Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

27 5.5K 8
Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp lời nói đầu Để tiến hành hoạt động sản xuất – kinh doanh, doanh nghiệp cần phải có ba yếu tố:Tư liệu lao động, đối tượng lao động lao động Tài sản cố định (TSCĐ) tư liệu lao động, yếu tố sản xuất Trong doanh nghiệp nào, đặc biệt doanh nghiệp sản xuất TSCĐ phận thiếu hoạt động sản xuất – kinh doanh TSCĐ phản ánh lực sản xuất, ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật doanh nghiệp Để tăng lực sản xuất khả cạnh tranh thị trường, doanh nghiệp không đơn giản quan tâm đến vấn đề có sử dụng TSCĐ mà điều quan trọng phải tìm biện pháp hữu hiệu để bảo toàn, phát triển nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ, muốn doanh nghiệp phải xây dựng chế độ quản lý khoa học toàn diện để sử dụng hợp lý, đầy đủ phát huy hết công suất TSCĐ tạo điều kiện để hạ giá thành sản phẩm, thu hồi nhanh vốn đầu tư để tái sản xuất trang thiết bị đổi công nghệ Một biện pháp mà doanh nghiệp sử dụng để thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ trích khấu hao Phương pháp khấu hao áp dụng thống việc quản lý, sử dụng có hiệu nguồn vốn khấu hao vấn đề đặt doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất Mặt khác việc tính khấu hao TSCĐ cịn có mối quan hệ, liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, tiến khoa học kỹ thuật, tái sản xuất … Vì em chọn đề tài “Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp ” lm ỏn nghiờn cu mụn hc Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học I vấn đề chung Vai trò, đặc điểm TSCĐ sản xuất kinh doanh TSCĐ sở điều kiện kỹ thuật thiếu kinh tế quốc dân hoạt động sản xuất doanh nghiệp TSCĐ phản ánh lực có, trình độ tiến khoa học kỹ thuật ta TSCĐ, đặc biệt máy móc thiết bị sản xuất điều kiện quan trọng cần thiết để tăng sản lượng, tăng suất lao động, giảm chi phí, hạ giá thành Trong giai đoạn nay, khoa học kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp TSCĐ yếu tố quan trọng để tạo sức cạnh tranh doanh nghiệp Để quản lý tốt nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ nhằm tối đa hoá lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp cần phải xuất phát từ đặc điểm TSCĐ q trình sử dụng Đó là: - TSCĐ tham gia vào nhiều chu kỳ SXKD giữ nguyên hình thái vật chất ban đầu hư hỏng không sử dụng (đối với TSCĐ hữu hình) - Trong trình tham gia vào sản xuất, TSCĐ bị hao mòn dần giá trị chuyển dịch dần vào chi phí sản xuất kỳ -TSCĐ doanh nghiệp có nhiều loại, có loại có hình thái vật chất cụ thể nhà cửa máy móc thiết bị…có loại khơng có hình thái vật chất thể lượng giá trị đầu tư chi trả, loại có đặc điểm yêu cầu quản lý khác Hao mịn khấu hao TSCĐ TSCĐ q trình sử dụng bị hao mòn mặt giá trị vật * Hao mòn TSCĐ: Là giảm dần giá trị giá trị sử dụng TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh, bị hao mòn tự nhiên, tiến khoa học kỹ thuật, q trình hoạt động TSCĐ Hao mịn TSCĐ thể hai dạng: - Hao mòn hữu hình: Là hao mịn vật lý q trình sử dụng bị cọ sát, bị ăn mịn, b h hng tng b phn Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành c¸c doanh nghiƯp” - Hao mịn vơ hình: Là giảm giá trị TSCĐ tiến khoa học kỹ thuật sản xuất TSCĐ loại có nhiều tính với suất cao chi phí thấp Để thu hồi lại giá trị hao mịn TSCĐ người ta tiến hành trích khấu hao TSCĐ * Khấu hao TSCĐ: Là trình kế tốn phân bổ giá trị hao mịn TSCĐ vào chi phí theo cách thức hợp lý phù hợp nhằm có lợi ích từ việc sử dụng TSCĐ.Việc phân bổ giá trị TSCĐ vào chi phí phù hợp với nguyên tắc chi phí doanh thu Như vậy, hao mòn TSCĐ tượng khách quan làm giảm giá trị giá trị sử dụng TSCĐ, khấu hao biện pháp chủ quan quản lý nhằm thu hồi lại giá trị hao mịn - Mục đích khấu hao: + Nhằm thu hồi lại vốn đầu tư vào TSCĐ + Giúp doanh nghiệp có nguồn vốn để đầu tư mua sắm lại TSCĐ cần thiết - ý nghĩa khấu hao: + Về mặt kinh tế: Khấu hao cho phép doanh nghiệp phản ánh giá trị thực tài sản đồng thời làm giảm lợi nhuận rịng doanh nghiệp, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp + Về mặt kế toán: Khấu hao việc ghi nhận giảm giá TSCĐ * Giá trị lại TSCĐ: Thể phần vốn đầu tư chưa thu hồi TSCĐ Giá trị lại TSCĐ = Nguyên giá TSCĐ - Giá trị hao mòn TSCĐ cần phân biệt giá trị lại TSCĐ sổ sách giá trị lại thực TSCĐ Giá trị lại thực TSCĐ giá thị trường TSCĐ vào thời điểm đánh giá xác định theo công thức: NG1 = NG0 x H1 x H0 Trong đó: NG1 : Nguyên giá đánh giá lại NG0 : Nguyờn giỏ ban u Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề ¸n m«n häc H1 : Hệ số trượt giá H0 : Hệ số hao mịn vơ hình Hệ số trượt giá bình qn quan tài Bộ chủ quản xác định năm, từ xác định giá trị lại TSCĐ: GCL = NG1 x ( - MKH ) Trong đó: - GCL : Giá trị cịn lại TSCĐ tương ứng với nguyên giá đánh giá lại - MKH : Tổng mức khấu hao TSCĐ thời điểm đánh giá lại Như vậy, bên cạnh việc theo dõi giá trị lại sổ sách, cần phải theo dõi giá trị cịn lại thực TSCĐ để đưa định lý, nhượng bán, nâng cấp, đầu tư TSCĐ II phương pháp tính khấu hao Các phương pháp khấu hao áp dụng Việt Nam Việc tính khấu hao TSCĐ tiến hành theo nhiều phương pháp khác Việc lựa chọn phương pháp khấu hao tuỳ thuộc vào quy định nhà nước chế độ quản lý tài sản doanh nghiệp yêu cầu quản lý doanh nghiệp 1.1 Phương pháp khấu hao ( Phương pháp khấu hao theo thời gian ): Mức khấu hao = năm TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Nguyên giá Tỷ lệ khấu hao = x Số năm sử dụng TSCĐ bình quân bình quân năm Mức khấu hao tháng TSCĐ = Mức khấu hao năm / 12 Ví dụ minh hoạ: Một TSCĐ trị giá 150 triệu, thời gian sử dụng dự tính năm, tỷ lệ khấu hao 20% / năm - Mức khấu hao phải tính năm = 150/ = 30 ( triệu đồng ) - Mức khấu hao phải tính tháng = 30/ 12 = 2,5 ( triệu đồng ) * Ưu, nhược điểm điều kiện áp dụng: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp - u im: Đơn giản, dễ tính Nếu sử dụng khấu hao địn bẩy kinh tế có tác dụng việc tận dụng nâng cao hiệu suất sử dụng TSCĐ để giảm chi phí khấu hao đơn vị sản phẩm - Nhược điểm: + Phương pháp cố định mức khấu hao theo thời gian nên TSCĐ khơng sử dụng phải tính trích khấu hao + Thời gian thu hồi vốn chậm + Trong trình sử dụng, sau TSCĐ bị hỏng nhiều, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng phát sinh nhiều Trong lượng sản phẩm làm thường khơng tăng, chí cịn giảm so với thời kỳ đầu Điều làm ảnh hưởng đến cân đối chi phí doanh thu kỳ Hơn nữa, ngồi hao mịn hữu hình, trình trực tiếp tham gia vào SXKD, TSCĐ cịn chịu hao mịn vơ hình ( tiến KHKT ) + Thời gian hữu dụng TSCĐ số ước tính, tỷ lệ khấu hao số ước tính tương đối - Điều kiện áp dụng: Có thể áp dụng cho TSCĐ 1.2 Phương pháp khấu hao theo sản lượng: Mức khấu hao phải tính năm = Sản lượng hồn thành năm x Mức khấu hao bình qn đơn vị sản lượng Trong đó: Mức KH bình qn trích năm = ∑ Số KH phân tích thời gian sử dụng Sản lượng tính theo cơng suất thiết kế Ví dụ minh hoạ: Cũng ví dụ trên, TSCĐ nguyên giá 150 triệu đồng, thời gian sử dụng năm, số lượng sản phẩm theo kế hoạch 150.000 sản phẩm, tỷ lệ khấu hao 20%/ năm Để thấy rõ ảnh hưởng sản lượng tới mức khấu hao ta giả sử có hai phng ỏn sau: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn häc Đơn vị tính: 1000 đ Nă Chi phí m KH Sản đơn vị lượng sp phương án Mức KH phương án KH GTCL luỹ kế Sản lượng Mức KH KH luỹ GTCL kế 1 40.000 40.000 40.000 110.000 35.000 35.000 35.000 115.000 40.000 40.000 80.000 70.000 30.000 30.000 65.000 85.000 35.000 35.000 115.00 35.000 35.000 35.000 105.000 50.000 35.000 35.000 150.00 0 20.000 20.000 125.000 30.000 35.000 35.000 185.00 0 20.000 20.000 145.000 10.000 Cộng 185.00 185.000 140.00 140.000 Nếu sản lượng thực tế lớn kế hoạch việc tận dụng lực sản xuất thiết bị, tăng ca, tăng suất lao động với phương án sau năm doanh nghiệp thu hồi vốn ( 150 triệu ) Số sản phẩm làm năm thứ khơng phải chịu chi phí khấu hao Đây kết biện pháp mà doanh nghiệp phải tìm kiếm, thực năm đầu Theo phương án 2: Sản xuất với khối lượng so với kế hoạch sau năm, doanh nghiệp chưa thu hồi đủ vốn ( cịn thiếu triệu đồng ) Do ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thu hồi đủ vốn để tái đầu tư, tái sản xuất đảm bảo hoạt động bình thường doanh nghiệp thời gian - Ưu điểm: Phương pháp khấu hao theo sản lượng khắc phục phần nhược điểm phương pháp khấu hao nhanh TSCĐ sử dụng phải tính trích khấu hao Mức trích khấu hao tỷ lệ thuận với sản lượng sản xuất Cách tính có định mức khấu hao đơn vị sản lượng nên muốn thu hồi vốn nhanh, khắc phục hao mịn vơ hình doanh nghiệp phải tăng ca, tng nng sut lao ng Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành c¸c doanh nghiƯp” - Nhược điểm: Phạm vi ứng dụng hẹp - Điều kiện áp dụng: Những TSCĐ mà kết thể dạng số lượng sản phẩm, số giờ, số quãng đường, 1.3 Phương pháp khấu hao nhanh: Hiện nay, kinh tế thị trường địi hỏi doanh nghiệp phải ln đầu tư trang bị sở vật chất, đổi máy móc thiết bị cơng nghệ Để thực điều đó, doanh nghiệp phải thực nhiều biện pháp nhằm thu hồi vốn nhanh, tránh hao mịn vơ hình có biện pháp khấu hao nhanh Thực chất năm đầu sử dụng tính khấu hao theo tỷ lệ cao tỷ lệ bình quân, năm sau tính khấu hao theo tỷ lệ thấp Cơ sở lý luận thực tiễn phương pháp là: Những năm đầu, TSCĐ mới, hiệu suất sử dụng cao, suất lao động cao, khối lượng sản phẩm sản xuất nhiều năm sau phận chi tiết bị hao mòn, hư hỏng phải sửa chữa thay thế, lực hiệu suất sử dụng giảm, sản phẩm làm ít, hao mịn vơ hình tăng Có hai phương pháp khấu hao nhanh: Phương pháp 1: Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần Mức khấu hao hàng năm tính theo sở giá trị cịn lại TSCĐ thời điểm đầu năm tỷ lệ khấu hao TSCĐ sau điều chỉnh hệ số Mni = NGni x Tđ/c Trong đó: Mni : Mức khấu hao TSCĐ năm thứ ni NGni : Giá trị lại TSCĐ tính đến đầu năm thứ ni Tđ/c : Tỷ lệ khấu hao điều chỉnh Tđ/c = To x H = 1/ N x H H : Hệ số điều chỉnh H có trường hợp: - Nếu N < : H = - Nếu N = – : H = - Nếu N > : H = 2,5 §Ị tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học - Thớ d minh hoạ: Vẫn với ví dụ trên, N = ta có H = Tđ/c = To x H = 1/ N x H = 1/5 x = 0,4 = 40% Đơn vị: 1000 đ Số năm sử dụng Mức KH năm Mức KH luỹ kế Giá trị lại 60.000 60.000 150.000 36.000 96.000 90.000 21.600 117.600 54.000 12.960 130.560 32.400 7.776 138.336 19.440 Phương pháp 2: Phương pháp khấu hao theo tổng số năm: Mni = NG x Tni Trong đó: Mni : Mức khấu hao TSCĐ năm thứ ni Tni : Tỷ lệ khấu hao N: Tổng số năm sử dụng TSCĐ N= n(n + 1) - Ví dụ minh hoạ: Vẫn ví dụ trên: +1−1 i = 1: T1 = 15 = 15 Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp i = : T2 = +1− = 15 15 Số năm sử dụng Tỷ lệ khấu hao Mức khấu hao Giá trị lại 5/15 50.000 100.000 4/15 40.000 60.000 3/15 30.000 30.000 2/15 20.000 10.000 1/15 10.000 Tổng cộng 150.000 * Ưu, nhược điểm điều kiện áp dụng phương pháp khấu hao nhanh: - Ưu điểm: + Thu hồi vốn nhanh, hạn chế giá TSCĐ hao mịn gây + Hỗn trả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lợi tức từ năm đầu sử dụng TSCĐ ( vơ hình dung chiếm dụng vốn nhà nước, vay vốn nhà nước không trả lãi ) - Nhược điểm: + Mức khấu hao cao năm đầu sử dụng TSCĐ khơng thích hợp sản phẩm sản xuất mà phải sau thời gian dài quảng cáo bán + Đối với phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần, doanh nghiệp không thu hồi đủ ngun giá TSCĐ + Việc tính tốn phức tạp nên phù hợp với doanh nghiệp nh Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học - Điều kiện áp dụng: Theo quy định Quyết định 51/TTG ngày 21/1/1995 Thủ tướng Chính phủ doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp khấu hao nhanh áp dụng phương pháp khấu hao nhanh phải đăng ký với quan tài xét duyệt Điều kiện là: + Kinh doanh có lãi + TSCĐ có tiến KHKT nhanh, chịu tác động hao mịn vơ hình nhanh + TSCĐ hoạt động cao suất bình thường + Có kế hoạch đầu tư đổi phù hợp với phát triển doanh nghiệp + TSCĐ đầu tư xây dựng mua sắm vốn vay, TSCĐ th tài chính, nhận góp liên doanh nước ta nay, theo Quyết định số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 “ Ban hành chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ “ quy định phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng thống cho doanh nghiệp nhà nước từ ngày 1/1/2000 phương pháp khấu hao theo đường thẳng Trong định này, có quy định khung thời gian sử dụng TSCĐ cho nhóm TSCĐ, vào mà doanh nghiệp xác định số năm sử dụng cho nhóm TSCĐ Do vậy, phương pháp khấu hao theo đường thẳng phương pháp áp dụng phổ biến Các phương pháp khấu hao áp dụng giới: Tại số nước, số bất động sản: đất đai, lợi thương mại, bất động sản tài khơng trích khấu hao đời phục vụ mà bất động sản kế tốn trích dự phịng giảm giá Với TSCĐ có trích khấu hao giá trị phải khấu hao TSCĐ xác định giá thành tài sản bất động trừ giá trị tận dụng ( hay giá trị phế liệu ) Điều khác với số nước có nước ta tính giá trị khấu hao tài sản giá thành tài sản bất động 2.1 Phương pháp khấu hao bình quân ( Straight – line method ) Mức khấu hao năm TSCĐ = Nguyên giá - Giá trị phế liệu Số năm hữu dụng Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Sau õy l hai quan điểm việc lựa chon phương pháp khấu hao doanh nghiệp Quan điểm thứ nhất, cho khó dự đốn doanh thu phát sinh thời gian tới, vạy, phương pháp áp dụng nên phương pháp khấu hao theo thời gian Quan điểm thứ hai, cho phương pháp áp dụng mà giúp ích cho mục tiêu thuế nên lụa chọn, chúng giúp ích cho việc đơn giản cơng tác hạch toán III nhân tố ảnh hưởng đến mức khấu hao Nguyên giá TSCĐ * Nguyên giá TSCĐ tồn chi phí thực tế chi để có TSCĐ đưa tài sản vào hoạt động bình thường ( như: Giá mua thực tế TSCĐ, chi phí vận chuyển, bốc dỡ, ) * Xác định nguyên giá cho TSCĐ - TSCĐ hữu hình: + TSCĐ loại mua sắm ( cũ ): NG =Giá mua + Thuế NK + Chi phí lắp đặt + Thuế trước bạ - Số tiền giảm giá (theo Hđơn) (nếu có) (vận chuyển, ) (nếu có) (nếu có) Giá mua: Nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng(VAT)phải nộp theo phương pháp khấu trừ giá mua giá chưa tính thuế giá trị gia tăng Nếu doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp doanh nghiệp mua TSCĐ sử dụng cho phúc lợi nghiệp hay để sản xuất mặt hàng khơng chịu thuế giá trị gia tăng giá mua giá có tính thuế giá trị gia tăng + TSCĐ xây dung hoàn thành NG = Giá thành thực tế giá trị toán cơng trình bàn giao + TSCĐ nhận góp liên doanh liên kết: NG = Giá trị vốn góp Hội đồng liên doanh đánh giá + Chi phí lắp đặt chạy thử + TSCĐ nhà nước cấp: • Do nh nc cp: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn häc NG = Giá ghi sổ đơn vị cấp + Chi phí chạy thử lắp đặt • Cấp cấp: NG = Giá trị lại TS + Hao mịn luỹ kế ( có ) + Chi phí vận chuyển lắp đặt chạy thử + TSCĐ cho, biếu tặng, viện trợ: NG = Giá thị trường TSCĐ tương đương cộng khoản chi phí khác có - TSCĐ vơ hình: + Quyền sử dụng đất + Chi phí thành lập doanh nghiệp + Chi phí phát minh, sáng chế, quyền tác giả + Chi phí lợi kinh doanh + TSCĐ vơ hình khác quyền th nhà, quyền đặ nhượng , mác nhạn hiệu… NG = Số tiền doanh nghiệp bỏ để có TSCĐ vơ hình - TSCĐ th tài Riêng loại TSCĐ chưa thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp doanh nghiệp có nghĩa vụ trách nhiệm pháp lý quản lý, bảo dưỡng,giữ gìn sử dụng TSCĐ doanh nghiệp Nguyên giá TSCĐ thuê tài phản ánh đơn vị thuê giống đơn vị chủ sở hữu tài sản -TSCĐ thuê hoạt động: Nguyên giá TSCĐ thuê tài phản ánh đơn vị thuê giống đơn vị chủ sở hữu tài sản * Các trường hợp thay đổi nguyên giá TSCĐ: - Đánh giá lại giá trị TSCĐ - Nâng cấp TSCĐ: Nâng cao lực, kéo dài tuổi thọ - Tháo dỡ hay số phận TSCĐ - iu ch giỏ c tớnh Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiÖp” Thời gian sử dụng: * Thời gian sử dụng TSCĐ thời gian doanh nghiệp dự kiến sử dụng TSCĐ vào kinh doanh điều kiện bình thường phù hợp với thơng số kỹ thuật TSCĐ yếu tố khác có liên quan đến hoạt động TSCĐ cần phân biệt thời gian hữu dụng thời gian sử dụng ( thời gian khả dụng ) Thời gian hữu dụng TSCĐ độ dài thời gian mà TSCĐ sử dụng hoạt động doanh nghiệp Ví dụ: Một máy cơng cụ có thời gian sử dụng từ đến 10 năm, doanh nghiệp có kế hoạch đổi máy khác sau năm Trong trường hợp này, máy cơng cụ có thời gian hữu dụng năm Thời gian hữu dụng TSCĐ thường khó dự đốn số nhân tố hao mịn, hư hỏng, khơng tương xứng lỗi thời * Căn xác định thời gian sử dụng hữu hình TSCĐ - Xác định thời gian sử dụng TSCĐ hữu hình: + Tuổi thọ kỹ thuật TSCĐ theo thiết kế + Hiện trạng TSCĐ ( thời gian TSCĐ qua sử dụng, hệ TSCĐ tính trạnh thực tế TSCĐ, ) + Tuổi thọ kinh tế TSCĐ Riêng TSCĐ ( chưa qua sử dụng ), TSCĐ qua sử dụng mà giá trị thực tế từ 98% trở lên ( so với giá bán TSCĐ loaị loại TSCĐ tương đương thị trường ), doanh nghiệp phải vào khung thời gian sử dụng TSCĐ qui định phụ lục ban hành kèm theo “ Chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ” 166/1999/QĐ-BTC ngày 30/12/1999 - Xác định thời gian sử dụng TSCĐ vơ hình: Doanh nghiệp tự xác định thời gian sử dụng TSCĐ vô hình khoảng thời gian từ đến 40 năm - Thời gian sử dụng TSCĐ số trường hợp đặc biệt: + Đối với dự án đầu tư nước ngồi theo hình thức BOT, thời gian sử dụng TSCĐ xác định theo thời gian hoạt động lại dự án + Đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) có bên nước ngồi tham gia hợp đồng, sau kết thúc thời hạn hợp đồng, bờn nc ngoi thc hin chuyn Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học giao khụng bi hon cho nh nước Việt Nam, thời gian sử dụng TSCĐ chuyển giao xác định theo thời gian hoạt động lại dự án Giá trị thu hồi ( với phương pháp khấu hao áp dụng giới ) Giá trị thu hồi TSCĐ số tiền thu hồi TSCĐ hết thời gian sử dụng Giá trị thu hồi xác định xác bán lý tài sản, tính mức khấu hao hàng năm, giá trị thu hồi số ước tính 4.Mối quan hệ khấu hao TSCĐ với yếu tố: -Thuế thu nhập doanh nghiệp:Như chung ta biết để thu hồi lại giá trị hao mòn TSCĐ, doanh nghiệp phải trích khấu hao dó khấu hao TSCĐ q trình phân bổ giá trị hao mịn vào chi phí theo cách hợp lý khoản chi phí hạch tốn vào giá vốn hàng bán để trừ vào doanh thu làm cho thu nhập chịu thuế doanh nghiệp giảm dẫn đến thuế thu nhập doanh nghiệp giảm Mặt khác doanh nghiệp áp dụng phương pháp kháu hao nhanh theo tổng số năm co thể nhà nước hồn trả thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế lợi tức từ năm đầu sử dụng TSCĐ -Tiến khoa học kỹ thuật:Như biết tiến khoa học kỹ thuật ảnh hưởng đến hao mịn vơ hình TSCĐ nhờ tiến khoa học kỹ thuật mà TSCĐ sản xuất ngày nhiều tính với suất cao với chi phí co tác động đến khấu hao TSCĐ -Tái sản xuất TSCĐ:Bởi mục đích khấu hao thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ tái đầu tư đổi , mua sắm TSCĐ, nâng cấp bảo dưỡng TSCĐ khấu hao TSCĐ trích lập nguồn vốn khấu hao dùng để tái sản xuất TSCĐ Ngồi khấu hao TSCĐ cịn có mối quan hệ vói nhiều yếu tố khác doanh nghiệp IV tổ chức hạch toán khấu hao Căn xác định khấu hao: - Thực trạng TSCĐ doanh nghiệp - Các kế hoạch tăng, giảm TSCĐ kỳ - Chế độ quản lý tài nhà nước Các ngun tắc tính khấu hao: §Ị tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp - Nguyờn tc trũn tháng: Theo chế độ kế toán Việt Nam, để dơn giản cách tính TSCĐ tăng tháng, tháng sau trích khấu hao,TSCĐ giảm tháng, tháng sau thơi khơng phải tính khấu hao Do vậy, để xác định khấu hao tháng sau phải vào tình hình tăng giảm tháng Vì số khấu hao tháng khác tháng trước trường hợp biến động tăng giảm TSCĐ, để giảm bớt cơng việc tính số khấu hao tăng thêm giảm bớt tháng vào số khấu hao trích tháng trước để xác định số khấu hao phải trích tháng theo cơng thức sau: Số KH phải giảm Số KH trích = trích tháng Số KH tăng + tháng trước Số KH tháng trước tháng trước Riêng TSCĐ đầu tư nguồn kinh phí nghiệp thực tính khấu hao theo ngun tắc trịn năm - Những TSCĐ không tham gia vào hoạt động kinh doanh khơng phải tính khấu hao - Khơng tính trích khấu hao TSCĐ khấu hao hết sử dụng vào hoạt động kinh doanh Chứng từ khấu hao TSCĐ - Chứng từ gia tăng giảm: biên + thẻ TSCĐ - Chứng từ nghiệp vụ: Bảng tính phân bổ khấu hao V Hạch toán khấu hao TSCĐ Tài khoản sử dụng - TK 211: TSCĐ hữu hình + Bên nợ: Nguyên giá TSCĐ hữu hình tăng lên kỳ + Bên có: Ngun giá TSCĐ hữu hình giảm kỳ + Dư nợ: Nguyên giá TSCĐ cui k - TK 213: TSC vụ hỡnh Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học + Bờn n: TSC vơ hình tăng lên + Bên có: Ngun giá TSCĐ vơ hình giảm kỳ + Dư nợ: Ngun giá TSCĐ cuối kỳ - TK 214: Hao mòn TSCĐ + Bên nợ: Hao mòn TSCĐ giảm kỳ + Bên có: Hao mịn TSCĐ tăng kỳ + Dư có: Giá trị hao mịn TSCĐ có TK 214 có tài khoản cấp 2:  TK 2141: Hao mịn TSCĐ hữu hình  TK 2142: Hao mòn TSCĐ thuê dài hạn  TK 2143: Hao mịn TSCĐ vơ hình - TK 009: Nguồn vốn khấu hao + Bên nợ: Phản ánh nguồn vốn khấu hao tăng do: • Trích khấu hao • Thu hồi vốn khấu hao điều chuyển cho vay + Bên có: Phản ánh nghiệp vụ làm giảm nguồn vốn khấu hao: • Đầu tư đổi TSCĐ • Trả nợ vay đầu tư TSCĐ • Điều chuyển vốn khấu hao cho đơn vị khác cho vay + Dư nợ: Nguồn vốn khấu hao Đối với TSCĐ đầu tư nguồn KPSN Nhà nước sử dụng thêm TK 466: Kinh phí hình thành tài sản Hạch tốn nghiệp vụ trích khấu hao a) Đối với TSCĐ sản xuất kinh doanh Định kỳ, trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD: Nợ TK 627 ( 6274 ) Nợ TK 641 ( 6414 ) Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp N TK 642 ( 6424 ) Nợ TK 241 Có TK 214 ( 2141, 2143 ) Đồng thời ghi: Nợ TK 009: Tổng số khấu hao trích b) TSCĐ đầu tư nguồn kinh phí nghiệp, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi, hoàn thành sử dụng cho hoạt động nghiệp, dự án hoạt động phúc lợi công cộng khơng trích khấu hao TSCĐ vào chi phí SXKD mà tính hao mịn TSCĐ năm lần vào thời điểm cuối năm: Nợ TK 4313: Nếu dùng cho hoạt động phúc lợi Nợ TK 466: Nếu dùng cho hoạt động nghiệp, dự án Có TK 214 Điều chuyển TK cho sử dụng nội ( cấp nhận từ cấp ): Nợ TK 211 Có TK 214 Có TK 466 c) Đối với TSCĐ thuê * TSCĐ thuê tài - Đối với doanh nghiệp thuê: Nợ TK 627; 641; 642; 241 Có TK 214 ( 2142 ) - Đối với doanh nghiệp cho thuê: Nợ TK 635 Có TK 228 * TSCĐ thuê hoạt động - Bên cho thuê ghi: N TK 635 Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn häc Có TK 214 ( 2141; 2143 ) Hạch toán nghiệp vụ ghi giảm khấu hao: a) Đối với TSCĐ sản xuất kinh doanh * Trường hợp nhượng bán, lý TSCĐ phát thiếu kiểm kê - Đối với TSCĐ chưa khấu hao hết: Nợ TK 214 Nợ TK 811 Có TK 213; 211 - Đối với TSCĐ khấu hao hết: Nợ TK 214 Có TK 211; 213 * Trường hợp giá trị hao mịn TSCĐ chuyển thành cơng cụ dụng cụ Trong trường hợp này, cần vào giá trị lại TSCĐ để ghi bút toán cho phù hợp - Nếu giá trị lại nhỏ, phân bổ vào chi phí kinh doanh Nợ TK 214: Giá trị hao mòn Nợ TK 627 ( 6273 ) Nợ TK 641 ( 6413 ) Nợ TK 642 ( 6423 ) Có TK 211 - Nếu giá trị cịn lại lớn đưa vào chi phí trả trước Nợ TK 214 Nợ TK 142 ( 1421 ): Giá trị lại Có TK 211 b) Đối với TSCĐ đầu tư nguồn kinh phí nghiệp - Khi nhượng bán lý, thiếu kiểm kê cấp chuyển cho cp di: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Nợ TK 214 Nợ TK 466 Có TK 211; 213 - Cấp phát kinh phí năm tài TSCĐ sử dụng: Nợ TK 341: Kinh phí cấp phát Nợ TK 214: Giá trị hao mịn Có TK 211; 213 - Đối với TSCĐ thuê tài chính: Với TSCĐ thuê tài chính, hết hạn thuê phải trả mà chưa trích đủ khấu hao giá trị cịn lại TSCĐ th ngồi phải tính vào chi phí chờ phân bổ ( giá trị lớn ) phân bổ hết vào chi phí kinh doanh kỳ ( giá trị nhỏ ): Nợ TK 214 ( 2142 ) Nợ TK 142: Giá trị lại ( giá trị lớn ) Nợ TK 627: Giá trị cịn lại ( giá trị nhỏ ) Có TK 212 Hạch toán nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn khấu hao *Số khấu hao phải nộp cho cấp ngân sách - Trường hợp doanh nghiệp khơng hồn trả lại: Nợ TK 411 Có TK 111; 112 Có TK 3368 ( đồng thời ghi đơn Có TK 009: số nộp ) - Trường hợp hoàn trả lại sau thời gian: + Khi nộp vào khấu hao cho cấp chuyển cho đơn vị khác: Nợ TK 136 ( 1368 ) Có TK 111; 112 Có TK 3368 ( Đồng thời ghi Có TK 009 ) + Khi nhận lại vốn khấu hao: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học N TK 111; 112 Có TK 136 ( 1368 ) ( Đồng thời ghi Nợ TK 009 ) - Cấp nhận vốn khấu hao cấp đưa xuống để đầu tư mua sắm TSCĐ bổ sung vốn kinh doanh: Nợ TK 111; 112 Có TK 411 ( Đồng thời ghi Nợ TK 009 ) - Cho vay vốn khấu hao: Nợ TK 128; 228 ( cho vay bên ) Nợ TK 136 ( cho vay nội ) Có TK 111; 112 ( Đồng thời ghi Có TK 009 ) - Lãi thu cho vay: Nợ TK 111; 112; 1388 Có TK 515 - Khi hết hạn hợp đồng cho vay doanh nghiệp thu vốn về: Nợ TK 111; 112; 1388 Có TK 128; 228 Có TK 515 VI số vấn đề khấu hao Theo Quyết đinh số 166/1999/QĐ-BTC ngày 30 tháng 12 năm 1999 quy định doanh nghiệp phải tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng với mức tính khấu hao quy định phạm vi định Việc quy định phương pháp khấu hao áp dụng chưa hợp lý lý sau đây: - Một là: TSCĐ doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều nhóm khác nhau, công dụng tài sản cách thức phát huy tài sản trình hoạt Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp ng kinh doanh có khác Lợi ích thu từ việc sử dụng tài sản khác - Hai là: Khấu hao TSCĐ phân bổ có hệ thống chi phí doanh nghiệp đầu tư để có tài sản vào chi phí sản xuất kinh doanh trình sử dụng tài sản, đảm bảo phù hợp với lợi ích thu từ tài sản trình sử dụng - Ba là: Xuất phát từ nguyên tắc kế toán với nội dung là: Thu nhập phải phù hợp với chi phí chi kỳ kế tốn mà chi phí khấu hao khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Bốn là: Vì khấu hao yếu tố chi phí có liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định doanh nghiệp phải tính khấu hao theo phương pháp đường thẳng để đảm bảo số liệu tính thuế đắn có đồng kế toán doanh nghiệp kế toán thuế, hệ thống kế tốn doanh nghiệp khơng đồng với kế tốn tính thuế VII đề xuất số giải pháp Để đảm bảo số liệu kế toán cung cấp phản ánh thực tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp tình hình sử dụng tài sản doanh nghiệp, Nhà nước nên thay đổi quy định khấu hao TSCĐ theo hướng sau: - Thứ nhất: Cho phép doanh nghiệp lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp với công dụng cách thức sử dụng nhằm mục đích thu lợi ích kinh tế trình sử dụng Cụ thể sau: + Nhà cửa, vật kiến trúc, TSCĐ vơ hình áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng +Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải thường gắn liền với q trình sản xuất kinh doanh, tính cơng suất bị giảm dần trình sử dụng: Cho phép áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng phương pháp khấu hao nhanh + Đối với thiết bị dụng cụ quản lý thường chịu tác động hao mịn vơ hình lớn nên áp dụng phương phỏp khu hao nhanh Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án m«n häc - Thứ hai: Có quy định cụ thể mức khấu hao phương pháp khấu hao phục vụ mục tiêu tính thuế, phạm vi áp dụng quy định vào thời điểm cuối niên độ kế tốn tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải thực với ngân sách Nhà nước - Thứ ba: Đối với trường hợp doanh nghiệp có TSCĐ hạch toán theo hợp đồng thuê dài hạn, phương pháp khấu hao áp dụng TSCĐ loại thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp phù hợp với điều kiện cách thức sử dụng tài sản để thu lợi Khi doanh nghiệp phép áp dụng phương pháp khấu hao khác dẫn tới số liệu kế tốn phản ánh chi phí khấu hao khác với số liệu kế toán thuế, kết hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng mức độ định, theo quan điểm kế tốn phép Cũng có ý kiến cho rằng, áp dụng phương pháp khấu hao nhanh ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế doanh nghiệp ngân sách Nhà nước Các doanh nghiệp lợi dụng tăng mức khấu hao để giảm thuế thu nhập, song theo em nghĩ khơng Mục đích khấu hao thu hồi đủ vốn đầu tư TSCĐ, áp dụng phương pháp khấu hao nhanh thời gian đầu mức khấu hao cao làm giảm thuế thu nhập, thu hồi đủ vốn đầu tư TSCĐ, tài sản sử dụng tốt mà khơng phải trích khấu hao, lợi nhuận tăng lên thuế thu nhập tăng - Thứ tư: Cũng cần kiến nghị với phủ nên nghiên cứu đưa luật kế toán thống bao gồm hệ thống chuẩn mực rõ ràng, chi tiết Bộ luật áp dụng chung cho kế toán doanh nghiệp kế tốn thuế * Tình hình sử dụng TSCĐ: Một việc làm cần thiết góp phần hồn thiện cơng tác quản lý TSCĐ tìm hướng đầu tư đắn phân tích tình hình TSCĐ, gồm: - Tình hình trang bị TSCĐ - Tình hình sử dụng TSCĐ - Tình hình nguồn vốn cố định mức độ bù đắp vốn kinh doanh doanh nghiệp Cũng cần phải nói thêm rằng: Nếu giám sát TSCĐ qua số chưa đủ, hao mịn Sổ sách ghi chép hao mịn hữu hình khơng biểu hao mịn vơ hình Vì vậy, hàng năm doanh nghiệp nên tổ chức đánh giá lại máy móc, thiết b chớnh Phng phỏp xỏc nh hao mũn Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp thc t ca TSC phi đảm bảo vừa có tính chất khoa học, vừa có tính chất thực, có ý nghĩa, nội dung, phương pháp phải phù hợp với nguyên tắc kinh tế, kỹ thuật có kết hợp cụ thể với cơng tác quản lý tài sản Khi lập số liệu tính tốn, cần kết hợp điều tra đo lường kinh nghiệm thực tế cán quản lý kinh tế, kỹ thuật công nhân trực tiếp sử dụng TSCĐ Số hao mòn thực cần thiết để có kế hoạch đổi trang bị thêm TSCĐ cho doanh nghiệp tính đến tiến KHKT ( hao mũn vụ hỡnh ) Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Trờng đại học kinh tế quốc dân Đề án môn học Kt lun: Cựng vi s phỏt triển sản xuất xã hội tiến nhanh chóng khoa học kỹ thuật tốc độ hao mịn TSCĐ ngày lớn Điều đặt cho công tác quản lý TSCĐ yêu cầu ngày cao làm để nhanh chóng thu hồi vốn đầu tư vào TSCĐ, sử dụng nguồn vốn khấu hao cho có hiệu quả? Dựa sở lý luận học trường thời gian công tác thực tế tơi thực đề án Mặc dù có nỗ lực thân, kiến thức kinh nghiệm thực tế nhiều hạn chế nên đề tài có sai sót Vì em mong nhận ý kiến hướng dẫn bảo thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang, thầy cô giáo bạn bè để đề án môn học hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn ! Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp Mc lc Lời mở đầu I Những vấn đề chung 1.Vai trò, đặc điểm TSCĐ sản xuất kinh doanh 2 Hao mòn khấu haoTSCĐ II.Các phương pháp tính khấu hao .4 Các phương pháp tính khấu hao áp dụng Việt Nam 1.1 Phương pháp khấu hao .4 1.2 Phương pháp khấu hao theo sản lượng 1.3 Phương pháp khấu hao nhanh Các phương pháp khấu hao áp dụng giới 10 2.1 Phương pháp khấu hao bình quân 10 2.2 Phương pháp khấu hao theo sản lượng 11 2.3 Phương pháp khấu hao nhanh 11 III Các nhân tố ảnh hưởng đến mức khấu hao 13 Nguyên giá 13 Thời gian sử dụng 14 Giá trị thu hồi 16 Mối quan hệ khấu hao TSCĐ với: 16 IV Tổ chức hạch toán khấu hao 16 Căn xác định khấu hao .16 Các nguyên tắc tính khấu hao 16 Chứng từ khấu hao TSCĐ 17 V Hạch toán khấu hao TSCĐ .17 Tài khoản sử dụng 17 Hạch tốn nghiệp vụ trích khấu hao 18 Hạch toán nghiệp vụ ghi giảm khấu hao 20 Hạch toán nghiệp vụ sử dụng nguồn vốn khấu hao 21 VI Một số vấn đề khấu hao 22 VII Đề xuất số giải pháp 23 Kết luận 25 Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp ... nhau, cơng dụng tài sản cách thức phát huy tài sản quỏ trỡnh hot Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp động kinh doanh có khác Lợi... tính khu hao: Đề tài Bàn cách tính khấu hao TSCĐ phơng pháp kế toán khấu hao TSCĐ theo chế độ hành doanh nghiệp - Ngun tắc trịn tháng: Theo chế độ kế tốn Việt Nam, để dơn giản cách tính TSCĐ tăng... II .Các phương pháp tính khấu hao .4 Các phương pháp tính khấu hao áp dụng Việt Nam 1.1 Phương pháp khấu hao .4 1.2 Phương pháp khấu hao theo sản lượng 1.3 Phương pháp khấu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:15

Hình ảnh liên quan

Tớnh cỏc mức khấu hao hàng năm như trỡnh bày trờn bảng: - Bàn về cách tính khấu hao tài sản cố định và phương pháp kế toán khấu hao tài sản cố định theo chế độ hiện hành trong các doanh nghiệp

nh.

cỏc mức khấu hao hàng năm như trỡnh bày trờn bảng: Xem tại trang 12 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan