0

luận văn thiết kế nội thất khách sạn trống đồng

77 602 1
  • luận văn thiết kế nội thất khách sạn trống đồng

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/11/2014, 01:16

HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 1 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM  ÁN TT NGHIP NI THT KHÁCH SN TRNG NG Khoa : M THUT CÔNG NGHIP Chuyên ngành: THIT K NI THT Ging viên hng dn : Ths. VÕ TH THU THY Sinh viên thc hin : TRN TH KIU MSSV: 107301066 Lp: 07DNT3 TP. H Chí Minh, nm 2011 HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 2 CNG HÒA XÃ HI CH NGHA VIT NAM c lp – T do – Hnh phúc TP HCM: NGÀY 03 THÁNG 01 NM 2012 PHIU GIAO  TÀI H VÀ TÊN: TRN TH KIU MSSV : 107301066 NGÀNH : THIT K NI THT LP : 07DNT3 1. u đ đ án tt nghip : LP TH TRONG NI THT NHÀ VN HÓA THANH NIÊN 2. Nhim v ( yêu cu v ni dung và s liu ban đu) Khu snh Khu nhà hàng Phòng ng Hành lang 3. Ngày giao đ án tt nghip: 19/12/2011 4. Ngày hoàn thành nhim v: 19/12/2011 5. H tên ngi hng dn: Phn hng dn Ths VÕ TH THU THY Toàn b đ án Ni dung và đ án tt nghip đã đc thông qua b môn. B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG H K THUT CÔNG NGH TP.HCM HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 3 Ngày…tháng… nm2011 CH NHIM B MÔN NGI HNG DN (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PHN DÀNH CHO KHOA, B MÔN Ngi duyt (chm s b):……………………………………………………………… n v…………………………………………………………………………………… Ngày bo v…………………………………………………………………………… im tng kt…………………………………………………………………………… Ni lu tr đ án tt nghip……………………………………………………………. HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 4 LI CM N Sau 4 nm hc ti khoa M Thut Công Nghip – Trng i Hc K Thu t Công Ngh, em xin gi li cm n chân thành đn các thy, các cô trong nhà trng đã dy d tn tình và truyn đt rt nhiu nhng kin thc cho em trong sut 4 nm hc va qua. Các thy,cô đã h ng dn em trau di thêm nhiu kin thc mi trong hc tp, đc bit là nhng thy cô trong khoa thit k ni tht. Ngoài ra em còn mun gi li cám n chân thành đn giáo viên hng dn, đã giúp đ ch dn em hoàn thành bài đ án tt nghip ca mình đó là cô Võ Th  Thu Thy. Em s c gng không ngng hc hi đ m rng kin thc, đ có th tr thành mt nhà thit k ni tht theo đúng nguyn vng mà em đã chn  án tt nghip vn còn nhiu thiu sót v mt hình thc cng nh ý tng thit k, vì em vn cha có nhiu kinh nghim trong thc t. Và qua đ án này em kính mong nhn đc s nhn xét quý báu t giáo viên hng dn cng nh hi đng đ em có th trng thành hn trong s nghip. HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 5 LI CAM OAN Em xin cam đoan đ án ca em là hoàn toàn da trên ý týng ca mình mt cách trung thc, không sao chép,không copy ly ý týng ca ngýi khác vào dýi mi hình thc.S liu mà em đa ra hoàn toàn đúng ,chính xác và trung thc vi nhng gì mình đ ã làm. Không gian di trýc bt c mi hình thc nào v ý tng cng nh quá trình th hin trong quá trình làm hoàn toàn là trung thc không gian di. Em xin khng đnh vi các cô thy trong hi đng chm thi nhng li nói ca em hoàn toàn đúng s tht . Nu nhý em không làm đ úng vi nhng li cam đoan ca mình và trong quá trình làm bài cùng cô hng dn thc tp, thì em xin chu mi trách cng nh nhng quy đnh ca hi đng đa ra.Mt ln na em xin cm n BCH nhà trng và các cô thy trong hi đng chm thi , cô hng dn thc tp rt nhiu. HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 6 MC LC Trang bìa cng Trang bìa ph ánh giá kt qu sinh viên khóa 07 Li cám n Mc lc CÁC CHNG CA  ÁN TT NGHIP CHNG I : NGHIÊN CU V CÔNG TRÌNH I: Tìm hiu v công trình khách sn 1. Vài nét v công trình khách sn…… ……………………………… …… 5 II: Tìm hiu v trng đng 1. Vài nét v trng đng….………………………………………………… …6 2. Cu to và cách s dng…………… ….………… ……….………….… 7 3. Phân loi…………………………………… ……….…………… 8 4. Ngun gc………………………………………………………… ……….9 5. CHNG II :  XUT NHNG GII PHÁP TRONG THIT K KHÁCH SN TRNG NG Tìm hiu ý ngha nhng hình v trên mt trng đng Ngc L……………10 I. Tên đ tài…………………………………………………….…………… … 17 HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 7 II. Ý tng thit k ………………………………………………….…….…… 18 1. Ngôn ng thit k…… 18 2. Phong cách thit k 18 III. Trin khai ý tng ………………………………………………….……… 18 IV.  xut thit k… 19 1. Vt liu……………. 19 2. Màu sc……………… … 19 CHNG III : GII PHÁP THIT K CHO NI THT TRONG KHÁCH SN TRNG NG I. H s kin trúc công trình…………… ……………………… …… …20 II. Không gian các khu trong khách sn… ……… ……………………… 30 1. Không gian ni tht khu snh đón khách………… …………………….34 2. Không gian ni tht khu nhà hàng……………… ………………….… 34 3. Không gian ni tht phòng ng…………………… ………… ……… 37 4. Không gian ni tht khu hành lang………………………… ……… …40 KT LUN HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 8 LI M U Chng 1: NGHIÊN CU V CÔNG TRÌNH I, Tìm hiu v công trình khách sn: 1. Vài nét v công trình khách sn: Khách sn là mt c s phc v nhu cu ch  ngn ca du khách. Tùy theo ni dung và đi tng s dng mà phân loi khách sn tm trú, du lch, ngh dng, hi ngh, v.v Theo mc đ tin nghi phc v, khách sn đc phân hng theo s lng sao (t 1 đn 5 sao). Các tin nghi c bn trong mt phòng  khách sn là mt ging, mt nhà v sinh, mt bàn nh. Còn trong các khách sn sang trng hn thì có th có vài phòng vi phòng ng và phòng khách riêng và thêm các tin nghi khác nh máy điu hòa nhit đ, đin thoi, ti vi, kt ni Internet bng thông rng hay wifi, mini bar vi các loi đ ung, cà phê, trà và các dng c nu nc nóng. Khách sn thng nm gn các khu ngh mát phc v khách ngh dng hay các trung tâm thành ph phc v khác công v hoc các hot đng gii trí khác nh đánh bc. Giá tin thuê khách sn tính theo đn v ngày hay gi, thi gian tính thng t 12h tra hôm nhn phòng đn 12 gi tra hôm sau. Giá phòng có th bao gm c n sáng hoc không tùy theo tng khách sn. Khách sn đc hiu là mt loi hình doanh nghip đc thành lp, đng ký kinh doanh theo quy đnh ca pháp lut nhm mc đích sinh li. HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 9 Khách sn là c s kinh doanh lu trú ph bin trên Th gii, đm bo cht lng và tin nghi cn thit phc v kinh doanh lu trú, đáp ng mt s yêu cu v ngh ngi, n ung, vui chi gii trí và các dch v khác trong sut thi gian khách lu trú ti khách sn, phù hp vi đng c, mc đích chuyn đi. Theo Quy đnh v tiêu chun xp hng khách sn du lch (Ban hành kèm theo Quyt đnh s 02 /2001/Q-TCDL ngày 27 tháng 4 nm 2001): Khách sn là cô ng trình kin trúc đc xây dng đc lp, có quy mô t 10 bung ng tr lên, bo đm cht lng v c s vt cht, trang thit b, dch v cn thit phc v khách du lch. Tuy có nhiu cách hiu khác nhau nhng có th tng hp li cùng mt cách hiu v khách sn nh sau: Khách sn trc ht là mt c s lu trú đin hình đc xây dng ti mt đa đim nht đnh và cung cp các sn phm dch v cho khách nhm thu li nhun. Sn phm dch v khách sn ngày nay không ch bao gm các sn phm lu trú, n ung, vui chi gii trí mà còn bao gm c s phc v phòng, thng mi, thm m, 2. S hình thành và phát trin ca công trình Cuc sng ngày nay khi mà đi sng con ngi ngày càng đc nâng cao và phát trin mà nhu cu con ngi các phát trin nên nhu câu con ngi cng khác nhau.Trongcuc sng con ngi thng t chc đi xa khi ni c trú nhm mc đích khác nhau:đi du lch,thm bn bè,ngi thân ,ngi buôn bán,kim vic làm nhng đông đúc hn c là nhng ngi đi du lch và thm quan mc đích h ti đây đ bit hêm các vn hóa vùng min và đ th giãn sau nhng ngày làm vic mt mi.Do vây mà khách sn cng đc xây dng lên đ nhm phc v cho con ngi t đó. ã có nhiu công trình nghiên cu v s hình thành và phát trin ca HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 10 khách sn.Hu ht các công trình này đ u khng đnh ngành khách sn khi xã hi xut hin nn sn xut hàng hóa B thúc đy b nhu cu ngày càng cu kì ca khách hang,s cnh tranh ráo rit gia các chui khách sn ,cng vi s hiu bit v nhu cu mà khách hàng cn,ngành k ngh khách sn đã chuyn mình cung ng nhiu loi sn phm ngày càng đa dng hn. 2.3.2 Du lch và vn hóa Du lch ,xét v bn cht là mt hot đng vn hóa.Có cái gì đó nó mang ý ngha con ngi bit bit ri khi mnh đt thân yêu ca mình đ  đi ti mnh đt thiên h mà tìm hiu nhng lung vn hóa n thc và tinh hoa cùa các nc khác mà mình đang s ng đ tìm hiu v cuc sng con ngi và v thiên nhiên ht sc phong phú trên qu đa cu này. Thc hiên nhu cu du lch,dù vi mc đích và ý n gha nào cng đêu chuyn hóa đ phuc6 v nhu cu cho con ngi. .Qua quá trình du lch ,thng ngoi du khách t tip thu đc nhiu kin thc,đng thi cng mang li cho nhng ngi bn đa nhng hiu bit mi v sinh hot con ngi v vn hóa ,m thc và ít nhiu cng đ li cho ngi bn đa v nhng chng liu v sinh hot con ngi mà h đã đi qua. 2.3.3 Khách sn ngày nay B thúc đy bi nhu cu khách hàng, ca s cn tranh ráo rit gia các chui khách sn cng thêm s hiu bit tng tn v nhng gì chúng ta cn ngành k thut khách sn đã chuyn mình cumg ng nhiu loi s n p hm ngày càng đa dng hn. 2.3.3.1 Phòng ng [...]... t khách s n h a h 3.Có th i s sang tr ng và l ch lãm i mái cho du khách ,và mang t i m t không gian l và y th m m 3.Kh n ng ph c v khách gi i trí tho i mái hi vong du khách s th i r t t t có nhà hàng và nhi u khu ti c dù khách s n c l n l m 28 KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P N m qu NG phát tri n bên c nh có th tham quan nhi u trong thành ph ,du khách s h c h i giao n bè làm vi c m t cách d dàng c biêt khách. .. mái cho du khách ,và mang t i m t không gian l và y th m m 3.Kh n ng ph c v khách gi i trí tho i mái hi vong du khách s th i r t t t có nhà hàng và nhi u khu ti c dù khách s n c l n l m N m qu phát tri n bên c nh có th tham quan nhi u trong thành ph ,du khách s h c h n bè làm vi c m t cách d dàng c biêt khách s n có các phòng ng t t t hi v ng s mang la cho khách c m giác tho i mái khi vào khách s n... i i 14 KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P _Phòng h i ngh NG i _Ti n phòng chính 1/3 di n tích phòng chính 2.4 Khách s n là gì? Khách s n là m t t h p công trình bao g m kh i ng -d ng nhà v i các ch ng công c ng , áp ng nhu c u c bi t-k t h p và thuê _Phân bi t khách du l ch: n thuê có th chia các thành ph n sau: -Khách C H Khách c bi t: Các nguyên th qu c da và oàn tùy tùng,các nhà ngo i giao,chính khách các...KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P Phòng tr ng :phòng này tr c ti khi h ngh NG m nh n tr c ti p v s tho i mái c a du khách khách s n và th c hi n nh Phòng ti p khách: Gi C H Th B D H U TE Gác dan ph c v khách s n t n lý khách s ng áp d ng nh ng th t c m i d ch v m i.Nh ng cái bi n này bao g m vi c ki m nh p và ki... thao, các ngh s H U TE v t n i ti ng trong các v i -Khách sang tr ng: Là các cá nhân t p th thông… oàn th oàn ngh thu t báo chí truy n -Khách t do: ình tham quan,du l v ngh nghi c n ph i nghiên c m vi ng ,các b công tác… u trú trong khách s n r ó, kinh doanh khách s n ,c ad m i thành ph n,tu i tác là khi thi t k m t khách s n ng s d ng v các m t sau: 15 KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P NG - Tâm sinh lý:Phong... tác b o trì s a ch c th c hi n vào nh ng ngày v ng khách ,th i m trái mùa Tronh nh ti t ki ng v i l m phát nên vi c ng làm gi G quan tâm cùa khách hàng khi ch n khách s khách s thành k p ti ã chi phí r t l n vào nh ng thi t b k thu t m t s ìa giám sát bàn m ch TVkhép kín Trang b phát hi n tr m C H 2.3.3.4 Phòng nhân viên Tuy Qu H U TE Hu t ngành k ngh khách s n n l c hu n luy n nhân viên c a mình 1 cách... khách s n có c nh quan p m t thì tôi ngh Ngoài l p nh t i thu n ti n và Sài Gòn nhi u khu du l ct t thu n cho nh c thu hút i tác t lâu ngày và hi v ng không gian thi t k này s mang l i cho khách hài lòng v nhu tài có nh m n i b t: m “phong cách Vi t Nam” hi v ng s mang l i cho du khách H U TE 1 .Khách s n mang C H c u th m m và nh ng ai y u thích phong cách này tho i mái sau nh ng ngày làm vi ng t khách. .. p th i ta quan ni m khách s n chào bán d ch v ch không ph i s n ph m,cho nên vi c nh n di c lo i khách hàng và nhu c u mong mu n c a h u là c n thi t Phòng ti p th th c hi n các công tác sau: 13 KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P NG Phát tri D Giao ti M t ch a phòng ti p th là gi ch cho các nhóm kinh doanh t p th ,t p th m thu hút khách Các tiêu chu n ch C H giá c nh: _Di n tích xây d ng khách s n tính t 15-20m2... làm vi c m t cách d dàng c biêt khách s n có các phòng ng t t t hi v ng s mang la cho khách c m giác tho i mái khi vào khách s n này L i r t thuân ti n -Gi i pháp v k thu t li u xây d ng,…Nhà hàng n m trên sân ng s mang l i cho du khách t ch c các bu i ti c th t hoành tráng và mang l i D ch v trên y ng nhu c C H du khách th t tho i mái khi v tinh th n và v t ch t vì có trung tâm công ngh phát tri n... ngày nay c a xã Mang t i c m giác tho i mái cho du khách cách này r t phù h p cho d Gi i quy t v c bi c ngoài vì phong c ngoài náo nhi t và yên t ng vi m b o giây chuy n ho t ng cho khách s n mb oy ut nv p ,th m m ,kinh t 2) M Nh m t nh m m u ki y m nh s phát tri n cho x h n c tho is ng th i i dân 29 KHÁCH S N TR ÁN T T NGHI P p cho xã h i ,nhu c nhu c u khách s n m c lên nhi ng t i cho m NG ò h i ngày . HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 8 LI M U Chng 1: NGHIÊN CU V CÔNG TRÌNH I, Tìm hiu v công trình khách sn: 1. Vài nét v công trình khách sn: Khách sn là mt c. 2.3.3 Khách sn ngày nay B thúc đy bi nhu cu khách hàng, ca s cn tranh ráo rit gia các chui khách sn cng thêm s hiu bit tng tn v nhng gì chúng ta cn ngành k thut khách. NGHIP KHÁCH SN TRNG NG 11 Phòng tr ng:phòng này trc tip đm nhn trc tip v s thoi mái ca du khách khi h ngh  khách sn và thc hin nhng công tác sau đây: Phòng tip khách:
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thiết kế nội thất khách sạn trống đồng, luận văn thiết kế nội thất khách sạn trống đồng,