Giáo án vật lí 11 chuẩn

99 1K 2

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 16:45

Ngày soạn: 18/8/2012 PHẦN I. ĐIỆN HỌC- ĐIỆN TỪ HỌC Chương I. ĐIỆN TÍCH - ĐIỆN TRƯỜNG Tiết 1 - Bài 1 ĐIỆN TÍCH- ĐỊNH LUẬT CU-LÔNG I. MỤC TIÊU - Trình bày được khái niệm điện tích điểm, nội dung định luật Cu-lông - Xác định được các đặc điểm của lực tương tác giữa các điện tích điểm. - Giải bài toán tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Các thí nghiệm nhiễm điện - Tranh vẽ cân xoắn - Máy phát tĩnh điện 2. Học sinh: Ôn tập kiến thức đã học về điện tích ở THCS. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1. (5 phút) : Giới thiệu chương trình, sách giáo khoa, sách bài tập, sách tham khảo. - Kiểm tra sĩ số - Giới thiệu chuong trình, yêu cầu môn học - Bài Mới: Các vật mang điện tương tác với nhau như thế nào? Lực tương tác phụ thuộc yếu tố nào, tuân theo quy luật nào? - Báo học sinh vắng - Ghi nhận Hoạt động 2. (15 phút) : Tìm hiểu sự nhiễm điện của các vật, điện tích, điện tích điểm, tương tác giữa các điện tích. - Có những cách nào làm vật nhiễm điện? - Làm sao biết một vật đã nhiễm điện? - Cho học sinh làm thí nghiệm về hiện tượng nhiễm điên do cọ xát. - Điện tích? - Điện tích điểm? - Ví dụ về điện tích điểm? - Có mấy loại điện tích? - Làm thí nghiệm vói máy phát tĩnh điện. - Các đ.tích T 2 với nhau ntn? - Cọ xát, tiếp xúc, hưởng ứng. - Hút vật nhẹ - Làm thí nghiệm theo sự hướng dẫn của giáo viên. - Phát biểu - Tìm ví dụ về điện tích. - Phát biểu - Tìm ví dụ về điện tích điểm. - Dương, âm - Quan sát - Cùng dấu:đẩy; khác dấu: hút I. Sự nhiễm điện của các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện của các vật Có 3 cách làm vật nhiễm điện: + Cọ xát + Tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác + Hưởng ứng Có thể dựa vào hiện tượng hút các vật nhẹ để kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không. 2. Điện tích. Điện tích điểm Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. Điện tích điểm là một vật tích điện có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách tới điểm mà ta xét. 3. Tương tác điện - Có 2 loại điện tích: đ.tích dương, đ.tích âm - Tương tác + Cùng dấu: đẩy nhau + Khác dấu: hút nhau Hoạt động 3 (15 phút) : Nghiên cứu định luật Culông(Coulomb) - Giới thiệu về Coulomb và thí nghiệm của ông để thiết lập ĐL - Viết biểu thức định luật và cho biết các đại lượng trong biểu thức? - Đơn vị điện tích? - Trình bày đặc điểm vectơ lực Culông? - Vẽ hình tương tác giữa hai điện tích điểm? - Ghi nhận định luật. - 1 2 2 | |q q F k r = - Đơn vị điện tích là culông (C). - Trình bày điểm đặt, phương chiều, độ lớn, đơn vị - Vẽ hình II. Định luật Cu-lông. Hằng số điện môi 1. Định luật Cu-lông 1 2 2 | |q q F k r = k = 9.10 9 Nm 2 /C 2 . 1 q : độ lớn điện tích (C) 2 q : độ lớn điện tích (C) r : khoảng cách giữa hai điện tích (m) Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 - Điện môi là gì? Ví dụ. - Viết biểu thức tính lực tương tác giữa hai điện tích điểm đặt trong điện môi? - Ý nghĩa hằng số điện môi? - C3? - Là môi trường cách điện. - Ghi nhận khái niệm. - 1 2 2 | |q q F k r ε = - Nêu ý nghĩa - Thực hiện C3. 2. Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi đồng tính. Hằng số điện môi + Điện môi là môi trường cách điện. + Lực tương tác giữa các điện tích điểm đặt trong điện môi : 1 2 2 | |q q F k r ε = . + Hằng số điện môi đặc trưng cho tính chất cách điện của chất cách điện. + Hằng số điện môi cho biết lực tương tác giữa hai điện tích điểm nhỏ hơn bao nhiêu lần so với trong chân không Hoạt động 4 (5 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà - Yêu cầu học sinh về nhà giải các bài tập 5, 6, 7, 8 sgk - Chuận bị bài mới: + Nội dung thuyết electron + Nội dung ĐLBT điện tích - Ghi các bài tập về nhà. - Ghi vở bài soạn IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. BỔ SUNG …… 2 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 Ngày soạn: 20/8/2012 Tiết 2-Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆNTÍCH I. MỤC TIÊU - Trình bày được nội dung thuyết êlectron, nội dung định luật bảo toàn điện tích. - Vận dụng thuyết electron giải thích các cách nhiễm điện. - Biết cách làm nhiễm điện các vật. - Vận dụng thuyết êlectron giải thích được các hiện tượng nhiễm điện. - Giải bài toán ứng tương tác tĩnh điện. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem SGK Vật lý 7 - Bảng vẽ các hình 2.1, 2.2, 2.3 - Thí nghiệm hiện tượng nhiễm điện 2. Học sinh - Ôn tập kiến thức đã học về điện tích ở THCS. - Xem lại cấu tạo nguyên tử III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1. (10 phút) Ổn định, kiểm tra bài cũ + Nội dung, biểu thức định luật Culông? + Nếu tăng đồng thời các điện tích lên 2 lần và khoảng cách giảm hai lần thì lực tương tác giữa chúng thay đổi ra sao? - Trả bài Hoạt động 2. (15 phút) : Tìm hiểu thuyết electron. - Vật chất cấu tạo như thế nào? - Yêu cầu học sinh nêu cấu tạo của nguyên tử. - Khối lượng, điện tích của prôtôn, nơtron, electron? So sánh? - Giới thiệu điện tích, khối lượng của electron, prôtôn và nơtron. - Nguyên tử, phân tử - Nêu cấu tạo nguyên tử. - Phát biểu - Phát biểu? - Ghi nhận điện tích, khối lượng I. Thuyết Electron 1. Cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. điện tích nguyên tố N.Töû ( ) 19 27 19 31 1,6.10 , 1,67.10 : 0 , 1,6.10 ; 9,1.10 p n p e p C m kg HN n C m m e C m kg − − − −   = + =     = ≈     = − =   3 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân n số 1 - Tại sao bình thường thì ngun tử trung hồ về điện. - Điện tích ngun tố? - Nội dung thuyết electron? - u cầu học sinh thực hiện C1. - Khi nào thì ngun tử khơng còn trung hồ về điện. - Khi nào thì vật nhiễm điện dương, khi nào thì vật nhiễm điện âm. - Vì sao xe chở dầu có xích chạm đất? của electron, prơtơn và nơtron. - Thảo luận: Giải thích sự trung hồ về điện của ngun tử. - Ghi nhận điện tích ngun tố. -Ghi nhận thuyết electron. -Thực hiện C1. - Giải thích sự hình thành ion dương, ion âm. - Giải thích sự nhiễm điện dương, điện âm của vật. - Ma sát dầu, bồn sinh điện gây cháy. Dây xích truyền điện tích xuống đất + Trong nguyên tử trung hòa về điện thì số e và số p bằng nhau. * q p , q e nhỏ nhất và đgl điện tích ngun tố. * Bình thường N p = N e nên N.tử trung hồ điện. 2. Thuyết Electron * Thuyết electron: Thuyết dựa vào sự cư trú và di chuyển của e giải thích các hiện tượng điện và tính chất điện. - Ngun tử trung hồ mất e → ion dương (+) - Ngun tử trung hồ nhận e → ion âm (-) - Ngun tử có N p > N e mang điện dương và ngược lại. Hoạt động 3. (20 phút) : Vận dụng thuyết electron. Định luật bảo tồn điện tích - Thế nào là vật dẫn điện, vật cách điện? - u cầu học sinh thực hiện C2, C3. - u cầu học sinh cho biết tại sao sự phân biệt vật dẫn điện và vật cách điện chỉ là tương đối. - Giải thích sự nhiễm điện do tiếp xúc. - C4 - Hiện tượng gì xảy ra nếu cho một vật nhiễm điện tiếp xúc với vật trung hòa điện? Vì sao? - Giải thích sự nhiễm điện do hưởng ứng? - C5? - Quả cầu A (+) tiếp xúc quả cầu B(-) làm chúng đều nhiễm điện (-) có mâu thuẫn ĐLBT điện tích? - Nhiễm điện do hưởng ứng có mâu thuẫn ĐLBT điện tích? - Ghi nhận các khái niệm vật dẫn điện, vật cách điện. - Thực hiện C2, C3. - Giải thích. - Giải thích. - Thực hiện C4. - Hai vật nhiễm điện cùng dấu - Giải thích. - Thực hiện C5. - Thảo luận - Thảo luận II. Vận dụng 1. Vật dẫn điện và vật cách điện *Vật dẫn điện: vật có chứa các điện tích tự do(như kim loại, dd axit, bazơ, muối) *Vật cách điện: vật khơng chứa các điện tích tự do(như sành, sứ, …) 2. Sự nhiễm điện do tiếp xúc Một vật chưa nhiễm điện tiếp xúc với một vật nhiễm điện thì nó sẽ nhiễm điện cùng dấu với vật đó. Nếu tách chúng ra thì hai vật nhiễm điện bằng nhau 3. Sự nhiễm diện do hưởng ứng - Đưa một quả cầu A nhiễm điện dương lại gần đầu M của một thanh kim loại MN trung hồ về điện thì đầu M nhiễm điện âm còn đầu N nhiễm điện dương. - Đưa A ra xa MN trung hồ III. Định luật bảo tồn điện tích Trong một hệ vật cơ lập về điện, tổng đại số các điện tích là khơng đổi. Hoạt động 4. (8 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. - Trả Lời Câu 5, 6, 7 SGK - u Cầu Học Sinh Về Nhà Giải Các BT Và 2.1 Đến 2.10 Sách Bài Tập. - Bài Mới: + Điện trường? - Trả lời. - Ghi các bài tập về nhà. - Ghi chú vở bài soạn IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. BỔ SUNG 4 NM N M - - - - - - - + - + - + + + + + + - + + + - + + + + + + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 Ngày soạn: 22/8/2012 Tiết 3+4 – Bài 3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG- ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN I. MỤC TIÊU - Trình bày được khái niệm điện trường. - Phát biểu được định nghĩa của cường độ điện trường và nêu được đặc điểm của vectơ cường độ điện trường. - Xác định phương chiều của vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm do điện tích điểm gây ra. - Vận dụng quy tắc hình bình hành xác định hướng của vectơ cường độ điện trường tổng hợp. - Giải các Bài tập về điện trường. - Nêu được định nghĩa, đặc điểm đường sức điện trường - Khái niệm điện trường đều - Vận dụng các công thức tính cường độ điện trường để giải bài tập. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Chuẩn bị hình vẽ 2. Học sinh - Xem lại bài 1 - Ôn tập đặc điểm của một đại lượng véctơ - Chuẩn bị bài trước ở nhà. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1. (10 phút) : kiểm tra bài cũ + Nội dung Thuyết electron? + Giải thích hiện tượng nhiễm điện do tiếp xúc, hưởng ứng + Vì sao các điện tích có thể tương tác được với nhau? - Trả bài Hoạt động 2 (7 phút) : Tìm hiểu khái niệm điện trường. - Giới thiệu sự tác dụng lực giữa các vật thông qua môi trường. - Tìm thêm ví dụ về môi trường truyền tương tác giữa hai vật. I. Điện trường 1. Môi trường truyền tương tác điện 2. Điện trường: Điện trường là một dạng vật chất bao quanh điện tích và gắn liền với điện 5 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 - Môi trường truyền tương tác giữa các điện tích? - Điện trường? - Điện Trường - Phát biểu. tích. Điện trường tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong nó Hoạt động 3. (20 phút) : Tìm hiểu cường độ điện trường. - Đại lượng nào đặc trưng cho điện trường về mặt tác dụng lực? - Vì sao phải xây dựng khái niệm cường độ điện trường? Giả sử đặt một điện tích thử q 〉 0 trong điện trường của điện tích Q 〉 0. + Theo ĐL culông nếu q càng xa Q thì thì lực tương tác giữa q và Q càng giảm. Ta nói rằng ra xa Q thì điện trường càng giảm. + Nếu tại cùng một điểm trong điện trường Q ta lần lượng đặt các điện tích thử 1 2 , , q q thì lực tương tác của Q lên các điện tích thử lần lượt là 1 2 ,F F … + Theo ĐL culông: 1 2 2 1 2 (*) . Q F F k E q q r ε = = = = - Điện tích thử là gì? - Nêu định nghĩa và biểu thức định nghĩa cường độ điện trường. - Nêu đơn vị cường độ điện trường theo định nghĩa - Cường độ điện trường là đại lượng vô hướng hay vectơ? - Đặc điểm vectơ cường độ điện trường tại một điểm? - Đặc điểm vectơ cường độ điện trường gây ra bởi điện tích? - Vẽ hình biểu diễn véc tơ cường độ điện trường gây bởi một điện tích điểm. -Đọc sách q = +1C - N/C Ghi nhận đơn vị thường dùng. - Vectơ Vẽ hình. II. Cường dộ điện trường 1. Khái niệm cường dộ điện trường 2. Định nghĩa Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực của điện trường tại điểm đó. Nó được xác định bằng thương số của độ lớn lực điện F tác dụng lên điện tích thử q (dương) đặt tại điểm đó và độ lớn của q. F E q = 3. Véctơ cường độ điện trường q F E → → = Véctơ cường độ điện trường → E tại một điểm có : - Điểm đặt : tại điểm khảo sát - Hướng: + q>0: E ur cùng hướng với F ur +q<0: E ur ngược hướng với F ur 4. Cường độ điện trường của một điện tích điểm Véctơ cường độ điện trường → E gây bởi một điện tích điểm có : - Điểm đặt tại điểm ta xét. - Phương trùng với đường thẳng nối điện tích điểm với điểm ta xét. - Chiều + Q > 0 hướng ra xa Q + Q < 0 hướng vào Q - Độ lớn : E = k 2 | |Q r ε - Đơn vị: V/m 4. Nguyên lí chồng chất điện trường 6 E ur E ur E ur 2 E ur 1 E ur Q 2 Q 1 Q>0 2 F ur 1 0q 〉 1 F ur 2 0q 〈 M M E ur E ur Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 - Tại một điểm chịu tác dụng của nhiều điện trường, điện trường tại đó xác định thế nào? + Nêu nguyên lí chồng chất điện trường? - Tổng các vectơ cường độ điện trường. + HS nêu nguyên lí. Tại một điểm có nhiều điện trường: 1 2 n i E E E E E = + + + = ∑ ur ur ur ur ur Hoạt động 2. (10 phút) : Tìm hiểu đường sức điện. - Giới thiệu hình ảnh các đường sức điện. - Giới thiệu đường sức điện trường. - Vẽ hình dạng đường sức của một số điện trường. - Quan sát hình 3.5. Ghi nhận hình ảnh các đường sức điện. - Ghi nhận khái niệm. - Vẽ các hình 3.6 đến 3.8. - Xem các hình vẽ để nhận xét. III. Đường sức điện. 1. Định nghĩa Đường sức điện trường là đường mà tiếp tuyến tại mỗi điểm của nó là giá của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó. Nói cách khác đường sức điện trường là đường mà lực điện tác dụng dọc theo nó. 2. Hình dạng đường sức của một số điện trường Xem các hình vẽ sgk. Hoạt động 3. (15 phút) Tìm hiểu đặc điểm đường sức điện trường. Điện trường đều - Nêu và giải thích các đặc điểm của đường sức của điện trường tĩnh. - Yêu cầu học sinh thực hiện C2. - Thế nào là điện trường đều? - Ví dụ? - Vẽ hình 3.10. - Ghi nhận đặc điểm đường sức của điện trường tĩnh. - Thực hiện C2. - Ghi nhận khái niệm. - Vẽ hình. 3. Các đặc điểm của đường sức điện + Qua mỗi điểm trong điện trường có một đường sức điện và chỉ một mà thôi + Hướng của đường sức điện tại một điểm là hướng của E → + Đường sức điện của điện trường tĩnh là những đường không khép kín. Ra dương vào âm + Điện trường mạnh đường sức mau và ngược lại. 4. Điện trường đều + E → tại mọi điểm - Song song - Cách đều - Cùng độ lớn + Phương đường sức điện của điện trường đều là những đường thẳng song song và cách đều nhau. Hoạt động 4. (08 phút) : Củng cố, giao nhiệm vụ về nhà. - Bài tập 9, 10, 11 SGK - Bài tập về nhà 12, 13 SGK - Suy nghĩ trả lời - Ghi bài tập IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. BỔ SUNG 7 + + + + + + + + + + + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 Ngày soạn: 24/8/2012 Tiết 5 BÀI TẬP I. MỤC TIÊU - Lực tương tác giữa các điện tích điểm. - Thuyết electron. Định luật bảo toàn điện tích. - Véc tơ cường độ điện trường gây bở một điện tích điểm và nhiều điện tích điểm. - Giải được các bài toán liên quan đến lực tương tác giữa các điện tích điểm. - Giải thích đước các hiện tượng liên quan đến thuyết electron và định luật bảo toàn điện tích. - Xác định được cường độ điện trường gây bởi các diện tích điểm. - Giải thích được một số hiện tượng liên quan đến điện trường, đường sức điện trường. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập. - Chuẩn bị thêm nột số câu hỏi trắc nghiệm và bài tập khác. 2. Học sinh - Giải các câu hỏi trắc nghiệm và bài tập thầy cô đã ra về nhà. - Chuẩn bị sẵn các vấn đề mà mình còn vướng mắc cần phải hỏi thầy cô. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ và tóm tắt những kiến thức liên quan đến các bài tập cần giải - Kiểm tra sĩ số - Kiểm tra, nhắc lại kiến thức liên quan + Đặc điểm lực tương tác giữa các điện tích điểm + Đặc điểm cường độ điện trường do điện tích Q gây ra cách nó một khoảng r - Báo học sinh vắng - Trả bài 8 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 + Nguyên lý chồng chất điện trường? Hoạt động 2 (10 phút) : Giải các bài tập trắc nghiệm. - Yêu cầu hs đọc chọn đáp án đúng, giải thích lựa chọn Câu 5 trang 10 : D Câu 6 trang 10 : C Câu 5 trang 14 : D Câu 6 trang 14 : A Câu 9 trang 20 : B Câu 10 trang 21 : D Hoạt động 3 (25 phút) : Giải các bài tập tự luận. - Biểu thức định luật Cu-lông. - Suy ra |q|. - Yêu cầu học sinh cho biết điện tích của mỗi quả cầu. - Biểu thức tính E? - Nguyên lý chồng chất điện trường? - Vậy → E = 0 khi nào - Tìm vị trí C, Vẽ hình - Nhận xét điện trường tại C - Vẽ hình, nhận xét, tính E C ? - Xác định điện tích của 2 quả cầu sau tương tác - Xác định lực tác dụng lên mỗi quả cầu. Tìm điều kiện cân bằng? Bài 8 trang 10 Theo định luật Cu-lông ta có F = k 2 21 || r qq ε = k 2 2 r q ε => |q| = 9 2132 10.9 )10.(1.10.9 −− = k rF ε = 10 -7 (C) Bài 11 trang 21 E = k 2 | |Q r ε = 12.10 3 V/m Bài 12 trang 21 Gọi C là điểm cần tìm . → E C = 1 → E + 2 → E = 0 r => 1 → E = - 2 → E . + 1 2 E E↑↓ ur ur =>điểm C phải nằm trên đường thẳng AB. + 1 2 . 0q q 〈 ⇒ C phải nằm ngoài đoạn AB. + |q 1 | < |q 2 |:điểm C phải gần A hơn B. Do đó ta có: k 2 1 . || AC q ε = k 2 2 )( || ACAB q + ε => 3 4 1 2 2 ==       + q q AC ACAB => AC = 64,6cm. Cường độ điện trường bằng không, tức là không có điện trường. Bài 13 trang 21 Gọi Gọi 1 → E và 2 → E là cường độ điện trường do q 1 và q 2 gây ra tại C. → E C = 1 → E + 2 → E Ta có : E 1 = k 2 1 . || AC q ε = 9.10 5 V/m (hướng theo phương AC). E 2 = k 2 1 . || BC q ε = 9.10 5 V/m (hướng theo phương CB) Vì 1 → E và 2 → E vuông góc với nhau nên E = 2 2 2 1 EE + = 12,7.10 5 V/m. Bài 1.7 Mỗi quả cầu sẽ mang một điện tích 2 q . Lực đẩy giữa chúng là F = k 2 2 4r q Điều kiện cân bằng : →→→ ++ TPF = 0 Ta có : tan 2 α = mgl kq P F 2 2 4 = 9 E ur 2 E ur 1 E ur C B A O l T − ur T ur F ur P ur α Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 => q = ±2l 2 tan α k mg = ± 3,58.10 -7 C IV. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY. BỔ SUNG Ngày soạn: 26/8/2012 TIÊT 6 – Bài 6 CÔNG CỦA LỰC ĐIỆN MỤC TIÊU - Nêu được đặc điểm của lực tác dụng lên điện tích trong điện trường đều. - Lập được biểu thức tính công thức của lực điện trong điện trường đều. - Phát biểu được đặc điểm của công dịch chuyển điện tích trong điện trường bất kì. - Trình bày được khái niệm, biểu thức, đặc điểm của thế năng của điện tích trong điện trường, quan hệ giữa công của lực điện trường và độ giảm thế năng của điện tích trong điện trường. - Giải Bài toán tính công của lực điện trường và thế năng điện trường. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: - Vẽ trên giấy khổ lớn hình 4.2 sgk và hình ảnh hỗ trợ trường hợp di chuyển điện tích theo một đường cong từ M đến N. 2. Học sinh: - Ôn lại cách tính công của trọng lực và đặc điểm công trọng lực. III. TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS NỘI DUNG Hoạt động 1 (5 phút) On định, kiểm tra bài cũ + Khi nào thì một lực thực hiện công? + Công thức tính công cơ học? Hoạt động 2 (20 phút) : Tìm hiểu công của lực điện 10 [...]... - So sánh được các vị trí có điện thế cao và điện thế thấp trong điện trường II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Đọc SGK vật lý 7 kiến thức về hiệu điện thế - Chuẩn bị phiếu câu hỏi 2 Học sinh: Đọc lại SGK vật lý 7 và vật lý 9 về hiệu điện thế III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt động 1 (10 phút) : Kiểm tra bài cũ + Công lực điện? So sánh với công - Trả bài NỘI DUNG Giáo án vật lý 11 của... Ed q E= U d M N Giáo án vật lý 11 14 Ngày soạn: 3/9/2012 Tiết 8 BÀI TẬP I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức +Công của lực điện + Điện thế, hiệu điện thế, liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường - Giải được các bài toán tính công của lực điện - Giải được các bài toán tính hiệu điện thế, liên hệ giữa E, U và A II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập - Chuẩn bị thêm nột... BÀI TẬP 21 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 - Điện thế, hiệu điện thế, liên hệ giữa hiệu điện thế và cường độ điện trường - Tụ điện, điện dung của tụ điện, năng lượng của tụ điện đã được tích điện - Giải được các bài toán tính công của lực điện - Giải được các bài toán tính hiệu điện thế, liên hệ giữa E, U và A - Giải được các bài toán về mối liên hệ giữa Q, C, U và W II CHUẨN BỊ Giáo viên... toả nhiệt của vật dẫn khi có dòng điện chạy qua II Công suất toả nhiệt của vật dẫn khi - Cho dòng điện qua bàn là, bép điện, - Nóng lên có dòng điện chạy qua …Hiện tương xảy ra? - Các thiết bị có điện trở * Điện trở vật dẫn - Nguyên nhân? ρl R = (Ω ) - Cách tính điện trở vật dẫn? ρl S R= S (Ω ) ρ : Điện trở suất (Ω.m) l: Chiều dài vật dẫn (m) S: Tiết diện dây dẫn ( m2) Giáo án vật lý 11 - Định luật... 6.10 SBT - Ghi nhận bài tập - Chuẩn bị tiết bài tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BỔ SUNG Ngày soạn: 15/9/2012 Tiết 10 BÀI TẬP I MỤC TIÊU - Vận dụng công thức tính điện dung của tụ điện, năng lượng của tụ điện đã được tích điện - Giải được các bài toán về mối liên hệ giữa Q, C, U và W 20 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 - Rèn luyện kỹ năng giải bài tập II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Xem, giải các bài... E Giáo án vật lý 11 31 Trường THPT Tân Yên số 1 Ngày soạn: 11/ 10/2010 Tiết 18 BÀI TẬP I MỤC TIÊU 1 Kiến thức : + Nắm được định luật Ôm đối với toàn mạch + Nắm được hiện tượng đoản mạch + Nắm được hiệu suất của nguồn điện 2 Kỹ năng : Thực hiện được các câu hỏi và giải được các bài tập liên quan đến định luật Ôm đối với toàn mạch II CHUẨN BỊ Giáo viên - Xem, giải các bài tập sgk và sách bài tập - Chuẩn. .. suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên: Đọc sách giáo khoa Vật lí lớp 9 để biết học sinh đã học những gì về công, công suất của dòng điện, Định luật Jun – Len-xơ và chuẩn bị các câu hỏi hướng dẫn học sinh ôn tập 2 Học sinh: Ôn tập phần này ở lớp 9 THCS và thực hiện các câu hỏi hướng dẫn mà giáo viên đặt ra III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT... được ý nghĩa các đại lượng trong biểu thức - Nhận ra một số loại tụ điện trong thực tế - Giải bài tập tụ điện II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Một số loại tụ điện thực tế, đặc biệt là tụ xoay trong máy thu thanh - Thí nghiện sự tích và phóng điện của tụ - Hình vẽ SGK 16 Giáo án vật lý 11 2 Học sinh: - Chuẩn bị Bài mới - Sưu tầm các linh kiện điện tử III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG HS Hoạt... đại lượng trong biểu thức - Nhận ra một số loại tụ điện trong thực tế - Giải bài tập tụ điện 18 Giáo án vật lý 11 Trường THPT Tân Yên số 1 II CHUẨN BỊ 1 Giáo viên - Một số loại tụ điện thực tế, đặc biệt là tụ xoay trong máy thu thanh - Thí nghiện sự tích và phóng điện của tụ - Hình vẽ SGK 2 Học sinh: - Chuẩn bị Bài mới - Sưu tầm các linh kiện điện tử III TIẾN TRÌNH DẠY – HỌC HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG... động 4 ( 5 phút) Củng cố, vận dụng, giao nhiệm vụ về nhà - Bài tập 2, 5, 6, 7, 8,9 sách giáo khoa - Chuẩn bị tiết bài tập IV RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY BỔ SUNG III Công và công suất của nguồn điên 1 Công của nguồn điện Ang = qE = EIt (J) = (C.V) = (V.A.s) 2 Công suất của nguồn điện Png = Ang t = EI 27 Giáo án vật lý 11 Ngày soạn: 05/10/2010 Tiết 15 Trường THPT Tân Yên số 1 BÀI TẬP I MỤC TIÊU - Các khái . luận - Thảo luận II. Vận dụng 1. Vật dẫn điện và vật cách điện *Vật dẫn điện: vật có chứa các điện tích tự do(như kim loại, dd axit, bazơ, muối) *Vật cách điện: vật khơng chứa các điện tích tự. kiểm tra xem vật có bị nhiễm điện hay không. 2. Điện tích. Điện tích điểm Vật bị nhiễm điện còn gọi là vật mang điện, vật tích điện hay là một điện tích. Điện tích điểm là một vật tích điện. các vật. Điện tích. Tương tác điện 1. Sự nhiễm điện của các vật Có 3 cách làm vật nhiễm điện: + Cọ xát + Tiếp xúc với một vật nhiễm điện khác + Hưởng ứng Có thể dựa vào hiện tượng hút các vật

