Giáo án lịch sử lớp 7 trọn bộ

200 3K 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/01/2015, 20:39

Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn : 20 / 8/ 2011 Tuần 1 Ngày dạy : PHẦN I : KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Tiết 1 - Bài 1 : SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN Ở CHÂU ÂU I Mục tiêu bài học 1 . Kiến thức: - Qúa trình hình thành xã hội phong kiến ở châu Âu. - Hiểu khái niệm “lãnh đòa PK”,đặc trưng của KT lãnh đòaPhong Kiến - Nguyên nhân xuất hiện Thành Thò Trung Đại.Phân biệt sự khác nhau giữa nền kinh tế Lãnh Đòa và nền kinh tế trong Thành Thò Trung Đại. 2.Tư tưởng: -Thấy được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người:chuyển từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến 3.Kó năng: -Biết xác đònh vò trí các quốc gia Phong Kiến Châu Âu trên bản đồ. -Biết vận dụng phương pháp so sánh,đối chiếu để thấy rõ sự chuyển biến từ xã hội Chiếm Hữu Nô Lệ sang xã hội Phong Kiến. II .Thiết bò dạy học . -Bản đồ Châu Âu thời Phong Kiến -Tranh ảnh mô tả hoạt động trong Lãnh Đòa PK và Thành Thò Trung Đại. III. Hoạt động dạy học: 1. Tổ chức : 7A : 2. Kiểm tra: - Đồ dùng HS 3. Bài mới * GTB : Lòch sử xã hội loài người đã phát triển liên tục qua nhiều giai đoạn. Học lòch sử lớp 6, chúng ta đã biết được nguồn gốc và sự phát triển của loài người nói chung và dân tộc Việt Nam nói riêng trong thời kì Cổ Đại,chúng ta sẽ học nối tiếp một thới kì mới :Thời Trung Đại. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ NỘI DUNGCẦN ĐẠT -HS đọc SGK GV : Treo BĐ Châu u thời PK- Gthiệu (TCN các q. gia cổ đại P. Tây rất PT.Đất đai bao bọc Xquanh đòa trung hải do ĐQ Rô Ma thống trò ,Q/hệ CHNLphát triển - nhưng đến TKIII, ĐQ Rô Ma lâm vào K/ hoảng suy vong, KT đình đốn) ? Giữa lúc đó Rô ma còn chòu T/ động bên ngoài đó là gì ?. 1. Sự hình thành XHPK ở Châu Âu. -Cuối thế kỉ V,người Giec-man xâm chiếm Rô-Ma ->tiêu diệt các quốc gia 1 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 ?. Khi tràn vào lãnh thổ của Đế Quốc Rô- ma người Giec-man đã làm gì? GV : Người Giec-Man là 1 Tộc người sống rải rác vùng Bắc châu u . Khi ĐQ Rô- Ma cường thònh họ sống lệ thuộc chòu sự thống trò của chủ nô Rô-Ma .Khi ĐQ Rô- Ma suy yếu người Giec-Man xâm chiếm lãnh thổ Rô-Ma .Các vương quốc mới T/lập-> nhà nước CHNL của Rô-Ma sụp đổ . ? Nêu tên 1 vài vương quốc mới ?. ?Sau đó ngừời Giec-Man còn làm gì ?. ? Những việc làm đó có tác động ntn đến XH ?. HS đọc SGK- " Thế là hình thành ". ?Lãnh chúa và nông nô được H/thành từ những tầng lớp nào của XH cổ đại ?. -GV: Sự thay đổi về g/c XH dã dẫn đếnsự thay đổi về QHSX-> QHSXPKH/Thành -HS Quan sát H/1 - ?.Em hiểu thế nào là Lãnh đòa? -Hãy miêu tả và nhận xét về Lãnh đòa Phong Kiến ở H/1? ?Trình bày đời sống,sinh hoạt trong Lãnh đòa? ?Đặc điểm chính của nền kinh tế Lãnh đòa là gì? -HS thảo luận : phân biệt sự khác nhau giữa xã hôïi Cổ Đại và xã hội Phong Kiến? -HS đọc SGK phần 3 -GV : Cuối TK XI ở châu u xuất hiện thành thò trung đại . -?.Theo em những nguyên nhân nào dẫn đến sự xuất hiện Thành thò trung đại châu âu ? cổ đại, lập nên nhiều vương quốc mới. - Cưởp RĐ, phong tước vò cho các q tộc ->XHPK châu u hình thành -XH xuất hiện 2 tầng lớp mới : lãnh chúa và nông nô. -QHSX phong kiến hình thành : Nông nô phụ thuộc vầo lãnh chúa . 2.Lãnh đòa Phong Kiến * Khái niệm -Là vùng đất rộng lớn do Lãnh Chúa làm chủ trong đó có lâu đài thành quách. * Đời sống trong lãnh đòa +Lãnh chúa sống xa hoa đầy đủ,có quyền lực. +Nông nô:đói nghèo cực khổ, phụ thuộc vào lãnh chuá. -Đặc điểm kinh tế tự cung tự cấp, không trao đổi với bên ngoài. 3.Sự xuất hiện các thành thò trung đại: * Nguyên nhân -Cuối thế kỉ XI sản xuất phát triển hàng hóa thừa được đem đi bán trao đổi ở nơi đông người ->thò trấn ra đời 2 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 ? Theo em thành thò có vò trí đòa lý ntn ?. (Nơi thuận tiện đông người qua lại ) . ? Cư dân trong thành thò gồm những ai? họ làm những nghề gì? -HSQSH 2 : N/X Hội chợ ở Đức . +? Các thò dân h/động KT ntn ?. + Bức tranh phản ánh điều gì ? ( Thành thò k chỉ là trung tâm KT mà còn là trung tâm văn hoá ,thể hiện qua việc tự do trao đổi buôn bán ). ? Đặc điểm KT của Thành thò là gì? (Nền KT tự do trao đổi buôn bán nhưng có sự quản lý của các tổ chức ). -Thảo Luận : So sánh đặc điểm KT giữa Lãnh đòa và thành thò ? . -Thành thò ra đời có ý nghỉa gì? –>Thành thò trung đại xuất hiện. * Tổ chức của thành thò + Bộ mặt thành thò : Phố xá nhà cửa là trung tâm trao đổi buôn bán . + Các tầng lớp sống trong thành thò gồm có Thợ thủ công và thương nhân sản xuất và buôn bán trao đổi hàng hóa. -Đặc điểm KT : là nền KT hàng hoá * Vai trò của thành thò -Thúc đẩy XHPK phát triển 4.Củng cố : -XHPK ở Châu Âu được hình thành như thế nào? -Ý nghóa sự ra đời của Thành thò? 5 .Dặn dò: Học bài-bài tập 1,2 và soạn bài 2. - Tìm hiểu các cuộc phát kiến đòa lý . *************** 3 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn :20 / 8 / 2011 Tuần1 Ngày dạy: Tiết 2 - Bài 2 : SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨA TƯ BẢN Ở CHÂU ÂU I. Mục tiêu bài học 1.Kiến thức: -Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến đòa lí,một trong những nguyên tố quan trọng tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất Tư Bản chủ nghóa. -Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghóa tư bản trong lòng xãhội phong kiến châu Âu. 2.Tư tưởng: -Thấy được tính tất yếu,tính quy luật của quá trình phát triển từ xã hội phong kiến lên xã hội tư bản chủ nghóa ở châu Âu. -Mở rộng thò trường giao lưu buôn bán giữa các nước 3. Kó năng: -Bồi dưỡng kỉ năng quan sát bản đồ, chỉ các hướng đi trên biển của các nhà thám hiểm trong các cuộc phát kiến đòa lí -Biết khai thác tranh ảnh lòch sử II.Thiết bò dạy học -Bản đồ thế giới. -Tranh ảnh về các nhà phát kiến đòa lí,tàu thuyền. III. Hoạt động dạy học: 1. Tổ chức: 7A: 3.Kiểm tra : -XHPK châu Âu hình thành như thế nào?đặc điểm kinh tế Lãnh đòa? -Vì sao Thành thò trung đại xuất hiện?nền kinh tế Lãnh đòa có gì khác nền kinh tế Thành thò? 3 .Bài mới: * GTB : Các Thành thò trung đại ra đời đã thúc đẩy sản xuất phát triễn,vì vậy yêu cầu về thò trường tiêu thụ được đặt ra,nền kinh tế hàng hóa phát triển đã dẫn đến sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành CNTB ở châu Âu HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HS đọc SGK phần 1 ? Nguyên nhân nào dẫn tớiù các cuộc phát kiến đòa lí? -GV :TKXV nền KT hàng hoá PT ở châu 1.Những cuộc phát kiến lớn về đòa lí. a-Nguyên nhân: - TKXV sản xuất phát triển ->Cần nguyên liệu và thò trường mới . 4 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 u -> n/cầu về nguyên liệu, thò trường trở lên cấp thiết . trong khi đó con ường buôn bán qua Tây á và Đòa trung hải bò người Ả Rập chiếm đóng. ? Các cuộc phát kiến đòa lí được thực hiện nhờ vào những điều kiện nào? -?. Em hãy kể tên 1 số các cuộc phát kiến đòa lý tiêu biểu ? -GV giới thiệu thêm về các nhà thám hiểm (sách tư liệu LS7 ). ? Các cuộc phát kiến đòa lí đã đem lại kết quả gì? ?Kết quả đó có ý nghóa ntn ?. HS đọc SGK phần 2 ?. Sau khi tìm ra vùng đất mới qúy tộc và tư sản châu Âu đã làm gì dể phục vụ lợi ích của mình ?. ?.Qúy tộc và tư sản châu Âu đã làm cách nào để có vốn và đội ngũ công nhân làm thuê? (-Cướp bóc tài nguyên từ thuộc đòa, buôn bán nô lệ - Đuổi nông nô -> nông nô k có RĐ trở thành lực lượng làm thuê ). GV : Tất cả các thủ đoạn bóc lột ND thuôïc đòa và trong nước của quý tộc PK gọi là quá trình tích luỹ ban đầu . ?Với nguồn vốn và nhân công làm thuê qúy tộc và tư sản châu Âu đã làm gì ?. -Khoa học kỹ thuật tiến bộ : Đóng được thuyền lớn vượt đại dương. b-Các cuộc phát kiến đòa lí tiêu biểu: +1487: Đi-a-xơ vòng quanh cực nam châu Phi. +1498:Va-xcô đơ Ga-ma đến Ấn Độ. +1492:Cô-lôm -bô tìm ra châu Mó +1519-1522:Ma-gien-lan vòng quanh trái đất. c. Kết quả: - Tìm ra các con đường mới nối liền các châu lục, các vùng đất mới , dân tộc mới - Đem về nguồn lợi cho giai cấp tư sản. d-Ý nghóa: +LàcuộcCM về giao thông và tri thức. +Thúc đẩy công thương nghiệp phát triển. 2.Sự hình thành CNTB ở châu Âu. -Quá trình tích lũy tư bản nguyên thủy hình thành: Tạo vốn và người làm thuê. -Về kinh tế : Hình thức kinh doanh 5 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 ? Những việc làm đó có tác động gì đến xã hội? . ? Các giai cấp này được hình thành từ những tầng lớp nào? - HS thảo luận : Quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành như thế nào? ( - QHSX TBCN được hình thành : TS bóc lột kiệt quệ VS ) . tư bản ra đời. Lập các công trường thủ công, các công ty thương mại, đồn điền trang trại thuê nhân công làm . -Về xã hội : Các giai cấp mới hình thành: Tư sản và vô sản. -Về chính trò : Giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến. 4.Củng cố : -Kể tên các nhà phát kiến và tác động của các cuộc phát kiến đó đối với xã hội? -Quan hệ xản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành như thế nào? 5. Dặn dò: - Học bài-bài tập 1,2 - Tìm hiểu bài 3 SGK *************** 6 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn: 21/ 8 / 2011 Tuần 2 Ngày dạy: Tiết 3 - Bài 3 : CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU I . Mục tiêu bài dạy: 1.Kiến thức: -Nguyên nhân xuất hiện, nội dung tư tưởng của phong trào văn hóa phục hưng Và phong trào cải cách tôn giáo và những tác động của các phong trào này đến xã hội phong kiến châu âu bấy giờ. 2.Tư tưởng: -Nhận thức được sự phát triển hợp quy luật của xã hội loài người XHPK lạc hậu lỗi thời sụp đổ và thay vào đó là XHTB. Phong trào văn hóa Phục hưng đã đem lại nhiều giá trò to lớn cho nền văn hóa nhân loại 3.Kó năng: -Phân tích những mâu thuẫn xã hội để thấy được nguyên nhân sâu xa của cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong Kiến. II . Thiết bò dạy học: -Tranh ảnh về thời kì văn hóa Phục hưng. III .Hoạt động dạy học: 1. Tổ chức : 7A: 2.Kiểm tra: -Kể tên các cuộc Phát kiến đòa lí tiêu biểu và hệ quả của nó tới XH Châu Âu? 3.Bài mới: * GTB : Ngay trong lòng XHPK,CNTB đã được hình thành. giai cấp tư sản ngày càng lớn mạnh, tuy nhiên họ lại không có đòa vò xã hội thích hợp. Do đó giai cấp tư sản đã chống lại Phong kiến trên nhiều lónh vực .Phong trào văn hóa Phục hưng là minh chứng cho cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống Phong kiến. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT HS đọc SGK phần 1 ? CĐPK Châu u tồn tại trong bao lâu ? ( Tồn tại từ TKX -> TK XV ) ? Vì sao phong trào văn hóa Phục hưng bùng nổ? ? Phục hưng là gì?( khôi phục lại nền Vhoá Hy Lạp -Rô Ma cổ đại sáng tạo nền VH mới của g/c TS ). -HĐ Nhóm : Tại sao g/c TS lại chọn văn hoá làm mở đầu cho cuộc đấu tranh chống 1.Phong trào văn hóa Phục Hưng -Nguyên nhân: +Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội +Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có đòa vò xã hội 7 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 PK. Giá trò cổ đại là tinh hoa DT ,Việc khôi phục có tác động tập hợp đông đảo ND chống PK. ? Kể tên một số nhà văn hóa, khoa học tiêu biểu? ( Lê ô la đơ vanh xi , Ra bơ le , đê các tơ ,Cô pec nic , Sêch xpia ) . ? Thành tựu nổi bật của phong trào văn hóa Phục hưng là gì? ( KHKT tiến bộ , sự phong phú về văn học, thành công trong lónh vực nghệ thuật ). ? Qua những tác phẩm của mình các tác giả thời Phục hưng muốn nói điều gì? ? Phong trào VH phục hưng có ý nghóa ntn ? . HS đọc SGK phần 2 ? Nguyên nhân nào dẫn tới phong trào Cải cách tôn giáo? ?Trình bày nội dung tư tưởng cải cách của Lu-thơ vàCan-vanh? ? Phong trào cải cách tôn giáo đãphát triển như thế nào? ( lan rộng nhiều nước Tâu u, Anh, Pháp, Th só ) . ? Tác động của Phong trào cải cách tôn giáo? ? Trong quá trình phát triển tôn giáo bò phân hoá ntn ?. -Nội dung tư tưởng: +Phê phán XHPK và giáo hội. +Đề cao giá trò con người + Đề cao KH tự nhiên , XD thếgiới quan duy vật tiến bộ . - Ý nghóa : Mở đường cho sự phát triển của văn hóa nhân loại. 2.Phong trào cải cách tôn giáo: -Nguyên nhân: +Giáo hội bóc lột nhân dân. +Cản trở sự phát triển của xã hội -Nội dung: +Phủ nhận vai trò thống trò củagiáo hội. +Bãi bỏ lễ nghi phiền toái. +Quay về giáo lí nguyên thủy. -Tác động đến xã hội: +Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghóa nông dân. +Đạo Ki -Tô bò phân hóa thành 2 giáo phái:đạo tin lành và kitô giáo. 4. Củng cố : -Giai cấp tư sản chống phong kiến trên những lónh vực nào? tại sao lại có cuộc đấu tranh đó -Ý nghỉa của phong trào văn hóa Phục hưng? 5 . Dặn dò : -Học bài-bài tập 3,4-sách BTLS - Tìm hiểu bài3 SGK ****************** Kí duyệt giáo án : 8 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn :25 / 8 / 2011. Tuần 2 Ngày dạy: Tiết 4 - BÀI 4 : TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN I . Mục tiêu bài dạy : 1.Kiến thức: -Sự hình thành xã hội phong kiến ở Trung Quốc. - Những triều đại phong kiến lớn ở Trung Quốc. -Những thành tựu lớn về văn hóa, khoa học-kó thuật của Trung Quốc. 2.Tư tưởng: -Nhận thức được Trung Quốc là một quốc gia Phong kiến lớn ở Phương Đông. -Là nước láng giềng vơí Việt Nam,ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình lòch sử của Việt Nam 3.Kó năng: -Lập niên biểu các triều đại phong kiến Trung Quốc. -Phân tích các chính sách xã hội của mỗi triều đại,từ đó rút ra bài học lòch sử. II Thiết bò dạy học : -Bản đồ Trung Quốc thời phong kiến. -Tranh ảnh một số công trình,lâu đài, lăng tẩm của Trung Quốc. III . Hoạt động dạy học : 1. Tổ chức : 7A : 2. Kiểm tra : - Nêu thành tựu và ý nghóa của phong trào văn hóa Phục Hưng? -Phong trào cải cách tôn giáo tác động đến xã hội châu Âu như thế nào? 3.Bài mới: * GTB :Là một trong những quốc gia ra đời sớm và phát triển nhanh.Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu rực rỡ trên nhiều lónh vực .Khác với các nườc châu Âu thời phong kiến bắt đầu sớm và kết thúc muộn hơn. HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG CẦN ĐẠT -HS đọc SGKphần 1 -GV : Sử dụng BĐ TQ thời PK : Từ 2000 năm TCN người TQ đã XD đất nước bên lưu vực S. Hoàng Hà với những thành tựu Vminh rực rỡ thời cổ đại TQ . ? Thời Xuân Thu - Chiến Quốc của TQ trong SX có gì tiến bộ ? . ?Những biến đổi về mặt sản xuất đã có tác động gì đến xã hội ? ? Giai cấp Đòa chủ và nông dân tá điền Được 1.Sự hình thành xã hội phong kiến ở trung quốc: * Những biến đổi trong SX - Xuất hiện công cụ bằng sắt . -Diện tích gieo trông mơ rộng năng suất tăng . * Biến đổi về XH -Xã hội xuất hiện 2 giai cấp mới : Đòa chủ và nông dân tá điền. 9 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 hình thành từ tầng lớp nào trong XH? ( nông dân phân hoá thành 3 bộ phận - nd giàu có tiền mua RĐ ->Đchủ - nd giữ được RĐ -> nd tự canh - nd mất RĐ nhận RĐ của ĐC -> nd tá Điền ) ? Đòa vò của 2g/c này trong XH ntn? Quan hệ giữa ĐC và tá điền ra sao ?. +Đòa chủ:là giai cấp thống trò trong XHPK vốn là những q tộc cũ và nông dân giàu có,có nhiều ruộng đất +Tá điền:Nông dân bò mất ruộng ,phải nhận ruộng của đòa chủ và nộp đòa tô . GV : Đây là sự thay thế hình thức bóc lột - trước thời cổ đại là sự bóc lột giữa q tộc với nd công xã -> Sang thời Xuân thu -Chiến quốc -> HS đọc phần 2 SGK . ?Trình bày những nét chính trong chính sách đối nội và đối ngoại của nhà Tần? ? Kể tên một số công trình mà Tần Thủy Hoàng bắt nông dân xây dựng? ( Vạn lý trường thành ,Cung A phòng ,Lăng li sơn ) -HSQSH8 : Em nhận xét gì về những tượng gốm trong bức tranh ? ( Giống người thật , số lượng lớn -> Sự tốn kém về ngày công, tiền của) ? Nhà Tần có c/s đối ngoại ntn?. - GV : C/s cai trò tàn bạo của TTH khiến ND nổi dậy lật đổ nhà Tần -> Nhà Hán được T/ lập . -GV : LSTQ có 2 nhà Hán -Nhà Tây Hán do Lưu Bang lập lên và nhà Đông Hán do Lưu Tú lập lên. -Nhà Hán đã ban hành những chính sách đối nội , đối ngoại gì? - Giai cấp đòa chủ bóc lột nd tá điền ->QH SX PK được hình thành . 2.Xã hội Trung Quốc thời Tần – Hán: a.Nhà Tần: -Đối nội: +Chia đất nườc thành quận huyện,cử quan lại đến cai trò. +Ban hành chế độ đo lường và tiền tệ thống nhất. +Bắt nhân dân lao dòch. -Đối ngoại : Tiến hành chiến tranh mở rộng lãnh thổ . b.Nhà Hán: -Đối nội : +Xóa bỏ chế độ hà khắc của pháp luật . +Giảm tô thuế,lao dòch 10 [...]... dân Thợ TC Thương nhân Số ít ĐC 35 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Nô tỳ Bò Trò -?Trong xã hội có những tầng lớp nào? -?Tầng lớp thống tròo gồm những ai? -?Những người nào thuộc tầng lớp bò trò? Gồm 2 tầng lớp: -Tầng lớp thống trò:Vua,các quan văn,quan võ và một số nhà sư -Tầng lớp bò trò:Nông dân,thợ thủ công,thương nhân,một số đòa chủ và nô tì -? Đòa vò 2 tầng lớp này có gì khác nhau? ( Thống trò... ******************* Ký duyệt giáo án : 20 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn :10 / 9 / 2011 Ngày dạy: Tiết 8 - Bài 6 CÁC QUỐC GIA PHONG KIẾN ĐÔNG NAM Á I Mục tiêu bài học 1.Kiến thức: -Trong số các quốc gia Đông Nam Á, Lào, Cam-pu-chia là 2 nước láng giềng gần gũi với Việt Nam -Những giai đoạn lòch sử lớn của hai nước 2.Tư tưởng: Bồi dưỡng cho họcsinh tình cảm yêu quý, trân trọng truyền thống lòch sử của Lào... nhiều 2.Đinh Bộ Lónh thống nhất đất nước * Tình hình đất nước: -Loạn 12 Sứ Quân đất nước chia cắt, loạn lạc -Nhà Tống có âm mưu xâm lược, 29 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 vò trí quan trọng trên khắp đất nước, liên tiếp đánh lẫn nhau đất nước loạn lạc là điều kiện thuận lợi cho giặc ngoại xâm tấn công đất nước) * Quá trình thống nhất: -? Em có hiểu biết gì về Đinh Bộ Lónh? (Con của thứ sử Đinh Công.. .Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 +khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế -Đối ngoại :Tiến hành chiến tranh xâm lược -> Kinh tế phát triển , XH ổn đònh -Liên Hệ :Nhà Hán XL nước ta KN 2 Bà Trưng ?Tác dụng của các chính sách đó? -HSQS bảng niên biểu LSTQ HĐ Nhóm: So sánh thời gian trò vì của nhà Hán so với nhà Tần ? Vì sao có sự chênh lêïch đó ? ( Nhà Tần tồn tại : 221-206TCN -> 15 năm Nhà Hán... tầng lớp, có 1 tháp chính và nhiều tháp phụ nhỏ hơn ở xung quanh, nhưng có phần không cầu kì, phức tạp bằng các công trình của Cam-pu-chia 4 Củng cố: -Lập niên biểu các giai đoạn phát triển chính của lòch sử Lào và Cam-pu-chia đến giữa TK XIX -Trình bày sự thònh vượng của Cam-pu-chia thời kì ng-co 5.Dặn dò: -Học bài,bài tập 4,5 bài 7 SBT - Tìm hiểu bài 7- SGK **************** 23 Giáo án lòch sử 7 năm... so sánh chế độ phong kiến phương Đông và châu u theo mẫu sau: STT Những nét chính XHPK Phương Đông XHPK Phương Tây 1 Thời gian hình thành 2 Thời gian phát triển 3 Thời gian suy vong 4 Cơ sở kinh tế 5 Giai cấp 6 Thể chế nhà nước 25 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 5.Dặn dò: - Học bài - Chuẩn bò giờ sau làm BTLS ***************** Ký duyệt giáo án Ngày soạn:16 / 9 / 2011 Ngày dạy: Tiết10 : LÀM BÀI TẬP LỊCH... gọi hs lên bảng làm cả lớp theo dõi nhận xét -Đáp án :a,b,c,d NỘI DUNG CẦN ĐẠT Bài tập 1: a.Đánh dấu vào ô trống đầu câu mà em cho là đúng.khi tràn vào lãnh thổ của đế quốc Rô-ma người Giéc-man đã tiến hành nhiều việc làm thay đổi bộ mặt của khu vực này aTiêu diệt các vương quốc cũ trên đất Rô-ma bThành lập nhiều vương quốc mới của họ như :Phơ-răng,tây Gốt… 26 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 -ĐA :... đọc bài tập2 (SBT trang 4) QS trình bày: - Đáp án : Cảnh chợ có đông người , cảnh buôn bán tấp nập sầm uất - Đáp án : Các thò trấn -Đáp án: Làm nghề thủ công , trao đổi buôn bán hàng hoá ?Xã hội phong kiến Trung Quốc hình thành vào thời gian nào? đạt những thành tựu gì? HS đọc bài tập 9(SBT trang 11) -Đáp án : + Tư tưởng : Nho giáo phát triển + Văn học , Sử học : Có nhiều T/p tiêu biểu - Tâydukí , Tam... A-cơ-ba cho hs) quyền Hồi giáo, khôi phục kinh tế và phát triển văn hoá 3 Văn hoá Ấn Độ: - HS đọcPhần 3 SGK - Chữ viết: chữ viết phạn ? Chữ viết đầu tiên được người Ấn Độ - Văn hoá: Sử thi đồ sộ, kòch, thơ ca… sáng tạo là loại chữ nào? dùng để làm gì? - GV: Kinh Vê-đa là bộ kinh cầu nguyện - Kinh Vê-đa cổ nhất “Ve-âđa” có nghóa là “Hiểu biết” gồm 4 tập 16 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 ? Kể tên các... cảnh lòch sử: - Cuối năm 979 , nội bộ nhà Đinh lục đục vì tranh quyền lợi  quân Tống xâm lược b) Diễn biến: -Đầu 981 quân tiến đánh nước ta -Lê Hoàn trực tiếp Lđạocuộc K/ c +Chặn quân thuỷ giặc ở Sông Bạch Đằng -> Thuỷ binh giặc bò đánh lui +Quân bộ ta chặn đánh quyết liệt buộc phải rút quân về nước c) Kết quả : -? Nguyên nhân nào dẫn đến thắng lợi ? -Quân Tống đại bại - ?Ý nghóa của cuộc kháng chiến . Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn : 20 / 8/ 2011 Tuần 1 Ngày dạy : PHẦN I : KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI Tiết 1 - Bài 1 : SỰ HÌNH. -Học bài-bài tập 3,4-sách BTLS - Tìm hiểu bài3 SGK ****************** Kí duyệt giáo án : 8 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 Ngày soạn :25 / 8 / 2011. Tuần 2 Ngày dạy: Tiết 4 - BÀI 4 : TRUNG. giai cấp mới : Đòa chủ và nông dân tá điền. 9 Giáo án lòch sử 7 năm 2011-2012 hình thành từ tầng lớp nào trong XH? ( nông dân phân hoá thành 3 bộ phận - nd giàu có tiền mua RĐ ->Đchủ - nd

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • III. Hoạt động dạy học :

  • Câu 2: Theo em công lao nào là của Ngô Quyền?

  • Nội dung

  • Các giai đoạn và những điểm mới

  • THI HỌC KỲ II

  • Ở KIÊN GIANG

Tài liệu cùng người dùng

    Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan