0

luận văn thiết kế nội thất khách sạn á đông east hotel

46 935 9

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/11/2014, 23:15

HUTECH B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP. HCM THUYT MINH TT NGHIP NGÀNH: THIT K NI THT TÊN  TÀI KHÁCH SN Á ÔNG “EAST HOTEL ” GVHD:TH.S VÕ T.THU THY SVTH: HUNH TH HNG GM MSSV: 107301030 LP: 07DNT01 TP.HCM, THÁNG 12/2011 HUTECH KHOA: M THUT CÔNG NGHIP THUYT MINH TT NGHIP H: Chính Quy H và tên sinh viên : HUNH TH HNG GM MSSV : 107301030 Lp : 07DNT01 a ch : Dng ình Hi,Phc Long B,Q9 G-mail : huynhgam85@gmail.com Chuyên ngành : Thit k Ni tht Tên đ tài : KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” Tên GVHD : TH.S VÕ T.THU THY B GIÁO DC VÀ ÀO TO Cng hòa xã hi ch ngha Vit Nam TRNG I HC K THUT CÔNG NGH TP.HCM c lp – T do – Hnh phúc HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 3 KHOA: M THUT CÔNG NGHIP NGÀNH: THIT K NI THT ********* TP.HCM, ngày 22 tháng 12 nm 2011 NHIM V  ÁN TT NGHIP H và tên: Hunh Th Hng Gm MSSV: 107301030 Ngành : Thit k ni tht Lp : 07DNT01 1. u đ  án Tt nghip: KHÁCH SN Á ÔNG – “EAST HOTEL”. 2. Nhim v (yêu cu v ni dung và s liu ban đu): Thit k ni tht Khách sn Á ông – “East Hotel” theo đc trng phong cách phng ông. C th thit k 04 khu vc: • Khu snh đón. • Khu café dim tâm • Khu nhà hàng • Khu phòng ng. 3. Ngày giao đ án tt nghip: 24/09/2011. 4. Ngày hoàn thành nhim v: 22/12/2011. HUTECH 5. H tên ngi hng dn Phn hng dn Th.s Võ T. Thu Thy ………………………… Ni dung và yêu cu  án Tt nghip đã đc thông qua b môn. Ngày ……… tháng ……… nm 2011 Ch nhim b môn Ngi hng dn (Ký và ghi rõ h tên) (Ký và ghi rõ h tên) PHN DÀNH CHO KHOA, B MÔN Ngi duyt (chm s b): ……………………… n v: ………………………………………… Ngày bo v: …………………………………… im tng kt: …………………………………… Ni lu tr  án Tt nghip: ………………… HUTECH NHN XÉT CA GIÁO VIÊN HNG DN …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. im bng s: im bng ch: TP.HCM, ngày tháng nm 2011 Giáo viên hng dn (Ký và ghi rõ h tên) HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 6 LI CM N ********* Lý lun là nn tng, thc tin s b sung và kim chng lý lun đúng hay sai. Trong quá trình thc hin cun Lun vn và  án Tt nghip này, em đã hc hi đc nhiu điu. Va hc tp lý lun chuyên môn va áp dng vào thc tin thông qua nhng vic c th là nhng điu rt cn thit và hiu qu. Quá trình lên   án và nghiên cu Lun vn đc xem là tin đ, là bc đm cung cp kinh nghim cho em khi bc vào ngng ca ca cuc sng t lp, ca thc tin công vic. Sut quá trình nghiên cu, em đã nh n đc s hng dn tn tình, chu đáo t giáo viên hng dn ca mình là cô Võ T.Thu Thy. Vì th, li đu tiên em xin gi li cm n đn Cô – ngi đã dìu dt, hng dn em trong thi gian làm  án. Xin chân thành cm n các thy cô khoa M thut công nghip Trng i hc K thut Công ngh TP.HCM đã giúp đ  ch dy em trong sut 4 nm ngi trên gh nhà trng và đc bit là trong quá trình thc hin  án Tt nghip. HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 7 MC LC A. M U 1. Tính cp thit ca đ tài 2. Tình hình nghiên cu 3. Mc đích nghiên cu 4. Nhim v nghiên cu 5. Phng pháp nghiên cu 6. D kin kt qu nghiên cu 7. Tài liu tham kho 8. Kt cu ca Lun cng Tt nghip B. NI DUNG Chng I : Gii thiu đ tài 1.1.Xác đnh đ tài 1.2.Phân loi khách sn 1.3.Gií thiu công trình tiêu biu Chng II : Hng nghiên cu chính – Nghiên cu phong cách Á ông đng đi 2.1. S nét v phong cách phng ông 2.2 . Phong cách Á ông đng đi HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 8 Chng III : ng dng nhng nghiên cu vào  án Tt nghip 3.1. Ý tng thit k 3.2. Gii thiu h s kin trúc 3.3. Nhim v thit k 3.4. Phng án thit k 3.4.1. Khu snh 3.4.2. Khu café đim tâm 3.4.3. Khu nhà hàng 3.4.4. Khu phòng ng C. KT LUN HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 9 A. M U: 1. Tính cp thit ca đ tài: Du lch là mt ngành ch cht và đang phát trin ca ngành kinh t Vit Nam ging nh hu ht các nc châu Á và th gii. Ngành du lch bao gm mt lot các lnh vc trong đó mi lnh vc có vai trò quan trng trong vic làm hài lòng khách. Vic tìm kim ni n ngh là nhu cu cn thit vi mi ngi xa nhà đn Vit Nam hay bt c ni nào khác, bt c vi lý do công vic hay gii trí. Vì th, dch v n ung, ngh ngi là trng tâm, là nhu cu thit yu so vi các nhu cu khác ca khách. Là mt ngi thit k, em chn đ tài này đ thông qua đó tìm hi u và nghiên cu thêm nhng đáp ng yêu cu v mt n ung, ng, gii trí và các dch v cn thit khác nhm đáp ng đc các tiêu chí v công nng, k thut, thi công, an toàn, kh thi, tính thc t và thm m. 2. Tình hình nghiên cu: T nm 2009 đn nay, ngành du lch Vit Nam đang hi phc kéo theo kinh doanh ngành khách sn cng có b c phát trin đáng k. So vi các nc trong khu vc, th trng khách sn nc ta vn sôi đng hn hn dù trong bi cnh kinh t khó khn. Theo s liu t Tng cc Thng kê, 06 tháng đu nm 2011, khách quc t đn Vit Nam c đt hn 2,97 triu lt khách, tng 18,1% so vi cùng k nm trc. Tuy nhiên, theo CBRE Hotels khu vc châu Á Thái Bình Dng (công ty kh o sát nghiên cu th trng khách sn khu vc châu Á Thái Bình Dng), so v i các nc Singapore và Thái Lan, Vit Nam vn còn thiu s đa dng v các thng hiu khách sn. Tuy nhiên, phn đông các khách sn  Vit Nam khá phong phú v li kin trúc c đin phng Tây (Majestic, Sheraton, Riverside, Continental) hoc hin đi (New World, Windsor Plaza, Sofitel) mà mng trang trí theo phong cách phng ông đm đà bn sc dân tc Vit hin vn còn thiu. Do đó, em chn nghiên cu mng đ tài khách sn vi phong cách phng ông là chính nhm góp phn đa dng hóa không gian trang trí khách HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - “EAST HOTEL” 10 sn và thông qua đó gii thiu nét vn hóa đc sc ca Vit Nam nói riêng và vn hóa Á ông nói chung đn các bn bè quc t trên toàn th gii. 3. Mc đích nghiên cu: Thông qua  án Tt nghip này, em mong mun đc tìm hiu sâu v th loi công trình khách sn, t đó đa ra phng án mi kh thi cho loi hình này, đng thi thi hn dân tc vào khách sn va th hin lòng t hào dân tc va to nên “thng hiu” đm đà bn sc Vit. 4. Nhim v nghiên cu:  án tp trung vào nghiên cu công nng và thm m ca công trình khách sn đ t đó đa ra gii pháp thit k ng dng theo phong cách vn hóa phng ông. 5. Phng pháp nghiên cu: S dng mt s phng pháp nh : - Phng pháp phân tích tng hp. - Phng pháp thu thp t liu qua các ngun t tp chí , mng thông tin t xâm nhp thc t , t các thông tin thng kê , điu tra … - Phng pháp so sánh đi chiu . T đó rút ra kt lun t quá trình phân tích trên đ  t đy có th đa ra nhng phng án và đ xut thích hp . 6. D kin kt qu nghiên cu: Vi  án Tt nghip chuyên ngành thit k ni tht, em tìm hiu nghiên cu v ni tht công trình khách sn và nét đp ca phong cách phng ông. Bn khu chính em th hin bao gm: [...]... c khách quy khách s ng c a nhi u y u t nghi, tiêu chu n d ch v … 15 dàng b c m t ch ng lo i , m c d ch v và nh ngh t i m t m , ti n ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL Theo tr ng tâm kinh doanh hay v trí c a khách s n: Khách s Nh ng khách s n này ch y u ph c v ng c các nhóm khách h i ngh , khách du l ch và khách riêng l thuê Khách s ng có d ch v bu ng ng , quán cà fê ( có th m c a 24/24 gi ), quán... phân b r ng M t s ng công ty có th s h u m t nhóm 4-5 khách s n, các khách s n này có th t p trung m g bi n ho c các bãi t m, ho c tr i r ng m t s n Sunw hà N i (www Asiatralvel.com/vietnam/sunway) là m t trong s i khách s n qu c t Allson khu v am Á 14 ÁN T T NGHI P Các khách s KHÁCH S - EAST HOTEL cl p Vi t Nam và nhi c khác có khá nhi u các khách s không thu c m t công ty nào c , ví d n De syloia... nh ng t m màn thêu hoa màu s c s 24 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL V Bên c Các kho H U TE C H d quan ni Bình g 25 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL i: Thi t k , , không gian và ánh sáng , , , , Bali T , H U TE C H Thi t k i , , , trong , , không gian và ánh sáng Màu s c bi an 26 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL ng v chi ti , S giao thoa này là cái mà chúng ta hay g i là s g p g ,... superior - Các d ng phòng suite: có thêm nh ng không gian khác ngoài phòng ng p… Khu công c ng: -S nh chính Khu v sinh Khu ti p tân Khu b p Khu khách ch Kho -Khu nhà hàng Khu v sinh Khu qu y Khu bar,café Khu khách ng i Khu spa 29 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL Phòng t p th d c - H ng: thang máy,thang b H U TE C H PHÂN KHU CH 30 KHÁCH S - EAST HOTEL H U TE C H ÁN T T NGHI P 31 KHÁCH S - EAST HOTEL ... HOTEL H U TE C H ÁN T T NGHI P 1 32 KHÁCH S - EAST HOTEL H U TE C H ÁN T T NGHI P 33 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL Kh i phòng ng C H S nh ti H U TE Kh i nhà hàng 3.3 Nhi m v thi t k : V ih ình có s n, nhi m v c a em là phân chia, b trí và thi t k 04 không gian, bao g m: - Khu s nh 34 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL H U TE C H Khu nhà hàng 35 KHÁCH S - EAST HOTEL H U TE C H ÁN T T NGHI P... http://www.primegroup.com.vn 11 ÁN T T NGHI P KHÁCH S 8 K t c u c a Lu - EAST HOTEL t nghi p: G i thi tài ng nghiên c u chính H U TE C H ng d ng nh ng nghiên c 12 án T t nghi p ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL B N I DUNG i thi 1.1 tài tài: Thi t k n i th t khách s i 1.2.Phân lo i khách s n: Các khách s n r ng và t ng thì c phân lo i theo: - Ch C H - Quy mô ng, ph m vi kinh doanh và d ch v - T is h u hành khách s n... Bangkok có khách s n n m ngay trong khu v c các toà nhà sân bay Khách s n bình dân Nh ng khách s n này dành cho nh ng ngu i có m c thu nh p không cao, chúng có ch c tiêu chu có th có ho c không d ch v ng Các khách s n bình dân th ng xa trung tâm thành ph , g ng cao t c ho m nút giao thông ( nhà ga xe l a, sân bay) Khách hàng c a lo i khách s n ng là các gia ình, l khách bình dân và các nhóm du khách/ h... u: Khách s n Mandarin Oriental (Singapore) Khách s n Mandarin Oriental (chi nhánh t i Singapore) thu c T Khách s p n, khu ngh ng (resort) và cao c p uy tín nh t trên th gi i Hi n nay, T Mandarin Oriental ho ng và phát tri c 41 khách s n v hòng t i 25 qu c gia, v i 17 khách s n châu Á, 14 châu M và 10 châu Âu và B c Phi Ngoài ra, t còn kinh doanh l cao c p 17 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL Khách. .. t t i tên r v i các chi nhánh Sofitel, Mercure, Novotel và Ibis ( http:// www Hilton.com) Holidaylnn ( http:// www.basshotel.com.holidayinn) H U TE C H m chính c a các khách s n ki u này là s tiêu chu n hoá các d ch v , ti n nghi và giá c Các khách s n này có l i th nh s có m t trên toàn c u c a mình vì khách khách hàng có th tìm n v i h b tk ình n H u h t các t nl c g ng có m t các thành ph l n,... u khách s n, bao g m s h c,s h c công ty con thu c t 13 ÁN T T NGHI P KHÁCH S - EAST HOTEL c ngoài Ví d khách s n Majestic TP HCM, là m t trong s các khách s n 5 sao c a c H u h t các khách s n tr c thu c t n qu c t Vi c c ngoài chung v n s h u Ngoài nh ng hình th c s h u nói trên còn có nh ng khách s n ho i m t h ng qu n lý ho c theo tho thu ng tên (franchíe) - mô hình này c bi t ph bi n c khác . đoàn HUTECH  ÁN TT NGHIP KHÁCH SN Á ÔNG - EAST HOTEL 14 nc ngoài. Ví d khách sn Majestic TP HCM, là mt trong s các khách sn 5 sao ca nhà nc. Hu ht các khách sn trc. nhân Nhng khách sn này ch yu phc v khách thng nhân, nhng thng đc các nhóm khách hi ngh, khách du lch và khách riêng l thuê. Khách sn thng có dch v bung ng, quán cà fê. la, sân bay). Khách hàng ca loi khách sn này thng là các gia đình, l khách bình dân và các nhóm du khách/ hi ngh. • Khách sn cn h Loi hình khác sn cn h mi phát trin, chúng
- Xem thêm -

Xem thêm: luận văn thiết kế nội thất khách sạn á đông east hotel, luận văn thiết kế nội thất khách sạn á đông east hotel,