Từ khóa liên quan

Mục lục

 • Tiết 2-Bài 2: THUYẾT ELECTRON. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆNTÍCH

  • I. MỤC TIÊU

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 3+4 – Bài 3 ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG- ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

  • I. MỤC TIÊU

  • - Vận dụng các công thức tính cường độ điện trường để giải bài tập.

  • II. CHUẨN BỊ

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 7 – BÀI 5 ĐIỆN THẾ. HIỆU ĐIỆN THẾ

  • I. MỤC TIÊU

  • II. CHUẨN BỊ

  • Ngày soạn: 6/9/2012

  • Tiết 9 – Bài 6 TỤ ĐIỆN

  • I. MỤC TIÊU

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 9 – Bài 6. TỤ ĐIỆN

  • I. MỤC TIÊU

  • II. CHUẨN BỊ

 • Tiết 11_12 – Bài 7 DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI. NGUỒN ĐIỆN

  • I. MỤC TIÊU

  • II. CHUẨN BỊ

 • Ngày soạn: 01/10/2010

 • Tiết 13_14 -Bài 8 ĐIỆN NĂNG. CÔNG SUẤT ĐIỆN

  • I. MỤC TIÊU

  • - Tính được công và công suất của nguồn điện theo các đại lượng liên quan và ngược lại

  • II. CHUẨN BỊ

Tài liệu cùng người dùng

  Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan