0

kinh nghiệm xây dựng trường học xanh sạch đẹp an an toàn

23 3,900 34
  • kinh nghiệm xây dựng trường học xanh sạch  đẹp an  an toàn

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/10/2014, 17:57

MỤC LỤC A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. Lí do chọn đề tài……………………………………………………………………………… II. Mục đích, phương pháp, giới hạn của đề tài ……………………………………………… 1. Mục đích nghiên cứu …………………………………………………………… …………… 2. Phương pháp nghiên cứu ……………………………………………………… …………… 3. Giới hạn của đề tài ……………………………………………………………… …………… B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 1 I. Đặc điểm tình hình ………………………………………………………………. …………… 1. Thuận lợi ………………………………………………………………………… …………… 2. Khó khăn ………………………………………………………………………… …………… II. Khảo sát thực trạng …………………………………………………………………………… 1. Khảo sát về cơ sở vật chất, mơi trường xung quanh trường học ……………………… 2. Khảo sát về các hoạt động cụ thể của giáo viên và học sinh trong việc thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “ xanh, sạch, đẹp, an tồn” …….…………………… ……… III. Biện pháp thực hiện ……………………………………………………………………………. 1. Tổ chức qn triệt chủ trương và phối hợp thực hiện……………………… …………… 2. Tăng cường cơng tác tun truyền giáo dục ý thức học sinh …………………………… 3. Tổ chức, chỉ đạo các phong trào …………………………………………………………… a) Phong trào “ Sân trường em khơng có rác” ………………………………………………… b) Phong trào “ Trường em khơng có tai nạn thương tích” ……………… ………………… c) Phong trào “ Xanh hóa sân trường” …………………………………………….…………… d) Phong trào “ Lớp em gọn gàng, sạch đẹp” …………………………………….…………… e) Phong trào “ Nhà vệ sinh của em sạch sẽ” …………………………………….…………… 4. Tổ chức lao động thường xun, định kỳ …………………………………… …………… 5. Giáo dục mơi trường, giáo dục kỹ năng sống trong các tiết học ………………………… 6. Phối hợp với phụ huynh học sinh xây dựng nhà trường “ xanh, sạch, đẹp, an tồn” C. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC ………………………………………………………… D. BÀI HỌC KINH NGHIỆM …………………………………………………… E. KẾT LUẬN ……………………………………………………………………… TÀI LIỆU THAM KHẢO A. ĐẶT VẤN ĐỀ I. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI Từ xưa ông cha ta đã quan tâm đến vấn đề môi trường sống qua các câu tục ngữ, thơ ca: “Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm”. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 2 Trường học xanh, sạch, đẹp, an tồn đã thật sự tạo ra mơi trường học tập, vui chơi an tồn, thú vị, hấp dẫn đối với học sinh và giúp các em càng thêm u q trường lớp, thầy cơ, bạn bè. Trường học xanh, sạch, đẹp, an tồn còn có ý nghĩa thiết thực trong việc giáo dục học sinh ý thức, thói quen giữ gìn bảo vệ mơi trường và tạo sự lan tỏa đến mơi trường gia đình cộng đồng các em đang sinh sống, đồng thời góp phần hình thành mầm mống nhân cách tốt đẹp và lối sống văn minh, văn hóa cho thế hệ trẻ ngay từ tuổi học đường. Cùng với các nội dung giáo dục khác, giáo dục môi trường là một trong những nội dung giáo dục quan trọng trong nhà trường. Trường tiểu học Tân Hiệp được xây dựng kiên cố lầu hóa và đưa vào sử dụng năm học 2009, được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cơng nhận là trường tiểu học chuẩn quốc gia mức độ 1 vào ngày 27/7/2010. Cơ sở vật chất của trường được xây dựng đúng qui cách và có khá đầy đủ các phòng học cũng như các phòng chức năng, nhà vệ sinh. Cảnh quan sư phạm thống mát, sạch đẹp. Chất lượng giảng dạy và các hoạt động giáo dục của trường được ngành đánh giá tương đối cao. Đối chiếu với Hướng dẫn số 1741/BGD&ĐT – GDTrH ngày 5/3/2009 đánh giá kết quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở bậc tiểu học, Nội dung 1 là “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an tồn” và Bảng đánh giá trường học an tồn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường tiểu học kèm theo cơng văn số 56/SGD & ĐT ngày 15/01/2007 của Sở GD & ĐT Bình Dương về “ Cơng tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an tồn” trong các năm học vừa qua nhà trường đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các nội dung đề ra và đã đạt được kết quả khá tốt. Kết quả này cần phải tiếp tục được phát huy thực hiện. Bên cạnh những kết quả đã đạt được Trường tiểu học Tân Hiệp cũng thấy còn có một số tiêu chí nhà trường thực hiện còn chưa thật tốt, chưa đi vào chiều sâu do vậy cần phải tiếp tục tăng cường cơng tác quản lý, chỉ đạo để thực hiện tốt tất cả các tiêu chí mà Bộ GD & ĐT, Sở GD & ĐT đã đề ra. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 3 Do vậy, trong năm học 2010 - 2011 tôi áp dụng đề tài về công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn” nhằm thực hiện tốt phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại Trường tiểu học Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương. II. MỤC ĐÍCH, PHƯƠNG PHÁP, GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI 1. Mục đích nghiên cứu. Nhằm thực hiện tốt phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” do ngành giáo dục phát động. Cụ thể ở đây là xây dựng Trường tiểu học Tân Hiệp ngày một xanh hơn, sạch hơn, đẹp hơn và an toàn tạo nên môi trường thân thiện đối với học sinh, góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục. Nhằm thực hiện chủ đề năm học 2010 – 2011 do Bộ giáo dục và đào tạo phát động: “Năm tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”. Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ giáo viên trong nhà trường về sự cần thiết phải thực hiện giáo dục môi trường cho học sinh . Nhằm giáo dục học sinh biết vai trò vô cùng quan trọng của môi trường đối với cuộc sống và có thái độ, kỹ năng, thói quen giữ gìn bảo vệ môi trường sống bằng những việc làm thực tế hàng ngày. Nhằm phát huy tối đa nội lực của nhà trường, tranh thủ sự đóng góp về sức người, về tài chính của cha mẹ học sinh, của xã hội trong việc xây dựng nhà trường “ xanh, sạch, đẹp, an toàn”. 2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Đọc sách, đọc các tài liệu tham khảo về giáo dục bảo vệ môi trường, các văn bản chỉ đạo của ngành… Phương pháp quan sát: Quan sát thực tế việc giáo dục của giáo viên, việc thực hiện của học sinh. Phương pháp phân tích: Nghiên cứu các tài liệu lưu trữ như các báo cáo tổng kết năm học của trường; các báo cáo, bảng chấm điểm việc thực hiện phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” … Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn giáo viên, học sinh trong trường. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 4 Phương pháp đàm thoại: Nói chuyện với cán bộ giáo viên, với cha mẹ học sinh, với các em học sinh. 3. Giới hạn của đề tài Đề tài được áp dụng tại Trường tiểu học Tân Hiệp, năm học 2010 – 2011. B. NỘI DUNG ĐỀ TÀI I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 1. Thuận lợi: Trường Tiểu học Tân Hiệp gồm 15 lớp với 395 học sinh. Điều kiện cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, tương đối đầy đủ các phòng học, phòng chức năng. Nhà vệ sinh, sân chơi bãi tập được xây dựng đúng qui cách. Đội ngũ giáo viên đa số là người địa phương trình độ đều đạt chuẩn và trên chuẩn. Đánh giá xếp loại chuyên môn hàng năm đều đạt từ khá trở lên vì vậy thuận lợi cho công tác giáo dục học sinh. Học sinh học chăm, ham thích hoạt động văn nghệ thể thao, hoạt động đội,…đa số các em có ý thức tốt trong việc giữ gìn bảo vệ môi trường. Nhà trường nhận được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương và đặc biệt là của Phòng giáo dục và đào tạo Phú Giáo. Ngoài ra nhà trường được cha mẹ học sinh quan tâm và phối hợp nhiệt tình trong các hoạt động giáo dục, trong việc hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động giáo dục. 2. Khó khăn: Đội ngũ Ban giám hiệu có ba thành viên thì hiệu trưởng và một phó hiệu trưởng mới được bổ nhiệm, một phó hiệu trưởng mới chuyển về trường được một năm học. Vì vậy kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo, sự bao quát, nắm bắt sâu về tình hình của nhà trường, của địa phương cũng gặp những khó khăn nhất định. Một số học sinh con em gia đình làm thuê, làm mướn, tạm trú trên địa bàn điều kiện kinh tế khó khăn, gia đình chủ yếu lo làm kiếm sống cho nên ít có điều kiện qua tâm giáo dục các em. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 5 II. KHẢO SÁT THỰC TRẠNG NHÀ TRƯỜNG Để thực hiện đề tài một cách khoa học thì ngay từ đầu năm học tôi tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng của trường bám theo Hướng dẫn số 1741/BGD&ĐT – GDTrH ngày 5/3/2009 đánh giá kết quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở bậc tiểu học, Nội dung 1 là “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn” và Bảng đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường tiểu học kèm theo công văn số 56/SGD & ĐT ngày 15/01/2007 của Sở GD & ĐT Bình Dương về “ Công tác phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng nhà trường an toàn”. Việc khảo sát này giúp cho tôi thấy rõ tình hình, điều kiện của trường mình khi thực hiện nội dung “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Kết quả khảo sát là căn cứ giúp trường đề ra kế hoạch thực hiện trong năm học này và những năm tiếp theo. Quá trình khảo sát được thực hiện với các phương pháp chủ yếu đó là phương pháp thống kê, quan sát, phỏng vấn, trao đổi với giáo viên và học sinh. Nội dung tiến hành khảo sát tập trung vào những vấn đề gồm: tìm hiểu những ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện nội dung trên trong năm học 2009 – 2010 thông qua các dữ liệu lưu trữ của năm học 2009 – 2010 như báo cáo tổng kết năm học, báo cáo tổng kết việc thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, bảng điểm chấm phong trào “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” … ; khảo sát thực trạng cơ sở vật chất của nhà trường; quan sát thực tế việc thực hiện của giáo viên, học sinh nội dung trên trong thời gian qua. 1. Khảo sát về cơ sở vật chất, môi trường xung quanh trường học. Cơ sở vật chất nhà trường mới được xây dựng, khang trang, khuôn viên sạch đẹp, có hàng rào, cổng trường kiên cố, có đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh đúng qui cách, hệ thống nước sạch đầy đủ … Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 6 Tuy vậy cũng có nhiều điểm nhà trường cần chú ý cụ thể đó là cầu thang học sinh lên xuống nhỏ mà lượng học sinh lên xuống nhất là giờ tan học, giờ ra chơi rất đông học sinh có thể chen lấn xô đẩy nhau gây té ngã. Nhà cao tầng có lan can nhưng nếu đùa giỡn, xô đẩy mạnh hoặc học sinh trèo lên lan can để chơi thì cũng rất nguy hiểm đến tính mạng nếu bị ngã xuống sân. Khuôn viên trường có nhiều cây cao có thể học sinh sẽ leo trèo có thể bị ngã gãy chân, gãy tay … Trường nằm sát ngay tuyến đường liên xã vì vậy rất dễ xảy ra tai nạn giao thông nếu các em học sinh không chấp hành tốt luật giao thông đường bộ. Hệ thống cây xanh của nhà trường chưa được phong phú, nhiều khu đất còn bỏ trống chưa được trồng cây phủ xanh bóng mát, yếu tố “ xanh” trong nhà trường cần phải bổ sung. Khu vực xã Tân Hiệp có rất nhiều suối vì vậy có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu các em học sinh đi tắm suối mà không biết bơi, không có người lớn biết bơi đi cùng. 2. Khảo sát về các hoạt động cụ thể của giáo viên, học sinh trong việc thực hiện nội dung “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Qua việc nắm bắt tình hình thực tế tôi nhận thấy hầu hết giáo viên đã có ý thức cao trong việc giáo dục các em thực hiện bảo vệ môi trường thông qua các bài giảng có tích hợp giáo dục môi trường, thông qua các hoạt động thực tế như trực nhật, quét lớp, lau kiếng …. Các hoạt động phối hợp của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên với giáo viên chủ nhiệm để thực hiện nội dung trên khá đa dạng. Cụ thể như giáo dục học sinh thông qua sinh hoạt dưới cờ, tổ chức ngày “ Thứ bảy xanh, chủ nhật xanh”, qua các hoạt động lao động định kỳ, thường xuyên, các hội thi như thi hiểu biết về an toàn giao thông dười cờ, thi vẽ tranh với nội dung về môi trường …qua đó đa số các em học sinh thực hiện tốt việc giữ gìn môi trường, bảo vệ, giữ gìn trường lớp sạch, đẹp. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 7 Tuy nhiên qua khảo sát kỹ năng thực hành giữ gìn, bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích của học sinh trong thực tế còn có những hạn chế nhất định. Cụ thể như hầu hết khi hỏi các em học sinh “ Để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp em phải làm gì?” thì các em đều trả lời được là không được vứt rác bừa bãi, vẽ bậy lên tường … tuy nhiên thực tế các em biết nhưng một số em vẫn không thực hành những nội dung các em đã trả lời. Ví dụ: Một số em ăn quà xong bỏ vỏ ni lông vào bồn hoa thay vì bỏ vào thùng rác, một số em còn vẽ bậy lên tường, ăn kẹo cao su nhả bã kẹo bừa bãi…. . tương tự như vậy trong việc thực hiện Luật giao thông đường bộ, khi hỏi các em là “ Em hãy cho biết đi bộ tham gia giao thông như thế nào là đúng?” , các em trả lời đúng hết và rất nhanh tuy nhiên khi ra các đường các em vẫn đi theo hàng hai, hàng ba, … Việc giáo dục môi trường, giáo dục kỹ năng sống của giáo viên bên cạnh những ưu điểm cũng còn có những mặt hạn chế, cụ thể là giáo viên chưa trú trọng đến giáo dục hành vi thực tế ngoài cuộc sống cho các em học sinh mà chủ yếu là truyền đạt lý thuyết trên lớp học. Chưa thực hiện tốt phương châm “ Học thông qua hành động”. Trên cơ sở khảo sát nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường trong việc thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn” tôi đưa ra một số biện pháp trọng tâm nhằm thúc đẩy, phát huy hết các ưu điểm mà nhà trường đã đạt được và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện nội dung này. III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN 1. Tổ chức quán triệt chủ trương và phối hợp thực hiện Nội dung xây dựng trường lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn” là một trong 5 nội dung của phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” vì vậy ngay sau khi thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào “xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” và ban hành kế hoạch thực hiện tôi tiến hành phân công trách nhiệm từng thành viên phụ trách từng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện kế hoạch đề ra . Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 8 Trong bảng phân công trách nhiệm tôi phân công cô Lâm Thị Kim Oanh – Phó hiệu trưởng trực tiếp phụ trách tiêu chí “ xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Các lực lượng phối hợp gồm Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên. Các tổ khối trưởng có trách nhiệm đôn đốc chỉ đạo giáo viên trong tổ thực hiện theo kế hoạch. Tiếp theo tiến hành phổ biến, quán triệt trong hội đồng giáo viên, học sinh và trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm về mục đích ,ý nghĩa,và vai trò của trường học “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn”. Thành viên phụ trách từng tiêu chí xây dựng kế hoạch thực hiện tiêu chí và đề ra các biện pháp thực hiện cụ thể cho tiêu chí được phân công và có báo cáo hàng tháng, học kỳ, năm học nội dung được phân công thực hiện. Trong các nội dung thực hiện chúng tôi tập trung vào ba nội dung nổi cộm để ráo riết chỉ đạo thực hiện đó là: Thứ nhất: Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ. Thứ hai: Giữ gìn sân trường sạch đẹp, không có rác thải vứt bừa bãi. Thứ ba: An toàn giao thông khu vực cổng trường. Tóm lại: việc quán triệt chủ trương và phối hợp thực hiện là bước đi đầu tiên rất quan trọng để thực hiện thành công kế hoạch đề ra. Vì qua việc làm này mọi thành viên có liên quan nhận thức rõ điều mình sắp thực hiện, thấy vai trò trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Từ nhận thức đúng sẽ đi đến hành động đúng. 2. Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục ý thức của học sinh Tuyên truyền giáo dục là một phương pháp không thể thiếu trong quà trình giáo dục, nó có vai trò và tác dụng lớn góp phần thực hiện thành công nội dung giáo dục. Trong đó Đội thiếu niên mà trung tâm là đồng chí Tổng phụ trách đội giữ vai trò chủ chốt trong công tác này. Vì vậy công tác này được giao trọng trách cho đồng chí Tổng phụ trách Đội trực tiếp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền giáo dục thực hiện phong trào xây dựng “ trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn” được thực hiện với các hình thức cụ thể như: Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 9 Tuyên truyền trong giờ chào cờ đầu tuần: nhận xét, đánh giá, nhắc nhở, khen thưởng, động viên; thi hái hoa dân chủ dười cờ , tổ chức hoạt cảnh dưới cờ. Tuyên truyền thông qua chương trình phát thanh măng non; trong sinh hoạt sao, sinh hoạt Đội; giáo viên nhắc nhở trong sinh hoạt chi đội, sinh hoạt lớp nhi đồng. Tổ chức Ngày hội vệ sinh trường học, thi vẽ tranh về chủ đề môi trường, an toàn giao thông. Phát động cho học sinh trồng cây xanh trong lớp và tự trang trí lớp học. Nhà trường treo các khẩu hiệu tuyên truyền : “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “ không vứt rác là văn minh” , “ Cổng trường em sạch đẹp, an toàn” ,“ An toàn là bạn, tai nạn là thù”, vv … và Tổng phụ trách Đội là người trực tiếp tuyên truyền cho các em hiểu ý nghĩa của các khẩu hiệu và hướng dẫn các em thực hiện theo. Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 10 [...]... Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 18 Vì vậy ngay từ đầu năm học trong các cuộc họp phụ huynh học sinh lớp, họp phụ huynh học sinh trường cùng với việc triển khai các nội dung khác thì nhà trường đặc biệt chú ý đến vấn đề xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà nội dung phụ huynh học sinh có thể tham gia phối hợp nhiều nhất cõ lẽ là xây dựng Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn Ở... sẽ làm tốt việc chung tay bảo vệ môi trường ĐỀ tài: Một số kinh nghiệm của hiệu trưởng trong công tác quản lý chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn nhằm thực hiện tốt phong trào xây dựng “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực” tại trường tiểu học Tân Hiệp, Phú Giáo, Bình Dương được thực hiện tại Trường tiểu học Tân Hiệp năm học 2010 – 2011, với những hiệu quả... mẹ học sinh của lớp mình trong việc giáo dục học sinh bảo vệ môi trường; chấp hành nội qui, qui định của nhà trường để đảm bảo an toàn trong vui Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 19 chơi;chấp hành luật khi tham gia giao thông … đồng thời để tranh thủ sự đóng góp về kinh phí, về nhân lực để thực hiện các nội dung xây dựng Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn ... môi trường, phương pháp bảo vệ môi trường Đặc biệt qua các tiết học này giúp cho học sinh có ý thức giữ gìn, bảo vệ môi trường sống và các kỹ năng bảo vệ môi trường 6 Phối hợp với phụ huynh học sinh xây dựng nhà trường “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn Phụ huynh học sinh là một thành tố không thể thiếu trong ba thành tố để thực hiện công tác giáo dục học sinh đó là Nhà trường – Gia đình – Xã hội Người thực... của nhà trường luôn được bảo vệ, chăm sóc xanh tốt Tạo nên khuôn viên nhà trường mát mẻ, sảng khoái d) Phong trào “ Lớp em gọn gàng, sạch đẹp Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 14 Không chỉ chú trọng phát triển mảng xanh trong khuôn viên trường, xây dựng môi trường học tập hiệu quả còn được đặt ra ở từng lớp học Và nhiệm vụ này do chính giáo viên, học sinh... này để thực hiện đối với các trường tiểu học trong huyện, trong tỉnh Qua thực tế quá trình quản lý, chỉ đạo thực hiện nội dung xây dựng trường lớp “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn cùng với những kinh nghiệm của bản thân và sự nghiên cứu học hỏi đồng nghiệp, tôi nhận thấy phần trình bày trên còn có những Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 21 hạn chế nhất định Vì... một số kinh nghiệm trong công tác quản lý chỉ đạo xây dựng trường học “ Xanh, sạch, đẹp, an toàn : Thứ nhất: Phải có một bộ phận chuyên trách,theo dõi và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện kế hoạch đã đề ra Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 20 Thứ hai: Phải có sự đồng thuận cao và sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các thành viên trong nhà trường và... tinh thần vì tập thể của học sinh, cùng nhau xây dựng lớp học gọn gàng, sạch đẹp như chính ngôi nhà của các em e) Phong trào “ Nhà vệ sinh của em sạch sẽ” Vấn đề nhà vệ sinh trường học là một vấn đề nổi cộm của trường học trong thời gian vừa qua Các báo, đài cũng thường xuyên đề cập tới vấn đề này Sở Người thực hiện: Trương Quốc Huy – Hiệu trưởng Trường tiểu học Tân Hiệp Trang 15 giáo dục đào tạo,... cổng trường, tạo nên bãi đậu xe bằng phẳng để phụ huynh học sinh đưa rước các em Tránh tình trạng lấn ra lòng lề đường để đợi học sinh khi tan học Thứ hai: Treo bảng “khu vực đón học sinh”, “ cấm đậu xe trước cổng trường để phụ huynh học sinh thực hiện Đảm bảo cổng trường thông thoáng không ách tắc giao thông khi tan học Thứ ba: Qui định tất cả học sinh đi xe đạp khi ra khu vực cổng trường giờ tan học. .. điều kiện, đặc điểm của Trường, của địa phương Khuôn viên của nhà trường ngày càng “ Xanh – sạch – đẹp và an toàn, thoáng mát, đã góp phần tạo nên môi trường học tập, vui chơi thoải mái cho học sinh Đội ngũ giáo viên nắm bắt khá đầy đủ nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, vận dụng các phương pháp thích hợp để hình thành cho học sinh thái độ và hành động bảo vệ môi trường Về phía học sinh thông qua các . phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở bậc tiểu học, Nội dung 1 là “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an toàn và Bảng đánh giá trường học an toàn, phòng chống. phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ở bậc tiểu học, Nội dung 1 là “ Xây dựng trường lớp xanh, sạch, đẹp, an tồn” và Bảng đánh giá trường học an tồn, phòng chống. đề xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực mà nội dung phụ huynh học sinh có thể tham gia phối hợp nhiều nhất cõ lẽ là xây dựng Trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn . Ở đây nhà trường đặc
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm xây dựng trường học xanh sạch đẹp an an toàn, kinh nghiệm xây dựng trường học xanh sạch đẹp an an toàn,

Từ khóa liên quan