Bài giảng quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

36 665 1
Bài giảng quản trị rủi ro và giá trị doanh nghiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRỊ DOANH NGHIỆP Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm quản trị rủi ro là bằng 0. quản trị rủi ro là bằng 0. Vậy làm thế nào hoạt động quản trị rủi ro Vậy làm thế nào hoạt động quản trị rủi ro lại có thể làm tăng giá trị của công ty? lại có thể làm tăng giá trị của công ty? Mục tiêu của chương Mục tiêu của chương Giải thích tại sao quản trị rủi ro có thể làm Giải thích tại sao quản trị rủi ro có thể làm gia tăng giá trị DN gia tăng giá trị DN Vận dụng quản trị rủi ro chiến thuật để gia Vận dụng quản trị rủi ro chiến thuật để gia tăng giá trị DN thông qua làm giảm chi phí tăng giá trị DN thông qua làm giảm chi phí tài trợ tài trợ Vận dụng quản trị rủi ro chiến lược làm Vận dụng quản trị rủi ro chiến lược làm tăng giá trị DN thông qua giảm chi phí kiệt tăng giá trị DN thông qua giảm chi phí kiệt quệ tài chính, giảm thuế quệ tài chính, giảm thuế phân tích và kiểm định các lý thuyết trên phân tích và kiểm định các lý thuyết trên Động cơ quản trị rủi ro Động cơ quản trị rủi ro Do quan ngại về bất ổn trong lãi suất, tỷ Do quan ngại về bất ổn trong lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hóa và giá cổ phiếu tác giá, giá cả hàng hóa và giá cổ phiếu tác động đến hoạt động kinh doanh của các động đến hoạt động kinh doanh của các công ty và các định chế tài chính (rủi ro công ty và các định chế tài chính (rủi ro kiệt giá tài chính) kiệt giá tài chính) Các công ty có xu hướng chấp nhận rủi ro Các công ty có xu hướng chấp nhận rủi ro trong nội bộ ngành mà công ty đang hoạt trong nội bộ ngành mà công ty đang hoạt động và mong muốn né tránh được những động và mong muốn né tránh được những rủi ro từ các yếu tố ngoại sinh. rủi ro từ các yếu tố ngoại sinh. Các hỗ trợ cho việc phát triển hoạt Các hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động quản trị rủi ro động quản trị rủi ro Sự bùng nổ kỹ thuật thông tin đã cho phép Sự bùng nổ kỹ thuật thông tin đã cho phép xử lý một khối lượng tính toán khổng lồ và xử lý một khối lượng tính toán khổng lồ và phức tạp để định giá các công cụ phái phức tạp để định giá các công cụ phái sinh một cách nhanh chóng với chi phí sinh một cách nhanh chóng với chi phí thấp nhất và theo dõi các vị thế đã được thấp nhất và theo dõi các vị thế đã được thực hiện trên các công cụ phái sinh thực hiện trên các công cụ phái sinh Môi trường pháp lý ở một số nước ngày Môi trường pháp lý ở một số nước ngày càng tỏ ra thông thoáng càng tỏ ra thông thoáng Lợi ích của quản trị rủi ro Lợi ích của quản trị rủi ro Tiết kiệm thuế Tiết kiệm thuế Giảm chi phí phá sản Giảm chi phí phá sản Tránh đầu tư lệch lạc Tránh đầu tư lệch lạc Thực hiện vị thế đầu cơ khi có dịp, để Thực hiện vị thế đầu cơ khi có dịp, để kiếm được lợi nhuận kinh doanh chênh kiếm được lợi nhuận kinh doanh chênh lệch lệch Giảm rủi ro tín dụng và từ đó làm giảm Giảm rủi ro tín dụng và từ đó làm giảm chi phí đi vay. chi phí đi vay. QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN THUẬT QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN THUẬT Quản trị rủi ro được vận dụng để làm Quản trị rủi ro được vận dụng để làm giảm chi phí tài trợ thông qua giảm chi phí tài trợ thông qua Hành động theo quan điểm, Hành động theo quan điểm, Kinh doanh chênh lệch giá, Kinh doanh chênh lệch giá, Giảm chi phí giao dịch, Giảm chi phí giao dịch, Bán hợp đồng quyền chọn Bán hợp đồng quyền chọn Hành động theo quan điểm Hành động theo quan điểm Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng các sản Phòng ngừa rủi ro lãi suất bằng các sản phẩm phái sinh. phẩm phái sinh. Nếu các nhà quản trị của công ty tin rằng Nếu các nhà quản trị của công ty tin rằng một mức lãi suất (hoặc toàn bộ cấu trúc kỳ một mức lãi suất (hoặc toàn bộ cấu trúc kỳ hạn) sẽ giảm, họ sẽ hành động dựa trên hạn) sẽ giảm, họ sẽ hành động dựa trên quan điểm này bằng cách tham gia vào quan điểm này bằng cách tham gia vào một hợp đồng hoán đổi “chi trả thả nổi” một hợp đồng hoán đổi “chi trả thả nổi” (pay-floating swap). Nếu lãi suất giảm, chi (pay-floating swap). Nếu lãi suất giảm, chi phí lãi vay của công ty sẽ giảm. phí lãi vay của công ty sẽ giảm. công ty có thể dự đoán về công ty có thể dự đoán về hình dạng của hình dạng của cấu trúc kỳ hạn của lãi suất cấu trúc kỳ hạn của lãi suất . . Một công ty có thể có quan điểm rằng, Một công ty có thể có quan điểm rằng, trong tương lai, độ dốc của đường cong trong tương lai, độ dốc của đường cong lãi suất có xu hướng dốc hơn so với hiện lãi suất có xu hướng dốc hơn so với hiện tại. Họ sẽ vay ở đỉnh kỳ hạn ngắn trên tại. Họ sẽ vay ở đỉnh kỳ hạn ngắn trên đường cong lãi suất và đầu tư vào đỉnh kỳ đường cong lãi suất và đầu tư vào đỉnh kỳ hạn dài. hạn dài. Hành động theo quan điểm Hành động theo quan điểm Muốn vậy, công ty phải Muốn vậy, công ty phải Tham gia vào một hợp đồng hoán đổi Tham gia vào một hợp đồng hoán đổi nhận được khoản chi trả với lãi suất thả nhận được khoản chi trả với lãi suất thả nổi có liên hệ với một loại lãi suất dài hạn nổi có liên hệ với một loại lãi suất dài hạn (ví dụ lãi suất trái phiếu chính phủ 10 (ví dụ lãi suất trái phiếu chính phủ 10 năm) chi trả với lãi suất thả nổi ngắn hạn năm) chi trả với lãi suất thả nổi ngắn hạn có liên hệ với một loại lãi suất ngắn hạn có liên hệ với một loại lãi suất ngắn hạn (ví dụ, lãi suất trái phiếu chính phủ 6 (ví dụ, lãi suất trái phiếu chính phủ 6 tháng). tháng). Hành động theo quan điểm Hành động theo quan điểm [...]... Thực hiện option, lời S-X Nếu S . QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP TRỊ DOANH NGHIỆP Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm Hiện giá thuần kỳ vọng của sản phẩm quản trị rủi ro là bằng 0. quản. sao quản trị rủi ro có thể làm Giải thích tại sao quản trị rủi ro có thể làm gia tăng giá trị DN gia tăng giá trị DN Vận dụng quản trị rủi ro chiến thuật để gia Vận dụng quản trị rủi ro chiến. S-X S-X QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƯỢC Nếu một công ty tiến hành quản trị rủi ro Nếu một công ty tiến hành quản trị rủi ro tài chính, độ biến động bất thường của giá

Ngày đăng: 06/01/2015, 21:10

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP

 • Slide 2

 • Mục tiêu của chương

 • Động cơ quản trị rủi ro

 • Các hỗ trợ cho việc phát triển hoạt động quản trị rủi ro

 • Lợi ích của quản trị rủi ro

 • QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN THUẬT

 • Hành động theo quan điểm

 • Slide 9

 • Slide 10

 • Kinh doanh chênh lệch giá

 • “Kinh doanh chênh lệch thuế” do áp đặt thuế khấu lưu

 • Giảm chi phí giao dịch

 • Bán quyền chọn

 • Phát hành TP thả nổi kết hợp với mua quyền chọn mua

 • Phát hành TP thả nổi kết hợp với bán quyền chọn bán

 • Vay nợ cố định kết hợp với mua quyền chọn bán OTM

 • QUẢN TRỊ RỦI RO CHIẾN LƯỢC

 • Tác động của quản trị rủi ro là làm giảm phương sai của phân phối giá trị công ty

 • Slide 20

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan