0

SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt

38 2,864 22
  • SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/12/2014, 19:01

Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt  “BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT ”  A/ MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: 1. Thực trạng của vấn đề:    !"# $%&'()! *+(,-. /0*12+-"34 1256(78.49.:1(& ;8."<=!>?@,*/&  $1!"A*/& > 1*= B.!5.& %>8.*,& 25 7CD(6E/$F/"#+G1D(6E"F/F/"# $:3HI>1"/J$,JK!%>1$ ,&)&!"AL?)GD 25( ,&; 9>3/> AM $ *I(*=-*N( OP/> A !25/(, .8.4P+GE( "  /.* & 1* =M$ (/&251F ? (*$* Giáo viên: Lê Thị Loan 1 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt  /(!Q$">!$.G=>!R S/<3T@KG1$9LB.= S/<1$(.&@?,!/<%- %FU/U* S/1$/S/%E "< G. 8.E=1$/6S/S/( ( /V %&%E($* /(!3  ">1* )/(!(&& ;%- %F1!N,!1 &L-1=?,.GL B.3TW(X1/YK!A(!B.-Z;"*-1 (<?)B<K!1B,N1(< -%-%FB%>1333"4-14 6<(/9G&"F"@B.= (($<1/= ,N1D",< %>?F -/?,""$<6?J3 "MF/(/&*)/(!1%& E(9&?F%F1"F"@.G [1D/0B. !!A25<?)R!S/"@  1"0\1$*I( *=3]. B.(9!25?)!!251&"R"/J 4?)!!K).8.A25,N< 3"-25 ,N<?)()(/ 9>-!!9(/4&25,N <""$3 Giáo viên: Lê Thị Loan 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. 2.1 Ý nghĩa: ^4_R!*)/-/J ().I@!55&* / D3CK25?) !!25,N<?)1%&!(/8. ((=G()/ 0\*)/!-+/< 1`-/D/"256!(E1- ).8.3 ^4<_R!S/--8.S4" .J4aG1, I"<K!1" .J41!"A2)B,N1"E.)1A=1 b//c %cF I?a/D + $C)/J*[1+G2 ")/&2+3 2.2Tác dụng của giải pháp: a/R! + /Y <   6! "A RU1R !<-MN dR/ "/48.)*+J1*+ (J1*+/<$.8.* +E/D3H,>646< ($<1.4=!,N1e""$) ,J3 Giáo viên: Lê Thị Loan 3 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 3.Phạm vi nghiên cứu của đề tàiN.,"$ HfgHHI146(<-,N?) ?)!!253 II. Phương pháp tiến hành: 1. Cơ sở lí luận và thực tiễn:  "J )G1B%>"$(/$ 41hN*$2+6)I1L` Y7I/=/:29X7F /Z V!:F/( I(B.I3B. - JEB. >KN1A.?>*<R3f R2i2K =G"a<GG& /1VI1,-A.?>I3.G %&A%&?/Z"*B%> "$3M=. ( S(\>)"j1-(/ R?(./$(E"E1?&S+1%>R %& %\?F%F1((U3HIM@(N.kG1+/(h *S/!"A/,1S/-.9. D/01?U1 E (.1.01E %l /De"%%>NB J1D1A.?>B !!(.K0,>3mZ%1B.D28.?K "J&) 2$)25 %&B.19!-/Z"$1 J3 fS/%&-625$.G* Giáo viên: Lê Thị Loan 4 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt /V2 i?%j=.(&%n136(,1/J4S/(, 68.B..J"E%o1I?3 `i"0\ $*)/(.& (.&D/0?)!!25`46< ?)AR!S/2929)/D1A /Z(!1"$), J3CD>&<B7T)!!25,N< ?)://.4R!S/)4)/ 5*$<"),J3 p3Các biện pháp tiến hành, thời gian tạo ra giải pháp qCác biện pháp tiến hành: ^fK!K&1D/A. %[46<  ?)3   ^N.().B!I!!25, N<?)3 ^<!I!!253 ^B."1%1)/3 ?) Thời gian tạo ra giải pháp: ?U9.`F/<prsr ^prss>G3 Giáo viên: Lê Thị Loan 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt  A/,"$  HfgHHI3 B. NỘI DUNG I. Mục tiêu: Giáo viên: Lê Thị Loan 6 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt m5.*B(R!<!"A 2)B  ,N1"E.)1A=1b//c %c FI ?a/D+$C)/J *[1+G2")/&2+1R! *)/-/J().I@!55& */D3 II. MÔ TẢ GIẢI PHÁP CỦA ĐỀ TÀI: 1.Thuyết minh tính mới3 T=$^<((I)12 MG>.4% .(/@ >$41+/( h *<S/-M?A.)%.3t (N.kS/9-Y"61=*$(G -%S/9-25S/"=9 >R1%&)D!?8.B).8. 25 */D1/.4,6).8.R9- +/ .G>1FJ, #$-%"D1= RX&3CDKG)25 ,N< ?)1 R! (/ &25- !I!!!;6!A.4U1  25  S/D =G6M%.G>A/1M(9/A %U!5dM3].-R!S/"@ /J $!"A2)4-E J3Ta4 U*?+1a/R!S/"@/J$ Giáo viên: Lê Thị Loan 7 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 1/J<"0\&$.GK25 ?)!!25,N<?).  ^T)!!25?a$D/ ^T)!!25&8.K!A3  ^u>6!!5.G<3  ^u>6!25&8.?J/&3  ^u>6!8.?1?J!K" "$3 1.1Biện pháp giáo dục bằng con đường tình cảm f- A-G.I<(!b/=9. * B!,/3f-G.I/&/6 B/.1 Y?.#*S/1?>R!W%S/Z! %-%F3$.G9L1+/KS/1,  S//=G 9G& M$+" D3.G1"9L1+/KL9- %=A<%&($/Z1$ 9G&3>.R $>!R?a @/@1DG.IDS//=G1/1 v?G+/9G&e$-/R U/?U/<&/JE=3fE /U&K.1d'+)G.I15$IU1 Giáo viên: Lê Thị Loan 8 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt ($-+DA ) =.A./&* $(J(RbG<4U!= =.<K!1"w(.G)4IA"@1"0 \34<?))9LS/8.( /J9B%&I1>._Cf>.>/J R D%-/ - A9 L  S/61 l , $.G!?D12;B.($R!,/>S/ 333B.-A(/kI>/48.)G3HIM DS/$.G!,/S/(b" >!R=(*)/(!3 A=G6>E*<1_Cf9, I/48. )9LS/1K(Y2 KG=./V*  S/3 fRh%>!  S/ !(.&@/@1+D1.j2i/ - 6S/1%-6/48.)4S/Xk( J M+/D/_Cf/%&/JR9 ,3M($%.G"F2,G?*RX- 25(4S/3  Ví dụ: x/"9HH@&ff&<(! yzs F/<prsr^prss2&*)/(/J<< "=G>.1S/$.G%&.J?LA/"= %n/@?%A/"1S/-h?\< DDn!?.J S/!<3x/\" Giáo viên: Lê Thị Loan 9 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt (9/(DE-1/Z/?,?w19G&1(/< $1=(4&S/(,(b"I3 =GKG&D/9LS/?a".9 <N{S/%&.J?p (9B.?A/%n/ ?J/&k9.?3X".9"1 MS/%&.J?D?!?D"(!1?.J> ?/%>1A-A9LS/&%& !?D )%& .J?L/">,G& 'R h>)!?DS/0/= "K"><1& D/.G2IS/7?,H(/J<<"= G>.1.GKG?,"=-9K!A1">< ?,B./R (US9G&?1%&+G @ >?,%333:3g.(9.G 2 I =GS/ H-/JJ%1&K=GS/ -//.49 L/<$I3>(1"?.k(J&D/ +/;S/12929/48.)M& S/ G/9L1(R-S//Kk(J>/ /.4*/D3x/+/&"a: “Em học yếu, đó là điều em luôn mặc cảm, việc học đối với em như một gánh nặng, gia đình em chẳng ai giúp được gì cho em, nhà lại ở cách xa các bạn, điều kiện gia đình lại khó khăn, em muốn nghỉ học đi vá lưới, em nghĩ em học yếu quá, có học cho lắm sau này cũng chẳng làm được việc gì. Hơn nữa việc đi vá lưới thì sẽ có cuộc sống tự do hơn ” Giáo viên: Lê Thị Loan 10 [...]... 25 tháng 01 năm 2014 Giáo viên thực hiện Lê Thị Loan Giáo viên: Lê Thị Loan 32 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo viên: Lê Thị Loan 33 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 1 Lý luận quản lý giáo dục và phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục trường THCS- tập 2- trường cán bộ quản lý giáo dục TP Hồ Chí Minh Năm... khảo cho các bậc phụ huynh có con em chưa ngoan Từ đó thấy được việc giáo dục học sinh trong giai đoạn hiện nay là rất cần sự chung tay góp sức của cả cộng đồng chứ không riêng gì ngành giáo dục Giáo viên: Lê Thị Loan 28 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt C KẾT LUẬN Giáo viên: Lê Thị Loan 29 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 1 Những... biết vâng lời thầy cô, cha mẹ… Khi sử dụng linh hoạt các biện pháp giáo dục cho từng đối tượng học sinh cá biệt thì chất lượng giáo dục của lớp chủ nhiệm đạt kết quả cao Giáo viên: Lê Thị Loan 26 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt Cụ thể về chất lượng trung bình cả năm của các lớp chủ nhiệm khi thực hiện các biện pháp này như sau: Hạnh kiểm Năm học Số lượng Từ... pháp của đề tài 1.Thuyết minh tính mới 1.1 Biện pháp giáo dục bằng con đường tình cảm: Giáo viên: Lê Thị Loan Trang 1 2 2 2 3 4 4 4 4 35 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 1.2 Biện pháp giáo dục thông qua tập thể : 1.3 Kết hợp với phụ huynh học sinh: 1.4 Kết hợp giáo dục qua giáo viên bộ môn 1.5 Kết hợp qua các ban ngành, các bộ phận trong và ngoài nhà trường 2.Khả... một số giáo viên áp dụng các giải pháp trên và ở các lớp mà họ đang chủ nhiệm thì học sinh cá biệt có sự tiến bộ rõ 3 Lợi ích kinh tế - xã hội 3.1.Thể hiện rõ lợi ích có thể đạt được đến quá trình giáo dục, công tác: Phát huy tốt hiệu quả các biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt giúp giảm được số lượng học sinh cá biệt trong lớp, trong trường cũng như tệ nạn xã hội, giúp các em tự... hiện vi phạm đạo đức xảy ra Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động ngoại khóa để giáo dục cho học sinh, Giáo viên: Lê Thị Loan 30 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt nhằm thu hút người học tham gia học tập rèn luyện một cách tích cực Việc kiểm tra đánh giá kết quả của hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh phải đảm... có lúc kết hợp cả hai cùng chung biện pháp, ở những lúc này thì chúng tôi kết hợp chặt chẽ hơn về khâu theo dõi và các luồng thông tin về đối tượng học sinh cá biệt * Đối với bộ phận chuyên môn: Giáo viên: Lê Thị Loan 24 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt -Tôi kiến nghị nhà trường cử mỗi giáo viên giúp đỡ một học sinh cá biệt và bộ phận chuyên môn theo dõi... diện cha mẹ học sinh và lãnh đạo nhà trường bộ Giáo viên: Lê Thị Loan 27 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt phận Đoàn – Đội trong nhà trường trong việc giáo dục học sinh cá biệt và hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn - Giáo viên phải biết tâm lý học sinh, đi sâu vào tìm hiểu gia cảnh của từng em để có sự thông cảm và chia sẽ với các em -Không nên có những... với giáo dục đạo đức học sinh + Đối với giáo viên Cần có phương pháp giáo dục khoa học và phù hợp với từng đối tượng, từng hoàn cảnh, từng bối cảnh cụ thể Nắm bắt kịp thời các thông tin trong và ngoài trường để biết rõ sự phát triển mọi mặt trong cuộc sống để có sự linh động trong hành động Giáo viên: Lê Thị Loan 31 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt. .. về các em ở địa phương để chúng ta có biện pháp kết hợp giáo dục tốt 2 Khả năng áp dụng 2.1 Thời gian áp dụng có hiệu quả: năm học 2010- 2011 đến nay 2.2 Các giải pháp mà đề tài đưa ra có thể phát huy được vai trò của người giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục đạo đức học sinh cá biệt Giúp cho học sinh biết hòa mình vào tập Giáo viên: Lê Thị Loan 25 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo . Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt  “BIỆN PHÁP GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC HỌC SINH CÁ BIỆT ”  A/ MỞ ĐẦU I. Đặt vấn đề: . ,N<?)()(/ 9>-!!9(/4&25,N <""$3 Giáo viên: Lê Thị Loan 2 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 2. Ý nghĩa và tác dụng của giải pháp mới. 2.1 Ý nghĩa: ^4_R!*)/-/J ().I@!55&*. ^N.().B!I!!25, N<?)3 ^<!I!!253 ^B."1%1)/3 ?) Thời gian tạo ra giải pháp: ?U9.`F/<prsr ^prss>G3 Giáo viên: Lê Thị Loan 5 Sáng kiến kinh nghiệm: Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt 
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, SKKN Biện pháp giáo dục đạo đức học sinh cá biệt, , Quyết định số 07/2007/QĐ-BGDĐT về việc ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học.

Từ khóa liên quan