0

193 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở Nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

127 694 1

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 30/03/2013, 16:51

193 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở Nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: 193 Huy động nguồn lực người Việt Nam ở Nước ngoài để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp,

Từ khóa liên quan