0

nghiên cứu khả năng giảm thiểu co2 của tảo cát qua việc gieo sắt

18 249 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/12/2014, 13:34

    !" !#$ %&'()*+,-)*+./0 Tên đề tài:  Lĩnh vực !"#$%&'() NGƯỜI HƯỚNG DẪN *+,) /(0(1() *23(45 "()$6 #7( #7$! TÁC GIẢ: 8,) /(9:()&3()*;<=88>*%&'()?0() ;() ,@()@#*;<=88>*%&'()?0();() Hà Nội, tháng 12 năm 2014  MC LC Trang  123456789:;4<=78>>>>>00?  @ABC78DE4:A>>>>>>>>>F  CDAGH9:71<I3DAGH>>>>0>+J  K789AL3MNO4PA>>>>>>000000000)+  Q  12345678R )@.(.A4B(CD!"#$%&'()ACE F#7$G@F#H(CI#JKL-G-"(C&M  N$%()$%O($@( $H)#<#,%()CPAQJK  F(R#S#$TC&M ()#O( U-G@$6 (V( K()V.% #7($&M()(P()GO($@( W-,"()$X=Y(L((Z()GM#K  YC[#4<#C'# +[()+#(4L$$%O(%6#CB$$!)#4@\-6$%](\-()M=A^$PA_ (#O(A #7((.AG&M()$%()J"()JK()@. @()$0() A Y.H-R^$C`() Y (   ()&'#,2#D-CPCa()()b4<#![#CcRC[#4<#+U Jdc (()&'#4@!"#$%&'() +[()()@. @()$0() ,]4L.A W( P!`$)#e#=6=$K  f A$V($#7(4<#!"# $%&'()CXG@!)#e!G&M()C()()@.!`$)#$0()$%()J"()JK,  Q4<=78R #C&M $]!#X-$%() &3()$%](=I$"()4D 6 G^#$f 4L$=gR-$%())#<#$f (#O(ACE F#7$G@$eA(P! N()$"#ChC&M  $L=4@()#O( U-4D$P#\-c(0( -[()AB=$iR#(R&j() YG^#+#(4L$(@.,i$XA 6 G@#+#(4L$=gR-A$%()CP P$eAGB.G@ B$R#(R&j() K(,.A N()B=$iCXG<(GO(4@Rf$%Z $%()F`4d Y!](,%()J#CPA+1$G^#G@!`$ B$SN $6  W($#H$JK $K +f+#( $%&k()A=6$$%#X( Y 6 G@#+#(4L$=gR-(@., 2E F#7$A()#O( U-$^#=l()$K()#7!(0()G&M()\-[ )#m%)((c $B.$e 6$+nRi()(#D-+1$3((P W( \-()M=4@B=$iCXRf$%Z$O!$%()F` S&3()+#G# R#S#$4@4d Y(PQ+3F`!o#(0! PAp!)+1$C&M GB.%$q!o#!r$ 4-"()!E$(&< F#X(4@F5 "GL=$%()F`S&3()+#G# R#S#$T,2#D-(@.CE$ V-d#     !" #$%&' ()*+  N()$"#4D4#7 +nRi()+1$Q)#c+1$4@!"#$%&'()(-"# B.T $e0(CXFs.A ('CP P$XG@!)#e!G&M()$%()J"()JKQtc!](8T, ](8,+1$4@!"#$%&'()(-"# B.$eCXG@!)#e!JK d()@# Y$e 6$%B$ U()(O(J# H$ N()$&'() ]!S-[()C6.C^#R&3() !()$c e  F($q!E$(&< %a#)#Z E$ N()$%()(Z()G<=G1() E($^#Fh#$ !C6.(&< ,W-H$ 6 G@#$e 6$CD-\-6(d4@J"()$X(]($B.C&M (H- J"()\-=P()C^#u(&() N()G^#)#Z!`$4#$%l\-($%()C6()J#(()^ $%() -$%](  F($@( W-,%()\-6$%](\-()M=A$e 6$F#H(JK  F(# $@(  F(Z- 3Ca()$'#)#e#=P()JKS#,o#(0! N()CP())P=$<#>vw  F( Z- 3C&M +e(S-B$$%() 6 C^#R&3()$%O($@($H)#<#,x&<#C#D-J#7($yG7+1$$B=A ,  $e 6$G<( L!3(u 6 )c($!)#4@\-6$%]($^4d+#G# C#S#$C&M JK $K  ^$C`(),6  6$X$e 6$ z() PS-&<()$L=$%-()G^#4<#(-R&<#(Z()C#D- J#7((@.J#H( N()(E()3(4@R/ ]!3(,@($HF@R@..!d() l($-{ $-` 4@G&M()+1$ P$%()!"#$%&'()F#X(,#7 FI+-()+1$4@!"#$%&'()(-"# B. +|)#N=$e 6$ P$X=6$$%#X(A)#$0()+[G&M()4@B=$i(#D-JK  F(# $qFW- JK\ X(3(,qCP P$XJ]!h!