Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại.doc

52 2,593 29
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2012, 16:45

Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan HạnhĐỀ TÀI: NGUỒN VỐN QUẢN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠILỜI MỞ ĐẦUNgân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, tín dụng - Một tổ chức cung ứng vốn chủ yếu hữu hiệu của nền kinh tế. Việc tạo lập, tổ chức quản vốn của NHTM là một trong những vấn đề được quan tâm hàng đầu không chỉ vì lợi ích riêng của bản thân các NHTM mà còn vì sự phát triển chung của nền kinh tế.Thực tiễn thị trường tài chính Việt Nam trong những năm gần đây đang chứng kiến bước phát triển vượt bậc của các NHTM. Các NHTM không ngừng tăng vốn, tăng dư nợ tín dụng, mở rộng mạng lưới chi nhánh hoạt động nỗ lực cải thiện tình hình hoạt động của bản thân để có thể đứng vững trước yêu cầu cấp bách của đời sống kinh tế xã hội đất nước, trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường trong nước quốc tế. Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết đó, đặt ra cho các NHTM là phải xây dựng các chiến lược tìm kiếm , huy động vốn đồng thời phải quản chặt chẽ tình hình nguồn vốn nhằm tiếp tục duy trì củng cố mở rộng thị phần, nâng cao năng lực cạnh tranh tiềm năng của ngân hàng.Trong khuôn khổ đề tài “Nguồn vốn quản nguồn vốn của Ngân hàng thương mại ” xin giải quyết 3 vấn đề cơ bản. Chương thứ nhất trình bày luận về Nguồn vốn quản nguồn vốn trong hệ thống NHTM trên phương diện chung. Chương thứ hai xem xét tình hình nguồn vốn của NHTM Việt Nam trong những năm gần đây chương thứ ba dựa trên cơ sở thực trạng đã phân tích, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tạo lập vốn quản vốn cho NHTM một cách hiệu quả.Trong quá trình viết, chắc chắn em sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô các bạn nhằm giúp cho đề án của em được hoàn thiện hơn.-1- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan HạnhCHƯƠNG 1NGUỒN VỐN QUẢN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIơng+mại.htm' target='_blank' alt='tài sản nguồn vốn của ngân hàng thương mại' title='tài sản nguồn vốn của ngân hàng thương mại'>NGUỒN VỐN QUẢN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIg+mại.htm' target='_blank' alt='quản nguồn vốn của ngân hàng thương mại' title='quản nguồn vốn của ngân hàng thương mại'>NGUỒN VỐN QUẢN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠIgân+hàng+thương+mại.htm' target='_blank' alt='nguồn vốn quản nguồn vốn của ngân hàng thương mại' title='nguồn vốn quản nguồn vốn của ngân hàng thương mại'>NGUỒN VỐN QUẢN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mạiNguồn vốn của ngân hàng thương mại là toàn bộ các nguồn tiền tệ mà ngân hàng tạo lập, huy động được để cho vay, đầu tư thực thi các dịch vụ ngân hàng. Nguồn vốn của NHTM bao gồm: Vốn chủ sở hữu , Vốn huy động, Vốn đi vay một số vốn khác.1.1.1. Vốn chủ sở hữu* Khái niệm: Vốn chủ sở hữu (VCSH) hay còn gọi là vốn tự có là số vốn thuộc quyền sở hữu của NHTM. Đó là nguồn tiền đóng góp chủ yếu bởi những người chủ ngân hàng nó còn được tạo ra trong quá trình kinh doanh dưới dạng lợi nhuận giữ lại. Vốn chủ sở hữu của NH bao gồm nhiều loại khác nhau được phân thành vốn cấp 1 (vốn cơ bản) được xem là sức mạnh tiềm lực thực sự của ngân hàng ; Vốn cấp 2 (vốn bổ sung) được giới hạn tối đa bằng 100% vốn cấp 1.1.1.1.1.Thành phần vốn chủ sở hữu a) Vốn cấp 1Vốn cấp 1 bao gồm: Vốn điều lệ (Satutory Capital)- Đây là số vốn được ghi trong điều lệ hoạt động của NHTM. Vốn điều lệ của mỗi ngân hàng được hình thành do tính chất sở hữu của ngân hàng quyết định, tức là nguồn vốn này có thể do Nhà nước cấp hoặc huy động từ các cá nhân trong xã hội. + Nếu là NHTM Nhà nước, vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp khi thành lập. + Nếu là NHTM Cổ phần, vốn điều lệ do sự đóng góp của các cổ đông dưới hình thức phát hành cổ phiếu (Cổ phiếu thường cổ phiếu ưu đãi vĩnh viễn) + Nếu là NH Liên doanh, vốn điều lệ là vốn đóng góp cổ phần của các ngân hàng tham gia liên doanh. + Nếu là Chi nhánh NH nước ngoài hoạt động ở Việt Nam, vốn điều lệ là do NH mẹ ở nước ngoài cấp.- Không tính vào chỉ tiêu này số vốn đã được các chủ sở hữu cam kết nhưng chưa cấp đủ, góp đủ.- Vốn điều lệ nhiều hay ít phụ thuộc vào khả năng tài chính của các chủ sở hữu ý đồ thành lập NH với quy mô, phạm vi hoạt động khác nhau. Vốn điều lệ của mỗi NH ít nhất phải bằng mức vốn pháp định, là số vốn do Chính phủ quy định trong từng thời kỳ cho từng loại hình NH. Trong quá trình hoạt động, các ngân hàng có thể tăng thêm vốn điều lệ nhưng phải công bố công khai vốn điều lệ mới. Cụ thể NHTM Cổ phần có thể phát hành thêm cổ phần, NHTM Nhà nước có thể xin cấp thêm vốn Ngân sách để mở rộng quy mô hoạt động, chống đỡ rủi ro.- Vốn điều lệ chủ yếu được dùng để mua sắm bất động sản, động sản, trang thiết bị .cho hoạt động ngân hàng, ngoài ra còn được dùng để góp vốn liên doanh, cho vay, mua cổ phần của công ty khác. Không được dùng vốn điều lệ đế chia lợi tức, -2- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnhlập quỹ phúc lợi khen thưởng. Như vậy, đến khi ngân hàng hoạt động, vốn điều lệ có thể đã nằm dưới dạng trụ sở, văn phòng, kho bãi, xe cộ, trang thiết bị, dự trữ hay kí quỹ tại NHTW hoặc đầu tư vào một thương vụ nào đó  Các quỹ dự trữ (Reserve funds)-Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: được trích từ lợi nhuận ròng hàng năm của NHTM theo một tỷ lệ nhất định tùy theo luật lệ NH của mình nhằm mục đích tăng cường vốn chủ sở hữu ban đầu.-Quỹ dự phòng tài chính: để dự phòng bù đắp rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh của ngân hàng nhằm bảo toàn vốn điều lệ.-Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ: dùng để nghiên cứu , đào tạo triển khai các dịch vụ mới.Quỹ dự phòng tài chính quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ được trích lập từ lợi nhuận sau thuế. Việc trích lập sử dụng các quỹ này được thực hiện theo quy định của Pháp luật trong từng thời kỳ. Lợi nhuận không chia- Đối với các NHTM Cổ phần, lợi nhuận sau thuế sau khi bù đắp các khoản chi phí đặc biệt, thường được chia làm hai phần: một phần chia cho các cổ đông theo giá trị các cổ phần một phần bổ sung vào vốn chủ sở hữu dưới tên gọi “Lợi nhuận tích lũy lại”- Lợi nhuận không chia. Phần này bản chất thuộc sở hữu của các cổ đông, song được vốn hóa nhằm mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu. Lợi nhuận không chia của tổ chức tín dụng cổ phần phải được Đại hội cổ đông thông qua.- Đối với các NHTM Nhà nước, lợi nhuận sau thuế sau khi trừ thua lỗ (năm trước) các chi phí đặc biệt được trích bổ sung VCSH theo quy định của Nhà nước. Thặng dư Vốn cổ phần (Đ/v các NHTM Cổ phần)Trong quá trình hoạt động, có thể thị giá cổ phiếu của ngân hàng lớn hơn mệnh giá. Khi ngân hàng phát hành cổ phiếu mới, phần chênh lệch giữa thị giá mệnh giá được ghi lại dưới tên gọi thăng dư của vốn.*Giới hạn khi xác định vốn tự có cấp 1: Vốn tự có cấp 1 phải trừ đi giá trị lợi thế thương mại.Lợi thế thương mại là phần chênh lệch lớn hơn giữa số tiền mua một tài sản tài chính giá trị sổ sách kế toán của tài sản tài chính đó. Tài sản tài chính này được phản ánh đầy đủ trên bảng cân đối của tổ chức tín dụng.Vốn cấp 1 được dùng làm căn cứ để xác định giới hạn mua cổ phiếu, đầu tư vào tài sản cố định của Tổ chức Tín dụng.b) Vốn cấp 2 Vốn cấp 2 bao gồm: Giá trị tăng thêm của tài sản cố định giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp) được định giá lại theo quy định của Pháp luật- Được tập hợp vào quỹ đánh giá lại.-3- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnh- Do giá trị thị trường của Tài sản có thể thay đổi theo thời gian nên vốn do đánh giá lại tài sản thường không ổn định, vì vậy các ngân hàng chỉ được tính vào vốn cấp 2 một phần giá trị tăng thêm của tài sản. Cụ thể là chỉ lấy 50% phần giá trị tăng thêm của TSCĐ 40% phần giá trị tăng thêm của các loại chứng khoán đầu tư được định giá lại theo quy định của pháp luật. Dự phòng chung- Kinh doanh của NH luôn gắn liền với rủi ro. Do vậy, các ngân hàng đều trích lập các khoản dự trữ nhằm bù đắp tổn thất. Dự phòng chung là khoản tiền được trích lập để dự phòng cho những tổn thất chưa xác định được trong quá trình phân loại nợ trích lập dự phòng cụ thể trong các trường hợp khó khăn về tài chính của NH khi chất lượng các khoản nợ suy giảm. Việc trích lập sử dụng dự phòng chung được thực hiện theo quy định của pháp luật. Theo quy định hiện hành thì số tiền dự phòng chung được tính vào vốn cấp 2 tối đa bằng 1,25% tổng tài sản “Có” rủi ro.- Nếu tổn thất thực của ngân hàng nhỏ hơn số trích lập thì vốn chủ sở hữu sẽ tăng ngược lại. Một số ngân hàng không hạch toán quỹ này vào vốn chủ sở hữu mà vào các khoản nợ do nguồn gốc của quỹ là trích từ thu nhập trước thuế như một khoản chi phí khi cần sẽ được chi ra để bù đắp tổn thất. Cổ phiếu ưu đãi có thời hạn, các trái phiếu có khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu một số công cụ nợ khác thỏa mãn yêu cầu do NHNN quy định.- Đây thực chất là khoản nợ vốn dài hạn do các nhà đầu tư bên ngoài đóng góp. Vì vậy các nhà quản ngân hàng chỉ được tính vào vốn cấp 2 khi các công cụ này thỏa mãn các điều kiện do NHNN quy định về thời hạn, về đảm bảo của ngân hàng phát hành, về điều chỉnh tăng lãi suất, về thanh toán nợ gốc lãi.Cụ thể : + Trái phiếu chuyển đổi hoặc cổ phiếu ưu đãi do tổ chức tín dụng phát hành thỏa mãn những điều kiện sau:• Có kỳ hạn ban đầu, thời hạn còn lại trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông tối thiểu là 5 năm.• Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng.• Tổ chức tín dụng không được mua lại theo đề nghị của người sở hữu hoặc mua lại trên thị trường thứ cấp, hoặc tổ chức tín dụng chỉ được mua lại sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.• Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.• Trong trường hợp thanh tổ chức tín dụng, người sở hữu trái phiếu chuyển đổi chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm không có bảo đảm khác.• Việc điều chỉnh tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày phát hành được điều chỉnh một lần trong suốt thời hạn trước khi chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông. + Các công cụ nợ khác thỏa mãn những điều kiện sau:-4- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnh• Là khoản nợ mà chủ nợ là thứ cấp so với các chủ nợ khác: trong mọi trường hợp, chủ nợ chỉ được thanh toán sau khi tổ chức tín dụng đã thanh toán cho tất cả các chủ nợ có bảo đảm không bảo đảm khác.• Có kỳ hạn ban đầu tối thiểu trên 10 năm.• Không được đảm bảo bằng tài sản của chính tổ chức tín dụng.• Tổ chức tín dụng được ngừng trả lãi chuyển lãi lũy kế sang năm tiếp theo nếu việc trả lãi dẫn đến kết quả kinh doanh trong năm bị lỗ.• Chủ nợ chỉ được tổ chức tín dụng trả nợ trước hạn sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng văn bản.• Việc điều chỉnh tăng lãi suất chỉ được thực hiện sau 5 năm kể từ ngày ký kết hợp đồng được điều chỉnh một lần trong suốt thời hạn của khoản vay.- Việc gia tăng loại vốn này có nhiều ưu điểm đối với quản ngân hàng như không làm thay đổi quyền kiểm soát, hạn chế giảm cổ tức * Tuy nhiên khi xác định tổng vốn tự có để tính tỷ lệ an toàn tối thiểu, các NHTM phải khấu trừ khỏi vốn cấp 1 vốn cấp 2 một số khoản mục như sau:• Toàn bộ phần giá trị giảm đi của tài sản cố định • Toàn bộ phần giá trị giảm đi của các loại chứng khoán đầu tư (kể cả cổ phiếu đầu tư, vốn góp)• Tổng số vốn của TCTD đầu tư vào TCTD khác dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần tổng các khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần nhằm nắm quyền kiểm soát vào các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán• Phần vượt mức vốn tự có của TCTD đối với khoản góp vốn, mua cổ phần (Phần vượt mức 15% vốn tự có của TCTD đối với khoản góp vốn, mua cổ phần của TCTD vào một doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư phần vượt mức 40% vốn tự có của TCTD đối với tổng các khoản góp vốn, mua cổ phần của TCTD vào các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, dự án đầu tư, ngoại trừ phần vượt mức 15% đã trừ khỏi vốn tự có nêu trên)• Khoản lỗ kinh doanh (bao gồm cả những khoản lỗ luỹ kế).1.1.1.2. Vai trò của vốn chủ sở hữu các nhân tố ảnh hưởng vốn chủ sở hữu a) Vai trò Do tính chất đặc thù trong kinh doanh nên vốn chủ sở hữu chỉ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn hoạt động của NHTM (khoảng < 10%). Song vốn chủ sở hữu của ngân hàng lại đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của ngân hàng.- VCSH tạo lập tư cách pháp nhân duy trì hoạt động của ngân hàng. + Nó cung cấp nguồn lực ban đầu giúp NH mới thành lập hoạt động. Số vốn này trước hết để mua sắm (thuê) trang thiết bị, văn phòng cần thiết cho quá trình kinh doanh, phần còn lại tham gia vào quá trình kinh doanh của ngân hàng như cho vay hoặc mua chứng khoán.-5- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnh+ Nó cung cấp năng lực tài chính cho sự tăng trưởng phát triển của các hình thức dịch vụ mới, cho những chương trình, công nghệ mới, trang thiết bị mới. Khi NH phát triển, nó cần vốn bổ sung để thúc đẩy tăng trưởng cạnh tranh tốt với các ngân hàng khác thông qua dịch vụ mới trang thiết bị mới.- VCSH đóng vai trò là một tấm đệm giúp NHTM chống lại rủi ro trong quá trình hoạt động. Khi cơ quan bảo hiểm tiền gửi thành lập, VCSH góp phần giảm bớt rủi ro cho cơ quan bảo hiểm.- VCSH tạo niềm tin cho công chúng là sự đảm bảo đối với người gửi tiền, chủ nợ về sức mạnh tài chính của ngân hàng.- VCSH là một trong những căn cứ góp phần điều chỉnh các hoạt động của NHTM Rất nhiều quy định về hoạt động của NHTM của các nhà chức trách tiền tệ có liên quan chặt chẽ với VCSH. Ví dụ như để đảm bảo an toàn trong hoạt động kinh doanh, các NHTM phải duy trì tỷ lệ an toàn tối thiểu là 8% giữa VCSH với tổng tài sản có rủi ro ; những quy định khác như quy mô nguồn tiền gửi được tính theo tỷ lệ VCSH , mức dư nợ cho vay tối đa đối với một khách hàng (theo quy định hiện hành là 15 % VCSH của NH), nắm giữ cổ phiếu của công ty khác, mở chi nhánh, mua sắm TSCĐ, thành lập công ty con đều tính theo tỷ lệ VCSH. Như vậy quy mô cấu trúc hoạt động của NHTM được điều chỉnh theo VCSH .b) Các nhân tố ảnh hưởng- Chính sách của Chính phủ tác động trực tiếp đến quy mô cấu trúc của nguồn VCSH Các NHTM phải điều chỉnh VCSH trong từng thời kỳ theo các quy định của Chính phủ về vốn pháp định, các tỷ lệ trích quỹ dự trữ, lợi nhuận không chia .- Chính sách kết quả kinh doanh của NHTMNếu ngân hàng làm ăn phát đạt có chính sách gia tăng sức mạnh thì có thể sẽ tăng VCSH thông qua phát hành thêm cổ phiếu hoặc tự tích lũy. Những ngân hàng nhỏ, khả năng sinh lời thấp thì khả năng mở rộng VCSH cũng bị hạn chế.1.1.2. Vốn huy động (Mobilized Capital)1.1.2.1. Thành phần vốn huy động Vốn huy động của NHTM dưới hình thức bằng tiền (nội tệ ngoại tệ) bằng vàng được hình thành từ hai bộ phận: Vốn huy động từ tiền gửi vốn huy động thông qua phát hành chứng từ có giá. a)Vốn huy động từ tiền gửi Các khoản tiền gủi là những giá trị tiền tệ mà NH nhận được từ các tổ chức kinh tế-xã hội các cá nhân trong nền kinh tế thông qua quá trình thực hiện các nghiệp vụ huy động, thanh toán các nghiệp vụ khác được dùng để kinh doanh. Bản chất của tiền gửi là tài sản thuộc các chủ sở hữu khác nhau mà ngân hàng chỉ có quyền sử dụng chứ không có quyền sở hữu. Để huy động vốn, các NHTM đã cung cấp rất nhiều loại tiền gửi khác nhau cho khách hàng lựa chọn. Mỗi công cụ huy động tiền gửi mà NH đưa ra đều có những điểm riêng nhằm làm cho chúng phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng trong việc tiết kiệm thực hiện thanh toán. Vốn tiền gửi của NHTM có thể huy động từ -6- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnhcác tổ chức kinh tế-xã hội, dân cư, ngân hàng các tổ chức tín dụng khác .Trong đó, nguồn tiền gửi từ các doạn nghiệp dân cư là nguồn quan trọng nhất vì nó là nguồn chủ yếu mang tính chất lâu dài. Thông thường tiền gửi NHTM được chia thành các loại sau: Tiền gửi không kỳ hạn Ở Việt Nam, tiền gửi không kỳ hạn được hiểu là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào ngân hàng phải thực hiện theo yêu cầu này. Tiền gửi không kỳ hạn bao gồm tiền gửi thanh toán tiền gửi không kỳ hạn thuần túyTiền gửi thanh toán Là loại tiền gửi được ký thác vào NH để thực hiện các khoản chi trả trong hoạt động sản xuất kinh doanh tiêu dùng. Đây là một bộ phận tiền đang chờ thanh toán mà không phải là tiền để dành, do vậy khách hàng gửi tiền không mất quyền sử dụng số tiền này. Họ có thể rút ra, chuyển nhượng hoặc chi trả trong thanh toán bất kỳ lúc nào. Trong việc sử dụng tiền gửi thanh toán, khách hàng thường dùng các công cụ thanh toán để chi trả như sec, lệnh chuyển tiền Tài khoản tiền gửi thanh toán (Tài khoản giao dịch hoặc tài khoản sec) Tài khoản này dư có, khách hàng chỉ được sử dụng trong phạm vi tiền gửi của mình. Tài khoản sec hay tài khoản giao dịch hiện nay ở Việt Nam có hai loại: + Tài khoản thanh toán dùng cho các tổ chức kinh tế-xã hội + Tài khoản thanh toán dùng cho cá nhânTài khoản vãng lai Tài khoản này có thể dư có hoặc dư nợ, nghĩa là khách hàng ngoài việc sử dụng số tiền gửi của mình còn được dùng khoản tiền do ngân hàng cho vay theo sự thỏa thuận trước giữa ngân hàng khách hàng. Nhìn chung, lãi suất của loại tiền gửi thanh toán rất thấp thậm chí có những tiền gửi ngân hàng không phải trả lãi. Do đó, nguồn vốn này giúp cho ngân hàng hạ thấp giá mua vốn, nâng cao khả năng cạnh tranh trong cho vay đầu tư.Tiền gửi không kỳ hạn thuần túy Đây là loại tiền gửi thể hiện khoản tiền tạm thời nhàn rỗi của khách hàng, họ gửi tiền vào ngân hàng không mang tính chất để thanh toán mà nhằm mục đích an toàn tài sản, khi cần khách hàng đến ngân hàng rút tiền để chi tiêu. Cũng giống như tiển gửi thanh toán, tiền gửi không kỳ hạn thuần túy có mức lãi suất rất thấp * Đối với tiền gửi không kỳ hạn, mặc dù việc gửi rút tiền có thể thực hiện bất kỳ lúc nào, ngân hàng khó xác định trước nhưng trên thực tế luôn có sự chênh lệch về thời gian số lượng giữa việc gửi rút tiền, cho nên tại mỗi ngân hàng luôn tồn tại một số dư tiền gửi không kỳ hạn ngân hàng có thể sử dụng để cho vay (chủ yếu vay ngắn hạn).-7- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnh Tiền gửi có kỳ hạnĐây là những khoản tiền gửi của các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội có thỏa thuận về thời gian rút tiền. Về nguyên tắc, người gửi chỉ có thể rút tiền theo thời hạn đã thỏa thuận. Nhưng trên thực tế, để thu hút loại tiền gửi này với kỳ hạn dài, các NHTM thường cho phép rút tiền trước thời hạn nhưng khách hàng chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn hoặc hưởng mức lãi suất tương ứng theo loại kỳ hạn nhất định do NHTM quy định. Tuy không thuận lợi cho người tiêu dùng bằng hình thức tiền gửi thanh toán, song lãi suất của nó cao hơn.Nguồn vốn này có độ ổn định cao, chiếm khoảng 40% tiền gửi, ngân hàng chủ động trong quá trình sử dụng. Vì vậy, để có thể thu hút nhiều hơn loại tiền gửi này các NHTM thường đưa ra nhiều loại kỳ hạn khác nhau, mỗi kỳ hạn có một mức lãi suất tương ứng theo nguyên tắc kỳ hạn càng dài , lãi suất càng cao. Tiền gửi tiết kiệm Đây là hình thức huy động vốn truyền thống của NHTM . Tiền gửi tiết kiệm thường là khoản thu nhập của dân cư tạm thời chưa có nhu cầu sử dụng ngay gửi vào ngân hàng. NHTM thường trả lãi cho tiền gửi tiết kiệm cao hơn lãi suất của tiền gửi không kỳ hạn. Người gửi được giao cho một sổ tiết kiệm phục vụ cho việc ghi ghi chép gửi rút tiền. Sổ tiết kiệm này không dùng để thanh toán tiền hàng dịch vụ, song có thể dùng làm vật cầm cố hoặc được chiết khấu để vay vốn ngân hàng. Tiền gửi tiết kiệm bao gồm: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn với các kỳ hạn khác nhau. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn gồm hai loại:• Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn được hưởng lãi: Đối với loại này, NHTM có thể áp dụng hình thức trả lãi trước hoặc trả theo định kỳ hoặc lãi trả cùng nợ gốc• Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn có lãi thưởng: Đối với loại này, ngoài lãi suất được hưởng người gửi còn được thưởng dưới hình thức bằng vàng, tiền hoặc hiện vật khác nếu trúng thưởng. Trên thực tế, tiền gửi tiết kiệm chiếm một tỷ trọng khá lớn (khoảng 1/4) trong tổng vốn huy động của NHTM. Để khai thác nguồn vốn này, các ngân hàng luôn chú trọng đến việc đa dạng hoá các hình thức huy động như: huy động bằng vàng, huy động tiền gửi có đảm bảo vàng, tiết kiệm xây dựng nhà ở, tiết kiệm gửi một nơi nhưng lĩnh nhiều nơi .với lãi suất cạnh tranh hấp dẫn. Tiền gửi khác Ngoài các loại tiền gửi trên, tại các NHTM còn có một số khoản tiền gửi khác như:• Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác• Tiền gửi của kho bạc Nhà nước• Tiền gửi của các tổ chức đoàn thể xã hội-8- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnh b)Vốn huy động thông qua phát hành các giấy tờ có giá Đây là phần vốn mà NHTM có được qua việc phát hành các giấy tờ có giá như kỳ phiếu ngân hàng, trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi.Đối tượng mua kỳ phiếu, trái phiếu ngân hàng, chứng chỉ tiền gửi là các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế, ngoài việc dùng số vốn nhàn rỗi hay phần thu nhập tạm thời chưa sử dụng đến để mua, trên thực tế đây còn là một kênh đầu tư của người có vốn trong xã hội khi họ không có khả năng đầu tư trực tiếp. Các kỳ phiếu, trái phiếu này có khả năng chuyển đổi dễ dàng ra tiền khi cần thiết bằng cách mua bán, chuyển nhượng trên thị trường vốn hoặc chứng khoán tại NHTM.Với cách huy động vốn này, NH có thể tập trung một khối lượng vốn lớn trong thời gian ngắn NH chủ động sử dụng. Cho nên hình thức này thường được thực hiện khi ngân hàng đã tiếp nhận được những dự án vay vốn lớn với thời hạn giải ngân nhanh của khách hàng hay sau khi đã cân đối giữa vốn sử dụng vốn trong toàn bộ hệ thống mà vẫn còn thiếu phải được sự đồng ý của Thống đốc NHNN.Tuy nhiên các khoản vay này thường không có đảm bảo. Những ngân hàng có uy tín hoặc trả lãi suất cao sẽ vay mượn được nhiều hơn. Các NH nhỏ thường khó vay mượn trực tiếp bằng cách này. Họ thường thông qua các NH đại hoặc được bảo lãnh của NH đầu tư. Đối với khoản vay này, NH cần nghiên cứu kỹ thị trường để quyết định quy mô, mệnh giá, lãi suất thời hạn vay mượn thích hợp. Các vấn đề chuyển nhượng, điều chỉnh lãi suất, bảo quản hộ .cũng được các NH quan tâm.1.1.2.2. Vai trò các nhân tố ảnh hưởng vốn huy động a) Vai trò Vốn huy động là nguồn vốn chủ yếu, chiếm tỷ trọng lớn trong toàn bộ vốn kinh doanh (khoảng 80%) của NHTM . Đây là nguồn vốn có ảnh hưởng rất lớn đến chi phí khả năng mở rộng kinh doanh của NH. Nguồn vốn này có xu hướng ngày càng gia tăng phù hợp với xu hướng tăng trưởng nhưng ổn định của nền kinh tế, với việc gia tăng nhu cầu thanh toán của dân cư với việc cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ của NHTM . b) Các nhân tố ảnh hưởng Nhân tố chủ quan• Chính sách lãi suất của NHTM Như chúng ta đã biết, yếu tố quan trọng nhất giúp cho khách hàng gửi tiền tại NH vì họ mong hưởng được một phần thu nhập từ khoản tiền gửi đó. Do đó, Chính sách lãi suất của NHTM ảnh hưởng rất lớn đến khả năng huy động vốn của họ. Tùy thuộc điều kiện hiện có của mỗi NH thì các NH đưa ra từng mức lãi suất đối với từng loại hình tiền gửi làm sao có thể tạo nên tính hấp dẫn cho Khách hàng, từ đó sẽ huy động nhiều hơn (Nếu các yếu tố khác như nhau).• Chất lượng cung cấp dịch vụ của NHTM Đây cũng là nhân tố không kém phần quan trọng, ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của NHTM. Các tổ chức cũng như các cá nhân ngoài mục đích hưởng lợi nhuận từ đồng tiền nhàn rỗi của mình, họ cũng muốn được hưởng lợi ích từ các dịch -9- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan Hạnhvụ như dịch vụ thanh toán, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ thẻ sec, thẻ tín dụng, tư vấn .Như vậy, những ngân hàng nào cung cấp những dịch vụ tốt hơn, tiện ích hơn thì ngân hàng đó sẽ thu hút nhiều khách hàng nhiều vốn hơn.• VCSH của NHTM , ảnh hưởng tới uy tín của NHTM . Sự an toàn uy tín của NHTM cũng là những nhân tố quan trọng tạo lòng tin đối với khách hàng, thu hút được nhiều lượng tiền gửi hơn.• Ngoài các nhân tố trên thì còn có một số nhân tố khác ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng nguồn vốn huy động của NHTM cũng là yếu tố mà các NH của các nước đang phát triển phải đặc biệt quan tâm đầu tư để rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển, tạo điều kiện trong việc thu hút vốn cũng như thực hiện các dịch vụ ngân hàng. Đó là các nhân tố như mạng lưới huy động vốn, trình độ công nghệ cơ sở vật chất của NH, trình độ làm việc của cán bộ công nhân viên ngân hàng. Nhân tố khách quan• Chính sách của NHTW đối với NHTM Sự kiểm soát chặt chẽ bởi NHTW như chính sách lãi suất, chính sách tỷ giá, việc quy định tỷ lệ dự trữ bắt buộc tác động gián tiếp đến nguồn vốn huy động của NHTM. + Việc NHTW quy định khung lãi suất tiền gửi, hoặc là quy định tăng hoặc hạ lãi suất sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng thu hút vốn của NHTM. + Chính sách tỷ giá của NHTW cũng ảnh hưởng đến khả năng thu hút vốn của NHTM vì chính sách tỷ giá liên quan đến tỷ lệ trượt giá của đồng tiền, do đó sẽ ảnh hưởng đến lãi suất tiền gửi .• Thông tin đại chúng Đây là phương tiện để chuyển tải những thông tin về NH, thông tin về chính sách lãi suất hay những tiện ích của NHTM đến mọi người. Tuy nhiên nó có thể tác động tích cực hoặc cũng có thể tác động tiêu cực đến hoạt động của NH, qua đó sẽ ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của nguồn vốn huy động.• Những nhân tố liên quan đến dân cư: như thói quen chi tiêu của dân chúng, trình độ văn hóa của dân cư, sự tin tưởng của người dân vào NH .1.1.3.Vốn vay (Borrowed Capital) Trong quá trình kinh doanh của các NHTM có tình trạng tạm thời thừa vốn hoặc thiếu vốn. Các NH sử dụng quan hệ vãng lai, vay cho vay vốn để tận dụng cơ hội kinh doanh hoặc bảo đảm khả năng thanh toán. NHTM có thể vay vốn ở NHTM khác hoặc vay vốn ở NHTW.1.1.3.1. Thành phần vốn vay a) Vốn vay của Tổ chức tín dụng khác Đây là nguồn các NHTM vay mượn lẫn nhau vay của ác Tổ chức tín dụng khác thông qua thị trường liên ngân hàng (Interbank Market). Quá trình vay mượn phải đảm bảo các nguyên tắc:-10-[...]... nâng cao năng lực cạnh tranh tiềm năng của ngân hàng. Trong khuôn khổ đề tài Nguồn vốn quản nguồn vốn của Ngân hàng thương mại ” xin giải quyết 3 vấn đề cơ bản. Chương thứ nhất trình bày luận về Nguồn vốn quản nguồn vốn trong hệ thống NHTM trên phương diện chung. Chương thứ hai xem xét tình hình nguồn vốn của NHTM Việt Nam trong những năm gần đây chương thứ ba dựa trên cơ... khoản của nguồn vốn Đối với nhiều ngân hàng, phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn đang trở thành trọng tâm quản nguồn vốn. Tính thanh khoản của nguồn vốn được đo bằng khả năng tìm kiếm nguồn vốn mới với chi phí thời gian nhỏ nhất. Nhiều ngân hàng lớn, do thực hiện chuyển hoán kỳ hạn của nguồn (nguồn với kỳ hạn ngắn được chuyển sang đầu tư hoặc cho vay với kỳ hạn dài hơn) duy trì tỷ... Hạnhquan tới không chỉ tăng qui mô của nguồn, mà cịn tới tính ổn định của nguồn giữa các ngân hàng, tính ổn định của nguồn trong từng ngân hàng. Lựa chọn cơ cấu lãi suất sao cho vừa đảm bảo gia tăng tổng nguồn, tiết kiệm chi phí, lại vừa tăng tính ổn định của nguồn là nội dung quảnnguồn vốn của ngân hàng. Các cách khác nhau để cải tiến sự ổn định của khoản nợ.+ Dựa vào loại những tiền gửi chủ yếu... giữ lại ở mức cao sẽ càng đẩy mạnh quá trình tích luỹ vốn làm giảm u cầu huy động vốn từ bên ngồi; do đó làm giảm mức độ phụ thuộc vào các nguồn cung cấp từ bên ngồi, dẫn đến giảm rủi ro tài chính cho ngân -21- Đề án Tài chính - Tiền tệ Mạc Nguyên Đoan HạnhĐỀ TÀI: NGUỒN VỐN QUẢN NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠILỜI MỞ ĐẦU Ngân hàng thương mại (NHTM) là doanh nghiệp đặc biệt, kinh doanh... ở xa. Hơn nữa, sự phát triển của các công cụ nợ sẽ cho phép các ngân hàng có nhiều cơ hội tiếp xúc với các nguồn. Do vậy tại các nước mà thị trường nợ kém phát triển, tính thanh khoản của nguồn vốn của các ngân hàng cũng bị giảm thấp. Phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn bắt đầu từ việc phân tích thị trường nguồn vốn của mỗi ngân hàng để thấy đặc điểm của mỗi nguồn (như qui mơ, tốc độ tăng... Hà Nội Tp.HCM, vốn huy động của các ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng đều tăng cao so với cùng kỳ nhiều năm có tốc độ tăng trước sự ngỡ ngàng của chính giới kinh doanh tiền tệ.Tại Tp.HCM, đến hết tháng 8, tổng số dư vốn huy động của hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tín dụng đạt 238.916 tỷ đồng, tăng 26,5%.Tại Hà Nội, cũng tính đến hết tháng 8, các ngân hàng thương mại tổ... Việt Nam, Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng Phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long, Ngân hàng phát triển Việt Nam, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam), 37 NHTM Cổ phần, 37 chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 6 ngân hàng liên doanh, 6 cơng ty tài chính 10 cơng ty cho th tài chính, 926 tổ chức tín dụng nhân dân 46 văn phòng đại diện của các ngân hàng nước ngồi.... giữa ngân hàng khách hàng. “Nghe” là để biết khách hàng cần gì thái độ như thế nào để rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu sản phẩm, dịch vụ do ngân hàng cung cấp. bằng chính chất lượng của sản phẩm, dịch vụ một thái độ phục vụ tốt, sẵn sàng đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu, ngân hàng sẽ nhận được sự ủng hộ và lòng trung thành của khách hàng. Để thực hiện chiến lược khách hàng thành... cổ phần hóa, cuối năm 2005, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đã phát hành thành công trái phiếu, huy động được 1.385 tỉ đồng tăng vốn điều lệ mà ngân sách nhà nước không phải cấp thêm vốn cho ngân hàng này. Đầu tháng 5-2006, Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam đã phát hành trái phiếu tăng vốn hơn 2.200 tỉ đồng cũng không chờ vào nguồn ngân sách nhà nước. Vốn điều lệ của NHTMCP được gia tăng đáng... năng tìm kiếm nguồn vốn mới để đáp ứng nhu cầu thanh khoản, đặc biệt là các nguồn trong ngắn hạn. Tính thanh khoản của nguồn tuỳ thuộc rất lớn vào thị trường nợ của mỗi ngân hàng chính sách tiền tệ đang được vận hành. Nhìn chung các ngân hàng lớn, có nhiều chi nhánh gần các trung tâm tiền tệ có nhiều khả năng tìm kiếm các nguồn nhanh chóng hơn là các ngân hàng nhỏ, ít chi nhánh ở xa. Hơn . HạnhCHƯƠNG 1NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI1.1. Nguồn vốn của Ngân hàng thương mạiNguồn vốn của ngân hàng thương mại là toàn bộ các nguồn. nhất cho nhu cầu của khách hàng. 1.2 .Quản lý nguồn vốn1 .2.1. Sự cần thiết phải quản lý nguồn vốn của NHTMQuản lý nguồn vốn tức là quản lý tài sản nợ, nó
- Xem thêm -

Xem thêm: Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại.doc, Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại.doc, Nguồn vốn và quản lý nguồn vốn của Ngân hàng thương mại.doc, Các nguồn vốn khác 1. Vốn trong thanh toán, 2 TÌNH HÌNH NGUỒN VỐN CỦA NHTM VIỆT NAM TRONG

Từ khóa liên quan