Ngữ pháp và từ vựng tiếng anh lớp 10

44 3K 20

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 06/01/2015, 15:20

ENGLISH GRAMMAR & VOCABULARY OF GRADE 10 Unit 1: A DAY IN THE LIFE OFF … I. THE SIMPLE PRESENT Langoes    Hecleans   Theyplay         !   " ! # " $% &"' ()* +) %,)-./0 %12 (3)451  611%17 &"' () 8 +9 ,)-.:)+;3<( %0% . = &"' ()> ?,)-8;  2  @1   &"' ()-.A *  %/B % @/0 %+C74D0% E/B %( tomorrow, next week )*+) %D E-1; 9(to go, to come, to leave ). F<1 % @ %. +G= % %H0% 1 / %2 D0%  /when, after, as soon as, until, IJ1  K II. ADVERBS OF FREQUENCY * Các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên đứng trước động từ thường và đứng sau trạng từ to be. &K1L 1L &111L M % %N%O  /K / %</0 %12 P %Q &E ( % & /0 %/0 % &A< & <L %%0 &  &  6 usually gets 17 6is always  III. THE SIMPLE PAST Ivisited7%1  " Theybuilt 1%    "   R !  " ! # S, 1 ,%, T0%  %51U<V, W  1 X visited7%last summer  " $% &S 7  7 Imet &Y < Y 111K<# Z[IK< &S  77  7  J   7 , %  %1K< & 151    K7  7  &S7  &S  1 77 K  K77  % 7 IK7 %K 7  &I  &7   1 7 MIJ,IJ Q IIK ,IK1%1\!!!! Vocabulary: "1 M Q451 P % %*,L %.P % %* ] <M Q^_`<a0 ]MQ^a1),+1 LM /CQ bc1%MQ^71a*M1) %Q d6KMQ^J_1aDM1) %Q ec M7Qf1) % gK7 M7Q=  L %> WXMQ^ah ,iM>1Q j]1M Q^Jkl1a >1 !c17MQ^7k7aBM /CQ  mMQ^n_aZ<  K 41. 7?,U %h1 m7M Q^<o7ap,q " 7  %M7Q^_ J7r  asMtQ b]  KM7Q^<l J aZKM7Q^J_a*u % dvZ %MQ, % M1L %Q ev^%JaZ77MQ^7J7la1w 9 g]77 KM7Q^lJ7o asx % W]  M7Q^J a?t,51 > jX^J1<llJ_<1a1T* !M Q^Jrla L %> @< 1R %E %BA % @<M7Q %E %B %i M<&<&< Q @M Q^JlaZ1M Q^Jny1zJ<ʒ1a0 % ;1,0<4;1 bm1 M Q^J<y1J<n a%UpL %> d@ %M Q^<J ɔlʒaL % %.x eX1M Q^Jlnla{ /B %,{ x gI   %M Q^ lJn <J ɔlʒaL % %.L %  Wv%7M Q^ʒJɔ%la+9|x j6M Q^Ja9fx !mM Q^J<aUx cM Q^J}<a8|x c1 M Q^J}<y1J<n a%Up;s ]%M Q^Jɔlʒa 8x Unit 2: SCHOOL TALKS mU+) %D~TC+) %D)<<L %•€ % %b= %1 +> &]  M+) %D %12 w1<L %4Q &@  M+) %D %12 h14Q & %M+) %D2 %Q  &cc7M+) %D:= %51U<V7> DQ ~TC/B %• •C7!•t %€x/0 %‚71 ƒM/0 %‚7 **+) %D+V %U 1:>  %HQ •L %V /1  &<! !     I<% ƒ !   % ƒ !   &!  %  !    K I% %%1 F%*/0 %‚72    IFv  &„t %%37 H %+) %D /<7, y,,,K, , , 7, ,1%%,,7, ,7, ,77 ,  , 7 ,,,,7 ,,<,51,7,<K, R7,  R , %, 1,•+) %Di1)17(*+) %D:= %  % 6avoids meeting ~TC)T+) %D4;+C  *4;+C %q %N •>1 @ƒc  % %N*D %* +) %+4= Istop eatingML %D %{ Q @  D %=+;** +) %<U Istop to eatMLD %=+;{ Q ƒ…v@…††]…  %FCM512 Q1. +‡* Iremember meeting1KML C+‡%37= :+>1+4ˆ { %4Q @  FCM512 Q+;*1. %•+4 " Jforget to buy me<M+D %512 1L51; U ‰M/1Q …v…@  %T8 1. +‡* Iregret lending<LT8 +‡ /‚ 51; U @  s*A+; Iregret to tell1MLs*A+; 4C= P %Q&/ 4&>%0 C 4 @…Š  % %E*f b Itry eating<<MLf{ UU  *Q @  T%i %+; Itry to avoid %MLT%i %U %37 Q F",YSF@ &F" A1*+) %D+3.•+C]S…IFIFI@I I  J1M *4;2 **+) %D+3.Q &F"*+) %D/0 %•U7p %L %V1 FA1•D* %/0•q %   Ineed to buyM %N•+) %Q FA1•D*8•+C %3777 @1needs repairingM{  *O +/‚ffQ @1needs to be repaired. †SF  % %| %N 1 means having  MC %N*7(x 2) { HQ   "-+9  Imean to go outM@L-+9 +BQ vƒƒF  %@A7p1. + %* S, go on playingM/C+4x t %+‡BQ    S  %†7,Kgo on to do %M/C+4* U >%0*A %S Q * Một số trường họp khác: &11 % &K  % &<7ƒ % &7 ƒ % & ƒ % &ƒ % Vocabulary 1. international language : ngơn ngHà quốc tế 2. heavy traffic: 3. narrow (adj) : chật chội 4. corner shop : cửa hàng ở góc phố 5. stuck (adj): bò tắc, bò kẹt 6. marvellous (adj) : kỳ lạ, kỳ 7. nervous (adj) : lo lắng d 8. awful (adj) : dễ sợ, khủng khiếp 9. headache (n) : đau đầu 10. toothache (n) : đau răng 11. marital status : tình trạng hôn nhân 12. occupation (n) : nghề nghiệp 13. situation (n) : tình huống, hoàn cảnh. 14. to improve : cải thiện, cải tiến 15. to consider : xem xét 16. backache (n) : đau lưng 17. to threaten : sợ hãi 18. YRK1s +G%•C= 8 j ! Z1 ! !7 87<A= &[c M Q<A= K1i %G KK+L %+t UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND * PAST PERFECT Hehad joined Kjg!  Theyhad finishedK<K   6S"  " 6S"Fƒ@  " 6S"  "# $% &mE)* +) %:51U<V+‡* s/C)* +) %<UM3)0 +;Q %51U<V,/1|*• *Efp %<4-U @…‹Œm&S$, A1 <L %4•<L %q %51U<V* *  F &6* +) %(/Cq %51U<V* *  &6* +) %(1q %51U<V+B  e "s1.1 8 A%ˆ],,, ]1cam ,Ihad gone1     Y Iwent,Ihad finished    " SIhad doneK<,Iwent1     Vocabulary @  %M Q^J `a+*=  †^J_aMQ<AL C v 1 ^Jʒ ll,y1J<n a b %&KMQ^Jɔ`JKa|?= €M%Up7•L %Q dS1MQ^_Jnla<Ux %C e6&K< %MQ^JɑJKl<`a{E g^ Jʒl aMQL %  W] MQ^Jyl aU %U % j61 MQ^y1J a > += !†1MQ^lJy1la? i ,/: %*  61MQ^Jɑla 1L/Ž %M %>? ]<%1 M Q^J_<%1 aT(  S77 M Q^lJ7ll a•2  %u bI 17MQ^, lJʌ7a%U +x   dS%^J%a cP %f >  %* 8X| eY %^J`a11si,= %/1 g  D+4:+ WSc"^,7nJaP %A N  j@%MQ^J_•<a( !@<MQ^<a17A7 8  ƒ MQ^lJ a%* +/‚, 8  ^Jla %E/1 @K^l,KoJa+/‚%( g b" MQ^Jl aU+9  d7 M Q^<J7ll a+G1+‡(51 e  D+4:+ g61  MQ^y1,_ Jll a > += Wƒ77 M Q *L+9ƒ7 j6 %1^J1a77 ^ a4)>?7U; +O+• !@R7^J71laMV %E%U2 Q „7^<7a  %H %+O11 %N m %1 ^<l ,%_y1Jn aM Qtq %‘ K,K%<^r<aMsT,C+;V= %sQ b†<^JlaM*C %2x %Q d 1< %1 ^,<_<y1Ja•)U? UP % U? 4  e61  1L/Ž %%sBG)- %.7 <x g@ 11M+;4+•G +x /C %uQ UNIT4: SPECIAL EDUCATION I. The + adjective   @R% %1theblind. Sy   … therich %thepoor SySy * Usage’@y“đ+/‚q % /) DM 1 Q+;E) 4 %C*4| %NT G1 II. Used to + bare infinitive   6used toplay1 R K M  Q   Y 6K1 %,used toplay M  Q * Form1M  Q W  R1M  Q "1M  Q# *Usage’$  “+/‚q %+;' ()451 )•  1T %( %51U<V* <L %u  c. Which as a connector: Yq %+; T>1=C 1,* % %N+= . |? •>1/C+;*• %HAV † R17@%7 Z[† R17,K%7 MY:+>A| %N”1 J7Q 1  M Q^ aq M Q^a+A 1M Q^y1a> b7M Q^J_la( %HU dK<1MQ^Kl<,1a• e1M Q^1a- % %0 g%77 %^Jno7`aM7Q1i WMQ^Ja* 8 j1MQ^ka> ! MQ^J laG3 O MQ^Jra87U; 7  %M7Q %{ ( *%• 77MQ^J7o7la?+U % b %M Q^J<1`a-%Up: */0 % d77 M Q^,o7lJ}n a-7( +T e MQ^lJ a% g%1MQ^J%_•1laDD W<%M7Q •-s G1+;*%•^%,Jla j<M Q^<a+V• j !<^<ra=)C7x time – comsuming (a) ['taim kən'sju:miη]( tốn thời gian) MQ^}a > %,%B M Q^raU  b7 17MQ^J17l ,k7a: d %M Q^J`%la %4  e  1MQ^<l J y1aA7p g  M Q^,l Jn a-;1. WMQ^_a) % j1MQ^lJ_<aD !71^71aM7Q-*G+G1%•+4  ^Jl aM7Q<L %%T %U%• ]M Q^a.T %H • %/0q  M7Q^ Jla1 b7MQ^J71a7( +T Unit 5: TECHNOLOGY AND YOU I. The present perfect   Theyvisitedthis pagoda   ƒ   Theybuiltthis bridge †   ƒ * Form  + has/ have + V 3 ed +… + has/ have + not + V 3 ed +… Has/ Have + S + V 3 ed +… ? * Usage: &"' (-<. ( %51U<VC0% <L %U+9 u A7p+A . = ! [...]... been O + V3ed + by + O 3 Relative pronouns: who, which, that - Who thay thế cho danh từ chỉ người làm chủ ngữ trong câu, đặt ngay sau danh từ mà nó thay thế Ex: This is Mr Tam He teaches me English S => This is Mr Tam who/ that teaches me English - Which thay thế cho danh từ chỉ vật làm chủ ngữ và tân ngữ, đặt ngay sau danh từ mà nó thay thế Ex1: This is a pen I bought it yesterday => This is a pen which... Qn từ xác định "The" • Dùng trước một danh từ đã được xác định cụ thể về mặt tính chất, đặc điểm, vị trí hoặc được nhắc đến lần thứ hai trong câu • The + danh từ + giới từ + danh từ 1 The girl in blue, the Gulf of Mexico • Dùng trước những tính từ so sánh bậc nhất hoặc only 2 The only way, the best day • Dùng cho những khoảng thời gian xác định (thập niên): In the 1990s • The + danh từ + đại từ. .. the (mạo từ : và the) từ khơng xác định "a" và "an" Interesting Interested g "an" trước một danh từ bắt đầu 4 ngun âm A, E, I, O Pleasing Pleased bán ngun âm U, Y (uncle, unnatural, umbrella) Satisfying Satisfied ng danh từ bắt đầu bằng "h" câm Worrying Worried heir/ hour/ herbal (Adj: thảo mộc)/ honor) Những từ mở đầu bằng một chữ viết tắt (an S.O.S/ an M.P) Lưu ý: Đứng trước một danh từ mở đầu... attitude: Tính từ chỉ thái độ hay tính từ phân từ tận cùng bằng –ING hay hay q khứ phân từ 1 Tính từ tận cùng bằng –ING: 30 - Nghĩa tác động: Ex1: This film is interesting Ex2: He’s is an interesting person to work - Tính chất diễn ra Ex: Don’t disturb the sleeping baby 2 Tính từ có dạng q khứ phân từ: có nghĩa bị động Ex: This chair is broken 3 Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết - Chủ từ là chỉ... nhiều nhưng được xem là các danh từ số nhiều Do vậy động từ và đại từ đi cùng với chúng phải ở ngơi thứ 3 số nhiều 3 The old = The old people/ The unemployed/ The disabled are often very hard in their moving • The + tên các vùng/ khu vực đã nổi tiếng về mặt địa lý hoặc lịch sử 4 The Sahara (desert)/ The Siberia (tundra)/ The Normandic • The + East/ West/ South/ North + Danh từ Used as adjective 1 The... một danh từ ngụ ý chỉ một vật riêng biệt 4 She is in the (= her) garden • The + danh từ số ít tượng trưng cho một nhóm thú vật hoặc đồ vật 5 The whale = whales (lồi cá voi), the deep-freeze (thức ăn đơng lạnh) Lưu ý: Nhưng đối với man khi mang nghĩa "lồi người" tuyệt đối khơng được dùng the 1 Since man lived on the earth (kể từ khi lồi người sinh sống trên trái đất này) • Dùng trước một danh từ số... • Khơng được dùng "the" trước các danh từ chỉ bữa ăn trong ngày trừ các trường hợp đặc biệt 5 We ate breakfast at 8 am this morning 6 The dinner that you invited me last week were delecious • Khơng được dùng "the" trước một số danh từ như home, bed, church, court, jail, prison, hospital, school, class, college, univercity v.v khi nó đi với các động từ và giới từ chỉ chuyển động chỉ đi đến đó là... trên thế giới The earth, the moon The schools, colleges, universities + of + danh từ riêng The University of Florida  the + số thứ tự + danh từ The third chapter 33 Trước tên các cuộc chiến tranh khu vực với điều kiện tên khu vực đó phải được tính từ hố The Korean War (=> The Vietnamese economy) Trước tên các nước có hai từ trở lên (ngoại trừ Great Britain) The United States Trước tên các nước được... hay khi nó đi ghép với một danh từ khác để chỉ nửa phần (khi viết có dấu gạch nối): a half - share, a half - holiday (ngày lễ chỉ nghỉ nửa ngày) • Dùng với các đơn vị phân số như 1/3 a/one third - 1/5 a /one fifth • Dùng trong các thành ngữ chỉ giá cả, tốc độ, tỉ lệ: $5 a kilo, 60 kilometers an hour, 4 times a day • Dùng trước các danh từ số ít đếm được trong các thán từ what a nice day/ such a long... nghĩa bị động Ex: This chair is broken 3 Tính từ phân từ theo sau động từ liên kết - Chủ từ là chỉ đồ vật hoặc sự việc chúng ta dùng tính từ tận cùng là ING - Chủ từ chỉ về người ta dùng tính từ dạng q khứ phân từ tận cùng ED * Một số động từ sau đây có tính từ chỉ thái độ : Verbs ing ed Amuse Amusing Amused Annoy Annoying Annoyed Bore Boring Bored Depress Depressing Depressed Disappoint Disappointing . ENGLISH GRAMMAR & VOCABULARY OF GRADE 10 Unit 1: A DAY IN THE LIFE OFF … I. THE SIMPLE PRESENT Langoes    Hecleans   Theyplay       . IJ1  K II. ADVERBS OF FREQUENCY * Các trạng từ chỉ mức độ thường xuyên đứng trước động từ thường và đứng sau trạng từ to be. &K1L 1L &111L. %D * In spite of + noun phrase S1%K1,›<  Z[In spite of thedifficulttest,›<   In spite of + gerund phrase S1%7,K

Từ khóa liên quan

Tài liệu liên quan