thi 169 Mã đề thi : 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học D. Quần thể gồm cả cây hoa đỏ và cây hoa trắng. Câu. ngại của thi n nhiên như sông, núi, eo biển,… Trang 4/460 - Mã đề thi 169 Tuyển tập 50 đề thi thử THPT Quốc gia 2015 môn Sinh học A. (2), (3) và (6). B. (1), (3) và (6). C. (1), (4) và (6). D.

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

  • (Đề thi có 4 trang)

  • ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

  • (Đề thi có 4 trang)

  • Câu 31: Cấu trúc di truyền của QT ban đầu: 0.3AA + 0.4Aa + 0.3aa = 1. Quá trình đột biến làm alen A thành a với tỷ lệ là 0,02. Nếu đây là quần thể ngẫu phối thì qua 4 thế hệ ngẫu phối tỷ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

  • Câu 31: Cấu trúc di truyền của QT ban đầu: 0.3AA + 0.4Aa + 0.3aa = 1. Quá trình đột biến làm alen A thành a với tỷ lệ là 0,02. Nếu đây là quần thể ngẫu phối thì qua 4 thế hệ ngẫu phối tỷ lệ kiểu gen Aa là bao nhiêu?

  • Câu 31: A. 0,5

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan