cac nguon khoang san

19 283 0
cac nguon khoang san

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

 TR NG THCS TÂN HI PƯỜ Ệ TR NG THCS TÂN HI PƯỜ Ệ A LÍ 6ĐỊ Kiểm tra b i c a a Đáp án Đáp án B B 1- Bình nguyên (đồng 1- Bình nguyên (đồng bằng) bằng) A- Độ cao tơng đối không quá A- Độ cao tơng đối không quá 200m, đỉnh tròn, sờn thoải 200m, đỉnh tròn, sờn thoải 2- Cao nguyên 2- Cao nguyên B-Độ cao tuyệt đối dới 200m- B-Độ cao tuyệt đối dới 200m- 500m bề mặt tơng đối bằng phẳng 500m bề mặt tơng đối bằng phẳng hoặc gợn sóng hoặc gợn sóng 3- Đồi 3- Đồi C- Độ cao tuyệt đối trên 500m bề C- Độ cao tuyệt đối trên 500m bề mặt tơng đối bằng phẳng hoặc mặt tơng đối bằng phẳng hoặc gợn sóngcó sờn dốc , nhiều khi gợn sóngcó sờn dốc , nhiều khi dựng đứng thành vách dựng đứng thành vách Câu 1: Nối cột (A) với cột (B) để tạo thành ý đúng. 1 B 2 c 3 a Thứ năm ngày 13 tháng 3 năm 2008 Kiểm tra b i c Chọn đáp án đúng A- Trồng cây công nghiệp và chăn nuôi B- Trồng cây cây lơng thực và thực phẩm C- Trồng cây cây dợc liệu và chăn nuôi gia cầm D- Trồng cây cây ăn quả và cây dợc liệu Câu3: Trình bày sự giống và khác nhau giữa địa hình bình nguyên và cao nguyên? A !"" Ti t ế 19: B i 15: à c¸c má kho¸ng s¶n n m ă  1- C¸c lo¹i kho¸ng s¶n -Trong líp vá Tr¸i ®Êt cã c¸c lo¹i vËt chÊt nµo? - Trong líp vá Tr¸i ®Êt cã nhiỊu kho¸ng vËt vµ c¸c lo¹i ®¸ kh¸c nhau a/ Kho¸ng s¶n lµ g×? - Kho¸ng s¶n lµ kho¸ng vËt vµ ®¸ cã Ých ®ỵc con ngêi khai th¸c vµ sư dơng - Trong líp vá Tr¸i ®Êt c¸c nguyªn tè hãa häc tËp trung víi tØ lƯ cao th× gäi lµ qng, ho c l m ặ à ỏ khống s nả - Khi nµo c¸c kho¸ng vËt vµ ®¸ ®ỵc gäi lµ kho¸ng s¶n ? - §¸ cã thĨ do mét lo¹i kho¸ng vËt thn nhÊt hc do nhiỊu lo¹i kho¸ng vËt kh¸c nhau t¹o thµnh - Kho¸ng vËt lµ nh÷ng vËt chÊt cã thµnh phÇn ®ång nhÊt th&êng gỈp d&íi d¹ng tinh # cã trong c¸c lo¹i ®¸. - Kho¸ng vËt vµ ®¸ cã Ých ®&ỵc con ng&êi khai th¸c vµ sư dơng gäi lµ KS. - Trong líp vá Tr¸i ®Êt c¸c nguyªn tè hãa häc tËp trung víi tØ lƯ cao th× gäi lµ g×? Mỏ khoáng sản: nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác . b/ Phân loại khoáng sản: Ti tế 19: B i 15: à c¸c má kho¸ng s¶n 1- C¸c lo¹i kho¸ng s¶n Mangan Kim c¬ng - Dùa vµob¶ng Ph©n lo¹i kho¸ng s¶n Trang 49/sgk ng êi ta chia KS thµnh mÊy lo¹i ? kĨ tªn mét sè KS vµ nªu c«ng dơng cđa chóng? a/ Khoáng sản là gì? - Là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng. - Mỏ khoáng sản: nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác. b/ Phân loại khoáng sản: TiÕt 19: Bµi 15: c¸c má kho¸ng s¶n TiÕt 18: Bµi 15: c¸c má kho¸ng s¶n 1- C¸c lo¹i kho¸ng s¶n -ë V¹n Ninh cã lo¹i KS nµo? C«ng dơng cđa chóng? §¸ granÝt ( T©n D©n, Xu©n S¬n ) * ë n&íc ta cã nhiỊu má kho¸ng s¶n chóng ph©n bè ë kh¾p n¬i. PhÇn lín c¸c má KS n&íc ta cã tr÷ l& ỵng võa vµ nhá. a/ Khoáng sản là gì? Là những khoáng vật và đá có ích được con người khai thác và sử dụng. Mỏ khoáng sản: nơi tập trung nhiều khoáng sản có khả năng khai thác. b/ Phân loại khoáng sản: (Bảng phân loại trang49/sgk) Tiết 19: Bài 15: các mỏ khoáng sản 1- Các loại khoáng sản 2- Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh -Dựa vào nguồn gốc hình thành ngời ta chia các mỏ KS thành mấy loại đó là những loại nào? - 2 loại: mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh Hoạt động nhóm: chia thành 3 nhóm. Thời gian thảo luận (4phút), N1: Em hiểu mỏ nội sinh là những mỏ nh thế nào? Mỏ đồng, chì, than. Mỏ nào là mỏ nội sinh? N2: Mỏ ngoại sinh đợc hình thành trên cơ sở nào? Kể tên một số mỏ ngoại sinh? N3: Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau nh thế nào? Tiết 19: Bài 15: các mỏ khoáng sản 1- Các loại khoáng sản 2- Các mỏ khoáng sản nội sinh và ngoại sinh N1: Em hiểu mỏ nội sinh là những mỏ nh thế nào? Mỏ đồng, chì, than. Mỏ nào là mỏ nội sinh? $%&'()*+, ()() /0(12&'3! . 423!2(.5* N2: Mỏ ngoại sinh đợc hình thành trên cơ sở nào? Kể tên một số mỏ ngoại sinh? 6$%&'()*-7-*89 1):;%<-=>?@(-/ 8A2&'@!B 642B(C B N3: Quá trình hình thành mỏ nội sinh và mỏ ngoại sinh khác nhau nh thế nào? 642&'3!+3D B 642&'@!+@D B

Ngày đăng: 27/01/2015, 15:00

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Slide 1

 • Slide 2

 • Slide 3

 • Slide 4

 • Slide 5

 • Slide 6

 • Slide 7

 • Slide 8

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Slide 11

 • Slide 12

 • Slide 13

 • Slide 14

 • Slide 15

 • Slide 16

 • Slide 17

 • Slide 18

 • Slide 19

Tài liệu cùng người dùng

 • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan