0

Báo cáo QUẢN lý cửa HÀNG máy TÍNH (INTERNET)

18 635 5
  • Báo cáo QUẢN lý cửa HÀNG máy TÍNH (INTERNET)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2014, 06:34

BÀI TẬP LỚNMÔN: Phân tích thiết kế hệ thống. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Quý Nhóm thực hiện:1.Trương Minh Sinh2.Đỗ Thị Huyền Trang.Đề tài:Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet”,nội dung gồm:1.Phân tích yêu cầu người dùng.2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng.3.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu.4.Vẽ biểu đồ thực thể liên kết (ERD).5.Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng.6.Thiết kế và sử lý cho 12 from mà anhchị cảm thấy quan. trọng nhất trong phần mềm.(=vẽ và mô tả from đó ?xử lý chi tiết đối với from đó). Nhận xét của giáo viên……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG 1. Đối tượng khách hàng: Cửa hàng internet 2. Nguồn điều tra. Các cửa hàng internet Các phần mềm quản lý cửa hàng internet 3. Cách thức điều traĐiều tra bằng khảo sát thực tế ,quan sát cách thức hoạt động của các cửa hang internet, phỏng vấn trực tiếp người quản lý cửa hàng internet. 4. Kết quả điều traMỗi cửa hàng internet đều có một máy chủ .hiện nay vẫn có những cửa hàng internet quản lý bằng cách thủ công chưa sử dụng phần mềm để quản lý cũng có những cửa hàng đã sử dụng phần mềm để quản lý như phần mềm internetcafe … 4.1. Hoạt động của cửa hàng internet không sử dụng phần mềm để quản lý. Những cửa hàng internet không sử dụng phần mềm quản lý thì họ quản lý cửa hàng thông qua sổ ghi chép ,trong sổ có các nội dung :số máy ,giờ bắt đầu ,dịch vụ khác ,thành tiền Khi có khách đến thuê máy ,người quản lý cửa hàng phải ghi số máy, giờ bắt đầu của người khách. Khi khách trả máy thì người quản lý phải tính giờ thuê máy và tính thành tiền cho khách.Trong khi sử dụng máy khách yêu cầu sử dụng thêm 1 số dịch vụ như đồ uống, thuốc lá, bánh k ẹo…Chủ cửa hàng phải ghi lại dịch vụ khách dùng.Khi người chủ quán muốn thống kê doanh số thu từ cửa hàng thì phải tính toán thủ công bằng tay .4.2Hoạt động của cửa hàng Internet có sử dụng phần mềm quản lý.Trên máy chủ của cửa hàng cài đặt phần mềm quản lý ,giao diện của phần mềm rất gần gũi với người sử dụng.phần mềm có các chức năng: điều khiển, bán dịch vụ, in ấn, quản lý thà Phân tích thiết kế hệ thống BÀI TẬP LỚN MÔN: Phân tích thiết kế hệ thống. Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Minh Quý Nhóm thực hiện: 1.Trương Minh Sinh 2.Đỗ Thị Huyền Trang. Đề tài: Phân tích và thiết kế phần mềm “quản lý cửa hàng internet”,nội dung gồm: 1.Phân tích yêu cầu người dùng. 2.Vẽ biểu đồ phân cấp chức năng. 3.Vẽ biểu đồ luồng dữ liệu. 4.Vẽ biểu đồ thực thể liên kết (ERD). 5.Vẽ các bảng quan hệ và mối quan hệ giữa chúng. 6.Thiết kế và sử lý cho 1-2 from mà anh\chị cảm thấy quan. trọng nhất trong phần mềm.(=vẽ và mô tả from đó ?xử lý chi tiết đối với from đó). 1 Phân tích thiết kế hệ thống Nhận xét của giáo viên ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 2 Phân tích thiết kế hệ thống I. PHÂN TÍCH YÊU CẦU NGƯỜI DÙNG 1. Đối tượng khách hàng: Cửa hàng internet 2. Nguồn điều tra. - Các cửa hàng internet - Các phần mềm quản lý cửa hàng internet 3. Cách thức điều tra Điều tra bằng khảo sát thực tế ,quan sát cách thức hoạt động của các cửa hang internet, phỏng vấn trực tiếp người quản lý cửa hàng internet. 4. Kết quả điều tra Mỗi cửa hàng internet đều có một máy chủ .hiện nay vẫn có những cửa hàng internet quản lý bằng cách thủ công chưa sử dụng phần mềm để quản lý cũng có những cửa hàng đã sử dụng phần mềm để quản lý như phần mềm internetcafe … 4.1. Hoạt động của cửa hàng internet không sử dụng phần mềm để quản lý. Những cửa hàng internet không sử dụng phần mềm quản lý thì họ quản lý cửa hàng thông qua sổ ghi chép ,trong sổ có các nội dung :số máy ,giờ bắt đầu ,dịch vụ khác ,thành tiền Khi có khách đến thuê máy ,người quản lý cửa hàng phải ghi số máy, giờ bắt đầu của người khách. Khi khách trả máy thì người quản lý phải tính giờ thuê máy và tính thành tiền cho khách. Trong khi sử dụng máy khách yêu cầu sử dụng thêm 1 số dịch vụ như đồ uống, thuốc lá, bánh k ẹo…Chủ cửa hàng phải ghi lại dịch vụ khách dùng. Khi người chủ quán muốn thống kê doanh số thu từ cửa hàng thì phải tính toán thủ công bằng tay . 4.2 Hoạt động của cửa hàng Internet có sử dụng phần mềm quản lý. Trên máy chủ của cửa hàng cài đặt phần mềm quản lý ,giao diện của phần mềm rất gần gũi với người sử dụng.phần mềm có các chức năng: điều khiển, bán dịch vụ, in ấn, quản lý thành viên.người quản lý cửa hàng 3 Phân tích thiết kế hệ thống điều khiển các máy trạm thông qua máy chủ bằng phần mềm được cài trên máy chủ . Chức năng điều khiển thường xuyên được mở, thông qua chức năng này người quản lý biết được số máy đang sử dụng ,còn bao nhiêu máy chưa sử dụng, máy chưa sử dụng là những máy nào Khi có yêu cầu thuê máy, qua chức năng điều khiển biết được máy nào còn trống thì kích chuột phải vào máy trống đó ,khi đó xuất hiện một cửa sổ người quản lý điều khiển các máy trạm qua cac chức năng của cửa sổ đó khách yêu cầu sử dụng thêm dịch vụ khác , chức năng dịch vụ của phần mềm cài sẵn loại hình dịch vụ cửa hàng có, người quản lý tích vào máy yêu cầu sử dụng dịch vụ và đánh dấu vào loại hình dịch vụ va ghi số lượng sử dụng khách yêu cầu Nếu khách có yêu cầu khác như đổi máy… thông qua hệ thống người quản lý có thể đổi máy cho khách bằng cách vào chức năng điều khiển kích chuột phải vào máy đó và kích vào chức năng đổi máy. Nếu cửa hàng muốn gửi một thông báo nào đó đến khách hàng thông qua chức năng điều khiển của phần mềm người quản lý có thể gửi thông báo đến 1 máy hoặc tất cả các máy. Nếu muốn đăng ký làm thành viên của quán thi có thể đăng ký thông qua máy trạm. Tài khoản của các thành viên được quy đổi ra thời gian. Khi đã là thành viên khi sử dụng phải đăng nhập ,thời gian sử dung trừ dần vào tài khoản khi thời gian trong tài khoản hết thi phải đăng ký lại. Khi cửa hàng muốn thống kê doanh thu, chỉ cần vào chức năng bao cáo có thể xem doanh thu trong ngày, tháng… Khi khách trả máy ,chỉ cần một động tác là kích chuột phải vào máy đó, sau đó kích vào chức năng ngừng sử dụng khi đó thơi gian kết thúc, thời gian sử dụng, loai dich vụ và số lượng sử dụng được hiện lên , tất cả đã được tính thành tiền,và tổng số tiền khách cần trả. 4 Phân tích thiết kế hệ thống BIỂU ĐỒ PHÂN CẤP CHỨC NĂNG 5 2.1 Bật Máy 2.2 Ngừng Sử Dụng 2.3 Gửi Thông Báo 2.4 Tắt Máy 2.5 Cho Phép Sử Dụng 2.6 Sử Dụng Đặc Biệt 2.7 Đổi Máy 4.2 In Doanh thu 4.1 In Hoá Đơn Quản lý cửa hàng Internet 4.báo cáo 3. Bán dịch vụ Điều khiển 1. quản lý thành viên 3.1 nhập dịch vụ 3.2 nhập số lượng dịch vụ sử dụng 1.1 Đăng ký 1.2 Đăng nhập Phân tích thiết kế hệ thống Mô tả chi tiết các chức năng - Chức năng”1.1. đăng ký”: Đăng ký làm thành viên của cửa hàng. - Chức năng”1.2. đăng nhập”: Sau khi đăng ký , đăng nhập vào tài khoản để sử dụng. - Chức năng”2.1. bật máy”: từ máy chủ khởi động các máy trạm. - Chức năng”2.2. ngừng sử dụng”: khoá quyền sử dụng may trạm khi khách trả máy. - Chức năng”2.3.gửi thông báo”: gửi thông báo của cửa hàng đến một hoặc các máy trạm. - Chức năng”2.4.tắt máy”: Tắt máy trạm từ máy chủ. - Chức năng”2.5.cho phép sử dụng”: Trao quyền sử dụng máy trạm khi có yêu cầu thuê máy. - Chức năng”2.6.sử dụng đặc biệt”: Nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ của cửa hàng từ khách - Chức năng”2.7. đổi máy”: Đổi máy cho khách khi có yêu cầu đổi máy. - Chức năng”3.1.nhập dịch vụ”: Nhập các loại dịch vụ cửa hàng có. - Chức năng”3.2.nhập số lượng dịch vụ sử dụng”: nhập số lượng hàng khách mua. - Chức năng”4.in ấn”: in hoá đơn cho khách hàng,và doanh số của cửa hàng. 6 Phân tích thiết kế hệ thống III. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU. 1. Biểu Đồ Mức Ngữ Cảnh. 7 y/c in ấn Hoá đơn + bản doanh thu người quản lý y/c điều khiển TT điều khiển Khách hàng y/c sử dụng dịch vụ TT dịch vụ y/c đăng ký thành viên + đăng nhập y/c nhập tt dịch vụ quản lý cửa hang internet TT đăng ký + TT đăng nhập Phân tích thiết kế hệ thống BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC ĐỈNH 8 Báo cáo Danh sách khách hàng y/c in ấn Hoá đơn + bản doanh thu TT khách hàng y/c xem TT khách hàng điều khiển Danh sách khách hàng y/c điều khiển TT điều khiển Danh sách thành viên quản lý thành viên y/c đăng ký + đăng nhập Khách hàng TT thành viên người quản lý y/c TT dịch vụ ds dịch vụ TT phản hồi Bán dịch vụ Phân tích thiết kế hệ thống 3. BIỂU ĐỒ LUỒNG DỮ LIỆU MỨC DƯỚI ĐỈNH 3.1 Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình ”1. quản lý thành viên” 9 TT đăng ký Đăng ký Danh sách thành viên người quản lý y/c đăng nhập TT phản hồi Đăng nhập Khách hàng TT phản hồi y/c đăng ký TT đăng nhập TT phản hồi Phân tích thiết kế hệ thống 3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “2. điều khiển” 3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “3.bán dịch vụ” 10 tắt máy gửi thông báo TT đổi máy đổi máy người quản lý Khách hàng TT cho phép sử dụng sử dụng đặc biệt TT sử dụng đặc biệt TT phản hồi Danh sách dịch vụ TT phản hồi TT cần thông báo TT thông báo Cho phép sử dụng DS khách hàng TT Thông báo sử dụng ngừng sử dụng TT phản hồi TT ngừng sử dụng máy bật máy TT bật may TT phản hồi TT tắt máy [...]... Chức năng điều khiển giúp người quản lý điều khiển các máy trạm như : bật máy ,tắt máy, cho phép sử dụng máy ,ngừng sử dụng … Để điều khiển một máy nào đó kích chuột phải vào may đó khi đó sẽ xuất hiện bảng chứa các chức năng giúp người quản lý có thể điều khiển máy trạm đó như Hình 1 Hình2 là bảng mô tả chức năng “điều khiển” của hệ thống Hình1 : các chức năng điều khiển máy trạm 15 Phân tích thiết kế... vụ y/c nhập loại dịch vụ TT cần nhập nhập số lượng dịch vụ số lượng dịch vụ khách dùng người quản lý Danh sách dịch vụ 3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu của tiến trình “4.in ấn ” 11 Phân tích thiết kế hệ thống Danh sách khách hàng Báo cáo y/c thống kê doanh thu của cửa hàng bản doanh thu y/c in hoá đơn người quản lý Hoá đơn 12 Phân tích thiết kế hệ thống 4 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG VỀ MẶT DỮ LIỆU 4.1 Biểu đồ thực... năng điều khiển máy trạm 15 Phân tích thiết kế hệ thống Hình2: mô tả chức năng điều khiển 16 Phân tích thiết kế hệ thống khi bật máy trạm lúc nào cũng xuất hiện một cửa sổ như hình3 nếu khách hàng muốn đăng ký thành viên thi vào chức năng “đăng ký” nếu đã là thành viên của cửa hàng thi sẽ đăng nhập bằng chức năng “đăng nhập” hinh3 mô tả chức năng đăng nhập của hệ thống Hinh3 : chức năng đăng nhập 17 Phân . quản lý thì họ quản lý cửa hàng thông qua sổ ghi chép ,trong sổ có các nội dung :số máy ,giờ bắt đầu ,dịch vụ khác ,thành tiền Khi có khách đến thuê máy ,người quản lý cửa hàng phải ghi số máy, giờ. phần mềm để quản lý cũng có những cửa hàng đã sử dụng phần mềm để quản lý như phần mềm internetcafe … 4.1. Hoạt động của cửa hàng internet không sử dụng phần mềm để quản lý. Những cửa hàng internet. động của các cửa hang internet, phỏng vấn trực tiếp người quản lý cửa hàng internet. 4. Kết quả điều tra Mỗi cửa hàng internet đều có một máy chủ .hiện nay vẫn có những cửa hàng internet quản lý bằng
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo QUẢN lý cửa HÀNG máy TÍNH (INTERNET), Báo cáo QUẢN lý cửa HÀNG máy TÍNH (INTERNET), Báo cáo QUẢN lý cửa HÀNG máy TÍNH (INTERNET)