0

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8

36 3,904 5
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/01/2015, 14:46

Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 I. §ia lÝ ch©u ¸ A. Tù nhiªn ch©u ¸ 1. VÞ trÝ ®Þa lÝ   !"#$%  &"'(% )"$ *+, "/+,%/+, 2. L·nh thỉ: 0&(!(12  3 +,%ă4+,+,5, 678 %4+, 5, 9:;,7:< =49>-?%(!1'4<$@A'-B-CD@,9& *% 9E F(4CC%C@,9& * :GH(I,7</B,(-6>('"JKLL9& C©u hái: M3%94+,NO91,P M394-6>-&91,+,+'  &  3  < M3"Q+,NA724 91,:'<!,R &-A-S-"/1<T4</1 @<U@4<; =4(-4-&91,+VB,W)X+7%  B,9E,91,<M491,)4+")4 3 %)4 %)4N& < MY&Z+,'-B%91,&  3  %'9)% & ['N%& )'-< 2. §Þa h×nh ch©u ¸:?&\E& /+,NB,@RQ%Z,7: %?Z(%B,?!Y(!1 '4 UQ7V*4"U\AU%W\AW-&3  F!3 ] /QZ,7: 1,O,+&%:Q N!# ,7! 25, #&< C©u hái : 1. W3 F/+,NO91,Z)^ _W3 F-&91,+,+  UQ%Z,7: #\O2 !E'-B%-&9 1,+VB,)+7% B,9E,91,<M)4+ )4 3 %)4%)4N& < U %:QZ,7: 91,^+V(  _W3 FNOZ)^" Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô D Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 /67Q7V*4%3 F!3 ]:Z) ^+,¸ N&-49E< W3 FB,Q%Z,7: %Z)N(R-4:N3,` @& -a+7@-4< 3. §Ỉc ®iĨm khÝ hËu ?&*\E&" =1,+,+' "b+B,4c<<<<d b+B,9E,c d… >!-9E,91,N& 9E,91, 3 " bU@4N& "W) &% & bT4N& 1@N& "W) b/9E,91, 3 "+7 &%, C©u hái: C©u 1. Tr×nh bµy ®Ỉc ®iĨm vµ sù ph©n bè c¸c miỊn khÝ hËu cđa ch©u ¸. Gi¶i thÝch v× sao ch©u ¸ cã nhiỊu lo¹i khÝ hËu?  eB91,-"cO !d"?&!(&B! 2 U <MB&  )'-%@(,!F*KL L   eB91,N& f&"cOW)%W)U &%U &d<e )N 3 > %-%9)<e [NN>%Nf&  eB91, 3 "cO(3 d"& )-%9)<e  N9)<  eB91,1@W3 ,"cO +7d"& )& B,%&  N9)< "  /+,N949>-?< Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô * /11 W4 9 1, U@4 ; =1,+,¸ «4 0.3 N & gh W3 , N& 0. 3 UQ  =)N& /1@4 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011  M3<  W3 FB,@RQ%Z,7: ##O2 !E '-B-&91,+VB, < C©u 2. V× sao nãi ch©u ¸ cã khÝ hËu ph©n ho¸ ®a d¹ng? H·y gi¶i thÝch. =1,+,+B,4!,R &<?&41 %)4%1@%@4%<MF-6>+,  +B,9E,VB,)+7c"W41@N"1@N & %1@W3 ,g%/1@  d<U,7:+94-6 >(-4%QZ,7: #\O2 !E< U OQ%Z,7: 9+,^+V( < C©u 3. KhÝ hËu giã mïa Èm ë §«ng ¸, nam ¸, ®«ng nam ¸ cã ®Ỉc ®iĨm chung g×? e "N>& VB,4%-&iN f&%& B, e )"N 3 > %i9)- C©u 4. Ch©u ¸ cã mÊy lo¹i khÝ hËu phỉ biÕn, nªu ®Ỉc ®iĨm vµ vïng ph©n bè cđa chóng? /N*-91,>!j b=1,N& "T4N& 1@N& OW)%@4 N& OW)U &%U &< W\E&"e "N>& VB,4%-& iNf&%& B,<e )"N 3 > %i9) - b=1, 3 "?