0

Trắc nghiệm miễn dịch phần đại cương

3 3,161 192
  • Trắc nghiệm miễn dịch phần đại cương

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/01/2015, 14:12

1. Các hiện tượng nào sau đây không phải là biểu hiện của đáp ứng miễn dịch:A.viêmB.shock phản vệ C.shock do xuất huyếtD.dị ứng E.thải ghép2. Thành phần dịch thể tham gia vào đáp ứng miễn dịch đặc hiệu là:A.bổ thểB.interferon C.imunoglobulinD.cytokine E.lysozym3. Tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch đặc hiệu là:A.bạch cầu hạt trung tínhB.bạch cầu đơn nhân C.mastocyteD.bạch cầu lympho E.tế bào NK4. Tế bào nào sau đây không tham gia đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào:A.lympho B,B.lympho T gây độc,C.lympho T gây quá mẫn chậm,D.lympho T hỗ trợ,E.đại thực bào.5. Sau khi tiêm chủng với virus bệnh đậu bò, ta phòng ngừa được bệnh đậu mùa trên người là do:A.kháng nguyên của 2 loại virus nầy hoàn toàn giống nhau,B.có phản ứng chéo giữa các nhóm quyết định kháng nguyên của 2 loại virus,C.tiêm virus bệnh đậu bò tạo ra được nhiều interferon giúp đề kháng tốt với virus,D.tiêm virus bệnh đậu bò kích thích mạnh đáp ứng miễn dịch,E.virus bệnh đậu bò tăng cường phản ứng viêm thu hút các đại thực bào. ÂẢI CỈÅNG VÃƯ MIÃÙN DËCH 1. Cạc hiãûn tỉåüng no sau âáy khäng phi l biãøu hiãûn ca âạp ỉïng miãùn dëch: A. viãm B. shock phn vãû C. shock do xút huút D. dë ỉïng E. thi ghẹp 2. Thnh pháưn dëch thãø tham gia vo âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu l: A. bäø thãø B. interferon C. imunoglobulin D. cytokine E. lysozym 3. Tãú bo tham gia vo âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu l: A. bảch cáưu hảt trung tênh B. bảch cáưu âån nhán C. mastocyte D. bảch cáưu lympho E. tãú bo NK 4. Tãú bo no sau âáy khäng tham gia âạp ỉïng miãùn dëch qua trung gian tãú bo: A. lympho B, B. lympho T gáy âäüc, C. lympho T gáy quạ máùn cháûm, D. lympho T häù tråü, E. âải thỉûc bo. 5. Sau khi tiãm chng våïi virus bãûnh âáûu b, ta phng ngỉìa âỉåüc bãûnh âáûu ma trãn ngỉåìi l do: A. khạng ngun ca 2 loải virus náưy hon ton giäúng nhau, B. cọ phn ỉïng chẹo giỉỵa cạc nhọm quút âënh khạng ngun ca 2 loải virus, C. tiãm virus bãûnh âáûu b tảo ra âỉåüc nhiãưu interferon giụp âãư khạng täút våïi virus, D. tiãm virus bãûnh âáûu b kêch thêch mảnh âạp ỉïng miãùn dëch, E. virus bãûnh âáûu b tàng cỉåìng phn ỉïng viãm thu hụt cạc âải thỉûc bo. 6. Biãún âäüc täú (bảch háưu, ún vạn, ) âãø lm vaccine l: A. lm cho âäüc täú tàng tênh sinh miãùn dëch, B. lm gim hồûc máút tênh âäüc nhỉng váùn giỉỵ âỉåüc tênh sinh miãùn dëch âàûc hiãûu, C. láúy âäüc trë âäüc, D. lm tàng säú lỉåüng tãú bo tham gia âạp ỉïng miãùn dëch dëch thãø, E. lm tàng säú lỉåüng tãú bo tham gia âạp ỉïng miãùn dëch. 7. Âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu khạc våïi âạp ỉïng miãùn dëch khäng âàûc hiãûu åí âàûc tênh sau: A. âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu âỉåüc hçnh thnh trỉåïc trong quạ trçnh tiãún họa, B. âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu ngy cng âỉåüc hon thiãûn trong quạ trçnh tiãún họa, C. âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu v khäng âàûc hiãûu l 2 âạp ỉïng riãng l khäng liãn quan gç våïi nhau, D. âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu v khäng âàûc hiãûu hoảt âäüng âäüc láûp våïi nhau, E. khäng cọ cạc thnh pháưn ca âạp ỉïng miãùn dëch khäng âàûc hiãûu, cå thãø váùn hçnh thnh âỉåüc âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu. 8. Vaccin chäúng lao A. sỉí dủng khạng ngun tinh khiãút B. khạng ngun l cạc gii âäüc täú C. vi khøn gim âäüc bàòng biãûn phạp l hoạ D. ni cáúy vi khøn nhiãưu láưn E. táút c cáu trãn âãưu sai 9. Ngun tàõc vaccin: A. gáy âạp ỉïng miãùn dëch chû âäüng B. tảo ra Ig C. tảo ra tãú bo lympho T D. báút hoảt khạng ngun khi váût ch gàûp lải E. táút c cạc cáu trãn âãưu âụng 10. Âàûc tênh cå bn ca vaccin khäng nháút thiãút: A. tênh khạng ngun B. tênh sinh miãùn dëch C. gáy âỉåüc trê nhåï miãùn dëch D. vä hải E. giạ thnh r 11. Vaccin virus säúng sỉí dủng: A. virus säúng B. virus vä hải C. virus khäng cn âäüc nhỉng váùn säúng D. virus lnh tênh mang gen täøng håüp khạng ngun E. miãùn dëch qua trung gian tãú bo 12. Chng ngỉìa ún vạn cho b mẻ mang thai nhàòm mủc âêch: A. ngàn chàûn ún vạn cho ngỉåìi mẻ B. tàng cỉåìng âạp ỉïng miãùn dëch cho mẻ C. khäng thãø chng ngỉìa cho bo thai D. gáy miãùn dëch thủ âäüng cho con E. tảo IgM chäúng âäüc täú ún vạn 13. Âàûc âiãøm ca truưn gamma globulin: A. gáy âạp ỉïng miãùn dëch láu di B. gáy âạp ỉïng miãùn dëch tỉïc thåìi C. gáy bãûnh huút thanh D. ỉïng dủng räüng ri E. táút c cáu trãn âãưu âụng 14. Da v niãm mảc cáưn thiãút cho sỉû bo vãû khäng âàûc hiãûu ca cå thãø nhåì : A. pH B. Vi khøn cäüng sinh C. Hng ro bo vãû cå hc D. Tảo chuøn âäüng E. Táút c cạc cáu trãn âãưu âụng 15. Lysozym (muranidase ) cọ trong cạc dëch tiãút ca cå thãø cọ kh nàng ly gii mucopeptid ca : A. Vi khøn Gram (+) A. K sinh trng B. Virus C. Vi khøn Gram (-) D. Táút c cáu trãn âãưu âụng 16. Protein viãm âỉåüc tiãút ra båíi A. Âải thỉûc bo B. Cạc tãú bo tham gia âạp ỉïng miãùn dëch âàûc hiãûu C. Gan D. IL-1, IL-6, TNF E. Táút c cạc cáu trãn âãưu âụng 17. Trong phn ỉïng viãm, protein viãm tảo ra tàng såïm nháút l : A. Haptoglobin B. CRP C. IL-1 D. TNF - alpha E. Fibrinogen 18. Interferon - γ do cạc tãú bo no sau âáy tiãút ra A. Tãú bo nhiãùm virus B. Tỉång bo C. Tãú bo T hoảt họa D. Tãú bo B hoảt họa E. Tóỳ baỡo ung thổ 19. Taùc duỷng cuớa Interferon: A. Caớn trồớ sổỷ xỏm nhỏỷp vaỡ phaùt trióứn cuớa virus B. Ngn caớn sổỷ phaùt trióứn cuớa tóỳ baỡo bióứu mọ C. Coù tờnh õỷc hióỷu khaùng nguyón D. (A) vaỡ (B) õuùng E. (A) , (B) vaỡ (C) õuùng 20. Trong tióm chuớng thổồỡng tióm nhừc laỷi laỡ: A. óứ baớo õaớm cho õuớ lióửu khaùng nguyón B. óứ laỡm cho hóỷ thọỳng mióựn dởch dóự nhỏỷn daỷng khaùng nguyón C. óứ khuyóỳch õaỷi vai troỡ cuớa caùc tóỳ baỡo coù kyù ổùc mióựn dởch D. Vỗ khọng thóứ sổớ duỷng khaùng nguyón lióửu cao ồớ treớ em E. Tỏỳt caớ caùc cỏu trón õóửu õuùng 21. Trong õaùp ổùng mióựn dởch (ặMD) vaỡ vỏỷt chuớ (VC), phaùt bióứu naỡo sau õỏy khọng phuỡ hồỹp: A. ặMD õỷc hióỷu luọn luọn coù lồỹi cho VC, B. ặMD õỷc hióỷu coù thóứ gỏy tai bióỳn laỡm chóỳt VC, C. ặMD õỷc hióỷu coù khi chọỳng laỷi KN cuớa chờnh cồ thóứ VC, D. ặMD coù thóứ hổợu ờch trong õóử khaùng vồùi caùc khọỳi ung thổ phaùt sinh trong cồ thóứ VC, E. Tuyỡ hoaỡn caớnh cuỷ thóứ maỡ ặMD coù thóứ coù lồỹi hay coù haỷi cho VC. 22. Phaùt bióứu naỡo sau õỏy khọng phuỡ hồỹp vồùi tóỳ baỡo dióỷt tổỷ nhión: A. NK tióu dióỷt trổỷc tióỳp tóỳ baỡo õờch nhióựm virut B. NK gỏy ly giaới tóỳ baỡo ung thổ C. NK coù mang thuỷ thóứ Fc (CD16) trón maỡng tóỳ baỡo D. NK õổồỹc hoaỷt taùc bồới IFN- E. NK nhỏỷn dióỷn khaùng nguyón do MHC lồùp II trỗnh dióỷn
- Xem thêm -

Xem thêm: Trắc nghiệm miễn dịch phần đại cương, Trắc nghiệm miễn dịch phần đại cương, Trắc nghiệm miễn dịch phần đại cương

Từ khóa liên quan