Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

2 1.1K 3
Động từ bất quy tắc trong Tiếng Anh

Đang tải... (xem toàn văn)

Thông tin tài liệu

School: Thanh Hoa High School Class: 10C7 School Year: 2011-2012 Teacher: Tran Tan Dat ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH N o INFINITIVE (V1) PAST (V2) PP (V3) MEANING No INFINITIVE (V1) PAST (V2) PP (V3) MEANING 1 arise arose arisen nổi dậy, nổi lên 53 learn learnt learnt học 2 awake awoke awaken đánh thức 54 leave left left ra đi, để lại 3 be was/were been thì, là, ở 55 lend lent lent cho mượn 4 beat beat beaten đánh, đập 56 let let let để 5 become became become trở nên, trở thành 57 lie lay lain nằm 6 begin began begun bắt đầu 58 lose lost lost đánh mất 7 bend bent bent bẻ, uốn cong 59 make made made làm, chế tạo 8 bet bet bet đánh cuộc 60 mean meant meant có nghóa 9 bid bad bidden ra lệnh 61 meet met met gặp gỡ 10 bind bound bound trói buộc 62 overcome overcame overcome vượt qua 11 bite bit bitten cắn, đốt 63 pay paid paid trả 12 blow blew blown thổi 64 put put put đặt, để 13 break broke broken làm gãy, làm vỡ 65 read read read đọc 14 bring brought brought mang, đem lại 66 rid rid rid giải thóat 15 build built built xây dựng 67 ride rode ridden cưỡi 16 burn burnt burnt đốt cháy 68 ring rang rung rung chuông 17 buy bought bought mua 69 rise rose risen mọc lên 18 catch caught caught bắt kòp 70 run ran run chạy 19 choose chose chosen chọn ra 71 say said said nói 20 come came come đến 72 see saw seen thấy, nhìn 21 cost cost cost trò giá 73 sell sold sold bán 22 cut cut cut cắt, chặt 74 send sent sent gởi 23 dig dug dug đào, bới 75 set set set thiết lập, lặn 24 do did done làm 76 shake shook shaken rung, lắc 25 draw drew drawn kéo, vẽ 77 shine shone shone chiếu sáng 26 eat ate eaten ăn 78 shoot shot shot bắn School: Thanh Hoa High School Class: 10C7 School Year: 2011-2012 Teacher: Tran Tan Dat 27 fall fell fallen té. rơi 79 sit sat sat ngồi 28 feed fed fed nuôi, cho ăn 80 sing sang sung ca, hát 29 feel felt felt cảm thấy 81 sit sat sat ngồi 30 fight fought fought đánh, chiến đấu 82 sleep slept slept ngủ 31 find found found tìm thấy 83 smell smelt smelt ngửi, có mùi 32 flee fled fled lẫn trốn, thoát 84 speak spoke spoken nói, phát biểu 33 fly flew flown bay 85 spell spelt spelt đánh vần 34 forget forgot forgotten quên 86 spend spent spent trải qua 35 forgive forgave forgiven tha thứ 87 spread spread spread tỏa ra 36 freeze froze frozen làm đông cứng 88 stand stood stood đứng 37 get got got được, trở nên 89 steal stole stolen lấy trộm 38 give gave given cho 90 strike struck struck gõ, tác động 39 go went gone đi 91 swear swore sworn thề, hứa 40 grow grew grown mọc, lớn lên 92 sweep swept swept quét 41 hang hung hung treo 93 swim swam swum bơi 42 have had had có 94 take took taken lấy 43 hear heard heard nghe 95 teach taught taught dạy 44 hide hid hidden che dấu, lẫn trốn 96 tell told told nói, kể lại 45 hit hit hit đụng, đánh 97 think thought thought suy nghó 46 hold held held cẫm giữ, tổ chức 98 throw threw thrown ném, quăng 47 hurt hurt hurt làm đau 99 understand understood understood hiểu 48 keep kept kept giữ 100 wake woke waken đánh thức 49 know knew known biết 101 wear wore worn đội, đeo, mang 50 lay laid laid đặt, để 102 weep wept wept khóc 51 lie lay lain nằm 103 win won won thắng được 52 lead led led dẫn dắt, đưa đến 104 write wrote written viết . gãy, làm vỡ 65 read read read đọc 14 bring brought brought mang, đem lại 66 rid rid rid giải thóat 15 build built built xây dựng 67 ride rode ridden cưỡi 16 burn burnt burnt đốt cháy 68 ring rang rung. nghóa 9 bid bad bidden ra lệnh 61 meet met met gặp gỡ 10 bind bound bound trói buộc 62 overcome overcame overcome vượt qua 11 bite bit bitten cắn, đốt 63 pay paid paid trả 12 blow blew blown thổi 64 put put put. School: Thanh Hoa High School Class: 10C7 School Year: 2011-2 012 Teacher: Tran Tan Dat ĐỘNG TỪ BẤT QUY TẮC TRONG TIẾNG ANH N o INFINITIVE (V1) PAST (V2) PP (V3)

Ngày đăng: 06/01/2015, 13:14

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan