0

liên từ và một số cấu trúc tiếng anh phổ biến

17 656 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/11/2014, 07:57

WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL Chúng ta sử dụng when + thì hiện tại để nối kết các sự kiện mà chắc chắn hoặc rất có thể xảy ra trong tương lai.When I get back, I’ll tell you all about my trip.I’ll cook dinner when I get home. Chúng ta sử dụng when + thì quá khứ để nối kết các sự kiện mà đã xảy ra trong quá khứ.When I saw the pollution in the city, I was very disappointed.I screamed when the man grabbed my arm. Chúng ta sử dụng just as để nói về 2 hành động hoặc sự kiện ngắn mà đã xảy ra gần chính xác cùng thời điểm.The bus pulled away from the bus stop just as I arrivedIt started to rain just as we left. Chúng ta sử dụng while để diễn tả 2 hành động hoặc sự kiện dài mà đã đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một cách chính xác.While I was talking on the phone, they were calling for all passengers to board the bus to the beach.There were lots of people trying to sell me things while I was waiting for the bus. Chúng ta sử dụng until hoặc till để đếm số lượng thời gian đến 1 sự kiện tương lai – thông thường 1 sự kiện mà quan trọng hoặc chúng ta hồi hộp về nó.It’s only 2 months until my summer vacation.There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present.It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want to see itChúng ta sử dụng until và till để diễn tả 1 khoảng thời gian từ cột mốc này đến cột mốc khác.I had to wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus.We have class from 8:00 until 10:00.Ghi chú rằng till là cách ngắn đến nói until. Bạn có thể sử dụng chúng thay đổi với nhau, mặc dù until thì trang trọng hơn 1 chút. WHEN, AS SOON AS, WHILE, JUST AS VÀ UNTIL - Chúng ta sử dụng when + thì hiện tại để nối kết các sự kiện mà chắc chắn hoặc rất có thể xảy ra trong tương lai. When I get back, I’ll tell you all about my trip. I’ll cook dinner when I get home. - Chúng ta sử dụng when + thì quá khứ để nối kết các sự kiện mà đã xảy ra trong quá khứ. When I saw the pollution in the city, I was very disappointed. I screamed when the man grabbed my arm. - Chúng ta sử dụng just as để nói về 2 hành động hoặc sự kiện ngắn mà đã xảy ra gần chính xác cùng thời điểm. The bus pulled away from the bus stop just as I arrived! It started to rain just as we left. - Chúng ta sử dụng while để diễn tả 2 hành động hoặc sự kiện dài mà đã đang xảy ra vào thời điểm cùng với nhau một cách chính xác. While I was talking on the phone, they were calling for all passengers to board the bus to the beach. There were lots of people trying to sell me things while I was waiting for the bus. - Chúng ta sử dụng until hoặc till để đếm số lượng thời gian đến 1 sự kiện tương lai – thông thường 1 sự kiện mà quan trọng hoặc chúng ta hồi hộp về nó. It’s only 2 months until my summer vacation. There are only 3 weeks till the wedding. I need to buy a present. It’s only 5 minutes until the game starts. You’d better hurry up if you want to see it! Chúng ta sử dụng until và till để diễn tả 1 khoảng thời