+f(P()GO($@( W-,.4](-"#R&j()$O!+f =6$$%#X( Y+#(4L$=gR-A)V.%+f(k Y$eA+fG@!)#@-+1$Q)#c+1$T P$X $.$HJK $K $e 6$6-0(CXB=$i(#D-+1$3(CXSV.Rf()4dG<(3(,# 4dCYG<(A N() ]!S-[()C6.C^#R&3() "GL=+1$4@$#H=$i FdCP#+#(4L$=gR- Y$e 6$,&4L.AkCD$@#(@.A W((-"#$e 6$$%()!"#$%&'()(-"# B.A+-CP F3!4@!"#$%&'()(-"# B.!`$G&M()4# B$R#(R&j()+1$(B$C5(,cR}#@! G&M()4@(a()C`$%()!"#$%&'()(-"# B.$c -J{,cR}#Ca()$'#+#( J[# Y$eA+f$0())#e! Y N()4@%N$%JH$G-L(,  ! - S4TALC781AU73VCR • 2[#$&M()()#O( U-G@G@#$e+#G# Q$e 6$TA$O(J G@9 #GG%#=. ccA C&M G&-)#Z4@(-"# B.$^#?l()+#( $eA$%f $-` 2^#  $f (#O(A2^# -[ )#@`#, [G&M()$ep), • &< F#X(+-J#C&M SnG~ PC`!E(•v==$A P@!G&M()•*4@>€G@ A•4@vA‚!)ƒG,&3()U()4<#@!G&M()G@vA„•4@vAp>!)ƒG, @!G&M()Q?>T*G@8A•!)ƒGA$&3()U()4<#@!G&M()?G@vAp…!)ƒG, @!G&M()+#G# G@•Ap8!)ƒG, • # B$R#(R&j()+1$F`$+1$Q†cT, 3# -() B=?0();(), [G&M()+1$vv!), • 6 $#H$F5  O(Rg() * xi() iCf()$e$K()#7!Q9](AG$Y.$#(A_T * 6.CQC$%&< A$%()4@+-J#)#cF`$+1$T, * 6.CxA!6.C(#7$C`A!6.C=AJK(#X(4#4@!`$+[Ri() i W( $#H$J6 , * &3()$%](SnG~+[G#7-)#G^#C&M &3()$%](t;vv‚, %&< J#$#H(@(()#O( U-A W(#X-%}(Z()CE C#X! 3Fe( Y 6  4L$G#7- W( P(&+-  WXY(Z[\!Z]R . 7$[()=V(G^# /  )@(c$c%J($=.$ ;<=9 #GG%#=. cc 9`?c((Gc+ 9`=i9#%=#R#(cc #$‡+ # cc #[()#$‡+ # ;@##$‡+ #G()#++#! 0 `$+[CE C#X!+#(  Y.H- HF@ P](\-c%B$R@#A4d!d()A+[()%#O()%|,E$4d$HF@](\-c$ˆ()A$%i  R@#$%-()F](>>v‰!,2^()#Z!E$4d=]($%A PR^()]($#AR@#Je()8ƒ> CH(8ƒ•$%i R@#A #D-()()8„‰!,#CW-$HF@(dCD-A$ˆ()A #D-()()>*p‰!, %O(!E$4d PC&'()4V(()()Q8„C&'()T,o#$HF@ P#$X+1 $[R^()Fe((:! kC^(=](% Y$HF@, *B-$^46 $HF@ 6 $HF@C&M  B-$^F:()+#G# Q#,(T4@=c $#(A)a!$W()A$W()()@# Q+#G# T4@$W()$%()Q=c $#(T, *1 $[4@$X+1 $[ X+1 $[R^()Fe(A+[G&M()K$AJK $&< G<(A)a! G%=.GGQ4@ TAŠ- S($#(A %$c(#$, *) O(+#( B$ ;@ B$+[() 0(Fe( Y$HF@A P$K(Gd()A(<$AC@(a#A4@$%()+-[$, *V( o#$HF@ P!`$(V(A$&'() PR^()]( W-AJK $&< =i$-` 4@)##C^( +#($%&k()4@=6$$%#X( Y$HF@,V((:!$%O( W-() O(+#( B$ ^.\-$%-() $V!$HF@,V( P!@()(V( [C5( U!`$.(#D-^ (V(A\-6$%](=V( #J"())#e!(#/!, 6 J#X-+#(+e( K( • #(+e(=V( 1$$cJ#X-(1=`=#!e(4d$6 %'#(-%,o# !e(4dCD- U B$$HF@4<#(V(4@$X!@-,9B$ U!e((@ Y$HF@ !<#C&M ]($@(4D+- N()$f$^(O(!e(4dR&<#,&4L.A+-!`$+[ 1  GW(=V( #+|Rs(CH(+f)#e!JK $&< $HF@Q$q8ƒ*8ƒ•JK $&< F( CW-T, • #(+e(F:()F@$n()y$%()C#D-J#7(FB$GM#6 ]($U +#(+e(F:()F@ $n(&F@$n()yAF@$n=i a#C`G<(QR\-6$%](=V( 1$J#X-(1=`=Rs( CH(+f)#e!JK $&< $HF@+-(#D-GW(=V( #T, €f]($@(F@$n+#($%&k()Q-S+=%cT #JK $&< $HF@)#e!A$e+#G# =e#$#H(@(=i a#G^#JK $&< F( CW-F:() 6 =V( #CE F#7$]($@(F@$n+#($%&k(), €9@$n()yQ‹c+$#()+=%cT 6 G@#$e)W(F'$%()F`$e+#G# $%-()$V!$&'() P]($U +#(+e(F:() F@$n()Y(& #$eG"())#Qc$ c%+TA #$e -o#$ˆ() QcG+#%TA4,4_]($@(F@$n()nCXR $%]+f+[()$%()C#D-J#7(FB$GM# Y!"#$%&'()(&(#7$C`\-6 E \-6$B=A!-[#R#(R&j()$#H-_, )@#%A$e+#G#  l( P]($U +#(+e(Z-$K(QCˆ())#k$e+#G# G"() #!4@(h()#k$e+#G# $%-()$V!T, * @(=W( Y.H- ?%$c#(•v*ppw  F.R%$8v*•vwQY.H-G@=G.+ %#RcT ;#=#R8v*pw 6  #RFrv*>vwG#=#R$I()+[ ?+=G#=#R8vwG#=#R$I()+[ 6()8v*>vw#G# Q$e-OTA=+=A($%#A (S#  #R(- Gc# >*„w‹xŒ•8 ,(&k() Y!`$+[.H-$[+#($6#CH(+f=6$$%#X( Y$e • (+6() (+6()G@()-a((0()G&M() K( \-6$%](\-()M= Y4#$e,( +6()e(&k()J"() yCH(+f=6$$%#X(+[G&M() Y4#$eA!@ l(e( &k()CH($@(=W(P+#( Y4#$e,W-H$ 6 G@#4#$e+nRi()$%() (-"#$%a()$Y.+e($K U()4<# &'()C`6(+6()$qpvCH(•vv‰!*+*8A $&3()U()4<#$'#)#( #H-+6()8*8•)#'ƒ()@., • #7$C` #7$C` P$Xe(&k()CH( B-$%N $HF@A$[ C`=e(U()$%CI# B$A+#($%&k()A\-6$%](\-()M=A!L$C`=V(F[A &'()C`"B=AJK  $&< $HF@4@+f$K ()# YG@#,#$e P$X+[()C&M $%()Je() (#7$C`8„*•v,•(#7$C` 3(•p4@$B=3(8„A4#$e=6$$%#X(%B$ Jr!, (#O(A(#7$C`C&M  #G@$K M= +f=6$$%#X( YW-H$ 6  G@#4#$eG@Je()v*p, • 2`!E( 2  6 G^#$eJ6 (- PJe(0()$K ()#C[#4<# 6 C`!E(J6 (-, P(Z()G@#$e PJe(0()=6$$%#X($[$$%()!"#$%&'() PC`!E( CH( 3(•p==$A(&() z() P(Z()G@# y+[()C&M $%()!"#$%&'() PC`!E( y4@#=W(()@(,W-H$A 6 G@#$e+#($%&k()4@=6$$%#X(C&M $%() Je()C`!E(8*>v==$A(&()=6$$%#X($[$3($%()Je()v*•p==$, • = =C&M  #G@.H-$[F#H(CI#(`#$^#,fF#H(CI# Y(#7$C` z()(& 6(+6()CD-$6 C`()CH(=$"()\-\-6$%](\-()M= Y$e,= Y!"# $%&'()\-6 E \-6$B=CD-G@! L!$[ C`$0()$%&k() Y4#$e,o# G@#$e+#($%&k()$[#&-$%()!"#$%&'() P=(B$C5(,=$[$C[#4<#W- H$ 6 G@#$e$%()Je()‚*…A4@$K M=(B$$q•A*•A‚, ](,HF@$e 6$\-JK(#X(4# • 6 .H-$[R#(R&j() x#(R&j()G@.H-$[4" g()\-($%()Ae(&k()CH(+f+#($%&k() 3  4@=6$$%#X( Y4#$e e4D+[G&M()4@ B$G&M(),L$C`$HF@$e(-"# $&'() 3((#D-+4<#!L$C`$e$%()$f(#O(A(O(4#7 FI+-()R#( R&j()4@!"#$%&'()(-"#G@ W($#H$,@(=W(R#(R&j()CG&M() W( $#H$ $e(-"#)a! 6 !-[#(#$3A=$=A+#G# _6 () O($[4#G&M()$6  C`()CH(\-6$%]($%CI# B$ Y4#$e,"#$%&'()FI+-()R#(R&j()  $eC()C&M +nRi()=IF#H(#7((. $e#G# G@!"#$%&'();4@;8A $%()CP ♣#$3 E Rg(#$3 y #H!$q8*8vwJ[#G&M() 3$X$%()W-H$ 6 G^# $eA(&()(- W-(#$3%B$\-($%()C[#4<#+f=6$$%#X( Y$e,#!@!( C&M +nRi()(&()-a((#$3R (B$ $e$]!"#$%&'()=+|)#e!((A )V.%!`$+[#7-U()=ie(&k()$<#+#($%&k() Y$e,e PJe(0()+n Ri()C^!R&<#R^()•M= B$!(#A(#$%$A4@(#$%#$,o#G@# P(- W-+n Ri()@!G&M()(#$3J6 (-,@!G&M()(#$3FI+-()$[$(B$ $e, ♣?$= ?$= Pe(&k()G<(CH(+#($%&k()4@=6$$%#X( Y$e,U  (0() K( Y=$=G@$!)#4@4#7 ]($@((#D-M= B$Z- 3 P 4#$%lG@(Z()JV-  X(P$%-())#(E (Z() B$ P~()b$c( [$ $%()$%CI#(0()G&M()4@$%CI# B$,@!G&M()=$= W(FI+-()  W-H$ 6 G@#4#$e$qAp*8p==! ♣#G#  #G# 4qG@.H-$[$^+#(A4qG@() O($[$^(O(4d+#G#  Y$e #G# ,#G# %B$ W( 4#7 SV.Rf()4d$e,H-$Y.4f $a($^#(#D-$e 6$$] $%()$'#J{$e 6$=6$$%#X(!^(A@!G&M()+#G# +|)#e!(#D-ARCP+|^( H+f=6$$%#X( f C^# Y$e,`$+[$6 )#eJ6  y%%:()J#$#H-+#G# A $e 6$4s(=6$$%#X(F]($&'()(&() B-$%N $HF@+|F5$.CI#B-$%N  =U $^= Y4d+#G# )#N= $e PJe(0()+nRi()CW.CY6(+6()!E$$%'#, 4  ](•,`$$HF@$e 6$ )0X^Z_`R 5 [...]... CO2 → tốn kém, không hiệu qua Điều kiện sinh thái Bột sắt Dụng cụ theo dõi Tảo cát: - Hấp thụ bột Fe Hấp thụ CO2 13 Nguyễn Bằng Thương – Hoàng Thị Hà Vi Đo nồng độ CO2 trong môi trường Kết luận về vai trò của tảo cát trong việc giảm nồng độ CO2 trong môi trường qua việc gieo sắt Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Nồng độ CO2 1 1 0,8 0,6 Lượng bột sắt 0 10 0 0 ∆C 0 0,2 0,2 0,1... phải tương quan hiệu quả với nhau: Hai đại lượng này liên quan đến tính hiệu qua của bài toán lý thuyết Lượng sắt cần phải ít hơn so với lương CO2 tảo hấp thụ được Nói cách khác, dùng ít sắt nhưng hiệu qua thu được CO2 phải cao VD: Lượng sắt đưa vào: 5 mg Lượng CO2 hấp thụ từ không khí: 1 mol/lít Lý do: Nếu cần dùng nhiều sắt để hấp thụ một lượng nhỏ CO2 → tốn... lạm dụng tảo cát và cơ chế gieo sắt, làm hao hụt quá nhiều lượng CO2 trong môi trường nuôi cấy Thực ra, CO2 có vai trò một phần nhỏ giúp cho khả năng hô hấp của sinh vật lấy Oxi được dễ dàng hơn Nếu C2 tương đương C1 → ta không làm giảm được một lượng CO2 nào → đề tài trở nên vô nghĩa b Lượng sắt cần và đủ để tảo hấp thụ CO2 và chìm xuống với lượng CO2 mà tảo hấp thụ từ... sung thêm sắt) Tính toán và xử lý số liệu: Nồng độ CO2 trung bình giảm đi trong môi trường nuôi cấy (∆C): ∆C ═ Nồng độ CO2 trước khi bơm sắt vào – nồng độ CO2 sau khi bơm sắt • Mục tiêu hướng tới: a ∆C > 0: Nồng độ CO2 sau khi bơm (C2) (hay lượng CO2 trung bình giảm đi trong môi trường nuôi cấy) không quá nhỏ (hoặc không tương đương) so với nồng độ CO2 trước khi bơm sắt vào (C1)... CO2) Ví dụ: - Lượng CO2 trong môi trường trước khi gieo sắt: 1 mol/lít - Lượng CO2 trong môi trường sau khi gieo sắt: 0,5 mol/lít - Lượng CO2 từ phản ứng hoàn nguyên của sắt: 0,4 mol/lít → Lượng CO2 sau khi gieo sắt trong môi trường nuôi cấy = 0,5 + 0,4 = 0,9 mol/lít → Giảm không đáng kể IV - Công việc sắp tới Tiến hành đo, ghi số liệu, thực nghiệm trong điều kiện thực tế tại... nghiệm là tảo cát nhân tạo nên nếu đưa ra môi trường ngoài mà không có diệp lục, tảo sẽ không tồn tại được lâu 3 Liên hệ với phản ứng hoàn nguyên của Fe: Fe2O3 + 3CO → 3CO2 + 2Fe Phải tính toán được sao cho lượng CO2 thoát ra từ phản ứng hoàn nguyên của sắt không mâu thuẩn với mục đích đặt ra của đề tài (giảm CO2) Ví dụ: - Lượng CO2 trong môi trường trước khi gieo sắt: 1 mol/lít... thiết bị lớn + Chỉ có hiệu qua khi CO2 trong điều kiện áp lực nhẹ và vừa 1 • - - Chôn CO2: Thu lại khí CO2 (dạng lỏng), vùi nó xuống lòng đất, đại dương Ưu điểm: + Khả thi + Khả năng định tính, định lượng chính xác cao Nhược điểm: + Từ chỗ chôn vẫn có lỗ hở để CO2 bay ra + Chi phí hóa lỏng CO2 rất cao 2 - - • Tính khác – Tính mới – Ưu điểm của đề tài này: - So với... Bột sắt thường được tảo cát hấp thụ nhanh Tuy nhiên, khi sử dụng dễ bị tính toán liều sai Mặt khác, do chi phí thấp nên bột sắt thường bị lạm dụng trong môi trường nuôi cấy + Bột sắt tồn tại trong ao lâu dài và không tự hủy sinh học + Bột sắt là dạng rắn, có thể tạo bụi nguy hiểm do quá trình vận chuyển, sử dụng 11 Nguyễn Bằng Thương – Hoàng Thị Hà Vi B Phương pháp nghiên. .. khi cho bột sắt vào VD: Điều kiện sinh thái cần thiết Nồng độ CO2: 1 mol/lít Nhiệt độ: 25 – 27oC Cường độ ánh sáng 3500 lux Độ mặn: 27 – 28 ppt Thời gian chiếu sáng 24h/ ngày Gieo bột sắt vào môi trường nuôi cấy Quan sát và đo các dữ liệu cần thiết liên quan đến sự phát triển của tảo VD: Chỉ tiêu theo dõi Nồng độ CO2: 0,7 mol/lít Nhiệt độ: 25 – 27oC Cường độ ánh sáng 3500 lux...Nguyễn Bằng Thương – Hoàng Thị Hà Vi - - - Tính chất: Bột sắt là một dạng bột của sắt (Fe), ở dạng tinh thể có màu nâu đen, không mùi Khi bơm bột sắt vào môi trường nuôi cấy, bột sắt không tan trong nước, được tảo cát hấp thụ Các ảnh hưởng lên đời sống thủy sinh vật: Nguyên lý tác dụng của bột Fe là chất xúc tác cho tảo cát trở nên háu ăn hơn Tảo trong môi trường sẽ bị ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: nghiên cứu khả năng giảm thiểu co2 của tảo cát qua việc gieo sắt, nghiên cứu khả năng giảm thiểu co2 của tảo cát qua việc gieo sắt,

Từ khóa liên quan