0

THẠCH SANH( Lop 6 )

23 801 0
  • THẠCH SANH( Lop 6 )

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/10/2014, 15:00

GV: Bùi Niên THCS TRIỆU TRUNG TiÕt 21+22 Th¹ch Sanh I, Tìm hiểu chung về truyện cổ tích 1. Khái niệm truyện cổ tích: học SGK 2. Thạch Sanh thuộc kiểu truyện về nhân vật dũng sĩ - Thạch Sanh là một trong những truyện cổ tích tiêu biểu của kho tàng truyện cổ tích Việt Nam. Tác phẩm thuộc kiểu truyện về nhân vật dũng sĩ, trong đó nổi bật lên hình t ợng ng ời dũng sĩ tài năng, dũng cảm trên hành trình tìm kiếm hạnh phúc. Cốt truyện của dạng này th ờng li kì, hấp dẫn, nhiều chặng gắn với những chiến công của chàng dũng sĩ. Nhiều truyện dũng sĩ kế thừa thể loại thần thoại, mô tả chiến công kì vĩ của con ng ời. Việc tìm hiểu phẩm chất, vẻ đẹp của nhân vật dũng sĩ không thể tách rời với việc phân tích những hành động những chiến công trong các chặng đ ờng phát triển của câu chuyện. II đọc, tìm hiểu từ khó, bố cục: 1. Đọc: - Lai lịch và nguồn gốc xuất thân của Thạch Sanh. - Thạch Sanh kết nghĩa anh em vơí Lí Thông. - Thạch Sanh diệt Chằn tinh, bị Lí Thông c ớp công. - Thạch Sanh giết đại bàng, cứu công chúa và lại bị Lí Thông c ớp công. - Thạch Sanh cứu con vua Thuỷ Tề, bị vu oan phải vào tù. - Thạch Sanh đ ợc giải oan, c ới công chúa. - Thạch Sanh chiến thắng quân m ời tám n ớc ch hầu. - Thạch Sanh lên nối ngôi vua. 2. Tóm tắt : (Chuỗi sự việc chính. ) Con trai vua, ng ời đ ợc chọn sẵn để sau nối ngôi vua. T ớc công( đ ợc vua phong ) sau quốc công. Vua ở d ới n ớc ( Long v ơng) N ớc bị phụ thuộc, phải phục tùng n ớc khác. 3. Tìm hiểu từ khó: a. Thái tử : b. Quận công : c. VuaThuỷ Tề : d. N ớc ch hầu : 4- Bè côc a- PhÇn 1: Më truyÖn Tõ “ Ngµy x a mäi phÐp thÇn th«ng “ ( Lai lÞch, nguån gèc xuÊt th©n cña Th¹ch Sanh ) b- PhÇn 2: Th©n truyÖn Tõ “ Mét h«m rót qu©n vÒ n íc” ( Nh÷ng chiÕn c«ng cña Th¹ch Sanh) c- PhÇn 3: KÕt truyÖn C©u cuèi (Th¹ch Sanh lªn ng«i vua) II. Tìm hiểu văn bản 1 Sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh : a-Sự ra đời bình th ờng và khác th ờng * Bình th ờng - Con một gia đình nông dân tốt bụng - Mồ côi, sống khổ cực - Làm nghề đốn củi. *Khác th ờng - Thái Tử của Ngọc Hoàng đầu thai - Bà mẹ mang thai mấy năm mới sinh . - Đ ợc các thiên thần dạy võ nghệ và phép thần thông. b- ý nghÜa KÓ vÒ sù ra ®êi vµ lín lªn cña Th¹ch Sanh nh vËy, nh©n d©n muèn thÓ hiÖn ®iÌu g×? b- ý nghĩa Thạch Sanh ra đời từ gia đình nông dân gần gũi với nhân dân .Tô đậm tính chất kì lạ, đẹp đẽ cho nhân vật lập chiến công hiển hách 2- Những chiến công và phẩm chất của Thạch Sanh Trong đời mình, Thạch Sanh đã lập bao nhiêu chiến công? Nhận xét về mức độ và tính chất của mỗi thử thách mà Thạch Sanh đã gặp? [...]...a- Chiến công thần diệu Thạch Sanh chém chằn tinh Thạch Sanh bắn đại bàng Thạch Sanh đuổi quân của 18 nớc ch hầu bằng tiếng đàn và niêu cơm kì diệu Trừ hại cho dân đợc bộ cung tên vàng Cứu công chúa, con vua Thuỷ Tềđợc cây đàn thần Kết hôn với công chúa và lên làm vua Tăng dần về mức độ nguy hiểm Ước mơ công lí xã hội: Thiện thắng ác b- Phẩm chất của Thạch Sanh - Thật thà, tốt bụng - Dũng... luận nhóm 1- Tại sao tác giả dân gian để Thạch Sanh đánh giặc bằng Tiếng đàn mà không phải là vũ khí khác? 2- Hình ảnh Niêu cơm thần có ý nghĩa gì? 4 Chi tiết thần kì trong Thạch Sanh Tiếng đàn -Giải oan -Giãi bày tình yêu -Đòi hỏi công lý -Nhân đạo, yêu hoà bình Niêu cơm thần kì -Ăn hết lại đầy -Tình thơng, lòng nhân ái - Ước vọng đoàn kết,hoà bình Phe thiện Thạch Sanh lấy đợc công chúa và lên ngôi... Sanh lấy đợc công chúa và lên ngôi vua Phe ác Mẹ con Lí Thông bị Thiên Lôi đánh chết và biến thành bọ hung Cách kết thúc truyện đã thể hiện ớc mơ gì của ngời x a? 5- ý nghĩa truyện Chùm tranh minh họa về Thạch Sanh và Lí Thông IV- LUYệN TậP Chúc các em đạt đợc ớc mơ của mình . của Thạch Sanh. - Thạch Sanh kết nghĩa anh em vơí Lí Thông. - Thạch Sanh diệt Chằn tinh, bị Lí Thông c ớp công. - Thạch Sanh giết đại bàng, cứu công chúa và lại bị Lí Thông c ớp công. - Thạch. phải vào tù. - Thạch Sanh đ ợc giải oan, c ới công chúa. - Thạch Sanh chiến thắng quân m ời tám n ớc ch hầu. - Thạch Sanh lên nối ngôi vua. 2. Tóm tắt : (Chuỗi sự việc chính. ) Con trai vua,. mình, Thạch Sanh đã lập bao nhiêu chiến công? Nhận xét về mức độ và tính chất của mỗi thử thách mà Thạch Sanh đã gặp? Thạch Sanh chém chằn tinh Trừ hại cho dân - đ ợc bộ cung tên vàng. Thạch
- Xem thêm -

Xem thêm: THẠCH SANH( Lop 6 ), THẠCH SANH( Lop 6 ), THẠCH SANH( Lop 6 )