gian từ cột mốc này đến cột mốc khác. I had to wait from 9:00 in the morning till 3:00 in the afternoon for the next bus. We have class from 8:00 until 10:00. Ghi chú rằng till là cách ngắn đến nói until. Bạn có thể sử dụng chúng thay đổi với nhau, mặc dù until thì trang trọng hơn 1 chút. - Chúng ta sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà đã được thực hiện ngay tức thì sau 1 hành động khác trong quá khứ. I called Mom as soon as I arrived to let her know that I was ok. (Tôi đã đến nơi. Tôi gọi điện cho Mẹ ngay lập tức). Chúng ta cũng sử dụng as soon as để diễn tả 1 hành động mà sẽ được thực hiện ngay tức thì sau 1 hành động khác trong tương lai. I’ll call you as soon as I get home. (Tôi sẽ về nhà. Tôi sẽ gọi bạn ngay lập tức.) [ Những từ chỉ dấu hiệu thời gian ] ∙ afterward (về sau) ∙ at the same time (cùng thời điểm) ∙ currently (hiện tại) ∙ earlier (sớm hơn) ∙ formerly (trước đó) ∙ immediately (ngay lập tức) ∙ in the future (trong tương lai) ∙ in the meantime (trong khi chờ đợi) ∙ in the past (trong quá khứ) ∙ later (muộn hơn) ∙ meanwhile (trong khi đó) ∙ previously (trước đó) ∙ simultaneously (đồng thời) ∙ subsequently (sau đó) ∙ then (sau đó) ∙ until now (cho đến bây giờ) [ Những từ dấu hiệu chỉ sự nhắc lại ] • in other words (nói cách khác) • in short (nói ngắn gọn lại thì) • in simpler terms (nói theo một cách đơn giản hơn) • that is (đó là) • to put it differently (nói khác đi thì) • to repeat (để nhắc lại) NHỮNG CẤU TRÚC CÂU PHỔ BIẾN NHẤT TRONG TIẾNG ANH VÀ HAY GẶP TRONG PART 5 BÀI THI TOEIC (PHẦN 1) 1. Would rather ('d rather) + V (infinitive) + than + V (infinitive: (thích làm gì hơn làm gì) EX: She would play games than read books. (Cô ấy thích chơi game hơn là đọc sách) EX:. I’d rather learn English than learn Biology. (Tôi thích học môn tiếng Anh hơn là môn Sinh học) 2. To be/get Used to + V-ing: (quen làm gì) e.g. I am used to eating with chopsticks.( Tôi quen ăn bằng đũa rồi) 3. Used to + V (infinitive): (Thường làm gì trong qúa khứ và bây giờ không làm nữa) I used to go fishing with my friend when I was young. ( Tôi từng đi câu cá với bạn hồi tôi còn nhỏ) She used to smoke 10 cigarettes a day.(Trước đây cô ấy từng hút 10 gói thuốc 1 ngày) 4. To be amazed at = to be surprised at + N/V-ing: ngạc nhiên về EX: I was amazed at his big beautiful villa. ( Tôi đã rất ngạc nhiên về ngôi biệt thự lộng lẫy của ông ta) 5. To be angry at + N/V-ing: tức giận về EX:. Her mother was very angry at her bad marks. (Mẹ cô ấy đã rất tức giận vì điểm số thấp của cô ấy) 6. to be good at/ bad at + N/ V-ing: giỏi về / kém về e.g. I am good at swimming. ( Tôi giỏi bơi lội) EX: He is very bad at English. ( Tôi học khá kém môn tiếng anh) 7. by chance = by accident (adv): tình cờ EX:. I met her in Paris by chance last week.(Tôi tình cờ gặp cô ấy ở Paris hồi tuần rồi) 8. to be/get tired of + N/V-ing: mệt mỏi về EX: My mother was tired of doing too much housework everyday. ( Mẹ tôi mệt mỏi vì ngày nào cũng phải làm quá nhiều việc nhà ) 9. can’t stand/ help/ bear/ resist + V-ing: Không chịu nỗi/không nhịn được làm gì EX: She can't stand laughing at her little dog. ( Cô ấy không nhịn được cười vì con chó nhỏ của cô ấy) 10. to be keen on/ to be fond of + N/V-ing : thích làm gì đó EX: My younger sister is fond of playing with her dolls.( Em gái tôi thích chơi búp bê) NHỮNG CẤU TRÚC CÂU PHỔ BIẾN NHẤT TRONG TIẾNG ANH VÀ HAY GẶP TRONG PART 5 BÀI THI TOEIC (PHẦN 2) 1. feel like + V-ing(cảm thấy muốn làm gì…) Ex: Sometimes I feel like running away from everything ( Thỉnh thoảng tôi muốn trốn chạy khỏi tất cả) 2. expect someone to do something(mong đợi ai làm gì…) Ex: I expect my dad to bring some gifts for me from his journey (Tôi hi vọng cha sẽ mang quà về cho tôi) 3. advise someone to do something(khuyên ai làm gì…) Ex: She advised him not to go (Cô ấy khuyên anh ta đừng đi) 4. go + V-ing(chỉ các trỏ tiêu khiển )(go camping…) Ex: I went shopping and fishing with my friends (Tôi đi mua sắm và câu cá với các bạn tôi) 5. leave someone alone ( để ai đó yên) Ex: Alex asked everyone to leave him alone (Alex yêu cầu mọi người hay để anh ấy yên) 6. By + V-ing(bằng cách làm…) Ex: By telling some jokes, he made everyone happy ( Anh ấy làm mọi người vui bằng cách kể chuyện cười) 7. for a long time = for years = for ages(đã nhiều năm rồi)(dùng trong thì hiện tại hoàn thành) EX: I haven't seen them for ages (Tôi không gặp họ đã lâu lắm rồi) 8. could hardly(hầu như không)( chú ý: hard khác hardly) Ex: The lights were off, we could hardly see anything (Đèn tắt, chúng tôi hầu như không thấy gì cả) 9. When + S + V(cột 2), S + had + V_cột 3 : Mệnh đề 2 xày ra trước mệnh đề 1 nên lùi lại 1 thì nhé : Ex: When my Dad came back, my Mom had already prepared the meal (Khi bố tôi về, mẹ đã chuẩn bị xong bữa ăn) 10. to be afraid of(sợ cái gì ) Ex: There's nothing for you to be afraid of (Không có gì cậu phải sợ cả) SO SÁNH 1.As much/less as ( Danh từ không đếm được) ; as many/ few as ( danh từ đếm được) - I didn’t get as much money as I had expected - She has as many children as her mother has 2. Twice/ three times as as - My world has twice as many stars in the sky ( Song : Because U live ) - A house in Vietnam is 5 times as expensive as a house in Vietnam 3. The same as - My dress is the same colour as yours. 4. Double comparatives ( mỗi lúc một, ngày càng) : er and er ; more and more The child is taller and taller every month She works more and more efficiently. The problem gets more and more difficult to solve the further you go 5. The the : ( càng càng ) the more, the merrier The sooner you take your medicine, the better you will feel The more you study, the smarter you will become TRẠNG TỪ THÊM -LY 1. free • free (không trả phí) You can come in free. • freely (tự do làm gì ) He could speak freely about it. 2. hard • hard ( chăm chỉ , cần cù ) He works hard. • hardly ( hiếm khi , trạng từ tần suất, hầu như không ) He hardly knows her. 3. high • high ( độ cao )Planes fly high. • highly ( nhiều ) a highly paid job 4. late • late ( muộn, trễ ) He left work late. • lately (gần đây, signal word cho thì hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn ) What have you been doing lately? 5. pretty • prettily ( đẹp) She danced prettily. • pretty (hơi bị ) Temperatures are pretty high. 6. wide • wide ( mở rộng ) Open the door wide. • widely (nhiều nơi) He has traveled widely Các cụm từ chuyển tiếp ý thường dùng trong VĂN VIẾT + ADDITION: also, again, in addition, additionally, furthermore, further, moreover, as well as, what’s more, besides this/that, + CONTRAST (show two things are different): on the other hand, however, despite this, conversely, in contrast, on the contrary, although, while, though, compared with, in comparison with, rather, whereas, but, instead of, in spite of, still, nevertheless, regardless, otherwise +COMPARE (show two things are similar/alike): likewise, similarly, also, in the same way, in comparison to + SEQUENCE: first, second (etc.), to begin with, initially, at first, then, next, from there, and then, following this, finally, lastly + EXAMPLES: for example, for instance, a good example of this is, such as, to illustrate, in particular, particularly, namely, specifically + CONSEQUENCE: therefore, as a result, thus, so, consequently, admittedly, so that, depending on + EMPHASIS/CERTAINTY: indeed, certainly, in fact, of course, undoubtedly, plainly, obviously + CONDITION: if. . . then, unless, whether, provided that, + SUMMARY: in summary, in conclusion, overall, in short, in brief, to sum up, in other words, all in all, to put it differently, to summarize, on the whole, + REASON: because, since, as, so, due to, owing to, the reason why + CONCESSION (accepting/acknowledging something is true): granted, naturally, of course Since, As, Because đều có nghĩa là “vì, bởi vì”. * Since và As được dùng khi người nói muốn nhắc đến một lý do nào đó mà người nói cho rằng người nghe đã biết hoặc cho rằng nó là một thông tin phổ biến mà ai cũng biết hoặc chỉ đơn giản rằng người nói cho rằng nó không quan trọng bằng phần còn lại của câu nói. Ví dụ như trong các câu sau: - As we’ve been married for 3 years, it’s time to think about having a baby. (Vì chúng tôi đã cưới nhau được 3 năm rồi, đã đến lúc nghĩ đến việc sin hem bé) - Since you’re in a hurry, we’d better start now. (Vì anh đang vội, tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu ngay) * Because được dùng khi muốn đề cập đến thông tin mà người nói nghĩ rằng người nghe chưa biết. Nếu muốn nhấn mạnh hơn nữa, nếu người nói cho rằng đó là phần quan trọng nhất trong câu nói thì mệnh đề với because sẽ được đặt cuối câu: - Why are you leaving? - I’m leaving because I can’t stand you for even 1 minute! (Sao anh lại bỏ đi thế? – Tôi bỏ đi là vì tôi không thể chịu nổi cô cho dù chỉ 1 phút!) Mệnh đề với because cũng có thể đứng một mình và làm thành một câu hoàn chỉnh nhưng cách dùng này không được áp dụng với since hay as: - Why did you lose your job? – Because I had to spend too much time taking care of my wife. (Sau cậu lại mất việc thế? – Vì tớ phải dành quá nhiều thời gian chăm sóc vợ tớ.) * For cũng đôi khi được dùng với nghĩa “vì, bởi vì”: For được dùng ở mệnh đề sau (không được đứng ở đầu câu) khi người nói muốn đưa ra một dẫn chứng, một thông tin thêm cho lời nói của mình hơn là thực sự đưa ra một lý do: - You must have forgotten to send the email, for there’s nothing in my inbox! (Chắc hẳn là anh đã quên gửi thư điện tử cho tôi, vì trong hòm thư không có gì cả!) - She cried, for she knew he’d never return.   !"#$%& '(" )(*+& ',(* " '&'' /0 1 .22'34&''5"+6-'5"/0 1 &"77( 8".96:& '!& ;("& '<= ;6>+7(?(@A$".96*B>+B".96*B> ;3".96*B> (=@$@">$& '>C$>'$=D&>E(F'GH& .I> ?" 6276($.9'5">J&>'"6" ?";'62234&'6E& 'KI>.J&' ($".+>>$(".' & =+&' (H& L&' GM>'NGO6-&P $(&7('6('"Q$'*B& %'5& $(&7('?('"Q$'*B& #R$G" $(&"&' (@&3"@J.9/S& (& /*T& ?2&;;"U(3"@J(*B>'"V&>''R='W.V&+.$%&V& ?2+X$(&=3"@J+G"@$2Y>' ?"7AR=/Z+>*B"/Z >>$(".' GH& @/& 7'AZ"@[& G"Q$ 1 7(6"%& & *T"&\ ".' GO6-& ]^+^+^_`a3bcd ef'"&\@g& @R$;'h=i '"@&'FGI& (*B>?'+?'">'+?'.fff2\j k&'F("l& +l&("l& j "+?'">'ffff _(=+?'"fff kE'"+'+'+'GI& (*B>@&'Fj '"6+?'">'ffff kEm'n$GI& (*B>@&'Fj _=.'(+?'"ffff kA\/0@$=&'R">o& 6"Kj$&N.p(T"P+.&N.p(V& P 'q$&+?'">'fff f3p@R$;'h=mGC$i kK$.D&'GQr$&'Dm "n'1@g& @R$;'h=GpmGs$/\>$%".D&'GQj _=.'(+?'">+>/(=?22 kK$.D&'GQr$&'Dm>$%"'1@g& .9@R$;'h=GpmGs$.D&'GQ+>$%".D&'GQ@g& @R$>'R.f '"".=.'(+?'">f tf'"&\>E'O2*Z>6uGJ"Fr$&'D^+^+^_fff k'"&E2\.H>F/\;'M(*B>&E':& >E@R$;'h=+':& >E "B"FN?'':& G*Z>6uP '""'6?'">'6$=f k'R=?'">'2\H>FN>')F2\+G9& F2\6$=P+;'M(*B>':& >E;'h='= "B"F 1><&l&>E'O 6u?'">'G"j '""'66$=f '"".=6+?'">'6$ '=( f k(*B>>'n?'">'>E@R$;'h=&l&':& 'O6uG*Z>f '""''$"&?'">'2"/f k(*B>?'">'>E "B"F"&&l&>o& ':& 6u?'">'Gv5>f '""'.&?'2"/&(.='$f ^'2\>')FN>)G9& F2"/P&l&':& 'O6u&EG*Z>f f'"&\3wx@g& j k'";'M(*B>&E>E@R$;'h='p> "B"Fj '"".=6+'6$ '=( fN"P/1;'M(*B>>E@R$;'h=+;'<"@g& ?'">'f '""''$"&'2"/fN"P/1;'M(*B>>E "B"F"&;'<"@g& ?'">'f yf'"&\6-6$9>@g& j k'"@&'F.\&E'='K !.@&'F(m2l&(& GE/F>E& *T"/F>E/0j '.&&@'"@ 'ffff ''='K>'j& *T"/\>'E tz {'/6@2"/(j|YG$ & {'/6(>.;&>=jFG)%& {'/6'j {'/6"&&}6&&j|Y4.<&' {'/6" "&6j'\&'"K&/B"" {'/6"7>(;?"'6j$9>>'J.(4&/B"" {'/6"7& j*m& .9>'Hv':&'M/\C$=K. {'/62" '=?$&@j|Y.9/K'*5& >E'OG*Z> "<"& o {'/6&"&&}22 jA*T"6"K& {'/6&"&&}'(j_D&E"':& ('5" {'/6&;">?"'6fjE/"D>(&'>'R;/B""L>E/R&GQ;'<"'&'4&/B"" [...]... CN + be + so + tính từ + that + S + động từ ( Đến mức mà ) CN + động từ + so + trạng từ + that + CN + động từ VD: 1 The exercise is so difficult that noone can do it ( Bài tập khó đến mức không ai làm được ) 2 He spoke so quickly that I couldn’t understand him ( Anh ta nói nhanh đến mức mà tôi không thể hiểu được anh ta ) 20 CN + be + such + ( tính từ ) + danh từ + that + CN + động từ VD: It is such... làm gì đó Cấu trúc 8 và 10 , người nói biết đấy là một thói quen xấu nhưng vẫn không bỏ được thói quen đấy NHỮNG LƯU Ý KHI DÙNG ĐẠI TỪ QUAN HỆ ( WHO ,WHICH ,WHOM ) 1.Khi nào dùng dấu phẩy ? Khi danh từ đứng trước who ,which,whom là : + Danh từ riêng ,tên Ha Noi , which Mary ,who is + Có this ,that ,these ,those đứng trước danh từ : This book ,which + Có sở hửu đứng trước danh từ : My mother ,who... dấu phẩy hoặc giới từ : This is my book , that I bought 2 years ago (sai) vì phía trước có dấu phẩy - phải dùng which This is the house in that I live (sai) vì phía trước có giới từ in - phải dùng which 5 Khi nào bắt buộc dùng THAT - Khi danh từ mà nó thay thế gồm 2 danh từ trở lên trong đó vừa