0

Home work Wp

5 457 0

Đang tải.... (xem toàn văn)

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/08/2012, 14:00

Home work Wp Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 1 - TRƯỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn: Lập trình Windows  Homework 2 – C# Windows Forms cơ bản Mục tiêu: - Xây dựng ứng dụng Windows Forms cơ bản - Thiết kế giao diện form, bổ sung các control vào form, làm quen với cách xây dựng ứng dụng GUI (Graphical User Interface). - Thiết kế các xử lý cho các button. - Sử dụng các common dialog: FontDialog, ColorDialog… - Xử lý sự kiện bàn phím: KeyUp/ KeyDown Nội dung: Xây dựng một chương trình Typing đơn giản, chương trình chứa một bàn phím ảo mô phỏng các phím cơ bản của Keyboard. Khi user gõ phím (Key down) trên bàn phím thì phím đó sẽ được hightlight trên bàn phím ảo của chương trình và ký tự vừa gõ sẽ được hiển thị trên TextBox. Khi user thả phím ra (Key up) thì button minh họa cho phím đó trở về trạng thái bình thường (không còn hightlight). Lưu ý bàn phím ảo được thể hiện bởi các button nhưng không cho phép user kích chọn (không kích hoạt sự kiện click). - Chương trình có menu Display cho phép chọn các chức năng o Clear: xóa nội dung của TextBox chứa ký tự đã gõ o Hightlight Color: thay đổi màu hightlight phím được gõ o Text Font: chọn font cho TextBox o Color Font: chọn màu cho TextBox Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 2 - Giao diện chương trình được minh họa như sau: Hình 1: Minh họa ứng dụng Typing Mô tả chi tiết chương trình: Khi chương trình chạy, user sẽ gõ phím bất kỳ, ta quan tâm đến hai thao tác Down và Up. Down là khi nhấn phím, và Up là khi user thả phím đó ra. VD: khi user gõ phím “1” thì trên bàn phím ảo sẽ hightlight button minh họa cho phím “1”. Ký tự 1 này sẽ được hiển thị trong khung TextBox. Sau đó user thả phím “1” ra thì phím “1” trở về trạng thái bình thường… Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 3 - Hình 2: Minh họa khi user gõ phím “1” trên bàn phím Cách đánh giá chương trình: Dựa trên tiêu chuNn - Đầy đủ chức năng yêu cầu. - Các chức năng phải chạy đúng với yêu cầu đưa ra - Điểm coding style o Mã nguồn được viết tốt, trình bày rõ ràng, có comment đầy đủ. o Giải thuật hay đoạn code được sử dụng một cách hợp lý. Tránh trường hợp sinh viên chỉ viết chương trình cho “có”, mã nguồn được viết một cách cNu thả… - Tính sáng tạo: sinh viên có thể tùy ý bổ sung các chức năng cho chương trình hoàn thiện và mạnh mẽ hơn. Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 4 - Cách nộp chương trình: - Bài tập 2 dạng ứng dụng là Windows Forms Application, do đó sinh viên nộp đầy đủ các file trong thư mục của project ứng dụng. - Trên mỗi file source code (*.cs) sinh viên tạo một XML comment đơn giản chứa tối thiểu các thông tin: {tên ứng dụng, tên sinh viên, mã số sinh viên, ngày tạo file, ngày bổ sung lần cuối cùng}. Minh họa một mẫu XML Comment cho file source code Hình 2: Minh họa phần XML comment cho file source code của sinh viên. - Trong thư mục của project sinh viên xóa thư mục con “Bin” (thư mục này được sinh ra lúc build project, do đó không cần thiết phải nộp). Sau đó sinh viên nén thư mục project thành file *.zip hoặc *.rar có định dạng như sau: MSSV-<tên SV>-BT2.rar/zip VD: sinh viên Nguyễn Hà Nam có mã số sinh viên 106102999 thì file nén chứa mã nguồn là: 106102999-Nguyen Ha Nam-BT2.rar/zip Lập trình Windows dùng C# Khoa CNTT- Hutech Created by Nguyen Ha Giang Email: nguyenha.giang@yahoo.com - 5 - - Địa chỉ email nộp bài: nhgiang@hcmhutech.edu.vn, tiêu đề mail chỉ cần ghi “<mã số sinh viên> – BT2” sau đó attach file zip/rar theo mẫu trên. Lưu ý: Sinh viên phải làm đúng mô tả theo các phần trên, nếu không làm đúng thì bài nộp xem như không hợp lệ và sẽ không được chấm điểm! Thời hạn nộp bài 2: Sinh viên bắt đầu làm bài từ ngày 22/3 – 4/4. Hạn chót là thứ bảy 4/4/2009.  . ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ Khoa Công Nghệ Thông Tin Môn: Lập trình Windows  Homework 2 – C# Windows Forms cơ bản Mục tiêu: - Xây dựng ứng dụng Windows Forms
- Xem thêm -

Xem thêm: Home work Wp , Home work Wp ,

Hình ảnh liên quan

Hình 1: Minh họa ứng dụng Typing Mô tả chi tiết chương trình:  - Home work Wp

Hình 1.

Minh họa ứng dụng Typing Mô tả chi tiết chương trình: Xem tại trang 2 của tài liệu.
Hình 2: Minh họa khi user gõ phím “1” trên bàn phím - Home work Wp

Hình 2.

Minh họa khi user gõ phím “1” trên bàn phím Xem tại trang 3 của tài liệu.
Hình 2: Minh họa phần XML comment cho file source code của sinh viên. - Home work Wp

Hình 2.

Minh họa phần XML comment cho file source code của sinh viên Xem tại trang 4 của tài liệu.