&1@ 3 %)4 3 %@49)<+ !RO+7U &%M(3 W\E&"& N9)%& )-9)<0S& k9 *LLKLL&&%-S!R'-4:(f&9)9''< C©u 5. Giã mïa lµ g×? Ngn gèc h×nh thµnh giã mïa ch©u ¸? Tr×nh bµy sù ®ỉi híng giã theo mïa ë Ch©u ¸. N& -N>V& %NS4' S ,< U,?RF"l:-@9V& m  3 /+,4* F$'W($%-&ZN>i,7: >4V& < l>4NV& O/+," e )"N ! >B &$%' -9)<e N  &nW$% &$Bo %'N f&& B, C©u 6. Nªu ®Ỉc ®iĨm giã mïa ë §«ng Nam ¸, Nam ¸. V× sao chóng cã ®Ỉc ®iĨm kh¸c nhau nh vËy? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô  Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 W\E&"e N U &nW$Bo "Nf&%& B,% & )N ;! B;W"-9)< U+"e N,'>& VB,4 e )N,' 3 - >B C©u 7. Dùa vµo biĨu ®å nhiƯt ®é, lỵng ma ë I-an-gun.: d U:,1pB@(%-S& </!!E,?,(9E,91,P !d FZ o ,-& 'B,& P g$" %1p"  U@( 5, #&<@(''9*K L cDd< U@( '9* L cC%Kd</N*-A@(cC%K DL%DDd<  e "-S& -4%& +!RV& %& & B,cKDLd<e  )& < ,(9E,91,@4N& < !<o"$& NN>& B,4< E- ri- at: - U@(":-@@(-4c!:(@#&-4d<N@(  '9J L /cGd<N@(''9D L /cDd< 0S& "& '%& k,'@& )%&  ' ak9*LL&&c*d<e(ZR9)N& cG%J%qd< rs9-,1"W+7-9,N91,@49)< U- lan-ba-to: - U@(":-@@(:-@'-4#&<N@(  '9*C L /cHd<N@(''9XD* L /cDd< 0S& "t'<e 1,& <& B,'9 KLL&&cHd<e(ZRA,9)N& cDL%DD%D*d rs9-,1")4 3 < /+,J"$ !"U@(%-S& ,!FSgc, u,Rd   v, R D *  C K H G J q DL DD D* U@( c L /d 0S& c&&d %* Kq C%D Kq J%L J D%K q DJ%J q *%D GH *G%D DCK *G%L DC* **%J D*G DG%C GD DD% K* K%J G Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô C Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 g67w!E,?@(%-S& 33 E&7,(9E,91,P 4. S¤NG Ngßi ch©u ¸:\E& l)^+,9ENB,@RZ)-4< Z)%x %l'%ZgY%Ze:/)%lgg%i < /Z)O+,+!R9)B,N(49]< /Z)N327,B ),`@%^Z)O9, 9N3B,'4ZiZR%,`@%  )%,-3%!,)?,`Z< §Ỉc ®iĨm Khu vùc M¹ng líi s«ng Híng ch¶y ChÕ ®é níc B¾c ¸    /N  &  -4 Z)^7\ 4B,Z)-4" Z)T!%Z)o :+7%Z)0: U …  U &  -:  b e )"  Z) !3 N!#9p< be ,+"4Z) -:     c  !# ,7     d  +7    -a !#-4< §«ng Nam ¸ Nam ¸ §«ng ¸    /N  &  -4 Z)^7\ 4B,Z)-4" Z)  n&, %  Z) gg%Z) i   %  Z) e:  =)%  Z) gY <…   W)   +7 U & /(4.,( (& < be & "Z)N4 -4< b e  9)" 4 Z) < T©y Nam ¸ Trung ¸    l)^9p& E AW) +7 b e  9)" 4 Z) \9@< be & "49) -4  c  & %  ,7   !#         Q  d< C©u hái: C©u 1<V× sao nãi s«ng ngßi ch©u ¸ ph©n bè kh«ng ®Ịu vµ cã chÕ ®é níc kh¸ phøc t¹p? l)"b=E< b/7V4U &-: be )Z)N!#%-a-4& ,+ bU,?,'"#,7  l)W)%W)U &%U &" Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô K Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 bt'E b-a,RA,,%,R)A,,+ bU,?,'".,((& &  l)+7U &%," b=p&E b0,-S4B-,&%N&(ZRZ)yz m  & bU,?,'"#,7  C©u 2<Cho biÕt gi¸ trÞ vµ nh÷ng bÊt lỵi cđa s«ng ngßi ch©u ¸?  /Z)N327,B ),`@%^Z)O 9,9N3B,'4ZiZR%,`@% )% ,-3%!,)?,`Z<  '-S"0a +7@-4Bi2 5. Nh÷ng thn lỵi, khã kh¨n cđa thiªn nhiªn ch©u ¸: ,1-S" bUB,9ZNm-S'-4c %A,&{%9R%Z%<<<d b/,7:W'%4%91,%%!E' %,?#-S c3 @%&\i%N%4d'?< 2 ,7:-ZO|   2 Zf&<  =N9#" b/Q E&O% &9)Y%-&@ -4+7O )%&O(@?}%#,)2  +( b/: c('%Q-~ %!6%-a<<<d+7@-4Bi2 B. §Þa lÝ kinh tÕ x héi ch©u ¸– · 1. Ch©u ¸ lµ mét ch©u lơc ®«ng d©n Gi¶i thÝch v× sao Ch©u ¸ cã d©n sè ®«ng nhÊt thÕ giíi? $+ZR+,&:HL•+ZR4c#&*LL*d 'K-A+ZR+,+,%'DDG-A++,%'C-A+,&I +, /N4)+'%F4-,u,R'W( * Nguyªn nh©n Ch©u ¸ ®«ng d©n: - §K tù nhiªn: thn lỵi cho sinh sèng vµ s¶n xt: b=1,Nf&& B,&@-4 bUB,?!Y(-4%&,&€ bU,?4? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô H Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 b,7:%!E%9ZQ - §K kinh tÕ xh: – b15,?-Q 4AB,- ( b03Z~9 -6>-+,i%-)2 B,B# & bgA,4NB9 E%AB,- ( bu, @& ^\B 2, D©n c thc nhiỊu chđng téc"e))-)%x):)%T -)%i-  3, N¬i ra ®êi cđa c¸c t«n gi¸o lín" n(" i9kA,%::9k]'4),7:<O'W( 1"p9kH%/UO'W( =)"WA,/U -VZ g?"9kGZ ,/U% +:, * ý nghÜa cđa t«n gi¸o ®èi víi ®êi sèng, x· héi Ch©u ¸;  Z %(#%9Q%.15,% /-R•NA.^4@ ,7:.#9:%-99V%Z )Zw+79N9# Z%‚7 &+,,ƒ '-ƒ , 4. Ph©n bè d©n c: Tr×nh bµy vµ gi¶i thÝch sù ph©n bè d©n c ch©u ¸ Kh«ng ®ång ®Ịu 1,)QO?!Y%V!E,(W)%W)U &%U &< ce(ZR&1(+ZR:DLL„9& *  ),u,R%?!Y V!EM@U &%W(<<<<<d$O+73 F!Y…% ),1-S% ' &,&€%91,Nf&& B,<  4"Q% ,7:,(+7U &%,+&(3 c  +7,u,R%o %n+:,<< D„9& * dM- !<$O+7 -9N9#%91,9)%-<  5. §Ỉc ®iĨm ph¸t triĨn kinh tÕ x héi ch©u ¸:– · C¸c níc Ch©u ¸ cã qu¸ tr×nh ph¸t triĨn sím vµ tr¶i qua nhiỊu giai ®o¹n: i>%,9+,EF( Z4 4" b/NB,B#&>%B,+(F(E 2  4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô G Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 bUi+!9 %!9Z%B2)%?}%# ,)%B< bg}6 B,&\>%S+7 ,(cR&%Z]%  2 u%?,`% Z]%!2 †W(%&-V%? %a92  +7U &%<<<diN@E%6,'@i  uZ 4+7%i:!E%ai@F&iZ  !,)!4'W(&/)-)&!)6F& /+,eI 9kDHDq" bg‡,4+,!3++&&99F&6&%B9 F1&E9p%.1,Z44< bt:U1Oe3:E N< l , ]* 7" bl , 4]*%A,4B,9@5,@%i+9> bUm ,R9k;; 7%94+,-:&&w E9)B,< C©u hái: C©u 1. V× sao nãi sau chiÕn tranh thÕ giíi 2, kinh tÕ c¸c n íc ch©u ¸ v ¬n lªn m¹nh mÏ nh ng ph¸t triĨn kh«ng ®ång ®Ịu? cBd l ,oo%94+,9@5,@%%i+) 9><W~ ,R9k;;%9+,-:&&wE 9)B,%NE  N&4Z ,"  U4E"U1<=6(E@%-i5,R )@]]*  /4-6>)@&4cUo/ld"/NF()@   <U; %W- %gu,R%g?=)  /4/)X)@"/)@E ) @^N ^5, }<c,5,R%'(%0 %e -  %M@  &d  /4U)@"e & %-%/ &,  /4,-:iA,&{96(E  " ,+7% +:,%/)V  g@ 7%O+,%/4N,1'%iZ)i+[9> ^&k-@ < 6. T×nh h×nh ph¸t triĨn kinh tÕ ch©u ¸: %U): * Thµnh tùucđa nỊn n«ng nghiƯp ch©u ¸? /&q•Z-S-Q %q•Z-S-Q &F2 4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô J Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 ,u,R%'W(- 4)+'46,'2- i+^ E9 0 %M@U &‡-419f,-%F 7,'9f, ]'F4 /1,)' "M9N& ,)+,!^%-S%%3<M99) ,):%!^% ,<M9-,),A-( /+,>4-+7)@!)%[% Z,%:% %} A,<<< * Nhê nh÷ng ®k nµo gióp ch©u ¸ sx lóa g¹o nhiỊu nhÊt thÕ giíi? - §k:" bUB,?!Y(-4%&,&€c'Y%W!-€%!Z)~,-<<<d b=1,Nf&%& B,\!@-O9N& ,()% &% ) &<S4\E&Z2 +7-Q 4 bl)^E%,?4? !?Z &,&€ ,' 44:,< W9=X" b0 (?%B,9@&?-Q 4 b$+ZR)3i:,.(-4% bUi+N15,#B,-%\!@!m #9)E, &  b, C«ng nghiƯp * V× sao nãi c«ng nghiƯp cđa ch©u ¸ ®a d¹ng nh ng ph¸t triĨn ch a ®Ịu? /',/U2 +, ?&"/U9 9%/U-,7@9&%/9 %W@~%Z:,<<< /U9 9:OA,4 /U-,7@9&%9%@~"EO4NF(=g= U1%,u,R%'W(%gu,R%W0  /UZ:,"EOA,4 * V× sao c¸c n íc ch©u ¸ ph¸t triĨn m¹nh c¸c ngµnh c«ng nghiƯp nhĐ? /)@•c)@Z:,,d%EOA, 4+,<M4'B,9 ,"@& 7%7 %!- <<< lOI4+,,:EN&7F" b/N,?- (?%,1-SEE)@ •-AB,- (% EZ SB,@-& i+ b/+,N,?,7:-@,?}%#,)%%!E'? ,1-S!- bA-44/+,OF( E%RA5, 7^ R %F(=g=  :27,}A,/U•< Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô q Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011   II. §Þa lÝ c¸c khu vùc ch©u ¸ A. T©y Nam ¸ C©u hái D<W\E&3 3 -+7U &PˆI R4ZE9P  M3"UY&m ‰,7"9D* L C* L  B,!E%3!E"M3V%!En %!EV%!EW{%!E / %W3 ,g<U &%,%#4+,5, 9: ,7:< ý nghÜa:M3-S5, }<UY&:i )5,R% +, †,<UY&:QA,&{2 4cHK•~-SA,&{ d<M ,1-SEE)@A,% -,944 a-3 !7&%‚7  '< *<l+!R&B3 F2 +7 &P W3 F+7 & 27,-QZ,7:%?!Y{•V!E<  W)N67Q %7!iW3 ,%R@n4@ & - 7 %! 5, Z,7:>UI=FZ,7:o <  +7 &-Z,7:n (-4 Om -?!Y-€ <=1," +7U &nY&491,@41@%?&9E,@4 9)%1@ 3 %1@W3 ,g<=1,'9)%& '%( !R'-4%(f&9)9'F175, O+727,- &% ! &< C<l)^"9p&E%*Z)-4'9,- </( 42 Z)^.,('-4(4!#,7 k Q < K<,7:" ,,7:A,&{!1'4%+7&HK•m-SA,&{% *K•m-S9R2 4<$A,&{9R1,27,O9, ?!Y0€g%V3V</4,A,&{/)p%n1: Q%o< 6. D©n c. WB,9@:9N9#:+7U &-9,+2 +,%+ZN 9*JH@,i< $+1,27,OV!E%?!Y%NB,& -m NE-'74A&ZZ< A-4i+Vg? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm. Trường THCS Suối ngô DL [...]... 27,3 28, 8 28, 9 28, 2 27, 2 24,6 21,4 18, 2 Lỵng ma (mm) 18, 6 26,2 43 ,8 90,1 188 ,5 239,9 288 ,2 3 18 265,4 130,7 43,4 23,4 VII s«ng ngßi ViƯt Nam 1 §Ỉc ®iĨm chung • §Þa h×nh níc ta nhiỊu ®åi nói, lỵng ma h»ng n¨m lín nªn níc ta cã m¹ng líi s«ng ngßi dµy ®Ỉc, ph©n bè réng kh¾p trªn c¶ níc + Cã 2360 con s«ng dµi trªn 10km + Do l·nh thỉ hĐp ngang vµ gi¸p biĨn, nhiỊu n¬i ®åi nói ¨n s¸t ra biĨn nªn phÇn lín... liƯu vỊ nhiƯt ®é lỵng ma cđa mét ®Þa ph¬ng dãi ®©y: Th¸ng Ỹu tè 1 2 3 4 Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm 5 6 7 8 9 10 11 Trường THCS Suối ngô 12 33 Tb n¨m Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 NhiƯt ®é (0C) Lỵng ma (mm) 3,2 4,1 8, 0 13,5 18, 8 23,1 27,1 27,0 22 ,8 17,4 11,3 5 ,8 12,5 59 59 83 93 93 76 145 142 127 71 52 37 1037 A, VÏ biĨu ®å vỊ nhiƯt ®é, lỵng ma theo sè liƯu ®· cho B, X¸c ®Þnh... dµo, líp thỉ nhìng s©u dµy, vơn bë Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm Trường THCS Suối ngô 29 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 - L·nh thỉ ë vÞ trÝ cÇu nèi gi÷a §«ng Nam ¸ lơc ®Þa vµ §«ng Nam ¸ h¶i ®¶o : níc ta võa cã sinh vËt b¶n ®Þa, võa cã c¸c lng sinh vËt di c tíi - Qu¸ tr×nh ph¸t triĨn cđa sinh vËt ViƯt Nam kh«ng bÞ b¨ng hµ tiªu diƯt nh sinh vËt «n ®íi 2 TÝnh ®a d¹ng cđa sinh. .. ®a d¹ng + HƯ sinh th¸i rõng nguyªn sinh ngµy cµng bÞ thu hĐp Mét sè khu rõng nguyªn sinh ®ỵc chun thµnh c¸c khu b¶n tån thiªn nhiªn vµ vên qc gia ®Ĩ phơc håi, b¶o vƯ tÝnh ®a d¹ng cđa sinh vËt ViƯt Nam + C¸c hƯ sinh th¸i n«ng nghiƯp vµ n«ng – l©m nghiƯp Do con ngêi t¹o ra nh ®ång rng, ao hå nu«i thủ s¶n, vên rõng, …ngµy cµng ph¸t triĨn vµ lÊn ¸t c¸c hƯ sinh th¸i tù nhiªn B¶o vƯ tµi nguyªn sinh vËt viƯt... triƯu ha ®Êt trèng, ®åi träc IX sinh vËt viƯt nam 1 §Ỉc ®iĨm chung + Sinh vËt níc ta rÊt phong phó, ®a d¹ng vỊ thµnh phÇn loµi, ®a d¹ng vỊ kiĨu hƯ sinh th¸i, ®a d¹ng vỊ c«ng dơng cđa c¸c s¶n phÈm sinh häc + Trªn ®Êt liỊn cã rõng nhiƯt ®íi giã mïa, trªn biĨn §«ng cã khu hƯ sinh vËt biĨn nhiƯt ®íi rÊt giµu cã • Nh÷ng nh©n tè gãp phÇn t¹o nªn sù phong phó vỊ thµnh phÇn loµi cđa sinh vËt níc ta : - M«i trêng... ngßi níc ta cã lỵng phï sa lín, lµ ngn tµi nguyªn lín cho ®êi sèng vµ s¶n xt 2 S«ng ngßi níc ta cã gi¸ trÞ lín vỊ nhiỊu mỈt + Båi ®¾p phï sa t¹o ra c¸c ®ång b»ng ch©u thỉ mµu mì + Lµ ngn cung cÊp níc chÝnh cho sinh