0

sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức gió (01-2008) - đhbk tp.hcm

23 437 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/02/2015, 19:54

Sử Dụng Năng Lượng Từ Máy Phát Điện Một Chiều Dùng Sức Gió SVTH: Nguyễn Cảnh MSSV: 40200184 CBHD: ThS. Trần Công Binh Bộ môn: Thiết bị điện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh 18/01/2008 Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Yêu cầu  Thiết kế bộ biến đổi công suất.  Điều khiển để công suất nhận được từ gió là tối ưu. Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện  Thiết kế mạch biến đổi công suất.  Chọn DSP TMS320F2812 để điều khiển.  Thuật toán điều khiển ?  Thử nghiệm, kết quả, đánh giá. Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Lưu ý: OFFON ON IN OUT IN OUT TT T D D D I I D D V V + = − = − = 1 1 Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Chu kỳ làm việc: 6,0285,0 1510 15 1230 12 maxmin max minmax min ≤≤⇒ + ≤≤ + ⇒ + ≤≤ + ⇒ + = DD VV V D VV V VV V D outin out outin out outin out Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Dòng điện ngõ ra: AIAI R V I R V outout out out out 1,184,0 4,14 15 4,14 12 min max min min ≤≤⇔≤≤⇔≤≤ Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Dòng điện ngõ vào: AIA D DI I D DI in out in out 65,133,0 1 . 1 . max maxmax min minmin ≤≤⇔ − ≤≤ − ⇒ Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Cuộn cảm L 1 và L 2 : mH if DV L mH if DV L Ls in Ls in 71,10 084,0.20000 6,0.30 . 27,27 033,0.20000 6,0.30 . 2 maxmax 2 1 maxmax 1 == Δ ≥ == Δ ≥ Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch CUK:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Mục tiêu cho CUK: %1 20: 10: 1512: 3010: = Δ − − − −− − − V kHzf WP VV VV sw đm out in Tụ điện C 1 và C 2 : () F fLVv D C F vfR DV C soutout Cs out μ μ 1,2 20000.10.71,10.8).01,0( 285,01 8. 1 4,28 1,1.20000.4,14 6,0.15 . 23 2 2 min 2 1min maxmax 1 = − = Δ − ≥ == Δ ≥ − Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Kết quả mạch CUK: - L1 27,27mH + Vin Vout R load C1 28,4uF D1 M1 IRF640 V gate 0 C2 2,1uF L2 10,71mH 0  Thiết kế mạch biến đổi công suất. Thông số: L1 = 27,27mH L2 = 10,71mH C1 = 28,4uF C2 = 2,1mH OFFON ON IN OUT IN OUT TT T D D D I I D D V V + = − = − = 1 1 Lưu ý cho CUK: Trình tự thực hiện [...]... 2 + - 6 ADC OP-07 10k 4 8 C1 R3 104 GND VCC _-1 2V Thiết kế mạch biến đổi công suất Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện Sơ đồ mạch hồi tiếp dòng: VCC_+12V 7 1 R1 3 1k J2 C1 1 2 3 4 HALL sensor - 104 GND 6 ADC OP-07 R2 10k 4 8 C/F + COM 2 + VCC _-1 2V Thiết kế mạch biến đổi công suất Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện Kiểm tra mạch CUK: - Nguồn cấp 10 V - Tải... 256kB Dùng DSP TMS320F2812 để điều khiển Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện Quan hệ công suất nhận và tốc độ cánh quạt: Thuật toán điều khiển ? Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện 1 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng gió: Thử nghiệm, kết quả, đánh giá Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện 1 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng. .. 0.020 0.84444 Thử nghiệm, kết quả, đánh giá Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện 2 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng cơ: Thử nghiệm, kết quả, đánh giá Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện 2 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng cơ: Vận tốc (rpm) Vin (V) Iin (A) Pin (W) Vout (V) Duty 1135.5 7.69573 0.07801 0.51057 0.02300 0.25299 1179.0 8.10207... đèn 24V – 10W - Kích MOSFET để áp ra 15 V 1 Xác định vị trí kích này? 2 Kích ở các vị trí khác, tìm khoảng ổn định của mạch? Lý thuyết: Vin = 10V D = 0,6 Vout = 15V Thực tế: Vin = 10V D = 0,74 Vout = 15V Ổn định: D = 0,3 – 0,86 (theo thiết kế: 0,285 – 0,6) Đánh giá: chu kỳ làm việc D: sai số 23% Thiết kế mạch biến đổi công suất Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện Sử dụng cho điều... Trình tự thực hiện 1 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng gió: Thử nghiệm, kết quả, đánh giá Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện 1 Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng gió: Vận tốc (rpm) Vin (V) Iin (A) Pin (W) Vout (V) Duty 637.5 4.15555 0.01661 0.06488 0.000 0.00000 628.5 4.23751 0.02381 0.10001 0.005 0.24444 603.0 3.86252 0.03885 0.14800 0.160 0.32821 555.0 3.30886... thống đã xác định và làm việc tại điểm công suất vào tốt nhất tại: Vận tốc 1081 rpm - Duty 0,62 Thử nghiệm, kết quả, đánh giá Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Cảm ơn Hội đồng và các bạn đã theo dõi SVTH: Nguyễn Cảnh MSSV: 40200184 CBHD: ThS Trần Công Binh Bộ môn: Thiết bị điện 18/01/2008 ...Trình tự thực hiện Sơ đồ khối của một hệ thống điều khiển: Thiết kế mạch biến đổi công suất Trường Đại học Bách Khoa Tp Hồ Chí Minh Trình tự thực hiện Sơ đồ mạch kích MOSFET: VCC_+12V ISO1 6N136 R2 3 75 GND_DSP 8 1.8k 7 6 2 5 6 2 7 C1 . Sử Dụng Năng Lượng Từ Máy Phát Điện Một Chiều Dùng Sức Gió SVTH: Nguyễn Cảnh MSSV: 40200184 CBHD: ThS. Trần Công Binh Bộ môn: Thiết bị điện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh 18/01/2008. hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh  Thử nghiệm, kết quả, đánh giá. 1. Khảo sát công suất nhận từ nguồn năng lượng gió: Trình tự thực hiện Trường Đại học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh  Thử nghiệm,. học Bách Khoa Tp. Hồ Chí Minh Sơ đồ mạch hồi tiếp dòng:  Thiết kế mạch biến đổi công suất. VCC _-1 2V C1 104 R1 1k C/F + - COM J2 HALL sensor 1 2 3 4 R2 10k VCC_+12V ADC GND + - OP-07 3 2 6 7 1 4 8 Trình
- Xem thêm -

Xem thêm: sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức gió (01-2008) - đhbk tp.hcm, sử dụng năng lượng từ máy phát điện một chiều dùng sức gió (01-2008) - đhbk tp.hcm,

Từ khóa liên quan