XỬ LÍ MỘT SỐ SỰ CỐ MÁY VI TÍNH

12 571 0
XỬ LÍ MỘT SỐ SỰ CỐ MÁY VI TÍNH

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Trong khi soạn thảo VB MT hay sinh bệnh không soạn thảo được VB (VD: gõ VB chữ cái cách với vần, gõ CT toán khi in ra hình vuông,...). Dưới đây là một số tình huống giúp bạn khắc phục sự cố MVT để có thể tiếp tục soạn thảo bình thường (bạn cứ nhìn chữ rồi nhìn vào hộp thoại chỗ nào có tích thì tích vào, chỗ nào không có tích thì huỷ tích đi rồi OK là được).

SỬ LÍ MỘT SỐ SỰ CỐ MVT ( Tùy chọn trong TOOLS / OPTIONS) Trong khi soạn thảo VB MT hay sinh bệnh không soạn thảo được VB (VD: gõ VB chữ cái cách với vần, gõ CT toán khi in ra hình vuông, ). Dưới đây là một số tình huống giúp bạn khắc phục sự cố MVT để có thể tiếp tục soạn thảo bình thường (bạn cứ nhìn chữ rồi nhìn vào hộp thoại chỗ nào có tích thì tích vào, chỗ nào không có tích thì huỷ tích đi rồi * OK là được). CÁC HỘP THOẠI TRONG TOOLS - OPTIONS BÊN WORD (* Tools * Options sẽ hiện ra các hộp thoại này) 1. View (xem): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Startup Task Pane Khởi động ngăn tác vụ Tích, khi mở W sẽ hiện lên 1 hộp thoại bên phải tờ giấy trắng. 2 Smart tags Thẻ khôn √ 3 Windows in Taskbar Cửa sổ trong thanh tác vụ √ Tích, không xuất hiện nút cực tiểu, cực đại ở dòng thực đơn 4 Highlight Tô sáng √ 5 Animated text Văn bản hoạt hình Tích, chữ nhấp nháy (nhưng bạn phải * Format * Font * Text Effects * vào 1 dòng chữ bất kỳ trong hộp dưới (từ dòng thứ 3 xuống dưới), chữ sẽ nhấp nháy. 6 Filed codes Mã trường Tích, không tạo được chữ nghệ thuật, kết quả bảng tính sai, đánh trang là chữ 7 Bookmarks Dấu định vị √ Tích, hiển thị dấu như chữ I 8 Horizontal scroll bar Thanh cuốn ngang √ Tích, hiện thanh cuốn ngang 9 Field Shading Tạo bóng trường Hộp bên dưới chọn: When selected (khi được lựa) 10 Status bar Thanh trạng thái √ Tích, hiện thanh trang thái 11 Vertical scroll bar Thanh cuốn dọc √ Tích, hiện thanh cuốn dọc 12 ScreenTips Mách nước √ Tích, hiện các dòng chú thích khi đưa con trỏ vào 1 nút CC 13 Picture placeholders Chỗ dành sẵn cho hình ảnh Tích, di chuyển VB rất nhanh, đánh CT toán hiện hình vuông, vẽ tranh không hiện tranh. 14 Tab characters Kí tự Tab Tích, ấn Tab hiện mũi tên đen 15 Hidden text Văn bản ẩn Tích, hiện khối VB ẩn 16 Spaces Dấu cách Tích, ấn dấu cách hiện chữ ả 17 Optional hyphens Gạch nối mềm 18 Paragraph marks Dấu của đoạn văn Tích, giữa các đoạn VB có biểu tượng 19 All Tất cả Tích có dấu chấm bên phải chữ 1 & biểu tượng 20 Drawing Vẽ √ Tích, chèn tranh nhìn thấy tranh 21 White space between pages (Print view only) Thước dọc (chỉ chế độ in thôi) √ Tích, xuất hiện khoảng trống lề trên & dưới 22 Object anchors Neo đối tượng Tích, hiển thị neo cho khung vẽ 23 Background colors and images ((Print view only) Khoảng trống trắng giữa các trang (chỉ chế độ in thôi) 24 Text boundaries Ranh giới VB √ Tích, có lề VB (kẻ chấm mờ) 25 Vertical ruler (Print view only) Thước dọc, hình ảnh, màu nền (chỉ chế độ in) √ Tích, hiện thước dọc 26 Wrap to window Bẻ dòng vừa cửa sổ Tích, bẻ dòng vừa cửa sổ 27 Style area width Độ rộng vùng kiểu chọn 0 cm ở hộp bên cạnh 28 Draft font Phông nháp 2. General (chung): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Background repagination Dàn lại trang dưới nền, Tích, tự động tạo 1 tập tin sao dự phòng (sẽ nhanh đầy ổ cứng) 2 Allow starting in Reading Layout Cho phép bắt đầu trong bố trí đọc 3 Blue Background white text MH xanh chữ trắng Tích, MH xanh, chữ trắng 4 Provide feedback with sound Cung cấp phản hồi bằng âm thanh Tích, cung cấp phản hồi bằng âm thanh (khi gõ chữ hay có tiếng boong boong) 5 Provide feedback with animation Cung cấp phản hồi bằng hoạt hình √ Tích, cung cấp phản hồi bằng hoạt hình 6 Confirm conversion at Open Xác nhận chuyển đổi vào lúc mở √ Tích, xác nhận chuyển đổi vào lúc mở 7 Update automatic link at open Tự động cập nhật các nối kết lúc mở √ Tích, tự động cập nhật các nối kết lúc mở 8 Mail as attachment Như thư phần đính kèm √ Tích như thư phần đính kèm 9 Recently used file list Hiện danh sách tệp tin đã dùng gần đây √ Tích hiện danh sách tệp tin đã dùng gần đây, Chọn số 9 ở hộp bên cạnh (hiện 9 tập tin đã dùng gần đây khi ấn thực đơn File) 10 Help for WordPerfect users Tích trợ giúp cho người dùng WordPerfect Tích khi bôi đen ấn đen không xoá được 11 Navigation keys for wordPerfect users Phím dẫn hướng dành cho người dùng WordPerfect Tích, huỷ các chức năng của phím Page Up, page Down, Home, end, ESC (VD: ấn Ctrl+Page Up không về được 2 đầu trang), bôi đen ấn phím đen không xoá được. 12 Allow Background open of web pages Cho phép mở nền của trang Web √ 13 Automatically create drawing canvas when inserting AutoShapes Tự động tạo bức vẽ khi chèn dạng có sẵn Tích, khi vẽ hình có khung hình sẵn, rất khó trình bày VB. 14 Measurement units Đơn vị đo Khung bên phải chọn centimet 15 Show pixels for HTML features Hiện điểm ảnh cho các tính năng HTML 3. Edit (soạn): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Typing replaces selection Việc gõ sẽ thay thế vùng lựa √ Tích, gõ chèn (khi chèn chữ không mất chữ liền sau) 2 Use smart paragraph selection Dùng lựa chọn đoạn thông minh Tích, khi gõ chữ cái và vần hay bị cách nhau 3 Drag-and-drop text editing Soạn thảo VB kéo và thả √ Tích, bôi đen ấn chuột di chuyển được VB 4 Use CTRL+Click to follow hyperlink Dùng Ctrl+Click để mở siêu nối kết √ Tích, khi ấn phím Ctrl+Click để mở siêu nối kết 5 Use the INS key for paste Dùng phím Inser trên bàn phím để dán √ Tích, ấn phím Inser trên bàn phím để dán như Ctrl+V 6 When selecting, automatically select entire word Chọn tiếng sẽ bôi đen cả tiếng √ Tích, nháy đôi chuột trái vào 1 tiếng sẽ bôi đen tiếng đó (không cần kéo chuột) 7 Overtype mode Chế độ gõ đè Tích, chế độ gõ đè (khi gõ mất chữ liền sau) 8 Use smart cursoring Sử dụng con chạy thông minh √ Tích, sử dụng con chạy thông minh 9 Prompt to update style Nhắc cập nhật kiểu Tích, nhắc cập nhật kiểu 10 Keep track of formatting Theo dõi định dạng √ Tích, theo dõi định dạng 11 Mark formatting inconsistencies Đánh dấu sự không ổn định trong định dạng Tích, đánh dấu sự không ổn định trong định dạng 12 Insert/paste pictures as Thêm/dán như hình ảnh Chọn trong hộp bên dưới dòng chữ In line with text (Trong dòng với VB) 13 Show Paste Options buttons Hiện các nút tuỳ chọn dán √ Tích, hiện các nút tuỳ chọn dán 14 Smart cut and paste Cắt và dán thông minh Tích, khi gõ chữ cái cách nhau với vần (có lúc bị có lúc không) 3 15 Enable click and type Cho phép bấm và gõ kiểu mặc định √ Tích, cho phép đặt trỏ gõ vào bất kỳ chỗ nào trên VB 4. Print (in): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Draft output Đưa ra bản thảo Tích, chất lượng máy in 0 tốt 2 Background Printing In nền Tích in chậm, khi in không làm việc được 3 Update fields Cập nhật trường √ Tích, để cập nhật trường 4 Print Post Script over text In hình ảnh đè lên VB 5 Update links Cập nhật nối kết √ Tích, để cập nhật nối kết 6 Reverse print order Đặt thứ tự in Tích, in từ trang cuối đến trang đầu. 7 Allow A4/Leter paper resizing Cho phép đổi lại cỡ giấy A4/Letter √ Tích, cho phép đổi lại cỡ giấy A4/Letter 8 Document properties Các thuộc tính của tài liệu Tích, khi in song tài liệu theo lệnh, máy sẽ in thêm 1 tờ giấy trắng hoặc in thông tin về máy 9 Hidden text Văn bản ẩn Tích, in cả VB ẩn 10 Field codes Mã trường Tích, khi in không ra CT toán, in ra trang bằng chữ 11 Drawing Objects Đối tượng vẽ √ Tích, in được hình vẽ trong VB 12 XML tags Các thẻ XML 13 Background colors and images Các hình ảnh và màu nền 14 Print data only for forms Chỉ in dữ liệu cho biểu mẫu Tích, khi in không ra chữ chỉ ra tờ giấy trắng 15 Font of the sheet Đằng trước biểu Tích, hiện các trang lẻ đằng trước biểu, từ lớn đến bé (VD 5- 3-1) 16 Back of the sheet Đằng sau biểu Tích, hiện các trang chẵn đằng trước biểu, từ lớn đến bé (VD 6- 4-2) 5. Save (lưu): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Always create backup copy Luôn tạo bản sao dự phòng Tích, luôn tạo tự động mỗi tập tin 1 bản sao dự phòng, ổ cứng MT sẽ nhanh đầy 2 Prompt for document properties Nhắc nhập thuộc tính tài liệu 3 Allow fast saves Cho phép lưu nhanh Tích, tập tin lớn rất nhanh sau mỗi lần sửa VB 4 Prompt to save Nomal nhắc lưu khuôn mẫu 4 template bình thường 5 Allow Background saves cho phép lưu nền √ Tích, cho phép lưu nền 6 Saves data only for forms Chỉ lưu dữ liệu cho biểu mẫu Tích, chỉ lưu dữ liệu cho biểu mẫu, VB không lưu 7 Embed True Type fonts Kiểu phông đúng được nhúng Tích, kiểu phông đúng được nhúng 8 Embed linguistic data Dữ liệu ngôn ngữ được nhúng √ Tích, dữ liệu ngôn ngữ được nhúng 9 Embed characters in use only Lưu các kí tự được nhúng đang dùng Tích, lưu các kí tự được nhúng đang dùng 10 Do not embed common system fonts Không nhúng các phông hệ thống chung Tích, không nhúng các phông hệ thống chung 11 Make local copy of files stored on netwrk or removable drives Tạo bản sao cục bộ của các tệp được cất giữ trên ổ đĩa có thể loại bỏ hoặc ổ đĩa mạng Tích, tạo bản sao cục bộ của các tệp được cất giữ trên ổ đĩa có thể loại bỏ hoặc ổ đĩa mạng 12 Saves AutoRecover info every Lưu VB tự động sau √ Tích, lưu VB tự động sau 1 phút (hộp bên phải chọn 1) 13 Embed smart tags Thẻ khôn được nhúng √ Tích, thẻ khôn được nhúng 14 Saves smart tags as XML properties in Web papes Lưu các thẻ không như XML trong trang Web Tích, lưu các thẻ không như XML trong trang Web 15 Saves Word files as Lưu tệp Word như 16 Disable features introduced after Vô hiệu hoá các tính năng được giới thiệu sau Tích, vô hiệu hoá các tính năng được giới thiệu sau 6. Security (bảo mật): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Read-only