ho¹t vµ sx + Cã gi¸ trÞ to lín vỊ giao th«ng, nghỊ c¸, du lÞch, thđy ®iƯn 3 S«ng ngßi níc ta ®ang bÞ « nhiƠm NhiỊu dßng s«ng ®ang bÞ « nhiƠm do: + R¸c th¶i níc th¶i sinh ho¹t cđa d©n c + ChÊt... kho¶ng 183 mm/n¨m - Nam ¸ cã nhiỊu hƯ thèng s«ng lín nh s«ng ¢n, s«ng H»ng, s«ng Bramaput - Nam ¸ nhiỊu kiÕu c¶nh quan: rõng nhiƯt ®íi Èm, xavan, hoang m¹c, vµ c¶nh quan nói cao * §Þa h×nh t¸c ®éng nh thÕ nµo ®Õn khÝ hËu Nam ¸? Giáo viên: Nguyễn Hoàng Lâm Trường THCS Suối ngô 12 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 §Þa h×nh Nam ¸ ph©n lµm 3 miỊn râ rƯt, ®Þa h×nh cã t¸c ®éng lín ®Õn... chèng xãi mßn - Gi÷ níc ngÇm, ®iỊu hoµ dßng ch¶y s«ng si - B¶o vƯ ®éng vËt hoang d· - §iỊu hoµ khÝ hËu 2 Thùc tr¹ng cđa tµi nguyªn sinh vËt níc ta a Tµi nguyªn thùc vËt + Suy gi¶m sè lỵng vµ chÊt lỵng: - HƯ sinh th¸i rõng nguyªn sinh bÞ thu hĐp, thay thÕ lµ c¸c hƯ sinh th¸i thø sinh nghÌo kiƯt hc tr¶ng cá, c©y bơi, - NhiỊu c©y gç q bÞ c¹n kiƯt: lim gơ, l¸t hoa, sÕn t¸u + TØ lƯ che phđ rõng rÊt thÊp (kho¶ng... mét sè níc Ch©u ¸ n¨m 2001 ®v USD Qc gia C«-t Hµn Qc Trung Qc Lµo GDP/ngêi 19.040 8. 861 911 317 a, H·y vÏ biĨu ®å thĨ hiƯn møc thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ngêi cđa mét sè níc Ch©u ¸ b, NhËn xÐt vµ gi¶i thÝch Bµi 2 Dùa vµo b¶ng sè liƯu sau: Khu vùc DiƯn tÝch(ngh×n km2) D©n sè(TriƯu ngêi) Ch©u ¸ 43.6 08 3.5 48 Nam ¸ 4.495,6 1.2 98, 2 a, TÝnh tØ lƯ diƯn tÝch vµ d©n sè cđa Nam ¸ so víi Ch©u ¸ b, TÝnh mËt ®é d©n... Trường THCS Suối ngô 25 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái §Þa lý 8 N¨m häc 2010-2011 9 KhÝ hËu ¶nh hëng nh thÕ nµo ®Õn sinh vËt vµ ®Þa h×nh níc ta? - Sv: khÝ hËu nãng Èm thn lỵi cho sv sinh trëng, ph¸t triĨn, khÝ hËu ph©n ho¸ theo tõng miỊn, theo ®é cao lµm cho sv phong phó ®a d¹ng, tõ sv nhiƯt ®íi, cËn nhiƯt, «n ®íi Trong ®ã ph¸t triĨn m¹nh mÏ nhÊt la hƯ sinh th¸i rõng nhiƯt ®íi thêng xanh Sù ph©n ho¸ . Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 I. §ia lÝ ch©u. ngô D Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011 /67Q7V*4%3 F!3. , N& 0. 3 UQ  =)N& /1@4 Gi¸o ¸n Båi dìng häc sinh giái. §Þa lý 8. N¨m häc 2010-2011  M3<  W3 FB,@RQ%Z,7:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8, Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi địa lí 8