có ngừơi vừa có vật The man and his dog that That thay thế cho : người và chó MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU HAY XUẤT... Cấu trúc 5 và 6 ám chỉ rằng mình rất thích làm việc đó và cố gắng làm việc đó thật nhiều 7 I have a habit of (+Danh từ/ V-ing) : Tôi có thói quen làm việc gì đó Cấu trúc 7 đôi khi dùng để nói về một thói quen xấu 8 I can't (seem to) stop (V-ing): Có vẻ như tôi không thể dừng làm việc gì đó 9 I always ( + V-inf) : Tôi thường xuyên làm gì đó 10 I can't help (+V-ing): Tôi không thể dừng làm gì đó Cấu trúc. .. time on (+ Danh từ / V-ing) : Tôi dành rất nhiều thời gian vào việc…) 2 I (often) tend to ( + V-inf) : Tôi thường có xu hướng làm việc gì đó…) 3 You'll always find me + V-ing : Bạn sẽ thường xuyên tìm thấy tôi đang làm gì đó ) 4 (V-ing) is a big part of my life : Làm gì đó chiếm một phần lớn trong cuộc sống của tôi) 5 I always make a point of (+ Danh từ/ V-ing) : Tôi luôn cho rằng làm gì đó là một việc... which là túc từ ( chủ từ là I ,động từ là buy ) ,phía trước không có phẩy hay giới từ gì cả nên có thể bỏ which đi : -> This is the book I buy This is my book , which I bought 2 years ago Trước chữ which có dấu phẩy nên không thể bỏ được This is the house in which I live Trước which có giới từ in nên cũng không bỏ which đựơc This is the man who lives near my house Who là chủ từ ( của động từ lives )... hệ ở giữa thì dùng 2 dấu phẩy đặt ở đầu và cuối mệnh đề My mother , who is a cook , cooks very well - Nếu mệnh đề quan hệ ở cuối thì dùng một dấu phẩy đặt ở đầu mệnh đề ,cuối mệnh đề dùng dấu chấm This is my mother , who is a cook 3.Khi nào có thể lược bỏ đại từ quan hệ WHO ,WHICH ,WHOM - Khi nó làm túc từ và phía trước nó không có dấu phẩy ,không có giới từ ( whose không được bỏ )[/COLOR] This... Đó là một bài tập quá khó đến nỗi không ai có thể làm được ) NHỮNG ĐỘNG TỪ CÓ ĐỘNG TỪ THEO SAU LÀ "V-ING" -1 Các động từ chỉ tiến trình anticipate: Tham gia avoid: Tránh begin: Bắt đầu cease:Dừng complete: Hoàn thành delay: Trì hoãn finish: kết thúc get through: vượt qua give up: Từ bỏ postpone: Trì hoãn quit: Bỏ risk: Nguy hiểm start: Bắt đầu stop: kết thúc try: cố gắng 2 Các động từ chỉ... người và chó MỘT SỐ CẤU TRÚC CÂU HAY XUẤT HIỆN TRONG PART 5 BÀI THI TOEIC P/S: Nhớ thật kỹ những cấu trúc câu như thế này, đi thi chỉ việc lôi nó ra như 1 công thức rồi chọn đáp án chính xác 1 It is + tính từ + ( for smb ) + to do smt VD: It is difficult for old people to learn English ( Người có tuổi học tiếng Anh thì khó ) 2 To be interested in + N / V_ing ( Thích cái gì / làm cái gì ) VD: We are interested... a crush on sb: Yêu, mê, phải lòng người nào To have a cuddle together: Ôm lấy nhau To have a debauch: Chơi bời, rượu chè, trai gái To have a deep horror of cruelty: Tôi căm ghét sự tàn bạo MỘT SỐ TÍNH TỪ + GIỚI TỪ THÔNG DỤNG afraid of (sợ; sợ hãi) : I'm afraid of my English teacher angry with (tức giận với): Jack is very angry with her annoyed with (khó chịu với): I was annoyed with my brother brilliant
- Xem thêm -

Xem thêm: liên từ và một số cấu trúc tiếng anh phổ biến, liên từ và một số cấu trúc tiếng anh phổ biến,