recommended Chỉ cho đọc tài liệu Tích, chỉ cho đọc tài liệu 2 Remove personal information from file properties on save Loại thông tin cá nhân ra khỏi thuộc tính tệp khi lưu Tích, Loại thông tin cá nhân ra khỏi thuộc tính tệp khi lưu 3 Warn before printing, saving or sending a file that contains tracked changes or comments Cảnh báo trước khi in, lưu hoặc gửi tệp có chứa những thay đổi được ghi nhận hoặc chú thích Tích, Cảnh báo trước khi in, lưu hoặc gửi tệp có chứa những thay đổi được ghi nhận hoặc chú thích 4 Store rendom number to improve merge accuracy Cất giữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác khi phối √ Tích, Cất giữ số ngẫu nhiên để cải thiện độ chính xác khi phối 5 5 Make hidden markup visible when opening or saving Hiển thị vết cấp nhật khi mở hoặc lưu √ Tích, hiển thị vết cấp nhật khi mở hoặc lưu 7. Spelling & Grammar (ngữ pháp và soát chính tả): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Check spelling as you type Soát chính tả khi bạn gõ (huỷ tích) Tích, hiện vạch đỏ dưới các chữ 2 Hide spelling errors in this document Giấu lỗi chính tả trong tài liệu này 3 Always suggest corrections Luôn gợi ý sửa √ Tích, luôn gợi ý sửa 4 Suggest from main dictionary only Chỉ gợi ý từ từ điển chính 5 Ignore words in UPPERCASE Bỏ qua các từ trong chữ viết hoa Tích, bỏ qua các từ trong chữ viết hoa 6 Ignore words with numbers Bỏ qua các từ có chứa số Tích, bỏ qua các từ có chứa số 7 Ignore Internet and file addresses Bỏ qua các địa chỉ tệp và Internet Tích, bỏ qua các địa chỉ tệp và Internet 8 Check grammar as you type Kiểm tra ngữ pháp khi bạn gõ Tích, hiện vạch xanh dưới các chữ 9 Hide grammatical errors in this document Giấu lỗi ngữ pháp trong tài liệu này 10 Check grammar with spelling Kiểm tra ngữ pháp đồng thời soát chính tả √ Tích, kiểm tra ngữ pháp đồng thời soát chính tả 11 Show readability statistics Hiện bảng thống kê về độ dễ đọc Tích, hiện bảng thống kê về độ dễ đọc 8. Track Changes (theo dõi thay đổi): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Insertions Chèn Ấn nút thả hộp bên phải chọn (none) nghĩa là không 2 Deletions Xoá Ấn nút thả hộp bên phải chọn (none) 3 Formatting Định dạng Ấn nút thả hộp bên phải chọn (none) 4 Changed lines Dòng thay đổi Ấn nút thả hộp bên phải chọn (none) 5 Show lines connecting to text Hiện các dòng nối kết với VB √ Tích, hiện các dòng nối kết với VB 9. File Locations (vị danh tệp): Khi lưu tập tin, Tập tin đó sẽ tự động lưu vào ổ C\ \ \My Documents (nếu bạn không có sự chọn lựa lưu vào ổ đĩa hoặc thư mục nào theo ý). Nếu bạn muốn thay đổi lưu tập tin tự động vào ổ đĩa hoặc thư mục của mình theo ý, VD: D\CAMTHISAN\SAN07-08, thì hãy làm như sau: * Modyfy…* Nút thả bên phải dòng Look in, * ổ D, * CAMTHISAN, * SAN07-08, * OK góc phải cuối hộp thoại. 6 Cụ thể các phiếu trong hộp thoại Tools - Option bên Word như sau: 7 8 9 CÁC PHIẾU TRONG HỘP THOẠI AUTOCORRECT OPTIONS BÊN WORD (* Tools * AutoCorrect Options sẽ hiện hộp thoại này) Tác dụng của các nút kiểm trong các phiếu của hộp thoại AutoCorrect Options như sau, nhưng không nên tích vào nút kiểm nào vì khi gõ VB hay xảy ra sự cố (bạn hãy mở hộp thoại huỷ hết các nút kiểm trong các phiếu rồi ấn OK. 1. Autocorrect (Tự sửa): TT Tiếng Anh Tiếng Việt Tích Tác dụng 1 Show AutoCorrect Option button Hiện các nút tuỳ chọn sửa Tích, hiện các nút tuỳ chọn sửa 2 Correct TWo INitial CApitals Sửa 2 chữ hoa đầu tiên Tích, sửa 2 chữ hoa đầu tiên 10 [...]... chính tả spelling checker 2 AutoFormat As You Type (Tự định dạng khi bạn gõ): TT Tiếng Anh Tiếng Vi t 1 "Straight quotes" with Nháy kép thẳng với nháy "smart quotes" kép cong 2 Ordinals (1st) with Số thứ tự với chỉ số trên superscript 3 Fractions (1/2) with Phân số 1/2 với kí tự fraction character (1/2) phân số 1/2 4 Hyphens ( ) with dash ( ) Gạch nối ( ) với dấu ( ) 5 *Bold* and _italic_ with *Đậm* và... và xoá lùi 14 Define style based on your Định nghĩa kiểu dựa trên formatting định dạng của bạn 3 AutoText (văn bản tự động): TT Tiếng Anh Tiếng Vi t Tích, vi t hoa chữ đầu tiên của câu Tích, vi t hoa chữ đầu tiên của ô Tích, vi t hoa tên ngày Tích, sửa lại vi c dùng tình cờ phím cAPS LOCK Tích, thay thế VB khi bạn gõ Tích, tự động sử dụng các gợi ý từ bộ soát lỗi chính tả Tích Tác dụng Tích Tác dụng... Hiện gợi ý tự hoàn tất Tiếng Vi t Cacs kiểu đầ mục dựng sẵn Danh sách được đánh dấu đầu dòng Các kiểu danh sách Các kiểu đoạn khác Nháy kép thẳng với nháy kép cong Số thứ tự với chỉ số trên Lists style Other paragraph style "Straight quotes" with "smart quotes" 6 Ordinals (1st) with superscript 7 Fractions (1/2) with Phân số 1/2 với kí tự fraction character (1/2) phân số 1/2 8 Hyphens ( ) with dash...3 Capitalize first letter of Vi t hoa chữ đầu tiên sentences của câu 4 Capitalize first letter of Vi t hoa chữ đầu tiên table cells của ô 5 Capitalize name of days Vi t hoa tên ngày 6 Correct accidental usage Sửa lại vi c dùng tình cờ of cAPS LOCK key phím cAPS LOCK 7 Replace text as you type Thay thế VB khi bạn gõ 8 Automatically... network paths Đường dẫn mạng và with hyperlinks Intenet bằng siêu nối kết 7 Automatic bulleted lists Tự động hoá danh sách dấu đầu dòng 8 Automatic numbered lists Tự động hoá danh sách số đầu dòng 9 Border lines Các đường vi n 10 Tables Bảng 11 Built-in Heading styles Các kiểu đề mục dựng sẵn 12 Format beginning of list Định dạng phần bắt đầu item like the one before it khoản mục của danh sách như khoản... and network paths Đường dẫn mạng và with hyperlinks Intenet bằng siêu nối kết 11 Style Kiểu 12 Plain text wordMail Tài liệu WordMail thuần documents VB 5 Smart Tags (Thẻ thông minh): TT Tiếng Anh Tiếng Vi t 1 Label text with smart tags Văn bản nhãn bằng thẻ khôn 2 Show Smart tag Actions Hiện các nút hành động buttons thẻ khôn Tích Tác dụng Tích Tác dụng 12 . tiên 10 3 Capitalize first letter of sentences Vi t hoa chữ đầu tiên của câu Tích, vi t hoa chữ đầu tiên của câu 4 Capitalize first letter of table cells Vi t hoa chữ đầu tiên của ô Tích, vi t hoa. của ô 5 Capitalize name of days Vi t hoa tên ngày Tích, vi t hoa tên ngày 6 Correct accidental usage of cAPS LOCK key Sửa lại vi c dùng tình cờ phím cAPS LOCK Tích, sửa lại vi c dùng tình cờ. Tiếng Vi t Tích Tác dụng 1 Check spelling as you type So t chính tả khi bạn gõ (huỷ tích) Tích, hiện vạch đỏ dưới các chữ 2 Hide spelling errors in this document Giấu lỗi chính tả trong tài li u

Ngày đăng: 17/10/2014, 14:01

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan